Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
3 Φεβρουαρίου 2022
Συμεν του θεοδόχου καί Αννης της προφήτιδος
Σελήνη 2 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.28-Δύσις ήλίου 5.50
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 9β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 8β.
Αριθμ . φύλ. 42176
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Οί μεισεις στόν φόρο ίδιοκτησίας
κέπισπεύδουν> τίς πολιτικές έξελίξεις
Ήάποκλιμάκωσις στίς τιμές του ΕΝΦΙΑ κατά 13% μέξαφνικό διάγγελμα
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει ότι οί έκλογές είναι πρό τν πυλν
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΣ έν μέσω κοινωνικής
άναταραχής πού πυροδοτείται άπό τό κύμα έδη μιουργήθη στήν Αττική άπό τήν χιονότής άκρίβειας σέ ένέργεια και προϊόντα,
καί λίγη ρα πρίν ή Εurostat άνακοινσει
την έκρηκτική άνοδο του έναρμονισμένου ζει τήν μεγάλη πλειοψηφία των φορολο- ρύνσεις πού είχαν. Στήν πραγματικότητα,δ
δείκτου τιμν καταναλωτού-προάγγελου
του έθνικού δείκτου-ό Πρωθυπουργός
άνεκοίνωσε μόνιμη μεσοσταθμική μείω ση του ΕΝΦΙΑ φέτος κατά 13%. Οί πληροφορίες άναφέρουν ότι τό μέτρο, πού έχει
την σύμφωνη γνμη τν θεσμν, κλείδωσεν τό βράδυ της Κυριακής άφού έλήφθησαν ύπ ' όψιν τά στοιχεία πού δείχνουν μεγαλύτερη άνάπτυξη τό 2021 , γεγονός πού
άλλάζει τήν βάση και για τό 2022 λόγω τής πληρσουν φέτος λιγτερα, ένω μόνον για μένος κατά 350 έκατ. εύρ . Εάν τό οίκονοθετικής έπιδράσεως (Carry over) καί για τό
τρέχον έτος , Υπό την πίεσιν τής δυσαρέ - προκύψει έπιβάρυνσις .Ωστόσο, ή ένσωμάσκειας τής κοινής γνμης για τήν διαχεί
ριση της πρωτοφανούς καταστάσεως πού
κύριο ούσιαστικά πριμοδοτεί τούς έχοντες
και κατέχοντες μεγάλη άκίνητη περιουσία , λογούμενοι θά έφτανε τά 250 έκατομμύρια είναι τά άκόλουθα:
και είναι έκείνοι πού άνακουφίζονται σηπλέον ΕΝΦΙΑ πού θά πλήρωναν οί φοροΤά βασικά σημεία των παρεμβάσεων
πτωση, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε άλλαγή
άτζέντας μέ μείωση ένός φόρου πού άγγί - μαντικά άπό μεγάλες αύξήσεις στις έπιβαεύρ και θά άποτελούσε πραγματική νάρκη
στόν δρόμο γιά τις έκλογές. Οί βεβαισεις
θά προκύψουν μέχρι τέλος Απριλίου, και οί
νέος φόρος πού προκύπτει έχει μεγαλύτε- πληρωμές, έν συνεχεία , θά μπορέσουν να
-Καταργείται και ένσωματνεται στόν
κύριο φόροό συμπληρωματικός φόρος γιά
τά φυσικά πρόσωπα . Επιβάλλεται, πλέον,
φόρος έπί της άξίας τοϋ άκινήτου , μέ την
προϋπόθεση δτι τό άκίνητο είναι άξίας με
γαλύτερης τν 400.000 εύρ . Σημεινεται
ότι ό συμπληρωματικός φόρος ύπολογίζεται σήμερα στήν συνολική άξία της περιουσίας , έφ' δσον αυτή ύπερβαίνει τά 250.000
εύρ . Δέν έπέρχεται καμμία άλλαγή έπί τού
τά και τήν όλοκλήρωση της άσκήσεως για συμπληρωματικού φόρου νομικν προσγουμένων , στρνοντας ούσιαστικά τό έδαφος για παροχές έν όψει ραγδαίων πολιτικν έξελίξεων, μέ το σενάριο τν πρό- άκριβές περιουσίες, συγκριτικς πρός την
ωρων έκλογν νά έπανέρχεται δυναμικά
στό προσκήνιο.
ρο άντίκτυπο στήν τσέπη τν κατεχόντων γίνονται σέ 10 δόσεις .
έλάφρυνση τν πιό άδύναμων. Η συνολική
έλάφρυνσις φθάνει στά 920 έκατ. εύρ άπό
τό 2018, ένωή μείωσις άγγίζει τό 34%, ύπερκαλύπτοντας την κυβερνητική δέσμευση
γιά 30%. Ό φόρος πού θά πληρωθεί τό 2022
φθάνει στά 2,23 δισ. εύρ και είναι μειωΑπό τό Υτουργείο Οίκονομικν άπέφυγαν νά προχωρήσουν σε έξειδίκευση των
μέτρων καί παρέπεμψαν στήν άνακοίνωση
τν συντελεστν καί τν κλιμακίων όταν
κατατεθείτό νομοσχέδιο στήν Βουλή , μεΣυμφνως πρός τίς άνακοινσεις του
οίκονομικού έπιτελείου , περίπου πέντε
έκατομμύρια ή 8 στούς 10 ίδιοκτήτες θά
τίς άντικειμενικές . Υπολογίζεται πς πλέ
ονήσυνολική άκίνητη περιουσία φυσικν
καίνομικν προσπων στήν Ελλάδα άνέρχεται στά 750 δισ. εύρ .
πων , τού παραμένει ς έχει.
- Επεκτείνεται ή έκπτωσις φόρου 30%
τό 6% τν κατόχων άκίνητης περιουσίας θά
μικό έπιτελείο δέν προχωρούσε σέ παρεμβάσεις και έφηρμόζετο ή αύξησις τν άντικειμενικν τιμν στό 60% τής χρας , ό έπί
τωσις του συμπληρωματικού φόρου στόν
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 06/02
Απολύονται
1.080 έργαζόμενοι
της ΛΑΡΟ
ΕΣΤΙΑ
Κυριάκο, δσ, τα όλα!
Ο Ελευθέριος Βενίdλος και ή εποχή του
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΑΝ πολλούς οί χθεσινές έσπευσμένες
άνακοινσεις του Πρωθυπουργού για τήν μείω- νασίου-Πολάκη , το όποιο είχε τά άντίθετα άποτεση τν συντελεστν του ΕΝΦΙΑ, Οι διαπιστευμέ- λέσματα άπό αυτά πού ύπολόγιζε τό Μαξίμου: Άντί
νοι συντάκτες του οίκονομικοϋ ρεπορτάζ , μέχρι νά βρεθεί κατηγορούμενος ό κ. Πολάκης για εύτεκαί προχθές τό βράδυ , ήσαν ένήμεροι ότιοί τυχόν λισμό του κοινοβουλίου, KΙΝΑΜ και ΚΚΕ έπιτέθηέξαγγελίες για τό θέμα δέν θά γίνουν πρίν περάσουν δεκαπέντε μέρες τούλάχιστον. Τί συνέβη τε - άφαίρεσε τόν λόγο άπό τόν άψύ Σφακιανό .
λικς; Στήν πολιτική δέν ύπάρχει τίποτε τό άνεξήγητο . Αρκεί νά βάλει κανείς τά γεγονότα σέ χρονολογική σειρά . Μέχρι νά φτάσουμε στό χθεσινό συμμορφωθεί πρός τάς ύποδείξεις της Κυβέρνηδιάγγελμα, συνέβησαν λοιπόν τά έξης:
Πέμπτον , προεκλήθη τό άτυχές έπεισόδιο ΆθαΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ τής Κυβερνήσεως
πρόκειται νά άπολυθουν οί 1.080 έργαζόμενοι στό έργοστάσιο και στά μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ πρίν άπό τηνύποβολή δεσμευτικν προσφορν άπό τούς
τρείς έναπομείναντες ύποψηφίους έπενδυτές στούς δύο διαγωνισμούς, πού κτρέχουν ΤΑΙΠΕΔ καί Είδική Διαχείρισις .
Μέ κυβερνητική έντολή , δ Είδικός Διαχειριστής της ΛΑΡΚΟ άναμένεται νά
προχωρήσει μέχρι τά τέλη Φεβρουα ρίου στήν άπόλυση τον 1.080 έργαζομένων , μέ σύμβαση άορίστου χρόνου,
έν στήν συνέχεια θά προσλάβει περίπου 400 έξ αυτν , μέ συμβάσεις δρι
σμένου χρόνου, στε τό συγκρότημα νά
Συνέχεια στήν σελ. 3
καν στόν άντιπρόεδρο του κοινοβουλίου , έπειδή
Εκτον, ο Νικος Άνδρουλάκης άρνήθηκε να
σης καί δέν έδωσε πολιτική κάλυψη γιά τήν Νovartis
στούς Εύάγγελο Βενιζέλο, Ίωάννη Στουρνάρα και
Πρτον , κατετέθη τήν προηγούμενη Παρα- Ανδρέα Λοβέρδο . "Έβδομον , δόθηκε στή δημοσισκευή ή πρόταση Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά της ότητα δημοσκόπηση της έταιρείας Pulse μέ δύο
Κυβέρνησης.
εύρήματα φωτιά:
ΑΛΕΚΟΣ
ΦΑΣΙΑΝΟΣ
Amκτηστε τό 16ο CD
Δεύτερον, έξετέθη άνεπανόρθωτα κατά τήν
διάρκεια τής συζήτησης αύτής ύπουργός τής Κυ- δσες και ό ΣΥΡΙΖΑ (πλήρης κατάρρευση της θεωβέρνησης, για τίς σχέσεις του μέ ποινικό .
Τρίτον , τοπαλαιό άντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο έμφάνισε
για πρτη φορά ίσχυρότατη ρωγμή, καθς σύσσω- άπό τήν αύτοδυναμία.
μη ή άντιπολίτευσις (ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ , ΜΕPA25, Ελληνική Λύση) ύπερψήφισε τήν πρόταση του κ . Τσιπρα . Θεσσαλονίκη, και προήδρευσε σέ εύρύτατη σύ-Η ΝΔ χάνει πρός τό ΚΙΝΑΛ τόσες ψήφους
ρίας Σκέρτσου ).
-ΗΝΔ μέ ποσοστό 32% κινείται πολύ μακριά
ΑΣΤΙΚΟ
ΠΑΣΙΝΟΥ
οι ΗΠΑ στέλνουν
3.000 στοατιτες
στήν άνατολική Εύρπη
Μετά ταϋτα, ο κ . Μητσοτάκης έσπευσε στή
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τέταρτον, για πρτη φορά σημειθηκε άνοι - σκεψη κομματικν παραγόντων, ένω χθές στήν
χτή ρήξη στίς σχέσεις του κ . Μητσοτάκη μέ τόν κ . λογική του Κυριάκο δσ ' τα όλαν άνακοίνωσε μει Ανδρουλάκη (για τήν ψήφο του ΚΙΝΑΛ) καί μέ τόν σεις του ΕΝΦΙΑ καί αύξήσεις το0 καττατου μικ. Βενιζέλο (για τήν παράλειψη του Πρωθυπουρ - σθου."Όλα έξηγουνται λοιπόν! οι έκλογές προβάλ γου νά άναφερθεί στό όνομά του για τήν Νοvartis ). λουν στόν όρίζοντα.
Έγκαίνια ίερού ναού
στήν Ίμβρο μετά 100 έτη!
(σελ.4)
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ΠΕΝΝΙΕΣ
97 χρες στηρίζουν
τήν Έλλάδα γιά τό
Συμβούλιο Άσφαλείας
Η Κομμισσιόν διαψεύδει
σενάρια γιά τεχνοχράτη
Πρωθυπουργό στήν Έλλάδα
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μιά κόττα συνελήφθη έν έπιχειρούσε νά
μπεΐ στόν χρο άσφαλείας του Πενταγνου τν
ΗΠΑ. Σέ ένα άπό τά καλύτερα φυλασσόμενα κτΙ
ρια του πλανήτου , ή προσπάθεια αύτή Τής κόττας δέν θά μπορούσε εύκολα νά μή γίνει άντιληπτή. Μάλιστα, κάποιοι-μέ χιουμοριστική διάθ ση- άνέφεραν τήν πιθανότητα τό πτηνό νά είναι .
κατάσκοπος. Έργαζόμενοι τής Animal Weltare
League Τού Άρλινγκτον έκλήθησαν νά πάρουν τό
πουλερικό καί νά τό έπιστρέψουν σέ ένα κοττέτοι.
Ήάπόπειρα είσβολής κατιγράφη άπό τήν έφημερίδα "Military Times", ή όποία άντιμετπισε τό πΕ
ριστατικό μέχιουμοριστική διάθεση: Χάθηκε γιαΤί άπλά έπιχείρησε νά διασχίσει τόν δρόμο; "Ή μήπως είναι κατάσκοπος σέ μια άποστολή νά κλέμει
κρατικά μυστικά;ν άνέφερε τό σχετικό δημοσίευμα
. Γιά κακοποίηση ζου κατηγορήθηκε ό γαλλικός οίkος μόδας Chanel, διότι σέ έπίδειξη μόδας
έχρησιμοποίησε ένα άλογο. Όχι, δέν έπεχείρησε νά
ντύσει τό συμπαθές τετράποδο μέ κάποιο άπό τά
συνολάκια τά όποια άγκομαχούν νά φορέσουν άκόμη καί οί κνρίsς που τά άκριβοπληρνουν . Απλς
κατά την έναρξη σου ύψηλής ραπτικής τού oiκου
στό Παρίσι, ή πριγκήπισσα του Άννοβέρου, άνι Ψιά του πρίγκηπος Αλβέρτου τού Μονακό καί πρέσβειρα τού brand Chanel, Σαρλότ Κασιράγκ, ένε
φανίσθη στήν πασσαρέλλα έφιπτη φορντας ένα
μαύρο τουίντ σακκάκι.
ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΟΗΣΗ τν ένεργειν προκειμένου ή έλληνική ύποψηφιότης γιά την έκλογή
στήν θέση του μή μονίμου μέλους του Συμβουλίου
Άσφαλείας να συγκεντρσει άκόμη περισσότερες
Ψήφους, άνεκοίνωσε δύπουργός Εξωτερικν Νίκος
Δένδιας. Η έκλογή τν χωρν πού θά συμμετάσχουν
ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ άντίδραση της Κομμισσιόν προεκάλεσε δημοσίευμα τής εύρωπαϊκής ίστοσελίδος
Euractiv, δότι ή Εύρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει γιά τε χνοκρατική Κυβέρνηση στήν Ελλάδα. Ο έκπρόσωπος
τής Κομμισσιόν Ερίκ Μαμέρ διέψευσε κατηγορημα τικς τήν είδηση, σημεινοντας δτική Κομμισσιόν
τν έξοπλισμνν
Συνέχεια στήν σελ . 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Α. ΠΔημόπουλου *
ΚΟΜΜΑΤ της χρεοκοπίας της χρας
που όδήγησε στά Μνημόνια ήταν καί
τά έξοπλιστικά . Αρα ναί στήν έπαρκή
άμυνα . άλλά όχι σέ μία άλόγιστη
κούρσα έξοπλισμν , που θά όδηγήσει σέ μία διεύρυνση του έλλείμματος
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
| του Δημήτρη Καπράνου
Ήβία άντιμετωπίζεται μόνο μέ σκληρά μέτρα
Συνελήφθη, λοιπόν ,
δ δολοφόνος του νεαρού όχι μόνο του έπαγγελματιΆλκη . Καί λοιπόν; Τό θέμα
δέν είναι ΜΟΝΟ ή σύλληψή
του , άλλά τό τί μέλλει γενe κότητος .
σθαιν. ΤΙ θά πράξει ό πρωθυπουργός καί πς ή κυβέρ νηση θά άντιμετωπίσει τήν
γάγγρανα τού όπαδισμού .
ή όποία έχει μετατρέψει Τόν
χρο του ποδοσφαίρου (καί
ξης λαμπρόν! Απαγόρευση
(μέ ένα Νόμο και ένα άρθρο)
τής λετουργίας όλων αύτν
τν άντρων παραβατικότητος! Είναι πλέον κοινό μυ στικό ότι οί θύρεs και oί
Οργανωμένοιν δέν είναι
θαρση τού βρωμερού χρου παρά κυψέλες παραγωγς
tγκληματικότητος και βίας .
Τά ναρκωτικά κυκλοφορούν
σάν καραμέλες , oί κοκληρo Τηγαίνουν στό γήτεδο
ρα. "Η αυτό τούλάχιστον έπανέλαβε
σέ πρόσφατη συνέντευξή του ό Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Άλέξης Τσίπρας ,
μέ τίς ένστάσεις αύτές νά άποτελουν
μόνιμη έπωδό σχεδόν κάθε πρόσφατης δημόσιας παρέμβασής του καί νά
προβάλλονται άλλωστε καί ς δ κυρι
ότερος λόγος, που όκ. Τσίπρας καί τό
κου) σέ έργοστάσιο παραγωγής βίας και έγκληματιμένου βγανουν καί κάποια
βράδυα παγανιά , γιά νά
έντοπίσουν και νά χτυπή
σουν όπαδούς τν άλλων .
Αν, πραγματικά , ή κυβέρνηση έπιθυμεί τήν κάτν Συνδέσμων, καί τν
<θυρν , ίδού πεδίον Δ6Σέ μιά τέτοια παγανιά
Επεσε ό άτυχοs Άλκης στήν
Συνόχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3