Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
aπoς ής μητος
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
11 Ιανουαρίου 2022
Άριθμ . φύλ . 42156
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Θεοδοσίου όσίου του κοινοβιάρχου
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές καί νότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 14 .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κακοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία δως 11,.
Σελήνη 9 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 7.41-Δύσις ήλίου 5.25
Πόσο σημαντική είναιή Άμερική
Μετά τήν άκύρωση του EastMed μέ non paper (!) στίς 22 Δεκεμβρίου οί ΗΠΑ εύνοούν
τήν συμμετοχή τής Τουρκίας στό EastMed Gas Form μαζί μέ Αίυπτο, Ελλάδα, Κύπρο
του Μανλη Κοττάκη
στήν νέα άντιρωσσική άντινατοϊκή άμυνα .
τό περιεχόμενο της πρόσφατης συμφωνίας άμυντικής συνεργασίας , την έπέκταση
της βάσης της Σούδας κ.λπ. Η χωροταξα
ίσως και νά έχει άλλάξει έλαφρς σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν , άλλά δ λόγος πού
ή Ελλάς ήταν κατά τήν διάρκεια τού Ψ
χρού Πολέμου χρήσιμος γιά τίς ΗΠΑήταν
πάντοτε στρατιωτικός . Μετά την άνασύνταξη τής Ρωσσίας άπό τό 2000 έγινε ένεργειακός και μετά την Κινεζική είσβολή στήν
Εύρπη τήν ϊδια έποχή έγινε και έμπορικός Υπό αύτή τήν έννοια είναι τίμιος ό τίτ
λος του άρθρου του κυρίου Ζεμενίδη.
χρόνια των μνημονίων. Ή βάση της Άλεξανδρουπόλεως στήν δτοία σπεύδουν μέ
στρατό καί οί σουνίτες Σαουδάραβες έχει
έπίσης άξία. Το άκριβές έρτημα είναι πό σο σημαντική μας έχει δείξει στήν πράξη
δτι είναι γιά τά εύρύτερα συμφέροντά μας
ή Άμερική . Κέρδη προφανς και έχουμε
κύπτει αυτό . Άλλά έπειδή όπως συνηθίζει
νά λέει ο Νίκος Κοτζιάς, κή ίστορία είναι
μία φυλακή καί δέν πρέπει νά έγκλωβιζόμαστε σέ αυτήν , είναι χρήσιμο νά δούμε
πόσο σημαντικές άπεδείχθησαν οί ΗΠΑ
για έμας , τήν τελευταία δεκαετία .
ΣΕ ΕΝΑ έξαιρετικς ένδιαφέρον άρθρο
του στήν Καθημερινή της Κυριακής τό
δποίο προκάλεσε τόν ένθουσιασμό του
πρέσβεως Πάνατ, δ κύριοςΕντι Ζεμενίδης
- έκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου
Έλληνοαμερικανικής ήγεσίας-άνέλυσε
έπί μακρόν τούς λόγους για τούς όποίους ή
Έλλάδα είναι γεωπολιτικς χρήσιμη στίς
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής . Συγκεκριμένα στό σημείωμά του πού έφερε τόν τίτλο Πόσο σημαντική είναι ή Ελλάδα γιά
την Άμερικήν , δ κύριος Ζεμενίδης διατρέχοντας τίς έλληνοαμερικανικές σχέσεις
σέ εύρεία έπισκόπηση άπαρίθμησε τούς
λόγους της σημασίας μας για τούς ύπερατλαντικούς συμμάχους μας : την στάση μας
στό θέμα τού 5G άπέναντι στούς Κινέζους,
τήν άξία τοϋ λιμένος Αλεξανδρουπόλεως τίς αίτιάσεις τν Τούρκων ) , είναι τό έξης
Μας ένίσχυσαν μέ έξοπλισμούς;"Όχι.
και έχουμε άπό την στρατηγική συμπόρευ- νοσο τά είχαν καλά μέ την Τουρκία έτοιμάση μαζί της. Είναι όμως όσα άξίζουμε; Η
άνάλυσή μας θά ήταν ίσως μεροληπτική
γιά τό πρόσφατο παρελθόν και θά ήγετο σέ
εύκολα συμπεράσματα άν στεκόμασταν σέ
δύο τραυματικά ίστορικά γεγονότα, στήν
<Πόσο σημαντική είναι ή Αμερική για είσβολή των Τούρκων στήν Κύπρο και στά
την Ελλάδα. Ασφαλς τό έρτη μά μας Ίμια. Και στίς δύο περιπτσεις μας έδει ξαν πς ούτε για έκείνους δΕλληνισμός
ήταν σημαντικός ούτε καί οί ίδιοι ύπήρξαν
δή θεωρείται μεταξύ άλλων κέστία έντα έμας-οί παρεμβάσεις πού έκαναν και για σημαντικοί για έμας . Μάλλον έπιβλαβής
σης στήν περιοχήν (υίοθετντας πλήρως δικούς τους λόγους βεβαίως στούς Γερμα- ύπήρξε ή άπάθειά τους για τά έθνικά μας
συμφέροντα. Εκ του ποτελέσματος προζονταν νά τής πουλήσουν μαχητικά F35, τρα λένε θά τά δσουν σέ έμας. Νά δούμε .
Μας ένίσχυσαν μέ φυσικό άέριο,Όχι. Μας
ύποχρέωσαν νά έγκαταλείψουμε τους ρωσσικούς άγωγούς , Εστειλαν τόν Πούτιν στήν
άγκαλιά τού Ερντογάν. Μας ύποσχέθηκαν ότι ό νέος διάδρομος EastMed θά δο σει γεωπολιτικό βάρος στήν χρα μας και
θά μεισει την έξάρτησή της άπό τό ρωσσικό φυσικό άέριο . Καί μετά δέκα χρόνια
Συνέχεια στήν σελ . 3
Τό μέγα έρτημα πού άνακύπτει με τά τήν δημόσια παραδοχή τν ΗΠΑ, δτι
έγκαταλείπουν τόν άγωγό EastMed έπειδιατυπνεται μέ μεγίστη ύπερβολή γιατί
προφανς και οί ΗΠΑ έχουν σημασία γιά
νούς μάς κράτησαν στό εύρ στά δύσκολα
του Εύθ ΠΠέτρου
Στίς 16/01
Δωρεάν
έπιχορηγήσεις
για air condition
ΕΣΤΙΑ
Άπλς αύτοί ξέρουν νά μπλοφάρουν
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ξέρει νά άπειλει καί νά μπλοφάρει . Μετά
τόσες δεκαετίες "διαφορν- και άντιπαραθέσεων νει άπάντηση , θά συνεχίζει Μέ έπίσημες δηλσεις
θά έπρεπε νά το είχαμε έμπεδσει . Στήν ίδια λογική κινείται καί ο Χουλουσί Ακάρ , δ όποιος έπ' εύκαι
ρία του τέλους του έτους έπανέλαβε τήν άπειλή πο - δεχόμαστε τήν έναρξη διαλόγου μαζί της .
λέμου (casus belli , στήν περίπτωση κατά τήν όποία
ή Ελλάς θά άπεφάσιζε νά έπεκτείνει τά χωρικά της χωρίς νά προχωρεί σέ πολεμικές ένέργειες, τίς
ύδατα στό Αίγαίο.
κά τά βήματα των διεκδικήσεν της. Όσο δέν παίρΠΡΟΓΡΑΜΜΑ άλλαγής ήλεκτρικν
συσκευν καί για τίς έπιχειρήσεις, έκτός
άπό τά νοικοκυριά , θά δρομολογήσει τό
Υπουργείο Ενέργειας τούς έπόμενους
μήνες. Στίς έπιλέξιμες δαπάνες θά περι
λαμβάνεται ή άντικατάστασις τν κλιματιστικν, Ψυγείων , κουζινν, πλυντηρίων , ήλεκτρικν συσκευν πού χρησιμοποιούνται άπό τις έπιχειρήσεις μέ
σύγχρονα μηχανήματα ύψηλότερης
ένεργειακής κλάσεως, πού μπορεί νά περιορίσουν σημαντικά τό κόστος τής ήλεκτρικής ένέργειας. Τόπρόγραμμα γιά τις
έπιχειρήσεις άναμένεται νά κτρέξεν πα
ράλληλα μέ αύτό γιά τάνοικοκυριά , μέσα
στό πρτο έξάμηνο του 2022.
Η Ευρπη
θά θέτει ζητήματα στε νά μπορεί νά τά έπικαλεσθεί στήν άπευκταία περίπτωση κατά τήν όποία θά
Προσοχή όμως, ή Τουρκία μένει στίς δηλσεις
Η Ευρπη
Αυτοκτονεί
τν " Tmesτάr
όποτες θεωρεί παρακινδυνευμένες. Καί άν ό ΧουΉ έκπληξις δέν είναι οί δηλσεις του Άκάρ. Είναι λουσί Άκάρ είχε έξουσιοδοτήσει τίς προκλητικές κι τό γεγονός ότι ή Έλλάς κάθεται καί τόν άκούει καί νήσεις πολεμικν του πλοίων τό καλοκαίρι του 2020,
δέν προβαίνει στήν άμεση έπέκταση των χωρικων στόν βυθό του Αίγαίου άπό μιά κινητοποίηση του
της ύδάτων . Διότι τότε θά καταδεικνυόταν ή κενότης των τουρκικν άπειλων. Νά θυμίσουμε ότι ελληνικου Στολου. Μιά κινητοποίηση που δέν φαή άπόφασις της τουρκικής έθνοσυνελεύσεως για νταζόταν ότι μπορουσε νά γίνει μετά μία δεκαετία
το casus belli έλήφθη περί τά μέσα της δεκαετίας οικονομικής κρίσεως. Τόν μάθαμε όμως ότι ό Στό του 80, μέ τήν βεβαιότητα ότι ή Ελλάς δέν θά τολμουσε νά κάνει τό βήμα της έπεκτάσεως των χωρικν της ύδάτων . Ταυτοχρόνως διατυπωνόταν ή .
άπαίτησις γιά τήν διχοτόμηση του έναερίου χρου
του Αίγαίου καίγιά τόν έπαναπροσδιορισμό των πε- κλήσεις της καθημερινής παραβάσεως του FIR
ριοχν εύθύνης για τήν έρευνα και διάσωση, ένω λί- Αθηνν καί της παραβιάσεως του έθνικου έναερί
γα χρόνια άργότερα είχαμε τήν έμφάνιση της θεω ρίας των γκρίζων ζωνωνν . Σήμερα έχουμε φθάσει Αεροπορία χωρίς νά λαμβάνει άπάντηση. Όπότε και
μέχρι τήν άπαίτηση άποστρατιωτικοποιήσεως μεγά - συνεχίζει. Έτσι συνεχίζει τήν προκλητική ρητορι λων νησιν! Τί σημαίνουν όλα αύτά. Ότι ή Τουρκία , κή του ο Άκάρ και ο κάθε Άκάρ , όσο δέν λαμβάνει
άλλοτε διά στόματος Έτσεβίτ καί Ντεμιρέλ , τρα άπάντηση .
διά στόματος Ερντογάν και Άκάρ, συνεχίζει μεθοδιέκανε πίσω όταν είδε τά σχέδιά του νά βουλιάζουν
λος δέν είναι τά "σίδεραν. Είναι τά πληρματα καί
ή ήγεσία. Ας τό λάβουν αύτό ύπ δψιν στήν Αθήνα,
όταν κάνουν τίς έπικείμενες κρίσεις άξιωματικν .
Μένει λοιπόν ή Τουρκία στίς παγιωμένες προΑτοκτήστε τό 13ο CD
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΒΕETHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
ΠΕΝΝΙΕΣ
ου χρου. Tς διαπράττει καθημερινς ή τουρκική
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Η Φαννύ Άρντάν διαβάζει
έλληνικά ποιήματα
του 19ου αί. στήν Σορβόννη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ 8
. Σέγραφή Μπράιγκυκλοφορε πλέον σέμηνιαία
βάση τό περιοδικό δρόμου Σχεδίαω Ηπρωτοβου
λία ύλοποιείται σέ συνεργασία μέ τό Κέντρο Έκπαιδεύσεως καί Άποκαταστάσεως Τυφλν (ΚEΑT, ΤΟ
όποιο πρότεινε στήν Σχεδία τήν μεταγραφή του
περιοδικού σέ σύστημα Μπράιγ , προκειμένου νά
είναι προσβάσιμο στά άτομα μέ όπτική άναπηρία
Σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας ύπέγραε τόν
περασμένο Νοέμβριο Τό ΚΕAΤ μέ τήν Άστική Μή
Κερδοσκοπική Εταιρεία κΔιογένηρ, πού έκδίδει τήν
Σχεδία Στό πλαίσιο τού μνημονίου προγραμματίζονται καί άλλες κοινές δράσεις, όπως ή δημιουργία
μακέττας γιά τήν περιήγηση τν άτόμων μέ άπ λεια όράσεως στό καφέ τής Σχεδίας, προκιμένου νά
μπορούν νά άπολαύσουν άκόμα καιί τις έκθέσεις πού
φιλοξενούνται στόν χρο. Εξάλλου ήδη σέ συνεργασία μέ τήν Εθνική Ομοσπονδία Τυφλν ό κατάλογος του καφέέστιατορίου Τής Σχεδίας έχει Τυπωθεί και σέ γραφή Μπράιγ, βρίσκοντας τήν θέση
του δίπλα στόν κατάλογο που ύπάρχει σέ άκουστική έκδοση.
Πρόσληψις 4.784
έκπαιδευτικν
για τά κενά άπό τόν ίό
"Έκθετη ή Αύστραλία
γιά την ύπόθεση
του Τζόκοβιτς
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ έχει τεθεί τό Υπουργείο Παιδείας προκειμένου νά άντιμετωπισθούν έγκαιρα
τά κενά πού θά δημιουργηθούν λόγω τν χιλιάδων
κρουσμάτων στήν έκπαιδευτική κοινότητα. Σέ έκτακτη σύσκεψη ύπό τήν υπουργό Νίκη Κεραμέως έξητάσθησαν προσεκτικά οί τρόποι μέ τούς όποίους θά
καλυφθούν οί άνάγκες σέ όλη τήν χρα . Μεταξύ
ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ σύγχυση εύρίσκεται ή αύστραλιανή κυβέρνησις για την ύπόθεση τού διάσημου τεννίστα Νόβακ Τζόκοβιτς, άφού παρά τό γεγονός ότι τό
δικαστήριο της Μελβούρνης άπεφάνθη ότικακς οί
αυστραλιανές Άρχές άνεκάλεσαν την βίζα του και
τόν όδήγη σαν σέ ξενοδοχείο-καραντίνα , ή τελική άπόφασις γιά τόν έάν θά παραμείνει στήν χρα
( σελ. 7 )
ΌΕλληνικός,
κοσμοπολιτισμός
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ . 5
του Μικήτα Χιωτίνη *
ΣΕ ένα έπίκαιρο κείμενό του στήν
"Έστίαν -https://www.estianews.gr/
apopseis/o-kleidokratores-tis-poleos-, ο
κ. Μανλης Κοττάκης μας διαβεβαίωσε , μέ άφορμή τήν πρόσφατη "κα
τάληψην της πλατείας Συντάγματος
άπό άλλοδαπούς, πς δέν χρειάζεται νά κάνουμε ύστερίες". α Ό
Έλληνισμός, άκόμη και κατά τόν κάρστερό Νικόλαο Σβορνο, έχει βαθειά άφομοιωτική δύναμη. Η Έλλάς
καταπίνει τήν Άνατολή, όχι ή Άνατολή τήν Ελλάδα . Γι' αύτό δέν άμφιβάλλω: ό,τι καί νά μας τύχει το 2022, άπό
τήν στιγμή που οι ήχοι του χθές είναι
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΌΙπτοκλείδης,
ή φροντίς καί ή άνριμη νεότης
.Ο Σούτερμαν, ή Σταχτοπούτα καί τά Μίνnονs
ήταν άνάμεσα στούς ήρως άπό ταινίεs, κόμικς καί
παραμύθια που ύπεδέχθησαν τά παιδιά σέ κέντρο
έμβολιασμου κατά Τής Covid-19 στήν Πράγα γιά
νά τάκάνουν νά αίσθανθούν πιό άνετα καθς έφθα ναν γιά νά έμβολιασθούν. Καθς τά παιδιά ήλικίας
5-11 έτν μπορούν πλέον νά έμβολιάζονται στήν
Τσεχία, μεταμφιεσμένα μέλη του προσωπικού ένός
άπό τάμεγαλύτερα κέντρα έμβολιασμού άνέλαβαν
νά βοηθούν τά παιδιά που έφθαναν γιά νά κάνουν
τό έμβόλιο . Σκεφτήκαμε ότι θά ήταν καλύτερα νά
έχουμε μιά μέρα μόνο γιά τά παιδιάω λέι ή Νίκολα Μελιτσαροβά , μιά έργαζόμενη στό έμβολιαστι
κόκέντρο , ή όποία ντύθηκε Χιονάτη.
Είλικρινς, δέν θυμάμαι
πόσες φορές άκουσα , νεότα
τος ν , τήν φράση ού φροντiς Ίπποκλείδη . Δέν Εδινα
στήν άρχή σημασία μέχρι
που έμαθα ότι αύτό όκριβς τριτης και έπίμονος δάέσήμαινε: Δέν δίνω σημασίαν ή Δέν μού καίγεται άγαπήσουμε τά λληνικά .
καρφάκι ή , μονολεκτικς , άρχαία και νέα ! Βεβαίως , ή στήν πόλη-κράτος τν Αθηκάδιαφορν .
Τήν χρησιμοποιούσε τακτικά ό φιλόλογός μας στήν
Ίωνίδειο, δ Άχλλεύς Λαζάρου, ένας έμπνευσμένος και
σοβαρός παιδαγωγό , πα
Τόν 1πποκλείδη , πρός Τόν
όποίο τήν άπηύθυνε , πρίν πόν , τής Σικυνος, δταν τό
άπό κάμποσες χιλιάδες χρό - τέθριππο άρμα του κατέτηνια ό Κλεισθένης, κυβερνήτης
(Τύραννος) Τής Σικυνος
καί παππους του Αθηναίου Όλυμπιακούς Αγνες ( 572
Κλεισθένη , θεμελιωτού του
Δημοκρατικού Πολιτεύματος
νια μας , Ο Κλεισθένης, λοισε τήν πρτη θέση στού
πεντηκοστούς δευτέρους
π.Χ) άνήγΥγειλε , μέ πάσα
έπισημότητα, Τήν πρόθεσή
του νά νυμφευθε ή κόρη του,
σκαλος , πού μάς Εκανε νά
φράση κού φροντί, χωρίς ναίων, λέγεται καί στά χρόΣυνόχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 3