Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 10-Κυριακή 11
Απριλίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι ανεμοι, Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και νότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β.
Αριθμ. φύλ , 41929
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Γρηγορίου Ε ΚΠόλεως ίερομ.
Σελήνη 28 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.57-Δύσις 7.56
Το Εθνος δέν ξεχνά την θυσία
του Πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε
υτου Ε
Ήσημερινή έτέτειος τν 200 χρόνων άπό τόν άπαγχονισμό του στήν Κωνσταντινούπολη
ΣΗΜΕΡΑ συμπληρνονται διακόσια χρόνια άπό τον
άπαγχονισμό του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε στην
Κωνσταντινούπολη . Τού υίου του βοσκού Γεωργίου
Αγγελόπουλου και της Ασημίνας , τού έκ Δημητσάνης
καταγομένου . Η Ελλάς δέν ξεχνά τήν θυσία τού έθνομάρτυρος Αγίου Πατριάρχου. Μπορείή παρακμιακή πο
λιτική έλίτ τν Αθηνν εύρισκομένη έν πλήρει άφασία
νά μήν τιμά τούς ήρωές μας , μπορεί να έχει στό μυαλό
της πς θά παραλληλίσει άνοήτως τήν έθνικοαπελευθε
ρωτική έλληνική έπανάσταση μέ την ταξική γαλλική ,
μπορεί απολλν, στόσο τό Εθνος είς πείσμα τν λωτοφάγων δέν λησμονεί τήν θυσία του Πατριάρχου .Έδρασε σέ καιρούς ρευστούς καί δύσκολους, έκανε έλιγμούς
για τούς όποίους κατηγορήθηκε, άλλά στό μυαλό του
μία ήταν ή σκέψις πού κυριαρχούσε. Πς θά προστα
τέψει τον έλληνικό πληθυσμό της Κωνσταντινουπόλε
ως άπό την σφαγή μετά τό ξέσπασμα της έπαναστάσεως
του 1821. Άκόμη και μέ θυσία τής ζωής του. Η Εστίω
θεωρεί χρέος της νά άφιερσει σήμερα στήν μνήμη του Εργο του Νικηφόρου Λύτρα
τόπρτο θέμα της, τό όποίο έχει συγγράψει ό έξαιρετος
συνεργάτης μας δικηγόρος Διονύσιος Καραχάλιος. Η
Εστίων συγχαίρει έπίσης τόν Βυζαντινό Χορό Τρόπο-Κέντρο Ψαλτικής Τέχνης πούύπό την ήγεσία του
Κωνσταντίνου Αγγελίδη κυκλοφορεί σε CD έπετειακή
έκδοση βυζαντινν ύμνων άφιερωμένη στόν μαρτυρικό
Πατριάρχη στήν όποία συμμετέχει ό διδάκτωρ Έθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, Ίω
άννης Πλεμμένος. Αξίζει νά τήν άναζητήσετε . Ακολουθείτό κείμενο τού Διονυσίου Καραχάλιου για τόν Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε:
Τόσυνεχιζόμενο μαρτύριο τού Πατριάρχου
10Απριλίου 1821, Κυριακή του Πάσχα, Κωνσταντινούπολη. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε άπαγχονίζεται
άπό τόν μανιασμένο όχλο στήν πύλη του Πατριαρχεί
ου-Όμως , οί έμπαθείς όσο και άνιστόρητοι κδιανοού
μενου πού κοσμούν τίς τάξεις της άριστεράς έπιμένουν
Μ Τό CD τής έπετειακής έκδόσεως
βυζαντινν ύμνων, άφιερωμένης
στόν μαρτυρικό Πατριάρνη
" Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' συρόμενος στήν άγχόνην.
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πένθος στήν Βρεταννία
για τόν θάνατο του
πρίγκηπος Φιλίπτου
Το κκέντημαν του πρέσβεως Αποστολίδη
Ανεκαλύφθη ή χαμένη
Χουσή πόλις
της Αίγύπτου 3.000 έτων
ΕAΝ δέν ήταν διπλωμάτης σίγουρα θά ήταν χει - άποψή μου έπικίνδυνο-νά γνωρίζει δηλαδή ό συρουργός. Κορυφαίος χειρουργός. Το κείμενο πού νομιλητής σου ότι πιστεύεις πς ή θέση τής χσυνεισέφερε ς συμβολή στόν άναστοχασμό για τό ρας σου είναι νομικς έξασθενημένη- θεωρω ύποΕλσίνκι είναι τόσο προσεκτικά διατυπωμένο καί τό-χρέωσή μου νά σας περιγράψω μέ τήν σειρά μου
σο πυκνά γραμμένο πού δέν έπιτρέπει στόν άνύπο- τά μυστικά τής χειρουργικής έπέμβασης-κέντηπτο, έρασιτέχνη , άδαή άναγνστη περί τά διπλω- μα του κυρίου Αποστολίδη στά έθνικά μας θέμαματικά νά διακρίνει διά γυμνου όφθαλμου τά κωδικοποιημένα μηνύματα πού άποστέλλει πρός ποικίλους άποδέκτες. Αναφέρομαι στόν πρέσβη Παυλο
Αποστολίδη, τέως Διοικητή της ΕΥΠ έπί κυβερνή- λόγω του βρεταννικού φλέγματος στήν ίδιοσυσεως Σημίτη, νύν έπι κεφαλής τής έλληνικής άντι-γκρασία , άλλά έν πάση περιπτσει έντοπίζεται.
προσωπίας στίς διερευνητικές συνομιλίες μέ τήν
Τουρκία . Πρόκειται γιά έμπειρότατο παίκτη . Το κείμενό του μέ τίτλο κοί δύσκολες έλληνοτουρκικες κλείσουν τά δύο άνοικτά θέματα της όριοθέτησης
σχέσεις μέχρι τήν Σύνοδο Κορυφής στό Ελσίνκινπεριλαμβάνεται στόν συλλογικό τόμο των έκδόσε-της υφαλοκρη πίδας και της έπίλυσης του Κυπριαων "Σιδέρη~- είναι κυριολεκτικς κέντημα . Επαινεϊ
ήγέτες χωρίς να φαίνεται ότι τούς κολακεύει . Κριτικάρει άλλους ήγέτες χωρίς νά φαίνεται ότι τους προοδος . Κατ' άντιδιαστολή άν είχε έκλεγει στήν
προσβάλλει. Βάλλει κατά της Κύπρου μας , ότι είναι πρωθυπουργία ο Γιργος Παπανδρέου οί έκλογές
αίτία των δεινν μας, χωρίς νά τό χρενεται. Ζωγραφίζει μέ μελανά χρματα τήν διαπραγματευτι κή θέση της πατρίδας μας στίς έν έξελίξει διερευ - λακρύβεται άλλως τε . "Στήν έλληνοτουρκική προνητικές συνομιλίες μέ την Τουρκία, άλλά έμφανίζει σεγγιση τωνάρχν του 20ου αίωνα συνετέλεσε ή
αυτή του τήν έπιλογή ς μία άπλή περιγραφή των προσωπικότητα του Υπουργού Έξωτερικν Γιργεγονότων όχι ς προσωπική του άποψη. Κέντημα,
έπαναλαμβάνω . Ώστόσο έπειδή αύτό που πράττει στασιοποίησή του άπό τά διπλωματικά πεπραγμένα
δεμπειρότατος κύριος Αποστολίδης είναι κατά τήν
ΛΙΓΟ πρίν
συμπληρσει την ήλιτν 100
έτων (στίς 10
Τουνίου) άπεβίωσε ό πρίγκηψ Φίλιππος, σύζυγος
της βασιλίσσης Ελισάβετ
της Αγγλίας Ο έκλιπν, ό όποιος έφερε
τόν τίτλο τού δουκός τού Εδιμβούργου ,
πέρασε τίς τελευταίες ήμέρες του στόν
πύργο του Ούίνδσωρ , μέ την σύζυγό του ;
μετά έναν μήνα σχεδόν παραμονής στό
τα. Η κεκαλυμμένη άντιπάθειά του πρός τόν Κστα Καραμανλή , τόν Άντνη Σαμαρα καί τόν Τάσσο Παπαδόπουλο, γίνεται μετά βίας διακριτή
Οί έκλογές στήν Κύπρο (Προεδρικές) καί στήν
Έλλάδα (Βουλευτικές) τό 2004δέν βοήθησαν νά
κου- γράφει, άφου προηγουμένως σημεινει ότι
έπί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ σημειθηκε σημαντική
Κυρσεις ..
για την Ούρσουλα
Συνέχεια στήν σελ. 6
τής Μύρνας Νικολαίδου
θά είχαν βοηθήσει>. Ή συμπάθεια του πρέσβεως
στό πρόσωπο του πρην Πρωθυπουργου δύσκοΗ ΑΠΡΕΠΕΣΤΑΤΗ κίνησις του Τούρκου
Προέδρου Ταγίπ 'Ερντογάν νά παραγκωνίσει" την πρόεδρο της Κομμισσιόν Ούρσουλα φόν ντέρ Λάυεν κα
τά τήν διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιν τους δέν θά έπρεπε νά προκαλεί έντύπωση. Είναι γνωστή ή θέσις
του ίδίου καί της κυβέρνησής του γι
τά άνθρπινα δικαιματα και δή γι
την θέση της γυναίκας στήν κοινωνία . Η άπόφασίς του νά άποχωρήσει
ή Τουρκία άπό την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τήν Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Βίας κατά τν γυναικν καί της ένδοοικογενειακής βί
ας είναι ένδεικτική όσο και κραυγαλέα . Αύτό που προκαλεί όμως έντύπωση είναι τό πόσο εύκολα δέχθηκαν
αυτήν τήν άπρέπεια τόσο ή Πρόεδρος
Barclays: Η Ελλάς
θά χρειασθεί την μεγαλύτερη
προσαρμογή χρέους
γου Παπανδρέου διακηρύσσει . Η εύγενική άποΛεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
Έν Ψυχρφδολοφονία
του δημοσιογράφου
Γιογου Καραϊβάζ
Ίδιωτικές έταιρείες
άσφαλείας θά φυλάσσουν
δημόσια πρόσωπα
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Το λευκό
μάρμαρο καί οί
άσβεστωμένοι
τοίχοι τού μνημείου άκτινοβολούν κάτω άπό
ΕΝΕΔΡΑθανάτου έστησαν δύο άγνωστοι στόν άστυνομικό συντάκτη Γιργο Καραϊβάζ , έξω άκριβς άπό
την κατοικία του . Λίγο μετά τίς δύο τό μεσημέρι, γνω
στός δημοσιογράφος έπέστρεψε στό σπίτι του άπό την
έργασία του σέ τηλεοπτικό σταθμό. Οί έκτελεστές
τόν πλησίασαν και πυροβόλησαν άρκετές φορές , τήν
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ίδιωτικν έταιρειν παροχής υπη ρεσιν άσφαλείας στήν φύλαξη δημοσίων προσπων
και εύπαθν στόχων έξήγγειλε ό ύπουργός Προστασίας του Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μετά την
διάσταση πού έλαβε ή ύπόθεσις μέ τον παρουσιαστή
Μένιο Φουρθιτη, όκ. Χρυσοχοΐδης είπε άπό τό βήμα
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 6
τό φς του ήλιου στό ύψωμα του όχυρού
Λίσσε, πάνω
άπό Τήν όμνυμη τοπική κοινότητα Όχυρού τού
Δήμου Κάτω Νευροκοπίου . Είναι δύσκολο ό έπισκέπτης νά μήν κοντοσταθεί στόν δρόμο πρός την
έδρα του Δήμου, Τό Κάτω Νευροκόπι, καθς άπό
μακριά μοιάζει σχεδόν μέ κυκλαδίτικο έξωκλήσι πά
νω σέ ένα πρασινισμένο λόφο . Η άντίθεσις αυτή
τν χρωμάτων είναι τό πρτο δυνατό συναίσθημα που δημιουργείται καθς άνηφορίζεις πρός τό
όχυρό του Λίσσε ΌΥδόντα χρόνια μετά Τή αΜάχη
τν Όχυρνν έξακολουθεί νά παραμένει ένα σημαντικό κέντρο ίστορικής μνήμης καί άλήθειας μέ καθηλωτική θέα σέ όλο τό όροπέδιο του Κάτω Νευροκοπίου. Τά τελευταία δέκα χρόνια τό όχυρό Λίσσε έχει μετατραπείσέ ένα σύγχρονο μουσείο, σ' ένα
μοναδικό στήν Ελλάδα θεματικό πάρκο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εδ και δέκα χρόνια οί έγκατα
στάσεις του όχυρού είνα πανέτοιμες νά ύποδεχθούν
pontosnews
Ποντιακά χαπέρα .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ανασχεδιασμένη
έκδοση
www.bontosnews.gr
Μετά τήν πρτη δόση , καθ' όδόν πρό τήν δεύτερη..
σφύριξε ή συμβία , προγραμ- σκούρο κοστούμι (ραμμένο στόν Κωστάκο , στήν
Χρ. Λαδά [όταν φορούσαμε κοστούμι στό γραφείο]) ,
τά παπούτσια τής Clarks,
άγορασμένα τό 2004 ( άκόμη είναι μιά χαρά) στό
Λονδίνο (τότε, που τξιδεύαμε) , τήν γραβάτα του
χρες . Αυτή τή φορά, όμως ,
Ή περιγραφή , άγαπηο, είναι άκριβής . Τό ραντε - χωρίς κάποια έξήγηση , ματισμένη νά έμβολιαστί με
βού μου γιά τόν έμβολιασμό
ήταν στίς 19.07 στό Εμβο- έχει ίδιαίτερη σημασία .
λιαστικό Κέντρο Γ.Ν.Π
Τζάννειο , Ζαννή και Άφε
ντούλη, Πειραάς 185365. .
αίσθανόμουν ότι τό έμβόλιο
τά άπό είκοσαήμερο . .
Γιατί πρέπει νά ντυθείς
"γκράν" γιά νά πός γιά τό
έμβόλιο; Βάλε τά άθλητικά
σου και μιά φανελίτσα, για
λια . Ίδιαίτερα όταν πήγα- νά μήν βγάζεις τό πουκάμισο σάν τόν Κυριάκου μού
Ευρίστηκα, Εβαλα τό
" after shave" , Τήν κολνια
καί το άποσμητικό μου , φ
ρεσα τό πουκάμισο, " σύρ μεζύρ " τότε που ειχαμε χρηr
ματα) , τά μανικετόκουμπα
του πατέρα μου , τό γκρ
Έχω κάνει πολλά έμβό να άποστολές σέ μακρινές
Συνέχεια στήν σελ. 9
Συνόχεια στήν σελ. 12
10-04-2021 .