Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙA
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 20-Κυριακή 21
Μαρτίου 2021
Ατν νηστειν , Θεοδρου μεγαλομ. Του Τήρωνος
Σελήνη 7 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.29-Δύσις 6.37
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και άνατολικοί άνεμο Θερμοκρασία έως 16 .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και άνεμοι. Θερμοκρασία έως 11β.
Αριθμ. φύλ , 41912
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΔΩΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΟΟΝΟΜΑ ΙΑΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ!
Κατακτούν τόν κόσμο τά Αρχαία Έλληνικά!
Έξετάσεις πιστοποιήσεως τής γνσεως τής έλληνικής γλσσης σέ όλο τόν πλανήτη
άπό την έταιρεία People Cert -ΤόProfciency τν "Cassical Greeks"
-Μαθαίνοντας τήν γλσσα , μαθαίνουν σμένα άπό ξένους συγγραφείς , στά Άρχαία
συγχρόνως τόν έλληνκό πολιτισμό, την Ελληνικά .
Ίστορία καί τήν Μυθολογία μας. Αναφέρονται μέ δέος στόν"Όμηρο και τούς ποιητές
μας, ύπενθυμίζουν διαρκς τήν πληθρα τν
έπιστημονικν λέξεων πού έτυμολογούνται
άπό τά 'Ελληνικά .
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ή μόνη πού συνεχίζει νά δμιλεϊται άδιαταράκτως άπό την άκτινοβολία πού άσκεί στούς λαούς ή έλληέποχή του Όμήρου έως τίς ήμέρες μας , χωρίς νική γλσσα στήν κλασσική έκδοχή της-στά
άλλοισεις , είναι τό χρυσάφι του πολιτισμού άρχαϊα έλληνικά. Στίς άνα τόν κόσμο έπισκέμας . Εμπνέει λαούς και συνεγείρει έπιστήμο - ψ
νες . Τόσκίτσο πού δημοσιεύουμε στό κέντρο
του πρωτοσελίδου μας έφιλοτεχνήθη άπό
την Κλαούδια Μαρσέλλα Ρεστρέπο Λόπεζ
άρχαιολόγο μέ καταγωγή άπό την Κολομβία γιλιάδες παιδιά στό έξωτερικό τά έπιλέγουν
πρόκειται για πρόταση άνεγέρσεως ψηφιδωτου μνημείου- δείχνει πόσο μεγάλη έλξη
άσκεί άκόμη και σήμερα ή γλσσα μας στά
πέρατα τοϋ πλανήτου . Ό Κωνσταντινουπολίτης έπιχειρηματίας και ήγέτης της έταιρείας
πιστοποιήσεως γλωσσομαθείας PeopleCert
Βύρων Νικολαΐδης, δ όποίος πρό κορωνοϊο
κάθε χρόνο ταξίδευε μία φορά τούλάχιστον νικά , έν τήν σημερινή έλληνική γλσσα
σέ όλον τόν κόσμο , γνρισε άπό κοντά τήν τήν άναφέρουν ς "Μodern Greek'.
δύναμη, τήν άπήχηση, τήν γοητεία καί την
-Τό bloghttp://www.akwn.net, έδ και δέ
κα χρόνια , δημοσιεύει τις διεθνείς είδήσεις
μέτίτλο κτά νέα έλληνιστί γεγραμμέναν από
τόν Ισπανό καθηγητή Juan Cordech. Προσφάτως έδημιουργήθη ένα άκρόαμα-podcast
Μεγάλοι έκδοτικοί οίκοι όπως της μέ τίτλο Ελληνιζόμεθαν άπό δύο ΑύστραΟξφόρδης και του Cambridge έκδίδουν βι- λούς πού μιλούν στά Άρχαία Ελληνικά.
Ψεις του διεπίστωσε τά έξής:
-Στήν Εύρπη τά Άρχαϊα Έλληνικά όπως
και τά Λατινικά διδάσκονται ς γλσσα έπιλογής ήδη άπό τόν 18ο αίνα. Εκατοντάδες
και τά διδάσκονται άπό 4 έως 6 χρόνια στό Γυ
μνάσιο καί τό Λύκειο.
- Πρίν άπό λίγο καιρό συζητήθηκε στην
Γαλλία ή ένταξις τν Λατινικν και τν
τούτο Polis της Ιερουσαλήμέχει έκδωσει ολη Ελληνικν στόν κατάλογο της άυλης πολιβλία διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικν
γιά άρχαρίους και προχωρη μένους. Το Ίνστι
- Θεωρείται προνόμιο γιά τούς Εύρωπαίους νά γνωρίζουν Ελληνικά και Λατινικά γιατί αυτό τούς καθιστα πιό μορφωμένους. Λέγοντας Ελληνικν έννοούν τά Αρχαία Ελλητην μέθοδο έκμαθήσεως τν Αρχαίων Ελληνικν ς ζωντανής γλσσης μέ τίτλο Λαλείν
τιστικής κληρονομιάς προκειμένου νά διαφυλαχθεί ή διδασκαλία τους . Θεωρήσαμε
τή κοινή διαλέκτω τη ζσην. Αλλάκυκλοφο- άπαραίτητο νά διαφυλάξουμε τή διδασκαλία
ρούν και βιβλία γιά παιδιά, όπως ό μικρός πρίΗ Σχίτσο τής Κλαούδια Μαρσέλλα γκην Sherlock Holmes , Δόν Καμίλο, τό περινυμον λυχνάριον τοϋ Άλλαντίν , μεταφρατν λατινικν καί των (άρχαίων) έλληνικν
Ρεστρέπο Λόπεζ
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δωρεάν τέστ
για 10 έχατομμύρια
"Ελληνες
Ήσταγόνα πού ξεχείλισε τό ποτήρι
Αστράφτεν
ό Άγνωστος Στρατιτης
ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τά σημάδια . Κάνουμε πς
δέν τά βλέπουμε, τά προσπερνουμε,
άδιαφοροϋμε, άλλά έκεινα έκεί , πει σματάρικα, κάθε τρείς καί λίγο έμφανίζονται γιάά νά προειδοποιήσουν. Προχθές διάβασα στό e-tetradio.gr τά νούμερα τηλεθέασης τν δελτίων είδήσεων
των έν Έλλάδι τηλεοπτικν σταθμν .
Ούτως ή άλλως, τάπαρατηρ καιρό διαπιστνοντας τήν πολυδιάσπαση του
κοινού και τήν άπουσία ίσχυρου πόλου.
Κάποτε τό 50% των τηλεθεατν έβλεπε κάθε βράδυ στίς 8 τό Mega και τόν
Antenna πού όριζαν τήν άτζέντα. Τρα
έξι δελτία είδήσεων κινοϋνται σέ ποσοστά τηλεθέασης μεταξύ 7-14%, έκαστο. Μίκρυνε ή πος. Αοχετοιάνθρωποι μέ βομβάρδισαν χθές μέ μηέπιρροή. Προχθές βράδυ συνέβη όμως κάτι , φαι - νύματα στό κινητό γιά τό έξφυλλο ένός θρυλικο
νομενικς, ξαφνικό . Πλήν δύο δελτίων είδή σεων , για τήν έποχή του περιοδικου, είδικς την περίοδο
τά όποια παρακολούθησε διψήφιος άριθμός τηλε- πού τό διηύθυνε ο Θανάσης Λάλας.
θεατν , όλα τά άλλα ήταν "μονοψήφιαν. Ο κόσμος
έπαναστάτησε.
άπό τίς δημοσκοπήσεις . Τά κανάλια
πλέον έχουν τόση ίσχύ όσο τά κόμματα
την έποχή των μνημονίων. Ή δέ έπιρροή τους είναι άνάλογη μέ τίς Βουλές
των μνημονίων. Όπως τότε τά βασικά
κόμματα είχαν διασπαστεί σε άπειρα
κομματίδια, έτσι και τρα, στίς δημόσιες συχνότητες, δέν ύπάρχει κυρίαρχη είκόνα παρά είκονίδια. Τρανή άπόδειξη πς όσα λεφτά καί άν δσεις για
νά άγοράσεις ένα brand και μία ταινιοθήκη, άν δέν σεβαστείς την κουλτούρα του , μία τρυπα στό νερό θά έχεις
κάνει. Τάλεφτά σου θά έχεις πετάξει ,
μονοψήφιος θά είσαι. Σημάδι δεύτερο. Ο ΤύΣυνεχίζεται ή άπαγόρευσις
μετακινήσεως μέ αύτοκίνητο
Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ έπιστροφή στήν κανονικότητα παρά τά χιλιάδες κρούσματα
καθημερινς θά συνοδευθεί μέ τόν μαζικό έλεγχο του γενικού πληθυσμού γιά
κορωνο ό . Ο ύφυπουργός παρά τφ Πρωθυπουργφ Άκης Σκέρτσος άνεκοίνωσε χθές ότι όλοι οί'Ελληνες δωρεάν θά
μπορούν νά κάνουν rapid test . Είδικτερα, θά πραγματοποιούνται μαζικά δωρεάντέστ πού θά είναι προσβάσιμα άπό τά
φαρμακεία καθς και ένα δωρεάν τέστ
τήν έβδομάδα για κάθε πολίτη μέ τόν
ΑΜΚΑ του στό φαρμακείο τής γειτονιάς
του . Στόχος είναι άπό τά 300.000 τέστάνά
έβδομάδα νά γίνονται 10.000.000 τέστ
την έβδομάδα .
ΑΠΟΤΗΝΕΟΙΚΗ
ΠΑΛΙΤΕΝΣΜΑ
(σελ. 6)
Τα άστυνομικά
της <Έστίας>
Είδες το έξφυλλο του ΒΗMAGAZINO ήταν
τό έρτημα όλων. "Όχι δέν τό είχα δεί. Καί γενικς
Έγένετο ή άρχή
Όύφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς άνεκοίνωσε χθές
τά πρτα μέτρα χαλαρσεως πού δέν περιλαμβάνουν μερικό άνοιγμα του λιανε
μπορίου ή μετακινή σεις μεταξύ διαφόρων Δήμων. Συγκεκριμένα άπό σήμερα
άπαγορεύεται ή κυκλοφορία άπό τίς 9 τό
Συνέχεια στήν σελ . 4
Ας τά πούν δελτία Coνid -19 νά ήσυχάσουμε , έγ άποφεύγω πλήν πολιτικν θεμάτων να σχολιάδέν μπορ! Δέν είναι μόνο ότι κρύβουν τίς είδήσεις ζω τήν δουλειά συναδέλφων μέ τούς όποίους συάλλά καίότι άπό τήν τρομοκρατία τρέμω σάν τό ψά- μπορευτή καμε σέ μετερίζια του Τύπου, άλλες έποριμόλις τελεινουν μου σχολίασε προσφάτως φί - χές . Δέν τό είχα δει λοιπόν. Άλλά τό είχε δείόλο τό
λος καλός. Νάτό πρτο σημάδι τής καθίζησης, λοιπόν , που έπιβεβαινεται έσχάτως δειλά-δειλά και
ΕΙΝΑΙ μακραίωνη , πολύπλοκη και άγατητική ή σχέσις τν έφημερίδων μέ τά
άναγνσματα . Η δημοσίευσις διηγημά
των ή μυθιστορημάτων σέ συνέχειες άποτελούσε , καί περιστασιακά άποτελεί, συνηθισμένη τακτική . Οί λόγοι είναι πρακτικοί, όπως, λόγου χάριν, ένας άναγνωστικός περισπασμός άπό τις είδήσεις και
τά σχόλια πρός τέρψιν του κοινού ή άκόμη ή προοπτική προσελκύσεως εύρυτέ
ρου άναγνωστικού κοινού.
facebook και όλο τό twitter . Έκει δίνουν ραντεβού
Συνέχεια στήν σελ.4
Ο1 35μαχαλάδες
τν έπαναστατημένων
Αθηνν καί ό θρυλικός
Αστυνόμος Πάνος
Μοναστηριτης
Στό τραπέζι ή στοχευμένη
μείωσις προκαταβολής φόρου
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Επί πλέον άπό θεωρητική σκοπιά ή
συνάντησις τν έφημερίδων μέ τήν λογοτεχνία άποτελεί προνομιακό πεδίο προβληματισμού. Επί παραδείγματι , ή έντασις μεταξύ του έφήμερου και του άνθεκτικού στόν χρόνο, το αίτημα στήν άντικειμενικότητα και άντιστοίχως στήν
φαντασία , ό διαχωρισμός πραγματικότη.
τος και μυθιστορηματικής πραγματικότητος, είδικς όταν οί ίστορίες άκροβατοϋν
άνάμεσα στήν μεροληψία του άστυνομι- |
κούρεπορτάζ και τήν λογοτεχνική έκδοχή πραγματικν έγκλημάτων .
Παράδειγμα τής στενής σχέσεως
πραγματικότητος καί άφηγηματικής
πραγματικότητος άποτελούν , λόγου χάριν, τά δημοσιεύματα τής Ακροπόλεως
τόν Όκτβριο του 1929 σχετικά μέ την
δράση μιας πραγματικής συμμορίας πού
έπιδίδεται σέ άπαγωγές και ληστείες . Λί
γο άργότερα, ή δράσις τηής συμμορίας μετατρέπεται σέ άνάγνωσμα καί δημοσιεύεται σέ συνέχειες. Συχνά άλλως τε τά κα
κουργιοδικεία παρείχαν την πρτη ύλη
δραματικν άφηγήσεων μέ άστυνομική
χρεία, τού συγκινούσαν βαθιά τό άναγνω
στικό κοινό.Όπως μιά ίστορία πού έδημοσιεύθη στήν Ακρόπολην , πάλι τόν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ μείωση της προκαταβολής φόρου
για τίς κερδοφόρες έπιχειρήσεις πού είχαν τό 2020
μεγάλη πτση στόν τζίρο τους συγκριτικς πρός τό
2019, έξετάζουν στο οίκονομικό έπιτελείο της Κυβερνήσεως . Γιά τήν προκαταβολή φόρου πού θά κληθούν νά πλη ρσουν φέτος οί έπιχειρήσεις καί oί
έλεύθεροι έπαγγελματίες πού παρά την μείωση του
τζίρου τους κατάφεραν νά έχουν κέρδη τό 2020, έχει
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ή Μισέλ
Όμπάμα άνέφε
ρε πς πέρασε τήν περίοδο
τής πανδημίας
μέσα στό σπίτι
μέ την οίκογένειά της , τόν σύζυγό της Μπαράκ Όμπάμα καί τς
κόρες της , Σάσα καί Μάλια Όμπάμα. Είμαστε καλά Ξρετε, είμαστε τής νοο τροπίας αύτή τή στιγμή ότι έάν έχουμε τήν ύγεία μας , πάμε καλά, όπότε είμαστε εύλογημένοι, είπε Η πρην Πρτη Κυρία τν ΗΠΑ περιέγραψε πς ή οίκογένεια άπε
λάμβανε τόν χρόνο πού πέρασε μαζί τόν περίπου
ένα μήνα άποκλεισμού. Μετά τά παιδιά , ξέρεις,
ήταν λίγο πιό κακόκεφα. Λιγτερο έπικοινωνιακά, είχαμε έξαντλήσει τις άστείες ίστορίες που λέγαμεν όμολόγησε
του Ελευθερίου Γ. Σκιαδα
Λεπτομέρειες στην σελ. 6
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τά δικαιματα τν νέων καί οί υποχρεσεις μας
Μεταφέρω και προσυπογράφω τήν άποψη
του φίλτατου Πάνου Μπ τσαξή, έπιφανους νομικού,
πρην γενικού γραμματέως Αθλητισμού καί στενού συνεργάτη του άειμνήστου καθηγητού καί ύπουρ - ουργίας, Τής έντιμης έργαγου Δικαιοσύνης Γεωργίου σίας, τής έπιχειρηματικότη- δυσκολότερες συνθήκες άπό
Α. Μαγκάκη. Aίσθάνομαι
ύπερήφανος για τους Ελλη- μέ άποψη, μέ ίδέες , μέ εύλογο φάλι μιά οίκονομική κρίνες νέους . Όταν τους βλέπω θυμό. Τό πόσο άδικο έίνα νά
νά πασχίζουν στίς σπουδέ , κρίνουμε άπό τις περιθωρια- έργασίας μέ μισθούς πείνας .
στό κακοπληρωμένο μεροκά-κές όμάδες όταν ή συντριματο, στήν άγωνία άλλά καιί
τήν προσδοκία του αυριο.
Νέοι μέ τή φλόγα τής δημι
ση μπαίνοντας στήν άορά
Βίωσε τόν τρόμο Τής άνεργί
ας Ένοιωσε άνασφάλεια στή
.Ένα έξυπνο ρολόι άπεκάλυψε τς άπιστίες του
συζύγου . Μιά γυναίκα κατάλαβε ότιόσύντροφός
της Τήν άπατά βλέποντας ότι έκαιγε άρκετές θερμίδες τά βράδια που έλει πε. Τά έξυπνα ρολόγια
μετρούν καί Τίς θερμίδες μεταξύ όλων τν άλλων
που κάνουν. Ή Νάντια Έσεξ λοιπόν μετά μία
πτική τους πλειονότηττα δίνει δεγμα γραφής πολύτιμο προοπτική τής οίκογένεια;
στό αυριο αύτής τής χρας. Εστρεψε πρός τήν μετανάΜιά γενιά που μεγαλνει σέ
στευση γιά νά βρεί Τήν όδ .
Και τρα, στό καπάκι
τας , μέ κοινωνική άντίληψη , τή δική μου . Έφαγε στό κΣυνέχεια στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ. 9
Συνέχεια στήν σελ. 7
20-03-2021