Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
23 Νοεμβοίου 2021
Κλήμεντος έπισκ . Ρμης. Πέτρου έπισκ. Άλεξανδρείας
Σελήνη 20 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.15-Δύσις ήλίου 5.08
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και νότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 20β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και άνεμοι , Θερμοκρασία έως 16β.
Άριθμ. φύλ. 42120
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΗΡΥΞΕ ΑΤΥΠΗ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Τό έλλειμμα
<πετάευ πρός τό 10%,
άλλά οί παροχές, παροχές!
παροχές !
Όάναπληρωτής Υπουογός Οίκονομικν Θεόδωρος Συλακάχης ζητεί περιοριστική πολιτική.
άλλά ό Πρωθυπουργός άνακοιννει μπόνους πού δέν προβλέπονται στόν προϋπολογισμ
ΜΕ τό έλλειμμα νά έκτοξεύεται πρός τά
έπίπεδα τού 10%, την πανδημία καί τις πλη θωριστικές πιέσεις νά άσκουν πίεση στά
είσοδήματα νοικοκυριν και έπιχειρήσε - πρόσθετο βοήθημα 250 εύρ σέ 173.000
ων , οί παροχές συνεχίζονται. Τήν ρα πού
δάναπληρωτής ύπουργός Οίκονομικν δομα άπό τόν ΟΠΕΚΑ. Άναμφισβή τητα προϋπολογισμού όπου δέν ύπηρχε ή πρόΘεόδωρος Σκυλακάκης μέ δηλσεις του
έξέφραζε την έλπίδα , το έλλειμμα του
2021 νά πλησιάσει και νά μήν ξεπεράσει ένισχύσεις και ούσιαστική στήριξη άπό
τό 10%, τονίζοντας ότι λόγφ αυτής της συνθήκης μόνο μέτρα άνάγκης μπορούν νάληφθούν, ο Πρωθυπουργός άπό τό βήμα της
Βουλής άνεκοίνωνε έκτακτη καταβολή μι .
σουμισθού , ήτοι 900 εύρσε 100.000 ύγειονομικούς και έργαζομένους του ΕΚΑΒ
πρόσθετη ένίσχυση 250 εύρ σέ 800.000
χαμηλοσυνταξιούχους των 600 εύρ και
ος σέ μιά περίοδο μάλιστα πού έχουν ξε - ροί κίνδυνοι καί τριγμοί στήν έξυπηρέτη- παρά τήν προσπάθεια νά ραιοποιηθεί ή
κινήσει οί συζητήσεις για εύνοϊκές άλλαγές στό Σύμφωνο Σταθερότητος, δέν έπι - μήνύπέκυπτε στίς σειρήνες τν παροχν .
τρέπει έπικοινωνιακές κινήσεις. Είδικς
ένα 48ωρο μάλιστα μετά τήν κατάθεση του
κατάστασις μέ την δήλωση ότι ή Έλλάς
έχει τήν 3η καλύτερη έπίδοση στήν Εύρπη ός πρός τόν πληθωρισμό τόνΟκτβριο .
Τό δημοσιονομικό έλλειμμα δέχεται
πίεση λόγφ τής παρατάσεως τής πανδημίας που κλιμακνεται περαιτέρω όχι μόνο
άπό τίς ίσχυρές πληθωριστικές πιέσεις, οί
όποίες μπορεί τόν Νοέμβριο νά ξεπεράσουν κατά πολύ τό 4% του ΔTK. Άν καί ή
ήγεσία του Υπουργείου Οίκονομικν έχει
ξεκαθαρίσει ότι δέν θά προχωρήσει σέ
ση του χρέους, ή Κυβέρνησις θά φειλε να
Πολλφ δέ μάλλον όταν όπως έπισημαί νουν όλοι οί άναλυτές , οί δημοσιονομικοί
κίνδυνοι παραμένουν και μπορεί άνά πάσα
στιγμή να άνατρέψουν τό σκηνικό , πυροδοτντας ένα άρνητικό ντόμινο για την
άτομα μέ άναπηρία, πού λαμβάνουν έπί βλεψις για πρόσθετα μέτρα στηρίξεως . .
τόσο οί χαμηλοσυνταξιούχοι όσο και οί
συμπολίτες μας μέ άναπηρία δικαιούνται
Σέ μία οίκονομία πού άκόμη δέν έχει
σταθεροποιηθεί , μέ τό δημόσιο καί τό ίδι - οίκονομία , Κόντρα στίς προβλέψεις γιά
ωτικό χρέος νά άντιστοιχεί σέ 3,5 % του
ΑΕΠ και την Εύρωπαϊκή Κεντρική Τρά - δοκίες γιά μεγάλη αύξηση τν έπενδύσεων
τό κράτος. Όπως έπίσης και οί ύγειονομι
κοί πού δίδουν τήν μάχη κατά τής πανδημίας μέ δλες τίς δυνάμεις τους, ύπό άντίξοες πεζα νά έχει τοποθετήσει κάτω άπό την
συνθήκες Όμως τό μεγάλο δημοσιονομι - όμπρέλλα της τά έλληνικά κρατικά όμόκό Ελλειμμα πού κτρέφενν τό δημόσιο χρέ - λογα γιατί διαφορετικά θά ύπήρχαν σοβα τήν ίσχυρή άνάπτυξη τό 2022 και τίς προσ
και τν έξαγωγν, δέν μπορεί νά κρυφτεί
τό φάντασμα του πληθωρισμού πού άπειλεί
νοικοκυριά και έπιχειρηματικούς κλάδους ,
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Άνοικτό τυχόν
νέο lockdown
μετά τόν τοιψή φιο
Ε άριθμό νεκρν
ΣΤΙΣ 28/11
ΕΚΔΟΣ1Σ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
οι άντιφάσεις του όρθολογισμού
ΕΣΤΙΑ
Μεγάλο άφιέρωμα γιά τά ΕΝΟΧΑΜΥΣΤΙΚΑΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗ!
ση του συλλογικού καλου . Στήν δόξα των μονάδων
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣΥπουργός παρέδιδε πρό ήμερν ίδεολογικά μαθήματα άπό τηλεοράσεως για νά ίσχυ - και στήν ύποτίμηση των Εθνν . Οι έλίτ ματνουν
ριστεί ότι ή Έλλάς λόγω του αύξημένου ποσοστου
τν άνεμβολίαστων είναι περίπου μιά καθυστερη-κόσμο έχει ή ίκανοποίηση τν άτομικν μας έπιθυμένη χρα της Ανατολής . Ένω άν συγκρίνει κανείς μιν και όχι ή έπίδρασή τους στήν μεγάλη κοινωνία.
τά ποσοστά των έμβολιασμένων στίς προηγμένες
χρες τής Δύσεως , του Διαφωτισμου καί του Ορθολογισμού μέ τά δικά μας, θά διαπιστσει ότι έκει τά
πράγματα πάνε καλύτερα. Βάσκανος μοτρα γιά τόν φιλελεύθεροι, δέν θά βάλουμε κανέναν άφεντικό
ίδιο, μετά τήν πρόβλεψή του αυτή, άρχισανή μία με τά τήν άλλη οί χρες του όρθολογισμού νά κλεί νουν τίς οίκονομίες τους καίνά έπιβάλουν αύστηρά
λοκντάουν : Γερμανία, Αύστρία , ολλανδία, Βέλγιο
κ.λπ. Ο όρθολογισμός δέν τούς έσωσε . Ένω τό πο - λεξε ή φύση για έμάς; Καί άν αίσθανόμαστε θήλυ
σοστό των άνεμβολίαστων αύξάνεται και έκει Η τελευταία θεωρία πού διακινείται διεθνς όχι άπό τόν μας καί πάλι. Τά πολυκαταστήματα γέμισαν μέ πουκύριο Υπουργό για νά έξηγηθείή άποτυχία, είναι ότι κάμισα πού μπορούν νά φορουν και γυναϊκες καί
οί άνεμβολίαστοι στίς ΗΠΑ είναι οί δεξιοί τού Τράμπ, άνδρες . Θέλουμε πάλι πιό προχωρημένα να μας
στήν Γερμανία οι άκροδεξιοί του AFD, για τήν Έλλάδα δέν έχουν τολμήσει νά πουν κάτι σχετικως γιατί όχι αυτός ή αύτή;- μέχρι και νέα άντωνυμία στό
θά δυσαρεστοϋσαν τόν Πρωθυπουργό. Κανείς άπο λεξικό της γαλλικής άκαδημίας έπινόησαν ; Κανένα
όλους τούς άναλυτές που γονατογραφουν.σχε πρόβλημα καί πάλι. Άτομική μας έπιλογή , δέν πέτικς δέν συνειδητοποίησε κάτι: ότιδανορθολογι Φτει λόγος σέ κανένα . Θεωρούμε έπίσης ότι πρέσμός τροφοδοτείται παγκοσμίως άλλά και στήν πα τρίδα μας άπό τίς άντιφάσεις του όρθολογισμου.
Τό νέο δόγμα της πολιτικής όρθότητας πού κυρ αρχεί τηντελευταία δεκαετία βασίζεται στήν άποθέωση της άτομικής έπιλογής καί στήν υποχρηΠοιοί πρόδωσαν
Τήν πατρίδα
στούς Γερμανούς
γιά χρήματα &έξουσία!
γιά νά πείσουν ότι άμεση προτεραιότητα στόν νέο
ΜΕ τίς άπλειες άπό τήν πανδημία νά
έχουν φθάσει τίς 105 και τά κρούσ
τίς 7.287, στό ύψηλτερο δηλαδή έπίτε δο του τελευταίου έξαμήνου , ή Κυβέρ
νησις έπανεξετάζει τά μέτρα που έχουν
ληφθεί άφήνοντας άνοικτό και το ένδε χόμενο ένός νέου καθολικού Ιockdown.
Αύτό τεκμαίρεται άπό δηλσεις τόσο
του κυβερνητικού έκπροσπου Γιάννη
Οίκονόμου όσο καί τού ύπουργού 'Ύγείας Θάνου Πλεύρη . Τήν κατάσταση καθιστά πιό άνησυχητική τό γεγονός ότι δ
άριθμός τν τέστ πού διενεργήθηκαν τό
τελευταίο 24ωρο άνέρχεται σε 106.357 ,
είναι δηλαδή άρκετά περιορισμένος
Συνέχεια στήν σελ .3
σοτεής tοής τού pχoνται τρα στό φος!
Θέλουμε νά κάνουμε χρήση σκληρν ναρκωτικν όπως ή ήρωίνη; Δικαίωμά μας λένε οί ούλτρα
στό οονομικό & ολπικό κατεστημένο ί
στό σμα μας.Ο,τι θέλουμε κάνουμε μέ αυτό. Τί σημασία έχουν 2 τόνοι ήρωίνη στά άμπάρια ένός πλοίου άν ή νεολαία τήν θέλει; Θέλουμε όταν γεννιόμαστε νά δηλνουμε άλλο φύλο άπό αυτό πού έπέΕΣΤΙΑ
Ατοκτήστε τό 60 CD
Ύπό τήν διεύθυνσιν του Chiaries Munch & Soji Ozw
& μέτήν όρrήστρα Βοσton Sympbony Orchestrη
νά άποκηρύσσουμε τό άρρεν φύλο μας; Δικαίωμά
BEETHOVEN
LE6ENDARY REORDINGS
άποκαλούν μέ τήν ούδέτερη άντωνυμία καύτόν και
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
πει νά περιβληθεί τόν άστικό τύπο ο γάμος των
γκαίυ καίνά τούς δίδεται δικαίωμα υίοθετήσεως τέ κνων; Μάφυσικά, έννοείται . Ποιός νοιάζεται γιά την
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πορτραϊτα
άπό τό Λούβρο
στήν πρτη
έκθεση
της Εθνικής
Πινακοθήκης
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Φαντάζεσθε τό ίδιο ς καύσιμο; Καί όμως έρευ
νητές στήν Γαλλία δοκίμασαν μέέπιτυχία γιά πρτη φορά στόν κόσμο ένα σύστημα προωθήσεως
στό διάστημα που χρησιμοποιεϊίδιο άντί γιά ξ
νον . Είναι ή πρτη φορά που έπιβεβαινεται ότι
τό Ιδιο άποτελεί μία βισιμη έναλλακτική λύση
σέ σχέση μέ τό έως τρα εύρέως χρησιμοποιούμενο ξένον, τό όποιο είναι άκριβό και δύσκολο στήν
άποθήκευσή του . Το πίτευγμα , πού χαρακτηρί
στηκε cίστορικόν , μπορεί νά όδηγήσει σέ νέα πιό
άποτελεσματικά, ήλεκτρικά συστήματα προσε
ωs διαστημικν συσκευν . Οί ρευνητές, μέ έπί κe
φαλής τόν Ντμίτρο Ραφάλσκ τής γαλλικής έταιρείaς ThrustMe , οι όποίοι έκαναν τήν σχετική δημοσίευση στό περιοδικό "Nature", άνεκοίνωσαν ότι
πραγματοποίησαν έπιτυχς μιά δοκιμή μέ ένα μκρό δορυφόρο CubeSat βάρους 20 κιλν σέ τροχιά έφοδιασμένο μέ ένα σύστημα προσεως μέβά-.
ση τό ίδιο.
ΔΙΣ: Δέν είναι δυνατός
δέλεγχος άπό τό
προσωπικό των Ναν
Τά λουκέτα
άπειλουν τίς μικρομεσαϊες
έπιχειρήσεις
( σελ. 7)
Η Φανταστικό
πορτραίτο
του Όμήρου
ΜΕ την δέουσα ψυχραιμία άντέδρασε ή Διαρκής Ίερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος στήν άπόφαση γιά είσοδο τν πιστν στίς έκκλησίες , κατόπιν
έλέγχου είτε πιστοποιητικν έμβολιασμού είτε άρνητικού rapid test, διευκρινίζοντας στόσο ότι δέν ύπάρ
χειδυνατότης έλέγχου τν σχετικν έγγράφων"Όπως
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ έκτεταμένων λουκέτων άντιμετωπίζουν οί μικρομεσαΐες έπιχειρήσεις καθς ή οίκονομία έπιστρέφει σέ σχετικς όμαλές συνθήκες καί τά
μέτρα προστασίας άποσύρονται , συμφνως πρός την
έκθέση τού IΜΕ ΓΣΕΒEΕ 2021 , ο άντίκτυπος τής
πανδημίας στίς έπιχειρήσειφ Η έκθεσις έπισημαίνει
Ήνομική ύπόστασις
του Θεσμού
του Οίκουμενικού
Πατριαρχείου
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου !
. Συλλεκτική κιθάρα τού Εric Clapton πολήθηκε
625.000 δολλάρια σέ δημοπρασία στήν Νέα Ύόρκη, έξασφαλίζοντας Τήν ύψηλότερη τιμή άνάμεσα
στά άντικείμενα που άνήκαν σέ θρύλους του rock
και βγήκαν σέ πλειστηριασμό, άποφέροντας συνολικά 5 έκατομμύρια δολλάρια, όπως άνεκοίνωσε
ή έταιρεία Julien s Auctions . Το κριβότερο άντι
κείμενο του πλειστηριασμού που πραγματοποήθηκε στό Hard Rock Cafe της Νέας Ύόρκης καί
μέσω του ντερνέτ, ή άκουστική κιθάρα, μία Martin
D-45, πού χρησιμοποιήθηκε άπό τόν Capton τό
1970 κατά τήν πρτη συναυλία του συγκροτήματος του Derek and The Dominos , είχε έκτιμηθε
στίς 300.000 έως 500.000 δολλάρια. Πάντως, ή Τμή της παραμένει πολύ χαμηλότερη τουρεκόρ τν
ε έκατομμυρίων τής κιθάρας μέ τήν όποία έπαιξεό
Τραγουδιστής τν Νirvana Kurt Cobain τό 1993
του Μικ Καρόλου Σακελλαρίου *
Καί τρα πς θά ζήσουμε δίχως <άράμπικο;
Επί τη συμπληρσει τριάντα έτν
εύκλεους Πατριαρχίας
Της Αύτο0 Θειοτάτης Παναγιότητος
του Οίκουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου
Ο Γιργος άπό χθές τά
έχει βάψει μαύρα! Τό πρωί,
που συναντηθήκαμε στήν
καφετέρια γιά τήν καθημε
ρινή μας συνάντηση, τόν
βρήκα συνοφρυωμένο και
άνήσυχο . Τό μναλό μου
πήγε άμέσως στό κακό, καθς έχει δύο έγγονάκια στό
σχολείο καί άνησυχ μήπως
μεταφέρουν κάποια στιγμή πλανήτης βρίσκεται έν πιον μιας μεγάλης Ελλειψης
τής ποικιλίας άράμπικα, που
δίνει μιά πιό άπαλή γεύση
τόν ίό στό σπίτι Τους.
Τί Εγινε, φίλε; Συνέβη κάτι κακό; τόν ρτησα . Κούνησε τό κφάλι, ήπιε
μιά γουλιά άπό τόν πρωνό
του καπουτσίνο και είπε,
καφέ, μέ ρωτά ή δεσποινίς
που χειρίζεται τά μηχανήματα παρασκευής . Άράστόν καφέ και άντιστοιχε μπικα , Ρομπούστα ή Μπρα ζλιαν; κα έγ Τής άπαντ
πάντα στό ίδιο μοτίβο . E
ρεs Τίξύλοέχω φάει άπό τή
μάνα μου γιά νά μάθω του
ΜΕΡΟΣΒ
ΑΥΤΟ ήτο κατά βάσιν το νομικό καθεστς , τό όποιο διεϊπε τό Πατριαρχετο , μέχρι της μεσολαβήσεως των
γνωστν δραματικν γεγονότων, τά
στό 60% τής παγκόσμιας
παραγωγής .
<Μά δέν τά έμαθες ; Επί κειται κρίση στόν καφέ! Ο
Όμολογ ότι δέν τό είχα
σκεφθεί . Καί τρα Τί ά κάνουμε χωρίς κάράμπικο; BE
Συνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5