Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) Η m
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
3 Σεπτεμβρίου 2021
Ανθίμου ίερομ. Θεοκτίστου όσ. Χαρίτωνος μάρτ.
Σελήνη 26 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.57-Δύσις ήλίου 7.52.
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 31β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 29β.
Άριθμ. φύλ 42051
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΕΦΥΓΕΧΘΕΣ ΑΠΟΤΗΝ 7ΩΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 96 EΤΩΝ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΣΥΝΟΕΤΗΣ ΜΠΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Πάει νά συναντήσει τόν Μάνο καί τόν Ελύτη!
Αξιον Εστί Δείγμα του τίμπορούν νά κάνουν ένας δεξιός καί ένας άριστερός μαζί
δταν έχουν κοινές άξίες καίπροσήλωση στήν έλληνικότητα
τήν βυζαντινή θρησκευτική παράδοση καί τήν λακότητα
Όταν δ κάριστερός Θεοδωράκης καί
διδεξιός Ελύτης συναντήθηκαν γιά να
έδ λοιπόν. Η Ελλάς πενθεί τήν άπλειά
του . Άλλά φεύγοντας μας άφήνει μία τεράστια κληρονομιά: τόν έλληνοκεντρικό
χαρακτήρα της μουσικής του, ή όποία μαρης ήμερν σέ ήλικία 96 έτν. Ανεχρησε ζί μέ την δυτική μουσική του Μάνου κατέκτησαν τήν Οίκουμένη. Τό κατόρθωμά .
του νά μελοποιήσει τήν ποίηση του Ελύτη ,
του Ρίτσου και άλλων κατά τρόπο τέτοιο
γάλους του Εθνους μας . ΟμεγάλοςΕλλην στε νά γίνει κτήμα στά χείλη του έλληνικού λαού Μά και άλλων λαν .Όταν άπεάπογείωση του μοναδικού Αξιον Εστίπού
έγραψε ό Οδυσσέας Ελύτης. Του σήματος κατατεθέντος του . Μας έμπιστεύεται γράψουν, να συνθέσουν καί να μελοποιήμία μοναδική συνταγή: τήν υίοθέτηση των
λαϊκν στοιχείων του πολιτισμού μας για
τήν έκπομπή ένός οίκουμενικού πανανθρπινου μηνύματος κατά της φτχειας . "Ινα
άποδειχθή αυτό πού έλεγε ό Μιχάλης Κα- αφορετικές άφετηρίες άλλά κοινές άξίες
κογιάννης . όσο πιό τοπικές είναι οίρίζες τήν έλληνικότητα και τήν οίκουμενικότηένός έργου τόσο πιό παγκόσμιο γίνεται.
Ο Λόρκα, ό Σαίξπηρ, ό Μίκης , ό Μάνος για νάμελοποιήσουν ένα ποίημα πού άπομέ τά κπαιδιά του Πειραιαν τό έπιβεβαί
ωσαν. Καί βεβαίως , μάς άφήνει , τό κορυ φαίο όλων: την προσήλωσή του στήν έθνική ένότητα και στήν συμφιλίωση, ή όποία ξιδίου του γιά τήν Ελβετία άντίκρυσε στό
άρχισε άπό τό 1964:
Του Μανλη Κοττάκη
Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ πέρασε άπό
χθές τό πρωί στήν ίστορία . Εφυγενπλήσουν τό έκπληκτικό Αξιον Εστύν πού δονεί μέχρι σήμερα τις ψυχές κάθε Έλληνα: κΜή παρακαλ σας , μήλησμονάτε την
χρα μου Δύο άνθροποι μέ έντελς δι γιά άλλους τόπους γιά νά συναντήσει τον
Οδυσσέα Ελύτη, τόν Γιάννη Τσαρούχη
και τόν Μάνο Χατζιδάκι. Τούς άλλους με τα , συναντήθηκαν μιά μέρα στό Παλλάς
συνθέτης πού σφράγισε μέ τις μελωδί ες του τήν παγκόσμια μουσική καί άφη- λευθερθηκε πρό είκοσαετίας τό Αφγανι
σε άνεξίτηλο τό στίγμα του στούς άγνες στάν άπό τούς ίσλαμιστές ή ύποδοχή στήν
τούς πατριωτικούς-τελευταίο δείγμα του ή Καμπούλ έγινε ύπό τούς ήχους του Μαουτπαρουσία καί όμιλία του στην συγκέντρω - χάουζεν. Μάς άφήνει τό πάντρεμα τής θρηση κατά της συνθήκης τν Πρεσπν στήν σκευτικής μουσικής μέ τομπουζούκι και
τον λαϊκό Μπιθικτση πού όδήγησε στήν
τελεί έως τις μέρες μας το έθνικό και πα τριωτικό μανιφέστο . Ποίημα πού έγραψε δ
Έλύτης όταν κατά την άναχρηση ένός ταΣυνέχεια στήν σελ.3
πλατεία Συντάγματος τό 2018- δέν είναι πιά
του Βύρωνα Ε Πολύδωρα
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Από αυτό τόν μήνα
τά άναδρομικά
σέ 200.000
Ό παθητικός πολίτης τοϋ 21ου αίνα .
Και οί "Έλληνες ;
Χρυσό στούς
Παραολυμπιακούς του
Τόχυο ό Θανάσης Γκαβέλας
συνταξιούχους
Τότε, οί λαοί θά σφυρηλατήσουν τά ξίφη τους σέ
ύνιά άλετριν καί τά δόρατά τους σέ δρεπάνια. Πο - μαχομένων πλευρν ύπήρξε ή 11η Σεπτεμβρίου
τέ πιά ένα έθνος δέν θά σηκσει ξίφος έναντίον 2001.Ήταν τότε πού ή Άλ Κάιντα του Όσάμα Μπίν
άλλου έθνους , και οί άνθρωποι δέν θά μαθαίνουν Λάντεν χτύπησε , στήν καρδιά της Αμερικής καί του
πιά τόν πόλεμο .
Τό σημείο καμπής καί όριστικοποίησης των άντι ΑΠΟ τόντρέχοντα μήνακαι εως τό τέλος
του έτους σχεδιάζεται νάλάβουν τήν προ
σαύξηση στήν σύνταξή τους και τά άναδρομικά τούλάχιστον 23 μηνν πού δι καιούνται 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι
πού είχαν ύποβάλει αίτηση συνταξιοδοτήσεως , πρίν άπό τόν νόμο Κατρούγκαλου. Επί πλέον θά λάβουν άναδρομικά
περίπου 50.,000 νέοι συνταξιούχοι, στούς
όποίους έγινε λάθος και ύπελογίσθη ή
Συνέχεια στήν σελ. 2
παγκόσμιου καπιταλισμού , μέ έξεζητημένο χτύGHAVELAS A.
( Προφήτης Ήσαΐας, Β'1-5) ημα, με αεροπλάνα της γραμμής νά πέφτουν ς
βόμβες αύτοκτονίας πάνω στούς δύο δίδυμους
ΕEGRE Mens 100m Tii
ΝEW WR
10.874
ΕΙΚΟΣΙ χρόνια πόλεμος. Στά βουνά της Βακτριανής πύργους, στό Μανχάτταν της Νέας Ύόρκης. Οπρόκαι Σογδιανής χρας του Μεγαλέξανδρου. Στό εδρος τν ΗΠΑΤζρτζ Μπούς Jr. κήρυξε τόν πόλεΑφγανιστάν , που κρατεί τά περάσματα μεταξύ της
Ευρασίας καί του Πακιστάν, του Ιράν καί παρακάτω , έγινε καθ ' όδόν αδικέφαλος , μέ τήν άνακήρυξη
της Ίνδίας. Το Αφγανιστάν παρείχε, χωρίς νά έρω - καί του Σαντάμ Χουσεν του Ίράκς έχθρου (άναι
τηθεί , το έδαφός του . Γιά τήν καταδίωξη ένός άρχι - τιολόγητου ), ή γιά τήν άκρίβεια ς καταγγελλομέ τρομοκράτη, του Οσάμα Μπίν Λάντεν, του άρχηγου νου για κατοχή ή προπαρασκευή χημικν όπλων,
μιάς ύπεροργάνωσης [έπαναστατικής , τρομοκρατικής ) Ίσλαμιστν , της Άλ Κάιντα-βάση, τά κεντρικά γραφεα τους , στά άραβικά, κάπου στό Αφγανι - χονισμού του Σαντάμ Χουσεΐν που τόν βρή καν
στάν, όπου βρίσκονταν και ένα ίσχυρό στρατόπεδο κρυμμένο σέ μιά τρυπα στό χωριό του, τό Τικρίτ.
τν Αφγανν μουτζαχεντίν (άγωνιστν του ίερου Κατά παράξενη συγκυρία και ο Σαντάμ Χουσείν
πολέμου τζιχάντ ).
Η -μακιαβελική CIA είχε χρησιμοποιήσει τίς ή κάθοδος τν φανατικν <μουλάδωνν της Ίσλαακαλές ύπηρεσίες. των Ταλιμπάν (των σπουδαστν του κορανίου> μαχητν) τής Αλ Κάιντα για
νά τυπήσει τους Σοβιετικούς , πού έκαναν έπιχειρήσεις έκκαθάρισης (άλλων τρομοκρατν) στό ίδιο ως έπωνυμο) έκδιχθηκε τό 1978 άπό τό Ίράκ όπου
έδαφος.
μο κατά ένός φαντάσματος . Ο άόρατος έχθρός
( σελ. 4)
Πού μάς όδηγεί
όνύν <Εθνικός
Διχασμός5
τά όποτα όμως δέν βρέθηκαν. Έν ό πόλεμος τελείωσε όχι μέ άλλα άποτελέσματα, πλήν του άπαγ Υπαναχρησις για τούς
άνεμβολίαστους ύγειονομικούς
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
ήταν συνεργάτης της Αμερικής στόν Ίρανο-Ιρακινό πόλεμο (1980-90), προκειμένου νά άνασχεθεϊ
του Δημήτρη Νατσιού*
Η ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ άτμόσφαιρα είναι
άποπνικτική , έπικίνδυνη, στά όρια της
παράνοιας .
μικής έπανάστασης του Αγιατολάχ Χομείνί.
Ο Χομείνί (άπό τό χωριό του Χομεΐν , το όνομα
ΠΕΝΝΙΕΣ
Ούδείς διαφωνεϊ ότι ή μεγαλύτερησυμφορά του έθνους μας ύπήρξε ή
άπλεια τής ένότητάς του . Αυτά πού
ζουμε, όμοιάζουν μέ τήν δεκαετία του
1910-1920, την περίοδο του Εθνικού
Διχασμού , που όδήγησε στήν Μικρασιατική Καταστροφή, στήν μεγαλύτερη συμφορά που ύπέστη παγκοσμίως
ένα μικρό γεωγραφικς κράτος . Τότε
για πρτη φορά τά γεωγραφικά όρια
του κράτους συμπίπτουν σχεδόν μέ
τά έθνικά. Καί τότε καί σήμερα ό λαός είναι κουρασμένος . Τότε άπό την
μόνιμα σχεδόν έπιστράτευση των παι
διν της καί τήν διαίρεση σέ άντιμαχόμενες παρατάξεις, πάθη και άλληλοσπαραγμός για τόποιά φατρία θά
περισκύση. (Μακρυγιάννης ) Καί άπό
κοντά οί ξένοι πού ύποδαύλιζαν τά
πάθη , θεωρντας τούς Ελληνες άξ
ους μόνο για μισθοφορία ή ς τροφή των κανονιν . Τρα και πάλι ό λαός βινει , έδ καί μία δεκαετία , την
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ερχεται ό Φορεύς
Έπαναμισθσεως
α κατοικίας
Ήπανδημία χρισε
καί πάλι τήν Εύρπη
σέ Βορρά και Νότο
. Νέο βιβλίο έρχεται νά άποκαλύψει τό <Τελευταίο Μυστικόν του έκλιπόντος προέδρου Της Γαλλίας Φρανσουά Μιττερράν . Τό βιβλίο μέ τίτλο Le
Demier Segret, που θά έκδοθεί στίς 6Οκτωβρίου
στήν Γαλλία, μιλά για τόν έρωτα τού ΜιΤτερράν μέ
τήν Κλέρ, μιά 22χρονη φοιτήτρια κατά μισό αίνα
νετερή του . Η συγγραφεύς , δημοσιογράφος τής
LeMonde, Σολέν ντέ Ρουαγιέ όμιλεί γιά ένα βιβλίο
που ασυνδυάζει πορτρατα διαλόγους άναμνήσεις ,
γεύματα στό Ελυζέ δείπνα , άναγνσεις , περιπάτους στις όχθες Του Σηκουάνα και άλληλογραφίεν.
Τό 1988 ή Μαίρ συναντά τόν Μιτερράν. Έκείνη
είναι μιά φοιτήτρια Νομικής, έκείνος πρόεδρος Τής
Δημοκρατίας. Τους χωρίζουν πενήντα χρόνια. Θά
άγαπιούνται κρυφά έως τό τέλο, τό 1996 Ίδού τό
Τελευταίο μυστικό του σπουδαίου προέδρουν άνα φέρεται στήν παρουσίαση του έκδότου . Στις σελίδες του άποκαλύπτονται τά πρόσωπα κλειδιά της
έρωτικής αύτής ίστορίας , oί κλειστές πόρτεςσφραγισμένες άπό τήν σιωπή που έπέβαλλαν έπί χρόνια οί μηχανισμοί υπερασπιζόμενοι τήν άκεραιότητα του ύψίστου θεσμού Της Γαλλίας.
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ έβδομάδα δημοσιεύεται ή προκή
ρυξις για τόν Φορέα Αποκτήσεως καί Επαναμισθσεως Ακινήτων στόν όποίο θά περνα ή πρτη κατοικία τν εύάλωτων δανειοληπτν πού πτωχεύουν στε
νά διατηρουν τό δικαίωμα στεγάσεως έναντι ένοικ ου. Μία έβδομάδα άργότερα, στίς 15 Σεπτεμβρίου, θά
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ έμφανίζεται ή Εύρπη έξ αίτίας τής
πανδημίας , συμφνως πρός δημοσκόπηση πού πραγματοποίησε τό εύρωπαϊκό ίδρυμα, Εuropean Council
on foreign relations. Τό εύρωπαϊκό Think Tank πραγματοποίησε μία διαδικτυακή και τηλεφωνική δημοσκόπηση σέ 12 χρες τής ΕΕ (Αύστρία, Δανία, Γαλλία,
Συνέχεια στήν σελ.5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου|
Όλαϊκός, αύθόομητος,
στοχαστικός καί άγέρωχος Μίκης
.H Jetsun Pema στά 31 της μόλις χρόνια είναι
ή νετερη βασίλισσα στόν κόσμο καί σίγουρα μία
άπό τίς ραιότερες . Η πανέμορφη σύζυγος τού
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck -γνωστού καί
ς βασιλιά Δράκου- άνέβηκε στόν θρόνο όταν τό
ζευγάρι παντρεύτηκε τό 2011. Έκείνη ήταν μόλις 21
έτν Περίμενα άρκετό καιρό γιά νά παντρευτ.
Άλλά δέν έχει σημασία πότε θά παντρευτείς, έφ
όσον παντρεύεσαι τό σωστό άτομο . Είμαι βέβαισ ότι είμαι παντρεμένος μέ τό σωστό άτομον είχε
πεί τότε ό 41χρονος σήμερα βασιλιάς του Μπουτάν γιά τήν νεαρή γυναίκα του .
κάθε στιγμή τής ζωής του .
που έκανε τά βιματά του
ολογίες , πολιτικές , στόν
άνθρωπο που έβαλε τούς
Κι έρχεται ή ρα , πού
πρέπει νά γράψεις γιά τόν Χιλιάδε, έκατομμύρια λέξεις
Μίκη Θεοδωράκη! Καλότυχοι έκείνοι πού δέν έχουν τέ
τοια εύθύνη! Πάνω άπό τό
κεφάλι μου , στή βιβλιοθή- γιά νά συνθέσω τό κείμεκη, δύο σειρές βιβλία καιλε
ξικά . Κι έμπρός μου τό πα ντοδύναμο πληκτρολόγιο.
σέ όλες τις γλσσες τού κό - Τραγούδια , πού άποτύπω- ποιητές στά σπίτια τν τα
σμου . Καί δέν μπορ νά βρ σε τήν διαδρομή και τίς σκέ
ποις θά ναι οί κατάλληλεs
έχουμε φωνή!
πεινν και τν πολλν ..
Ψες του σέπεντάγραμμα
δίσκους και σε βιβλία.
Γυμνασιόπαιδο ήμουν,
όταν βρέθηκα , συνοδεύοντας τόν πατέρα μου , πού
Συνέχεια στήν σελ . 4
νο που θά άναφέρεται στόν
Ζορμπάν , που ζησε έντονα λογάριασε φραγμούς , ίδεΣτόν άνθρωπο που δέν
Dpontos
3-9-2021 ο