Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

13oC, 15:00

17oC, 21:00

12oC - Υγρασία 53%-98% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:06 - Δύση ηλίου: 20:15

€0.80

Óôç ìíÞìç ôïõ Ãéþñãïõ ÊáñáúâÜæ

Η σχέση με τον Τύπο είναι μέτρο δημοκρατικότητας για την κοινωνία.
Τούτο δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι του Τύπου χαίρουν κάποιας ασυλίας,
κάθε άλλο. Ως διαμεσολαβητές, καταλύτες στη «χημεία» της μαζικής επικοινωνίας βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, κατά την επικρατούσα έκφραση. Πρόκειται για κατάσταση που απαιτεί γερά νεύρα ενώ ζητάει πολλή δουλειά. Ένα επάγγελμα που αρχικώς ανταμοίβει ηθικά με την αναγνωρισιμότητα που προσφέρει. Στην συνέχεια αυτή γίνεται διαρκής δημόσια έκθεση, συχνά επικίνδυνη.
Περιγράφτηκε επανειλλημένα η αναγκαία λειτουργία της διαμεσολάβησης στο πεδίο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με σκοπό
τη νομιμοποίηση κάθε μορφής και είδους αποφάσεων από τα δικαστήρια ως τα νομοθετικά σώματα της κάθε χώρας. 3»

Τρίτη 13 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5334

ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΕΟΔΥ

«ËåõêÞ» ìåôÜ äõï ìÞíåò

• ÊáíÝíá èåôéêü
self test óå ìáèçôÝò
êáé åêðáéäåõôéêïýò
óôçí ÊÝñêõñá
• ×áëáñþíïõí
ïé ðåñéïñéóìïß
óôç Âñåôáíßá

Äéáâïýëåõóç ãéá ôïí Óôñáôçãéêü Ó÷åäéáóìü

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους. 4»

ΑΘΗΝΑ. Την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα 613
θετικά τεστ σε μαθητές και καθηγητές - Το υπουργείο Παιδείας χαρακτηρίζει χαμηλό το
ποσοστό θετικότητα.
ΣΕΛΙΔΕΣ

5,6&7»

Åñçìßôçò, ïé ÄÞìáñ÷ïé
Ý÷ïõí ôï ëüãï,
ç éóôïñßá ðáñáêïëïõèåß
Ο

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ • ΣΕΛΙΔΑ 8»

¸íôïíï åíäéáöÝñïí ãéá ôçí
çìåñßäá: ÇèéêÜ - ÍïìéêÜ ÊïéíùíéêÜ - ÕãåéïíïìéêÜ
æçôÞìáôá ôïõ COVID 7»

Ðñþôç íßêç ãéá ÁÏÊÊ, éóïðáëßåò ãéá ÁÅË êáé ÏÖÁÌ 14&15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα