Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 7-Κυριακή 8
Αύγούστου 2021
Δομετίου δσιομ του Πέρσου . Νικάνορος όσ .
Σελήνη 28 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.33-Δύσις ήλίου 8.28 "
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία Βος 37β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άνεμοι . Θερμοκρασία έως 35β.
Αριθμ. φύλ. 42028
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΗΔΙΑΡΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΗΜΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σέ άχαρτογράφητα ύδατα ή Ελλάς
Έλλάς
Διπλό σόκ: Τόβαρύ κόστος γιά τήν οίκονομία άπό τήν κρατική άρωγή
στίς πληγείσες περιοχές καί ή έπιβάρυνσις του δημοσίου χρέους μέ νέο δανεισμό
Ήπιθανή κήρυξις τής χρας σέκατάσταση πολιορκίας μέ άναστολή άρθρων
του Συντάγματος, όπως είσηγούνται
άξιωματούχοι του Μαξίμου στόν Πρωθυπουργό
καιωμάτων . Το τί σημαίνει αυτό γιά τον
προϋπολογισμό , δ όποιος άναθεωρείται ας Άλογοσκούφη 5,1 δισ. εύρω! Εν προ
διαρκς κατά την διάρκεια τής πανδη - κειμένω τί έχουμε; Έχουμε έναν ήδη
μίας , είναι πρόωρο νά τό έκτιμήσουμε. ταλαιπωρημένο προϋπολογισμό. Έχου Θά άναφέρω μόνον ένα στοιχείο: το κα λοκαίρι του 2007 ή Ελλάς έπλήγη σύμ
φωνα μέ στοιχεία άπό τό βιβλίο τν πο
ροσβεστν Σταμούλη-Διαμαντή πού
υπηρετούσαν τότε στό σμα άπό 6999
φωτιές! Η άποκατάστασή τους μέ βά
ση τά στοιχεία πού άνακαλ προχείρως
στήν μνήμη μου-έπιδόματα και κρατι
κή στήριξη- κόστισε τότε έπί ύπουργί τοί . Καί οί διαρροές σέ δύο πρωτοσέλιδα χθές , ότι ή χρα εύρίσκεται σέ ακατάσταση πολιορκίας δημιουργουν ήδη
Του Μανλη Κοττάκη
Όση Ελλάδα και αν καψετε,
πάντα θα περισσεύει αρκετή
για να σας θαμπωνεί α
ΠΟΣΟ ΑΡΑΓΕ θά κοστίσει στόν προυπολογισμό τό κόστος τής έπιβεβλημέ
νης κρατικής άρωγής στούς πληγέντες άδιανόητους συνταγματικούς συνειράπό τούς πυρκαίές; Πόσο θα έπηρεάσει μούς και πολιτική άνατριχίλα . Διο την γενικτερη πορεία τής οίκονομίας
και είδικος τούς ρυθμούς άναπτύξεως ή
κλιματική άλλαγή και ή συνεπακόλου- Πρωθυπουργό-ό Κστας Καραμανλής
θη άποσταθεροποίησις; Τί σημαίνουν άπέρριψε άνάλογες είσηγήσεις στά Δεγια τίς ζωές μας οί φωτιές, οί πλημμύρες , κεμβριανά του 2008-σημο
οί λιμοί και οί καταποντισμοί , Είσερχό - βασικν άρθρων του Συντάγματος. Πεμαστε σέ άχαρτογράφητα ύδατα, άγαπη- ριορισμό έλευθεριν. Συρρίκνωση δι
με ήδη προφητικές κυβερνητικές έκθέ
σεις ( foresight) πού προβλέπουν έπί πλέ
ον κόστη γιά τό δημόσιο ταμείο άπό την
κλιματική άλλαγή, "Έχουμε ύπουργούς
(Αδωνις ) οί όποίοι σέ άνύποπτο χρό yο προειδοποιούν τίς παραγωγικές άξί
ες πς λεφτά δέν ύπάρχουν . Έχουμε
τι κατάσταση πολιορκίας δπως φαίνεται νά είσηγούνται κάποιοι στόν κύριο
ναστολή
" Συνεισφορά του πρην Υτουργού
Αλέχου Παπαδόπουλου στήν έκδοση τής κΕστίας
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Κστα Κόλμερ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό Σύνταγμα τοΰ Μεταξά
Νεκρός στό Κρυονέρι
ό Ποόεδρος του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος
ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ 85 έτη άπό της δικτατορίας της κρατίας ( καταργουμένης της κοινοβουλευτικής) μέ
4ης Αύγούστου 1936, όπόταν ό τότε κοινοβουλευ- φορέα τής έξουσίας τόν κληρονομικό βασιλέα καί
τή κυβέρνηση που έκλέγεται άπό τόν λαό δ ' άμέ σου ψηφοφορίας άνά τριετία . Ο βασιλεύς διορίζει
1911 , μέ σύμφωνη γνμη του βασιλεύς Γεωργίου τόν άρχηγόν της κυβερνήσεως κι αύτός προτείνει
B, άλλά έμεινε στήν συλλογική μνήμη ς άπόλυ- τούς ύπουργούς του . Παύεται διά βασιλικού διατάγματος που ύπογράφει ό άντικαταστάτης του. Η
συμμετοχή του λαού στήν διακυβέρνηση γίνεται μέ
τικός πρωθυπουργός Ίωάννης Μεταξας ( .Μ)
στειλε όρισμένες διατάξεις του Συντάγματος του
τος αδικτάτωρν.
Έν τούτοις , ο Ι.Μ δεν ήταν, για τήν έποχή του ,
περισσότερο δικτατορικός άπ' 6,τι ό Πλαστή- την αμεση έκλογή άντιπροσπων του σε τρία Συμ
ρας, ο Κονδύλης ή άκόμη κι ό Ελευθέριος Βενιζέ - βούλια, Νομοθετικό (Ν ) Έκτελεστικό (ΕΣ) και Δ λος. Άλλωστε τής Άμύνης τά παιδιά φέρανε τόν
Μεταξάν ς τραγουδουσε στιχάκι της έποχής. Αυτό κα κομματα δέν άναγνωρίζονται. Ψηφίζουν οί 18ρηπού ίσως είναι άγνωστο είναι ότι ό .Μ προετοίμαζε δες , ανδρες καί γυναϊκες . Εκλόγιμοι είναι άνδρες
ένα δημοκρατικό σύνταγμα , που δέν πρόλαβε να εχοντες έκλπηρσει τήν θητεία τους στίς ΕΔ και
έφαρμόσει λόγω του αίφνιδίου θανάτου του την 29 Yυναικες άνω 29 έτων ()... Δύο έκπρόσωποι τν
Ίανουαρίου 1941.
Ηχρα πενθεί
καστικό (ΔΕ) καί μέ τακτικά δημοψηφίσματα. Πολιτι
( σελ. 3 )
( σελ.3)
έργατν κι ένας ή δύο έκ των άγροτν διορίζονται
άριστίνδην . Πρός άποφυγήν του φατριασμού, τό ΝΣ
Τό λάθος σύστημα
Στίς 13 Δεκεμβρίου 1940 ό Ι.Μ κάλεσε τόν γραμ-παρέχει τήν έγκριση του νόμου χωρίς να ύπεισέρματέα του ύπουργικού συμβουλίου Γεργιον Μα- χεται σέ λεπτομέρειες .
τζούφα στό γραφετο του στό ξενοδοχείο της Με γάλης Βρεττανίας , όπουήταν τό Γενικό Στρατηγείο
του διεξαγομένου πολέμου κατά της Ίταλίας, στήν ξεις της κυβερνήσεως όπου οί υπουργοί παρέχουν
Βόρειο"Ηπειρο, καί του ύπαγόρευσε τίς σκέψεις διά έξγήσεις . Γιά τήν άποφυγή της πολυλογίας , τίθε τήν σύνταξη νέου Συντάγματος, που θά έθετε είς
έφαρμογήν εύθύς μετά τήν άνακωχήν, διότι ς έδήλωσε τότε σύντομα θά πετάξουμε τους Ίταλούς τής κυβερνήσεως για τήν παραπομπή σέ δίκη των
στή θάλασσα"! Τό πολίτευμα πού είσηγείτο ό Ι.Μ υπουργν, γιά τήν άρση δικαστικής τελεσίδικης
ήταν της βασιλευομένης άντιπροσωπευτικής δημοτου Δημήτρη Κατσούδα *
τΟ 1998 , μετά άπό 120 χρόνια , άφαιρέθηκε ή δασοπυρόσβεση άπό τόν
φυσικό της φορέα , διαχειριστή και
( λόγω άντικειμένου) γνστη, τη Δα
σική Υπηρεσία. Ή εύθύνη άνατέθηκε στήν Πυροσβεστική Υπηρεσία , ς
τότε 'Υπηρεσία κυρίως άστικν πυρκαγιν πού στίς δασικές φωτιές συνέδραμε τήν Δασική.
Τό έκτελεστικό συμβούλιο (ΕΣ) έλέγχει τίς πρά
ται περιορισμένος χρόνος συζητήσεως . Το δικαστικό συμβούλιο (ΔΣ) άποφασίζει έπί προτάσεως
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ήταν μία πράξη της κυβέρνησης
Σημίτη τόσο λανθασμένη, άπερίσκεπτη καί άντιεπιστημονική (τό κυριότερο: άντίθετα πρός τήν κοινή λογική ) .
στε νά καταντα έγκληματική.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Κοιτική παρουσίασις
Στον τελικό των
Φλυμπιαχων η εθνικη η
.Όλοι έχουμε
Χαρίκλειας Δημακοπούλου
Μέ μια κίνηση πετουσε στόν κάλαθο των άχρήστων δασική πείρα 120
έτων στήν άντιμετπιση τν δασικν
πυρκαγιν!
δεί τά Μετάλλια τν Όλυ-!
μπιακν Αγo νων του Τόκυο,
πού άπεικονί ζουν τήν eεά
Νίκην μέ φόντο
τό Παναθηναϊκό Στάδιο καί Τόν Παρθεννα . Αύτό
όμως που δέν είναι ίδιαίτερα γνωστόν είνα Τό γεγο
νός ότι τά μετάλλια κατεσκυάσθησαν άπό τήν άνακίκλωση τού χρυσού άπό κνητά τηλέρωνα Στήν
προκειμένη περίπτωση πρόκειται γιά 6,2 έκατομ
μύρια παλαιά κινητά τά όποία δρισε Τό Ιαπωνιό
κοινό στό πλαίσιο έκστρατείας που πραγματοπο
ησε ή Οργανωτική Επιτροπή τν Άγνων , ζητ
ντας Τήν συμμετοχή όσο τό δυνατόν περισσοτέρων
Λόρδος Μπάύρον
Συγγρτικές μελέτες
στήν άνάλυση τν
ποιημάτων του.
Εργοβιογραφία-Σχόλια
του Χαραλάμπους Κατσάρα
Μέ τήν άμήχανη και έκ φύσεως
άπό άλλο άντικείμενο προερχόμενη ΠΥ άκολούθησε σειρά γιγαντιαίων
έθνικν καταστροφων μέ άποκορύφωμα τό όλοκαύτωμα της Πελοποννήσου τό 2007-μέ τό άνήκουστο ρεκόρ τν 2,8 έκατομμυρίων καμμένων
στρεμμάτων , των 84 νεκρν καί των
1.500 κατεστραμμένων σπιτιν!
Λεττομέρειες.
στήν σελ .5
Λεπτομέρειες στήν σελ. 9
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου |
Αύτά τά ύπενθυμίζω σέ έκείνους
που θυμούνται πίσω μόνο 2-3 χρόνια
Συνέχεια στήν σελ. 6
Aς έχει τόννοΰ της καί άς προσέχει ή κυβέρνηση
. Ένας Ίταλός καλλιτέχνης έφτιαξε ένα άπίστευτο σκάφοςβιολί 12 μέτρων, Τό ότοίο θά πλέει στά
κανάλια τής Βενετί ας Έτσ, άν Τιχόν
βρεθεΐ κανείς , αυτό
τό φθινόπωρο , στά
κανάλια τής Βενετίας καί δεί ένα τεράστιο βιολί νά πλέ
ει, δέν Τόνξεγελά τό
μυαλό του καθς πρόκειται για ένα νέο έργο Τέ
χνης , Τό πλωτό αύτό βιολί είναι έργο του Βενετού
καλλιτέχνου Livio DeMarchi, ό όποίος έδ και
Άλήθεια, Βά άφηνε ένα σολάδι στήν φωτιά) δέν φαίνο - βαρό κόμμα νά γίνται χάσταγο μιά χυδαία ύβρις τήν
δποία άπηύθυνε ένας άλημίσος , μάτφ θε, δέν έχουμε τάμπουρας καβάλα σέ μησυναντήσει ούτε στά συνθή - χανάκιν έναντίον του πρωματα του φονικού έσωτερι - θυπουργού, έμεταλλευόμε
νoς ένα αζωντανό ρεπορτάζ
τηλεοπτικού σταθμού . .
πλαγίων μεθόδων , νά ρίχνε
νεια τάχειρότερα τν ένστί κτων . Καί , δυστυχς , οί ποΘλίψη! Τό κλίμα πού
έχει διαμορφωθεί τά τελευταία χρόνια στά ένδότε- λιτικές δυνάμεις τής χρας ,
ρα τής έλληνικής κοινωνίας μέ προεξάρχουσα μιά χυ είναι δ,τι χειρότερο μπορούσομε νά φαντασθούμε. .
νται ίκανές νά σταματήσουν
αύτόν τόν κατήφορο , Τόσο
δαία μερίδα που άντιπολιτεύεται τήν σημερινή κΤρα
έχουμε φωνή!
oι μεγάλες πυρκαέ, πού βέρνηση και τήν δποία-δυ κατατργουν τήν χλωρίδα , στυχς- δέν άποδοκιμάζει ή
τήν πανίδα και τίς ύποδομές άξιωματική άντιπολίτευση όλίγον νά μάς μετατρέψει σέ
τής χρος , φέρει στήν έπιφά - (άντιθέτωs, φροντίζε, μέσω Άλβανία του Χότζα!
κού πολέμου, ό όποιος παρ
PPontos
Συνόχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 10
7-8-2021 .
10701267