Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ1876
Τιμοθέου άποστόλου . Άναστασίου όσιομάρτυρος του Πέρσου
Σελήνη 20ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.37-Δύσις ήλίου 5.37
ΑΤΤΙΚΗΝεφσεις, χιονόνερο και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 10β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Χιονοπτσεις και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 3β.
Άριθμ. φύλ. 42166
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
22 Ιανουαρίου 2022
Δεύτερη άνατροπή είς βάρος μας:
Τό Ισραήλάποκαθιστά τίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία
Μετά τόν EastMed, τό τηλεφνημα Τσαβούσογλου-Λαπίντέτειτα άπό 13 χρόνια σιγής
Ήπρόσκλησις Ερντογάν στόν Χέρτσογκ-Τσημαίνει αύτό για τήν χρα μας
ον δτικάτιάνάλογο θά άκολουθήσει πολύ σύντομα καί μέ
τήν Σαουδική Αραβία. Η Αίγυπτος ίσως έξαιρείται διότι
οί διαφορές της μέ την Τουρκία είναι βαθειές και άπτονται της έπιθυμίας και τν δύο νά άναδειχθούν σέ ήγέτιδα χρα τού ίσλαμικού κόσμου .
θεια τής Τουρκίας νά άποκαταστήσει τίς σχέσεις και την
έπιρροή της στήν Μέση Ανατολή , τόσο μέ τις χρες του
Κόλπου όσο και μέ τό Ισραήλ. Κάποιοι βιάσθηκαν νά
θεωρήσουν όριστική την διάρρηξη των σχέσεων τής
Τουρκίας μέ τό Ισραήλ καί τις πέριξ χρες .
Κάποιοι όμίλησαν άκόμη καί για συμμαχίες άν
έπρόκειτο για τελείως διαφορετικές τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες , χωρίς τόν παραμικρό παράγοντα
στρατιωτικής δράσεως. Έπιπροσθέτως, θά έπρεπε να ζουμε, και έρχονται οί έξελίξεις νά μας διαψεύσουν όπόέχουμε ύπ όψιν μας δτι ή πολιτική τν χωρν δέν είναι
σογλου πρέπει νά θεωρηθεί ς τό πιό πρόσφατο σημεο
ΗΤΑΝ κορωνοϊός ή πρόφασις; Πάντως γιά πρτη φορά μετά 13 χρόνια οί υπουργοί Εξωτερικν τής Τουρκί- άναθερμάνσεως τν σχέσεων μεταξύ Ισραήλ καί Τουρ
ας και του Ίσραήλ συνομίλησαν τηλεφωνικς. Ο Με βλούτ Τσαβούσογλου τηλεφνησε στόν Γιαΐρ Λαπίντ
προκειμένου να ρωτήσει για την κατάσταση τής ύγείας
του μετά τήν διάγνωσή του μέ Coνid-19. Αύτό τούλάχιστον άναφέρει άνακοίνωσις του ίσραηλινούύπουργείου
Εξωτερικν . Τήν ίδια στιγμή όμως δημοσιεύματα στό
Τέλ Αβίβ άναφέρουν ότι οί δύο ύπουργοί συνεζήτη σαν προσέγγιση μέ την Τουρκία στήν πρόσφατη κυβερνητι
τις διμερείς σχέσεις τν κρατν τους , Δέν θά μπορούσε
καινά είναι διαφορετικά όταν μιλούν οί έπίκεφαλής της
διπλωματίας δύο χωρν πού οί σχέσεις τους εύρίσκονται
χρόνια τρα έπίξυρού άκμής . Πόσφ μαλλον δταν ή συνομιλία αυτή έρχεται δύο ήμέρες μετά τήν αίφνιδία δή- ήλ-Τουρκίας , μπορείνά σημαίνει κάτι . Οί διεθνείς σχέλωση τού Ταγίπ 'Ερντογάν , δτι ό Πρόεδρος τού Ισρα
ήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, πιθανόν νά έπισκεφθεί τήν Τουρ
κία συντόμως. Τέτοιες έξαγγελίες δένγίνονται χωρίς να
ύπάρχει στοιχειδης προσυνεννόησις. Σέ ένα τέτοιο
πλαίσιο ή τηλεφωνική έπικοινωνία Λαπίντ- Τσαβούκίας , οί όποίες ήταν τεταμένες μετά τήν άναχαίτιση άπό
Ίσραηλινούς κομμάντος του τουρκικού πλοίου "Mavi
Marmara " στά άνοικτά της Γάζης τό 2010.
Κάποιοι ίσως θελήσουν νά συνδέσουν τήν διαφαινομένη άλλαγή τής πολιτικής του Ισραήλ και την έπαναΣτήν Ελλάδα θέλουμε νά πιστεύουμε ότι οί διεθνεϊίς
συμμαχίες και συνεργασίες είναι αίνιες. Εφησυχάκή άλλαγή στήν Ιερουσαλήμ και τήν άπομάκρυνση τού
Βενιαμίν Νετανυάχου μετά 12 χρόνια στό πρωθυπουργικόγραφείο . Η σύμπτωσις τής περιόδου διακυβερνήσε - μονοδιάστατη. Τό γεγονός δτι έχουν καλές σχέσεις ή και
ως άπό τόν Νετανυάχου μέ τόν χρόνο τν τριβν Ισρασυνεργασία μέ την Ελλάδα, δέν σημαίνει ότι άποκλείουν τήν Τουρκία και δέν θά έπιδιξουν νά έχουν και μαζί της άγαστές σχέσεις .
τετρέχουμε αί δέν φθάνουμεν. Τάίδια κάναμε και πρίν
άπό 40 χρόνια άρνούμενοινά δεχθουμε ότι ή διάλυσις της
Γιουγκοσλαβίας θά έφερνε είς τό προσκήνιον τό Σκοπιανό . Θέλουμε νά πιστεύουμε ότι τό τηλεφνημα Τσα βούσογλου-Λαπίντ θά είναι γιά τήν Άθήνα κδων άφυ σεις είναι δμως συνήθως πιό πολύπλοκες . Διέπονται άπό
έντονη κινητικότητα καί καθορίζονται άπό συμφέροντα,
τά όποία είναι πάντα μεταβαλλόμενα, ένίοτε δέ ραγδαί - Εμμράτανά συνεργάζονται μέτην Τουρκία. Τραγίναμε
ως . Εν προκειμέν , δέν έχουμε μία ταχεία άλλαγή των
δεδομένων , άλλά μία μακρά και συστηματική προσπά
Πρίν άπό λίγο καιρό είδαμε τά Ηνωμένα Αραβικά Tνίσεως , Θά συνειδητοποιήσουμε έπί τέλους τήν άνά γκη για άπόρριψη τν ψευδαισθήσεων και άνάληψη
δραστήριας καί πολυδιάστατης έξωτερικής πολιτικής
μάρτυρες ένός σημαντικού τηλεφωνήματος πού συνέδεσεΑγκυρακαι ΤέλΑβιβ. Θά πρέπει νά θεωρούμε βέβαι- Απαιτείται, πρωτίστως, ρεαλισμός!
του Εύθ. Π Πέτρου
Στίς 23/01
Ή Ελλάς
πρωταθλήτρα
Εύρπης στό χρέος
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Τά Rafale και ή λογική
ΕΣΤΙΑ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ πρίν προχωρήσουμε, νά έκφράσουμε τήν τηπτήση. Είναι λοιπόν τό Rafale ένα πολύ καλό άεροτεράστια ίκανοποίηση γιά τήν άφιξη των πρτων μαχητικν άεροσκαφν Rafale, πού σημειοδοτεί μία νέα διότι μας δίδει πλεονεκτήματα πού δέν μπορούμε νά
περίοδο έξοπλισμού τής χρας μετά μία 15ετία άδρα- τά έχουμε μέ άμερικανικά καί μόνον μαχητικά , ύφ νείας. Ένοχλείται τρα προφανς αύτή ή πολιτική στάμενα στούς περιορισμούς όπλων και δυνατοτήπλευρά πού διαχρονικος ύπονομεύει κάθε προσπάθεια ένισχύσεως της άμύνης τής χρας . Νά σημει
σουμε λοιπόν ότι πρίν άπό τά Rafale ή τελευταία παραγγελία μαχητικν ήταν αύτή τν 30 F-16block 52+adv
του 2005. Νέος τύπος μαχητικού έχει νά ένταχθεί στήν
Πολεμική Αεροπορία άπό τό 1986, πού είχαν άφιχθει υπάρχει τό F-35, ή Βρεταννία άναπτύσσει τό Tempest
τά πρωτα Mirage 2000 και τά F-16. Δικαιολογείται λοι πόν ό ένθουσιασμός έστω καί άν έφθασε σέ κάποιες έχει άρχίσει άπό τό 2017 τόν σχεδιασμό του Future
υπερβολές. Υπερβολή δέν είναι φυσικά ό άγιασμός Combat Air System μέ προοπτική νά πετάξει τό 2027
τν νέων μαχητικν , έξ αίτίας του όποίου κάποιοι
έξεμάνησαν. Θρησκευτικές τελετές ύποδοχής νέων
όπλικν συστημάτων γίνονται σέ όλον τόν κόσμο . Από βιομηχανίας άπό τήν κατασκευή όπλων καί συστημάτήν άνεξίθρησκη Αμερική μέχρι τήν σιντοϊστική Ιαπω νία . Δέν θά γίνουν στήν Ελλάδα που ή ύπαρξίς της ή άπουσία της χρας άπό τάπρογράμματα άναπτύξεείναι συνυφασμένη μέ τήν Ορθοδοξία και πού έχει πα - ως νέων τεχνολογιν;
ράδοση άγιασμού των όπλων ;
πλάνο 4ης γενεάς, πού έπρεπε νά το άποκτήσουμε
ΚΑΤΑ 16,2 δισ. εύρ ηύξήθη μέσα στό
9μηνο τού 2021 τό δημόσιο χρέος , κυρίως
έξ αίτίας τν μεγάλων δαπανν στηρίξεως τής οίκονομίας στήν πανδημία, καί έξετινάχθη σέ έπίπεδορεκόρύψους 357,3 δισ.
εύρ έναντι 337,666 δισ. εύρ τό άντίστοιχοτρίμηνο του 2020.Η αύξησις προήλθε
άπό την έκδοση δμολόγων μακροχρόνι
ας διάρκειας (πάνω άπό ένα έτος ) , ύψους
15,2 δισ. εύρ . Την ίδια ρα τά στοιχεία
της Eurostat δείχνουν δτι το ύψηλότερο
ποσοστό , γιά άκόμη ένα τρίμηνο στήν
Εύρπη, παρατηρήθηκε στήν Ελλάδα
( 200,7% τού ΑΕΠ , ένω ήκολούθησαν
ή Τταλία (155%) , ή Πορτογαλία (130% ),
ή Ισπανία (121% , ή Γαλλία (116%).
των που έπιβάλλει ή Ούάσιγκτων . Γιά αύτό καί άπό τό
1973 έπιλέγουμε νά έχουμε και άμερικανικά καί γαλλικά μαχητικά.
Η Εύρπη,
Αυτοκτονεί
Τ6 συνταρακτικό ββλίο
τ00 Doagia Murrey
τν " Time" ά riς άπογοητευτικές
"Ομως ή έπομένη, ή 5η γενιά , είναι τό μέλλον . "Ηδη
Τήν μετανάστευση, Τήν λενη
ταυτύτητος & τύ ελήγμα στήν κρδιά
ένω ή Εύρπη, περιλαμβανομένης και της Γαλλίας ,
Δέν θα έπρεπε και ή Ελλάς νά μετέχει στό πρόγραμ
μα αύτό,Οταν έπισημαίνεται ή άπουσία της έλληνικής
Ατυκτήστε τό 140 CD
των , ούδείς συνειδητοποιεί ότι μία άπό τις αίτίες είναι
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΒΕETHOYEN
Καί κάτι τελευταϊο . Ακούγεται καί ό σκεπτικισμός
LESENDARY RECORDINGS
Από έκει και πέρα , δέν θά πρέπει νά θεωρήσου- ς πρός τό κόστος τν άποκτουμένων όπλικν συμε δτι μέ έξι ή μέ 24 μαχητικά έπιτυγχάνεται ή άπόλυ- στημάτων. Δέν είναι όμως οί έξοπλιστικές δαπάνες
τη ύπεροχή. Ούτε τά Rafale είναι τά άεροσκάφη της που ρίχνουν έξω τήν οίκονομίαν. Ούδέποτε ήσαν. Σέ
έπομένης γενιάς" , δπως είπε ό Πρωθυπουργός . Τό μάν ίσορροπημένη οίκονομία οί άμυντικές δαπάνες
Rafale μέ τήν σημερινή του διαμόρφωση πέταξε για είναι παράγων άναπτύξεως . Άλλά δέν υπάρχει και καπρτη φορά τό 1991 και στηρίζεται στό άναπτυξιακό νενός είδους άνάπτυξις, άν δέν ύπάρχει Ισχυρή άμυνα
πρωτότυπο Super Mirage 4000 τό όποιο πρωτοπέταξε νά έγγυάται τό αυριο . Ίδιαίτερα άν άπέναντί μας εύρί
τό 1986. Ό υπογράφωνήταν παρν σέ έκείνη τήν πρ σκεται ή Τουρκία.
Τερεύς-βιαστής
14χρονου κοριτσιού
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
900 άγνοούμενοι, 2.500 όστα
Κυπρίων πεσόντων δέν έχουν
ταυτοποιηθεϊ λόγω κόστους!
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
τής Μαρίας Κορνάρου
(σελ.4)
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
<Πόρταν του Όλαφ Σόλτς
στόν Τζό Μπάιντεν
Χολλυγουντιανή.
ταινία γυρίζεται
τόν Απρίλιο στν
Δράμα-Πιθανός
πρωταγωνιστής
δ Ρόμπερτ ντέ Νίρο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ Καγκελλάριος Όλαφ Σόλτς άπέρ
ριμε τήν πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Τζό
Μπάιντεν νά συναντηθουν γιά νά συζητήσουν τήν κρί
ση στήν Ούκρανία. Συμφνως πρός τό γερμανικό πε
ριοδικό Der Spiegel, τό ταξίδι του Σόλτς στήν Μαδρίτη, τάπολλά ραντεβού και ή έπιθυμία του νά είναι στήν
Γερμανία λόγφ τν έξελίξεων άναφορικά μέ τήν παν δημία, συνέβαλε στήν άπόφασή του νά άπορρίψει την
. Τό Βασιλικό Ναυτικό άπέκτησε τήν πρτη γυ ναίκα ναύαρχο. H Judith Helen "Jude"Teny, ήλικ
as 48 έτν άπό τό νησί Τζέρσευ, άνέλαβε μετά ύπηρεσία 25 έτν τήν θέση Τής διευθύντριας Προσωπι
κού καί Εκπαιδεύσεως Τν ναυτικν δυνάμεων τής
Βρεταννίας. Ή Τελετή παραλαβής τν καθηκόντων
της έγινε στό Πόρτσμου , μπροστά στό "Victory",
τό ίστορικό πλοΐο του Νέλσωνο , που φαίνεται στό
βάθος Τής φωτογραφίας Ή ύποναύαρχος Terry θά
έχει τήν εύθύνη τν 40.000 στελεχν του Ναυτικού καί τν Πεζοναυτν, άλλά και του στόλου βοηθητικν πλοίων , τού πολιτικού προσωπικού καί
τν ίδιωτικν έταιρειν που έκτελούν ύποστηρι κτικό έργο. Θά θέσει έπίσης Τις βάσεις γιά τό Ναυτ κό του 2040 που πέρα άπό τά δύο άεροπλανοφόρα
τν 65.000 Τόνων, θάπρέπει νά έντάξει στήν δύνα
μή του καί τά νέα πυρηνικά ύποβρύχια τής κλάσεως
Dreadinought, καθς καιί άντιτοριλλικά νέα γενιά
Απέτυχεν
ή Εγχρωμος
Επανάστασις
στό Καζακστάν
Λεκτομέρειες
στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ .5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Ήλία Ήλιόπουλου*
Αναμένοντας την <Ελπίδαν χωρίς φωνές καί πανικό
ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ της συμπεφωνημένης διεξαγωγής συνομιλιν μεταξύ
ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και Ρωσσικής Ομοσπονδίας μέ θέμα τίς Έγγυήσεις Ασφαλείας περί μή περαιτέρω έπεκτάσεως του ΝΑΤΟ πρός τήν κατεύθυνσιν
της Ούκρανίας-τίς όποίες δικαίως καί
εύλόγως ζητεί ή Ρωσσία-έξεδηλθη
στό Καζακστάν αύτό, τό όποιον τά Δυτικά Μέσα Μαζικής Επιρροής καί τά έν
Αθήναις πρακτορεία τους έσπευσαν
τί έγινε έκείνη ή τσαχτπίνα παλαιότεροι μετεωρολόγο,
ol όποίοι ίδρωναν καί ξίδρωναν στίς έγκαταστάσεις τής
λεια του λησμόνητου Σπύρου Τσίρου, άπό τόνΡαδιοφωνικό Σταθμό Άθηνν .
Νά, λοιπόν, που άναμέ
νεται και ή Ελπίδαν . Δη - Πετρούλα πού παρουσίαζε
λαδή μιά συνηθισμένη χειμε
ρινή έπέλαση του χιονιά Παράδεισο; κΠού τήν θυμή - στρατιωτικής ύπηρεσίας γιά Τότε , δν έίχαμε τηλεόραση,
Όπως πολλές, πάρα πολλές,
που έχουμε δ στή ζωή μας .
Άλλά τότε , που τό έστρω - άπόδοση του <χρονογραvα στίς αύλές μας , δέν είχα- φήματο πού σήμερα άπομε τηλεόραση και μετεω ρολόγουςστάρ. Άλήθεια,
. Απίστευτο κι όμως άλητόν καιρό σάν τήν Εύα στόν
του αύτοκινήτου της πού
βυθιζόταν στά παγωμένα ve
ρά ένός ποταμού στόν Καναδά μιά νεαρή γναίκα πό
ζαρε γιά selfes τήν ρα πού
άλλοι έσπευδαν γιά νά την
σσουν ! Ή γννακα, τά στοιχεία Τής όποίας δέν δοθηκαν στήν δημοσιότητα, έκινειτο μέμεγάλη τα
χύτητα πάνω στόν ποταμό Ριντ στό προάστιο
νά στείλουν ένα τέλεξ στίς
έφημερίδες , of όποιες κάπουκάπου Εκαναν άναφορά και
στόν καιρό , στόν όποίο άνακαλείται πρόγνωση καιρού . φερόταν μόνο ή έπομπή Η
ρα τής ύπαίθρουν σέ έπιμέ
άλλά είχομε τόν παππού ή
τόν πατέρα μαs, που προέ
βλεπε τόν καιρό , πού μυριζόταν τήν βροχή , που άκου γε τόν χιονιά νά έρχετα.
θηκες; θάπείτε . Μά, ήταν,
τούλάχιστον , μια σωστή
Ούτε πού τό φαντάζονταν οί
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 5
22-1-2022