Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρικής-Νικά, αος Καραθάνος 1951-1974*Ιδωκτήτρια - Εκδότ ρια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
ΑΡ φύλλου 6880-12.328
0,50 ε
Μέσω ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Από τα Ποντιακά Σωματεία
του Νομού Δράμας
Συμβασιοποίηση του έργου
Νέα ενίσχυ ση
με 1 εκατ. ευρ προς
τα Νοσοκομεία Δράμας
και Αλεξανδρούπολης
Έντονη η κινητοποίηση
των Ποντια κν Σωματείων
Δράμας για βοήθεια προς
τους σεισμόπληκτους
της Ελασσόνας
Συντήρηση
και βελτίωση
του οδικού άξονα
Σερρν Δράμας
Η ξεναγός Αγγελική
Κόμσιου μας ξεναγεί
στην αρχαία Εγνατία
οδό στην περιοχή
της Δράμας
Δηλσεις ττου αντιδημάρχου Δοξάτου κ . Μπερμπερίδη στον n.Τ.
Ξεκινούν οι δηλσεις καλλιεργειν
που θα αρδευτούν από το δίκτυο
άρδευσης του Δήμου Δοξάτου
Επιστολή αντιδημάρχου Πολιτισμού προς δημοτικές παρατάξεις
Ξεκινούν οι πρτες διαδικασίες
για τη φετινή Ονειρούπολη
Καλλινικίδι
Περιμέν
των παρατάξεων-.
ευθύνες δεν θα
Προβλήματα με το δίκτυο άρδευσης σε γενικότερο επίπεδο
-Οι φετινές δηλσεις θα διασταυρωθούν μέσω του ΟΣΔΕ
τις αναλάβουμε εμείς μόνοι μας , για αποφάσεις που έχουν πάρει άλλο
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΜΝΟΥΝ και επίσημα πλέον,
-οι πρτες διαδκασίες για τη
-φετινή πραγματοποίηση της
Ονειρούπολης από το Δήμο Δράμας . Ήδη , με έγγραφο που απ στειλε χθες , ο νέος ανιδήμαρχος
Πολπισμού και πρην πρόεδρος
της ΔΕΚΠΟΤΑ κ . Λeυτέρης Καλλν
κίδης, προς τους επικεφαλής των
δημοτικν παρατάξεων του Δημοτκού Συμβουλίου, δεται και επίσημα
το έναυσμα των διαδεασιν.
Όπως είναι γνωστό μέχρι και πέρυσι, όλες οι διαδικασίες
της Ονερούπολης δεξά
γονταν από τη δημοτική επΤου Θανόση Πολυμένη
σεις στο Δήμο Δοξάαγράτες της περιοχής επ θυμούν , οι καλλιέργειές
τους να αρδεύονται από το
δέκτυο ύδρευσης του
Δήμου
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Δοξάτου,
καλεί τους δημότες και εδεκά όσους ενδιαφέρονται
να χρησμοποούν το δέτυο
άρδευσης τους Δήμου
για ηις καλλέργεές
Οι αγρότες
προτίθενται να χρησμοποήσουν το δίτυο άρ δευσης του Δήμου στις
Κοινότητας Αγοράς , Πηγαδίων , κωργίων, Αγ.
Αθανασίου , Δοξάτου και
Φτελιάς , καλούνται να
δηλσουν το είδος και
την έκταση της καλλιέρ
γειας που θα αρδεύσουν
στην τρέχουσα αρδευτεκή περίοδο, στο δημοτικό κατάστημα ενταπισμό των παράνομων συνδέσεων ,
στο Καλαμπάκι
Σκοπός της δήλωσης αυτής , είναι ο κα- φές στο δίκτυο άρδευσης. Σε κάθε τέτοα
λύτερος έλεγχος των καλλιεργειν που περάπτωση θα επιβάλλονται οι κυρσεις
αρδεύονται , με τελικό στόχο τη δέκαιη
κατανομή των βαρν σε άλους όσοι αρ - σμός-.
δεύουν τις καλλιέργειές τους από το &
κτυο άρδευσης του Δήμου , την κατάστασης στην οποία βρίσκεται το δελαχιστοποίηση των κρουσμάτων άρδευ - κτυο άρδευσης του Δήμου, ο κ Μπερμ
σης καλλεργειν χωρίς την καταβολή περίδης τονζει ότι , ετομαζόμαστε ήδη
των ανάλογων τελν και την ορθαλογεκή να κάνουμε κάποα αποκατά σταση σε
χρήση του νερού
Μπερμπερίδης: Ιδιαίτερη προσπάθεια οποία είχαν δημιουργηθεί από πέρυσι
για την παράνομη άρδευση
ΟΠρωνός Τύπος" , μλησε χθες με μαστε σ' αυτή τη δια δικασία , στε από
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο επί Αγρστικν 15 Απpιλίου που ξεκινάει η αρδευτική πεθεμάτων κ . Σάκη Μπερμπερίδη , ο οπαίος ρίοδος, να είμα στε έτομοι για να μην
τονίζει αρχικά, ότι , η καλή συνεργασία έχουμε θέματα Αυτή την ρα που μτων αγροτν με την υπηρεσία άρδευσης λάμε , α υδραυλικαί ασχολούνται με αυτό
του Δήμου Δοξάτου και τους υδρονομείς το θέμα.
και η τήρηση του κανονισμού άρδευσης , Ερωτμενος για το πόσο εκτεταμένες
αποτελούν ις απαραίτητες προϋποθέ είναι α ζημές στο αρδευτκό δτυο του
σεις στε α αγρότες να έχουν στη δά - Δήμου , ο κ Μπερμπερίδης τονίσει ότι
θεσή τους τις αναγκαίες ποσότητες ούτως ή άλλως το δίκτυο είναι παλιό.
νερού για τις καλλιέργεές τους και ο
Δήμος να έχει τη δυνατάτητα να συντη- σε έναν ικανοποητικό βαθμό . Δεν λέμε
ρεί καινα λετουργείτα δέτυα άρδευσης ότι όλα είναι τέλεια, αλλά προσπαθούμε
στη βάση της αειφόρους ανάπτυξης και
OΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
οποία
μετά τη λύση της επχείρη σης , οι διαδεκασίες αυτές
1 περνούν πλέον στο Δήμο
Δράμας Και επίσης όλες οι
διαδεκασίες αυτές , θα
πραγματαταούνται μέσω
της αντιδημαρχίας Πολπι
σμού , όπου αντιδήμαρχος
είναι από 1 Απρλίου 2021, ο
κ. Καλλινάδης.
Την επιστολή - πρό σκληση προς τους επικεφαλής των δημοτικν παρατά - όλους-.
ξεων , έστελε ο κ Καλλνίδης στις 5 Απρλίου και μέσω
αυτής ζητάει τη συνεργασία και τις π
τη φετνή διεξαγωγής της μεγάλης χριστουγεννιάτικης ψουν οι συνθήκες με την πανδημία του Covid- 19, ο κ.
γoρτής.
Στην επιστολή του αυτή, ο ανηδήμαρχος Παλτισμού Ονερούπαλη θα γίνει, αν και προσωπική μου πεποίθηση
ξεκαθαρίζει πως επιθυμεί τη συνεργασία όλων , διτ ο είναι ότι δεν θα έχουμε θέμα και θα δεξαχθεί κανονικά .
πολιτισμός εννει και στα πλαίσια του πολιτικού πολιτ- Παρ όλα αυτά, οποιοδήποτε πρόβλημα και αν υπάρξει ,
σμού , ας κάνουμε την υπέρβαση, προς την κατεύθυνση εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη διοργάνωση.
της δημιουργίας επί ωφελεία της τοπικής μας κοινω - Και επειδή πάντοτε η κανωνία μας ζητούσε να διοργα
της οικονομκής ανταπόδοσης .
Σημεινει ακόμα , ότ , θα
καταβληθεί ιδιαίτερη προ
σπάθεια στον εντοπισμό
των περατσεων της πα .
ράνομης χρήσης του νερού
άρδευσης , της άσκοπης
σπατάλης του νερού , στον
εβδομάδας να οργανσουν μια πρτη τηλεδιάσκεψη
Καλλινικίδηςς Ολα με διαδικοσίες διαγωνισμού
Μοντας eeς στον-Πρωνό Τίπο- ο αντδήμαρχος
Πολπισμού του Δήμου Δράμας κ . Καλλνικδης κάνει
γνωστή την ειστολή του, σημεινοντας ότι ζητάει από
ης παρατάξεις τις προτάσεις τους -Δεν μένω στις
δεές μου προτάσεις , αλλά ζητάω και τη δκή τους
άποψη , να καθίσουμε όλοι μαζ ενωμένοι σε ένα τρα
πέ4 για να στείλουμε και ένα δυνατό μήνυμα , ότι όλοι
μαζ μπορούμε και ότι η Ονειρούπαλη μας αφορά
Ερωτμενος για το ποιος θα είναιο ετνός σχεδιασμός για την Ονειρούπολη, τουλάχιστον όσο το επιτρ στη χρέωση της δαπάνης από καταστροτους γ
Καλλινικίδης σημεινε Κορωνοίού επτρέποντος , η
και τα πρόστιμα που προβλέπει ο κανονΈρωτμενος σχετικά με το ζήτημα της
νωθεί η εκδήλωση από τς αρχές του χρόνου , εμείς φτάΔνα ακόματη διαβεβαίωση ότ "από πλευρά μουτου - σαμε ήδη στον Απρίλιο. Άραλαπόν πρέπει να τρέξουμε
λάχιστον, δεν θα αποκρύψω ποτέ δημόσια , την όποια για να κάνουμε ό,π καλύτερο μπορούμε . Και επεδή η
τυχόν συνδρομή σας στο έργο του Δήμου που αφορά Ονειρούπολη- κακά τα ψέματα-ήταν πάντα ένα πεδίο
τον πολιησμό, ούτε θα διστάσω ποτέ να αναφέρω πως αντιπαράθεσης με τις δημοτικές παρατάξεις αλλά και ε
πρόκεπαι γα δική σας πρόταση, εάν υπάρξει κάτι τέ ορισμένους δημότες , θεωρ ότι πρέπα να σταματήσουν
πολλά σημεία στο δότυο άρδευσης , τα
ακόμα με διάφορες διαρροές Τρα ε τοιοόλα αυτά και πρέπει να πάμε ενωμένοι για να κάνουμε
Οκ Καλλινκδης, προτείνει προς τους επικεφαλής ό,ι το καλύτερο . Γ' αυτό, οποιοσδήπστε συμμετάσχει
των δημοτικν παρατάξεων wa ξεκνήσουμε άμεσα, εάν σε μα τέτοια προσπάθεια - δεν πρότενα εγ να έρθει.
συμφωείτε , άμεσα να κάνουμε μα οργανωτική επ κάπαιος να συμμετέχει για να συνεδριάζει-αλλά να
τροπή με ανθρπους που θα προτείνουμε όλο με την γίνειπρτος ως υπόδεγμα εργάτη-βοηθού-εθελοντή
προϋπόθεση πως θα πρέπει να δουλέψουν και όχι απλά στην Ονειρούπαλη-.
Η να συνεδριάζουν . Και αν θέλετε, ας μην είναι Δημοτικοί
Σύμβουλα. Αλλωστε γνωμοδοτικές είναι πάντα οι επ- σφατο παρελθόν με την τοποθέτηση παιχνιδν και
τροπές Φυσικά εάν υπρχει άλλη πρόταση μπορούμε άλλων στο χρο της Ονειρούπολης και δεδομένου ότι
να τη συζητήσουμε.
Οκκ Καλλνκάδης ζητάει από τους επικεφαλής να απο - Ανεάδης για το πς θα γίνει η φετινή διαδικασία , αν θα
στείλουν τς πρτες παρατηρήσεις και προτάσεις τους γίνον δηλαδή δημοπρασίες.
έως την Κυρακή 11Απριλίου και στα μέσα της ετόμενης
Με αφορμή και τα όσα έχουν συμβεί και στο πρό Εμείς προσπαθούμε να το συντηρούμε
υπήρξαν αρκετές αντιπαραθέσεις , ρωτήθηκε ο κ Κα
| σελ 4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα