Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
26 Μαρτίου 2021
Β' Χαιρετισμοί Σύναξις του άρχαγγέλου Γαβριήλ
Σελήνη 13ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.19-Δύσις 6.43
ΑΤΙΚΗ Αθριος καιρός και μέτριοι βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 14β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός Ανεμοι βόρειοι μέτριοι Θερμοκρασία έως 12β.
Αριθμ. φύλ .41916
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΗΠΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΡΩΣΣΙΑ- ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΕIMΗΣΑΝΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΠΛΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Έπί τέλους
όλίγη ύπερη φάνεια
Όλο τόΈθνος έδωσε τό <παρνν
στήν μεγάλη παρέλαση
τό έθνος δέν κατέθεσε ποτέ τά
δπλα. Ιστορικά καταγεγραμ σιάσει ή στρατιωτική τεχνολογία . Πυροβόλα, άρματα μάχης,
μένες είναι 124 μικρές ή μεγά- μή έπανδρωμένα, κατευθυνόμενα
λες έπαναστάσεις στόν έλλαδι- βλήματα και όλα τά συστήματα
πού άξιοποιούνται στά άξια χέρια τν Ελλήνων στρατιωτικν,
πού θέλησαν νά άμφισβητήσουν οί όποίοι συνεχίζουν παραδόσεις
πού συνοψίζονται στόν όμηρικό
έλληνισμού. Τό πνεύμα πού μό - άριστο οίωνό cάμύνεσθε περί πά
ΑΥΤΗ ή παρέλασις δέν ήταν άλλο άκρο της Ελλάάπλς στρατιωτική. Ηταν μία δος, όταν έδιδαν τόν ίερό
παρέλασις έθνική. Ήταν ή άπο-άγνα και μαζί τους
τύπωσις 200 έτν έλευθερίας μέ - στολές τά σύμβολα και oί
σα άπό σημαϊες , στολές, έφίππους άλλά και τά νέα παιδιά πού
είναι ή χρυσή έλπίς του έθνους . χρόνια τόν άγνα για τήν
Ποιός "Ελλην δέν συγκινή θη- άπελευθέρωση και άλλων
κε όταν την παρέλαση άνοιξε ο σκλαβωμένων άδελφν.
έφιππος εύζωνος σημαιοφόρος! Άπεικονίσθηκε έτσι μία
Ποιά έλληνική ψυχή δέν σκίρτη- ίστορία 200 έτν , Ιστορία
σε όταν παρήλασε τό άπόσπασμα γραμμένη μέ τό αίμα τν ήρων
μέ τίς στολές του Ιερού Λόχου .
Του πρτου τμήματος που έπεσε μαχόμενο στόν ύπέρ έλευθε ρίας άγνα, στόν άγνα για την ύποχρέωση νά φανούμε άντάξιάποτίναξη τού τουρκικου όθωμανικού ζυγού. Και άκολουθούσαν
τμήματα μέ τίς τοπικές φορεσιέ ,
έκείνες πού φορούσαν οί άγωνι μαύρα χρόνια τής σκλαβιάς. Και
στές του 21 άπό το ένα μέχρι το
πολεμικές σημαίες πού
συνέχιζαν στά έπόμενα
κό χρο , άπό το 1453 μέχρι τό
1821. Απάντησις , σέ κάποιους
την συνέχεια και τό πνεύμα το
νον ή ρμη και οι μνήμες τής
φυλής άποτυπνουν."Έτσι όπως
κατεγράφησυν στήν χθεσινή παρέλαση. Πολεμική ίστορία
200 έτν την
όποία ήκοτρης.
Καί στόν άέρα τά μαχητικά
μας μέ τις έντυπωσιακές διελεύσεις και τό μήνυμα τν πιλότων,
μήνυμα έθνικής άνατάσεως πρός
όλους τούς "Ελληνες . Είναι τά
ίδια μαχητικά άεροπλάνα, είναι
οί ίδιοι πιλότοι πού άγρυπνουν
και μέγράμματα χρυσά . Ιστορία
δόξης πού άφήνει σέ έμας τίς παρακαταθήκες της και την ίερά
οι'Εκείνων.
λούθησε ό,τι καθημερινά στούς έλληνικούς
ούρανούς . Πού διχνουν μακρυά
Μιλάμε καί σήμερα γιά τά
πιό σύγχρονο
έχει να παρου
καμμιά φορά μας διαφεύγει δτι
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μπάιντεν: Μαζί
μέ τούς "Ελληνες
σέ όλες τίς προκλήσεις
Στεντορείq τή φωνή
Ποίγκηψ Κάρολος:
<Χαίρε χαίρε Ελευθεριά ..
Ζήτω ή Ελλάς!
τισμό και τίς προσφυγικές όμάδες, είδικς τήν ΑΕΚ , έχει όνειρο νά άποδσει τόν έθνικό ύμνο
μαζί μέ παιδιά Έλλήνων της Διασποράς άπό όλες τις Ήπείρους.
Θά ήταν συγκινητικόν μου έλεγε έκείνο τό βράδυ ανά άκουστεί
τό "Εθνος ένωμένο μέ μια φωνή
νά άπαγγέλλει Διονύσιο Σολωμό στήν έπέτειο για τά 200 χρόνια της Ανεξαρτησίας του"Τήν ένθάρρυνα νά καδικός, ήταν ύπέροχος . Μας έκανε ύπερήφανους. ταθέσει τήν ίδέα της στήν Έθνική Επιτροπή 2021, ή
Γνρισα τήν Άναστασία τόν περασμένο Όκτβριο Γιάννα Αγγελοπούλου ένδιαφέρθηκε άμέσως μόλις
στήν έβδομαδιαία συνάντηση μιας ραίας παρέας άκουσε για αύτήν, ένας γραφειοκράτης που παρέπνευματικν άνθρπων σέ ένα ταβερνάκι τής Καλ-λαβε τήν πρότασή της όμως χάθηκε μέσα στά αγιαλιθέας , το Παραγάδιν. Εκεί συγκεντρνονται κά- Τίν και στά διότιν. Το πρτο πράγμα πού τήν ρτηιχειρηματίας Πρόδρομος Εμφιε- σε ήταν πόσο κοστίζει γιατί ή Επιτροπή δέν χρηματζόγλου, ό καθηγητής Χρήστος Γιανναράς, ό τέως τοδοτεϊ προτάσεις. Προτάσεις ό έθνικός ύμνος!
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνν Άντνης Κουνά - Ηπρότασή της, γραπτή, έκκρεμει άκόμη σέ κάποιο
δης, ο χειρουργός Δημήτρης Ήλιόπουλος, ό τέως συρτάρι της Επιτροπής του 2021. Ό άρχηγός ΓΕΕ
Η ΣΟΠΡΑΝΟ Άναστασία Ζαννή
ήταν τό πρόσωπο της χθεσινής
ήμέρας . Ό τρόπος πού άπέδωσε
a cappella τόν έθνικό υμνο μας
πάνω στόν βράχο της Άκροπόλεως ένπιον του Πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτάκη καί
του Αρχηγου ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλρου, παρούσης της
Προεδρικής Φρουράς , ράγισε τις καρδιές έκατομμυρίων Ελλήνων σέ όλον τόν κόσμο. Ήταν μονα(σελ. 4)
ΘΕΡΜΟ ΜΗΝΥΜΑ πρός τούςΈλληνες άπηύθυνε ό Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζό
Μπάιντεν έπ' εύκαιρία τν έορτασμν
της 8θνικής έπετείου, τονίζων μέ έμφα
Θεόδωρος
Κολοκοτρνης
Ό άρχηγός
δτι έπί προεδρίας του οί έλληνοαμερικανικές σχέσεις θά είναι στενότερες
Συνέχεια στήν σελ. 3
πρέσβης Περικλής Νεάρχου, ό έπιχειρηματίας ΊωΘΑ Κωνσταντίνος Φλρος όμως που βλέπει πιό μαάννης Μαραγκουδάκης, ό Σαλονικιός έπιχειρημα - κριά άπό άλλους κατάλαβε άμέσως . Επιασε στόν
τίας Νικος Παπαποστόλου και άλλοι ραίοιΕλλη- dέρα τήν φλόγα της Ζαννή! Καί άς ύπάρχουν μερινες . Καθόμασταν δίπλα-δίπλα καί κατά τήν διάρκεια κοί άνόητοι πού τόν κατηγορουν ότι κάνει δημόσιτης συζήτησης μου είπε τόν καημό της. Ή Άνα- ες σχέσεις ή ότι τά παραλέει όταν άπευθύνεται μέ
στασία άγαπα πολύ τόν έθνικό ύμνο . Τέκνο μεσοα - μηνύματα στόν έλληνικό λαό . Η Άναστασία έφθασε
στικής έλληνικής οίκογένειας (όπατέρας της φίλος μέσω κάποιου γνωστού της έξω άπό την πόρτα του
Συνέχεια στήν σελ. 3
Γράφει ο Βύρων Γ Πολύδωρας
ΠΕΝΝΙΕΣ
Ο ΑΠΑΡΑΜΙΛΟΣ ίστοριογράφος, δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και άκαδημαϊκός (τής Άκαδημίας
Αθηνν), ό Σπυρος Μελάς , γράφει
στόν πρόλογο του έργου του "Ο ΓέΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
μέ τόν Μίνωα Κυριάκου) , μέ άγάπη για τόν άθληρος του Μοριάν: Κολοκοτρνα! Κολοκοτρνα! Έτσι λέγανε τά τουροΌ πρίγκηψ Ούλλιαμ δέν αίσθάνεται κπαγιδευμένορ άππό τήν ζωή του στήν βασιλική οίκογένεια
καί έχει άφοσιωeεί άκόμα περισσότερο στά καθήκοντά του μετά τις δημόσιες έπιθέσεις του άδελφού
του καί Τής συζύγου του Μήγκαν Στενός φίλος τού
πρίγκηπος δήλωσε ότι όσον άφορά ηήν αίσθηση
καθήκοντος αό Ούίλλιαμείναι έγγονός Της γιαγιάς
του . Οί βρεταννικέ έφημερίδες πάντως άναφέρουν
ότι ή συνέντευξις του Χάρρυ καί της Μέγκαν στήν
Όπρα βοήθησε στε τά μέλη τής βασιλικής oίκογενείας νά λουν άκόμη πό κοντά Είδικς γιά τον
πρίγκηπα Κάρολο άναφέρεται πς κόσο ό Ούλ
λιαμ έρχεται κοντά στόν πάτερα του τόσο βλέττει
Τις όμοιότητες πού έχει μ' αίτόν.
. Πίνακες του Εντβαρντ Μούνκ, άσημικά του Πάμπλο Πικάσσο καί ένα έργο τού Μπάνκσι είναι με
ταξύ Τν έργων τέχνης που θά πωληθούν στήν
αίριανή δημοπρασία του οκου Sothebys, ή όποία
καλύπτει μιά περίοδο 500 έτν καιί τιτλοφορείτα
Σύγχρονη Άναγέννησις Στά πρός πλησιν έργα
είναι και τό Φιλί στήν παραλίαν (1904) του Μούνκ
που έκτιμάται ότι θά πιάσει 9-12 έκατομμύρια λί
ρες (περίπου 12-16 έκατομμύρια εύρ) . Το πορΤραϊτο τής φωτογράφου Ντόρα Μάρ διά χειρός
Πάμπλο Πικάσσο , πίνακας που Τιτλοφορείται Γυ
ναίκα σέ πολυθρόναν, έκτιμάται στά 6,5-8,5 έκατομμύρια λίρε .
κάκια στά βάθη της Άσίας , καί το
Δικηγόροικαί λογιστές
ε θά έκδίδουν συντάξεις
Στις 12 Απριλίου
τό άνοιγμα του λιανεμπορίου
αίμα τους πάγωνε. Η φαντασία τους
"Επλαθε τεράστιο γίγαντα μέ τρία μάτια. Το μεσανό, πελριο, στό κούτελο. Τόν θέλανε τριχωτό σάν άρκούδα
μέ φοβερά δόντια κάπρου γυριστά,
κοφτερά σάν χατζάρια. Καί οί άλλοι,
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ άμοιβής τν ίδιωτν δικηγόρων καί
λογιστν πού θά πιστοποιηθούν στε νά έμπλακούν
στήν διαδικασία έκδόσεως τν συντάξεων έξετάζουν
στό Υπουργείο Εργασίας . Το πιθαντερο σενάριο
είναι για τίς έκκρεμείς συντάξεις τό κόστος να άναλάβει ό ΕΦΚΑ, Κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας
δέν διαψεύδουν τό σενάριο οί άσφαλισμένοι να κληθούν νά άναλάβουν ένα μέρος της συμμετοχής στό
ΖΕΣΤΟ χρήμα στήν άγορά θά ρίξει τόν Απρίλιοή
Κυβέρνησις, προκειμένου νά άντιμετωπίσει τίς συνεχιζόμενες παρενέργειες στήν πραγματική οίκονομία
άπό την έπέλαση τής πανδημίας . Μέ την έναρξη λει
τουργίας τοϋ λιανεμπορίου να μετατίθεται οπως δεί χνουν τά πράγματα για τις 12Απριλίου, το οίκονομι
κό έπιτελείο έπεξεργάζεται μία σειράμέτρων. Η νέα
δέσμη μέτρων πού θά προσεγγίζει τά 2 δισ . εύρ θά
βράχο άπ ' αυτούς πούναι σπαρμένοι στό Αίγαιο . Σκοπελοπρόσω
πον, άγρια μορφή , σκαμμένη άπό
υ καιρό , φαγωμένη άπό την άδιάκοπη άνησυχία . Καί ο Γάλλος συνταγματάρχης Βουτιέ, του κολλάει
cune enorme moustachew, ένα πελΣυνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 2
ριο μουστάκι . .
"Ενας νέος είχε 'ρθει, άπό τά βάθη
της Ανατολής , στά 1823, πρόσφυγας
στήν Τρίπολη. Μέ φαντασία γεμάτη
Π άπό τά παραμύθια της Άσίας για τόν
Κολοκοτρνη , έτρεξε, άμα έφθασε, στό σπίτι του , να ίδει τό ύπεράνθρωπο τέρας . Βρήκε κόσμον πολύν
έκει πέρα . Ο Γέρος ήταν μ ' άλλους
καπεταναίους σέ μιά ίσόγεια κάμα ρη, άμέσως μετά την αύλή. Λαός κι
άρματωμένοι άκόλουθοι φράζανε
τήν πόρτα . Ο νέος δέν μπορουσε νά
δεί τίποτα. "Εσπρωχνε καί σπρωχνότανε, ν άνοίξει δρόμο. ΟΟίκονόμου ,
γραμματικός του άρχηγου, τόν έβλεπε. Του κίνησε τήν περιέργεια:
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ή χμίρλα>καί πς να την άποκτήσετε. . .
ριά Ε, όλη τήν περασμέ - γιά τόν Εύαγγελισμό Τής
Θεοτόκου! Αύτόν τόν έχουμε σχεδόν κέξωπετάξειν , κορωνοϊού βοηθούντος . As μείνουμε, λοιπόν , στήν έπέτειο.
Η άρχή έγινε μέ τήν
πρόεδρο τής Επιτροπής
του 2021. Τί πιό φυσικό ,
στίς τελετές του έορτασμού
θά τήν Ρρούμε καί ς μιργια τόν Εύαγγελισμό τής
Oι νέοι μας χρήσιμοποιουν όρισμένες έκφράσεις μιρίαν στόν Τριανταφυλλί
και λέξεις , οί όποίες άποδίδουν έπακριβς κάποιες κα.Σ δικαστική διαμάχη βρίσκεται ό δισεκατομμυριούχος κληρονόμος Τής έταιρείας καλλυντικν Este
Lauder, μέ τήν πρην σίντροφό Του Ταiηλορ Σταί
ην Ήσύύγκρουσις γινε γνωστή μέσα άπό άρθρο
πού δημοσεύτηκε στήν New York Posb. Σύμφωνα μέ πληροφορίs, ό Lauder ζητείάπό Τό Αντερο
Δικαστήριο του Λό Άντζελε νά διξη τήν Σταίην
άπό Τό άρχοντικό Τν 557 Τετραγωνικν μέτρων
στό Μπέλ Αίp που ήγόρασε γι ' αυτήν.
νη έβδομάδα , μέχρι και χθές ,
δη, άρα καθόλου παράξενο είχαμε μιά πρωτοφανή άρινά την έχουν πάρει οί τουρ - στερόστροφη (άλλά και άπό,
ταστάσεις . Μία άπό Τις λ - κόφωνοι άπό τά έλληνικά . άλλες κατευθύνσεις) μίρλο
Τέλος πάντων, σημασία έχε νά διαποτίζει τις μέρες μας .
Είναι μία λέξη τουρκικής ότι ή μίρλο και ήχητικά δ - Στόχος, ή έπέτειος τν 200
νι άνάγλυφα Τήν είκόνα τής χρόνων και δή ή έπερχομέ
μαίνει γκρίνια, μεμψιμοι- γκρίνιας , του τργομαι μέ νηΕορτή Τής 25ης Μαρτίου.
Φυσικά , δέν γίνεται λόγος
ξεις αυτέ, είναι ή μίρλο .
προελεύσεως (miril ) καί σηρία, μουρμούραω . Τήν λέξη τάνύχια μου , τής κακομο Π Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 5
26-03-2021 .