Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Απριλίου
Κoδημερινή οκονομική ειδικό qημερίδ Διακρίξευν-Δημοηριστν)
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7338
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΟΑΕΔ: Συμμετοχή
επιχειρήσεων
στο 100% επιδοτούμενο Πρό.
γραμμα απόκτησηs
επαγγελματικής
εμπειρίas
στο Ψηφιακό
μάρκετινγκ
Συντάξειs:
Αυξήσεις 150 ευρ τον μήνα
και αναδρομικά άνω των 3.000
μετά το Πάσχα
Μηνιαίες αυξήσεις
άνω των 150 ευρ και
αναδρομικά άνω των
Από τους 1 εκατ. συν .
ταξιούχους , που σύμ.
φωνα με εκτιμήσεις
υπηρεσιακν στελεχν του υπουργείου
Εργασίας
ΕΦΚΑ έχουν συνταξιολάβουν
μετά το Πάσχα περίπου
500.000 συνταξιούχοι
που έχουν 30 έτη και
άνω ασφάλισης . Σύμ- δοτικό χρόνο άνω των
φωνα με την εφημε.
Τύπος " , οι υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ έχουν ετοι μάσει τις μηχανογρα.
φικές εφαρμογές που
θα ατρέξουν τους
επανυπολογισμούς σε
1 εκατ. παλαιούς και
νέους συνταξιούχους,
οι οποίοι θα δουν τρεις
αλλαγές στα ποσά που
λαμβάνουν σήμερα:
1. Αυξηση ανταποδοτικής σύνταξης .
2. Μείωση της προσω .
πικής διαφοράς .
3.Καθαρή αύξηση
στην τσέτη.
Τη Δευτέρα,
Απριλίου 2021, λήγει
η, προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικν αιτήσεων
επιχειρήσεων
συμμετοχή στο νέο
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
για την απόκτηση
επαγγελματικής εμ
συνέχεια στην 11
30 ετν και εμπίπτουν
"Ελεύθερος στον επαν υπολογισμό
σύνταξης με τους βελτιωμένους συντελε στές του
4670/2020, οι μισοί κι
πλέον θα έχουν αυξηση στην ανταποδοτική
μείωση
διαφοράς , εν οι υπό .
λοιποι
500.000 ) θα δουν την
αύξηση, να περνάει
στην τσέπη.
Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα ξεκινήσουν
πρτα από τους νέους,
μετά τον Μάιο του
νόμου
2016 , συνταξιούχους
και στη συνέχεια θα
πιάσουν και τους παλαιούς συνταξιούχους θούν με τη σύνταξη
πριν από τον Μάιο του
2016.
Σύμφωνα με την εφη.
μερίδα
Τύπος , τ χρονοδιά.
γραμμα των αυξήσεων
στις συντάξεις έχει ως
μήνα πληρωμής την
σύνταξη
προσωπικής
τελευταία εβδομάδα
του Μαΐου, δηλαδή οι
αυξήσεις να πληρωκαι
Πs Υλιτνουμε
280.000
επισκέψειs
κάθε μέρα
στα γκισέ
των τραπεζν
( περί
μηνός Ιουνίου . Δεν
αποκλείεται όμως να
γίνει μετάθεση των αυΈλεύθερος ξήσεων κατά έναν
μήνα , δηλαδή στην τε .
λευταία εβδομάδα του
Ιουνίου, και να δοθούν
συνέχεια στην 10
Τον τρόπο με τον
οποίο η χρα γλιτνει
επισκέψεις
πολιτν κάθε ημέρα
στα γκισέ των τραπε ζν εξηγεί ο γενικός
γραμματέας Πληρο.
φοριακν Συστημά.
Δημόσιας
Διοίκησης του υπουρ.
γείου Ψηφιακής Δια
συνέχεια στην 2
ΙΕΛΚΑ: Ανασύνταξη
του οργανωμένου
λιανεμπορίου
τροφίμων μετά
την πανδημία
280.000
Σελίδα 9