Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
21 Δεκεμβρίου 2020
Ιουλιανής και των σύν αυτη 500 μαρτ. Θεμιστοκλέους μάρτ.
Σελήνη 7 ήμερων !Ανατολή ήλίου 738-Δύσις 5.09
ΑΤΙΚΗ Ασθενείς βροχές μέ βορείους ανέμους, Θερμοκρασία έως 146
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχερός καιρός και μέτριοι ανεμοι Θερμοκρασία έως 11β.
Αριθμ. φύλ. 4183
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ BΕΡΟΛΝΟΥ-PFIΖERIΠA ΕΠΠΡΟΣΘΕΤΗΠΡΟΜΗHΘΕΙΑ 30 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Ή Ελλάς μέ<μέσον> τόν κύριο Μπουρλά
<μέσον, τόν κύοιο
δέν θά πάοει έπί πλέον έμβόλια;
Ο γεομανικός έθνικισμός του φαρμάκου τινάζει στόν άέρα την εύρωπαϊκή πολιτική-Όργή Κομμισσιόν
Καίτούτο , διότι τό Λονδίνούπόκει ται τυπικς άκόμη στούς εύρωπαϊ κούς κανονισμούς φαρμάκου κατά
τεραιότητα πρίν άπό δύο έβδομά - τήν μεταβατική περίοδο του Brext .
δες Μία έξέλιξις, ή όποία χαιρετί - Πρίν άλέκτορα φωνήσαι τρίς όμως
σθηκε άπό τούς κατοίκους του Με - ή Γερμανία πού, σημειωτέον άσκεϊ
και την προεδρία της ΕΕ, άποτε λεί την ήγέτιδα της ΕΕ πανικόβλη
Γερμανία άνεκοίνωσε χθές στήν
έμβρόντητη "Ενωση ότι ακαπάρωσε μονομερς 30 έπί πλέον έκατομμύρια έμβόλια σέ διμερή συμφωνία μέ τήν Pfizer!
Τόσο το έμβόλιο Moderna
όσο και τό έμβόλιο τν Prizer/
BioNTech (μαζί 136,3 έκατομμύρια δόσεις) θά παραδοθούν πλήρως
στήν Γερμανία τό 2021, συμφνως
πρός τό Όμοσπονδιακό Υπουργεο
ΠΡΩΤΗ ξεκίνησε ή Μεγάλη Βρε
ταννία της όποίας ό πλη θυσμός
άρχισε νά έμβολιάζεται κατά προΤούτέστιν , μαζί μέ τά 55,8 έκατ.
δόσεις έμβολίων πού θάλάβει άνα- Υγείας Επομένως 68,15 έκατομμ λογικά άπό ΕΕ καθς και τά 50,5
έκατ. της Μoderna ή Γερμανία έξασφαλίζει συνολικά 136,3 έκατ. δοσεις για 68, 15 έκατ. πολίτες. Συμ-τής άγέληφ.
φνως πρός τό Όμοσπονδιακό
Υπουργείο 'Υγείας , ή Γερμανία
έχει έξασφαλίσει άλλες 30 έκατομμύρια δόσεις του έμβολίου Pfizer/
BioNTech, δπως άναφέρει ή Bilds.
γάλου Βασιλείου ς τό πρτο μερια πολίτες θά μπορούν να έμβολιασθούν κατά του Cονid-19. Αύτό θά
γάλο εύεργέτημα για τούς πολίτες λ τη και έν όψει του τρίτου κύματος
τής πανδημίας άπεφάσισε να βαδίσει στά ίχνη του Λονδίνου . Με αφ. Αλλά καί ταυτοχρόνως μία έξέ - τά άπό δημοσιεύματα πού προετοίμασαν τό έδαφος στρεφόμενα κατά
νικό Τύπο και τόν πρέσβη της Γερ- της Κομμισσιόν, τής όποίας ήγείται
μανίας στό Λονδίνο ς βρεταν - . . .πρηνΥπουργός τής Μέρκελ ,
νικός έθνικισμός του φαρμάκου . ή Ούρσουλα φόν ντέρ Λάνεν, ή
τής χρας αυτής μετά τήν άπαγκίστρωσή τους άπό την ΕΕ μέσω του
Brexit και ς άπόφασις κέλευθερίμπορούσε νά όδηγήσει σέ κάνοσία
Επίπλέον, ή Γερμανία έχει πα λιξις, πού έπεκρίθη άπό τόν γερμαραγγείλε+
περαιτέρω έμβόλια , γιά
τά όποία έκκρεμεί άκόμη έγκρισις
" ΗΑγγελα Μέρχελ
ΟΑλβέρτος Μπουρλά
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πιό εύκολη
ή παραγραφή ύποθέσεων
φοροδιαφυγής
καί είς βάθος 10ετίας
Έπιστρέφει τό Εθνος-χράτος στήν Εύρπη
Συναγερμός για την
νέα μετάλλαξη του ίού
στήν Βρεταννία
Το έρτημά μου (τό όποιο τίθεται ύπό τόν τύπο
ΠΟ ΕΥΚΟΛΗ καθίσταται ή παραγραφή ποινικν άδικημάτων φοροδιαφυγής
μέ διάταξη , ή όποία περιλαμβάνεται μεταξύ σωρείας διατάξεων πού κατετέθησαν σέ νομοσχέδιο στήν Βουλή , στά τέ λη τής περασμένης έβδομάδος
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑό έθνικισμός είναι άπαγορευμένη λ ξη. Όποιος τολμα νά την προφέρει κινδυνεύει μέ γενικτερου προβληματισμού μετά τίς γερμανικές
πολιτικές περιπέτειες. Στήν Εύρπη ο έθνικισμός έμπειρίες μας μέ το έμπάργκο όπλων / υποβρύχια
δέν είναι λέξη πλέον . Είναι πολιτική . Εφαρμοσμένη και μέ το έμβόλιο τρα ) είναι το έξής: Τί δέν καταπολιτική . Το έναυσμα έδωσαν πρτες οί χωρες της λαβαίνουμε; . Δέν ύπάρχει "Ενωση πιά . Μόνο παΑνατολικής Εύρπης (Βίζεγκραντ) μέ έπί κεφαλής ρέες κρατν . Τό έθνος κράτος έπιστρέφει . Εύρτην Ούγγαρία άρνούμενες νά δεχθούν πρόσφυγες πη , όπως μας λέει ή ήγεσία της Εύρπης, οί Γερκαι μετανάστες στό έδαφός τους . Τρα άκολου- μανοί , είναι ή πάρτην μας. Το έθνικό μας συμφέθουν ή Γερμανία καί ή Μεγάλη Βρεταννία , ή όποία ρον . Κανέναν δέν δεσμεύουν πλέον οί ίδρυτικές
πολιτισμικά είναι μέρος της Εύρπης (άν και έκτός συνθήκες . Κουρέλι τίς έκαναν . Τό νόμισμα , το ύψος
ΕΕ πλέον ) Μέ άφορμή τό έμβόλιο βεβαίως .
Μέ την διάταξη , πού τροποποιεί το
άρθρο 55 Α του ν.4174/2013 πού άφορ .
τήν παραπομπή έγκλημάτων φοροδιαφυγής σέ ποινική δίκη, προβλέπεται ότι
ή παραγραφή τν έγκλημάτων της φοροδιαφυγής αρχίζει άπό τό πέρας του χρονικού διαστήματος έντός του όποίου ή φορολογική διοίκησις μπορεί να έκδσει
Συνέχεια στήν σελ.2
των έλλειμμάτων καί του χρέους , το μεταναστευτικό, ή συνθήκη Σένγκεν, ή ένιαία άμυνα (Εύρωστρα(σελ. 5 )
οι Γερμανοί όταν είδαν τούς Άγγλους νά άγο- τός ) , το φάρμακο , το έμβόλιο, το Ταμείο Άνάκαμ
ράζουν πρτοι έμβόλιο καί να τό δοκιμάζουν κατά ψης , οί γεωπολιτικές προκλήσεις στήν Μεσόγειο, ή
προτεραιότητα δέν δίστασαν νά χρησιμοποιήσουν Τουρκία ς χρα , όλα τά παραπάνω είναι αίτίες δι καί τήν λέξη . Για -βρεταννικό έθνικισμό του φαρ- αίρεσης για τήν ΕΕΟχι ένότητας. Διαίρεσης σέ δύο
μάκουν μίλησε ό πρέσβης τους στό Λονδινο. "Ένα και τρείς ταχύτητες.
θαυμα τρείς μέρες , τό μεγάλο τέσσερεις όμως που ,
λέει και ό λαός μας . Μέχρι που τούς άκολουθησαν όπως ήμασταν στά νιάτα μας . Στή σχολή μου κερκαι οί ίδιοι στόν έθνικισμό. Έγραψαν χθές στα πα - δίσαμε μόνοι έναντίον όλωνς ΔΑΠ- ψηφοφορία
λαιότερα των ύποδημάτων τους την άπόφαση της γιά τήν έφαρμογή του Erasmus στήν Νομική Θράκης.
Τό αύτοκίνητο
ύπερ-φορολογείται
όπως τό άκίνητο!
Θέλουμε πολύ νά παραμείνουμε εύρωπαϊστές
ΣΥΡΙΖΑ κατά ΣΥΡΙΖΑ
του Γιργου Κουρή
. Μέψήφους 82-75.Οι άλλοι μιλούσαν γιά έλίτ πτυχικράτη μέλη καί προχρησαν μονομερς σέ διμερη ούχων δύο ταχυτήτων . Τρομάρα τους.
συμφωνία μέ την Pfzer για έπί πλέον προμήθεια 30
έκατομμυρίων έμβολίων. Τά όποια έπειδή θά λάβουν προνομιακά γιά τόν λαό τους θά τά στερή-είναι ή Εύρπη για τήν όποία δσαμε μάχες. Απ σουν άπό τούς λαούς της Εύρπης που θά περιμέ - χει απο τα όνειρά μας. Κανείς λαός δέν βλέπει τον
νουν στήν ούρά!
για τό έπίδομα στήν ΕΛ.ΑΣ.
ΠΩΣ δικαιολογείται τό ύψος των φόρων σέ κάθε όχημα που κινείται στόν
δρόμο;
Άλλά αυτή ή Εύρπη, που ζουμε σήμερα , δέν
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Αν λάβουμε ύπ ' όψη ότι ή κυκλοφορία των αύτοκινήτων προκαλεϊρύπανση, φθορά στούς δρόμους, ένί οτε ζημιές στή δημόσια περιουσία,
άτυχήματα πού όδηγουν άνθρπους
στό νοσοκομείο , μισθούς για τροχονόμους κ.λπ. ή έπιβολή φόρων δικαιολογείται.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Παρατείνεται ή έναρξις
του πτωχευτικού νόμου
Πς θά δοθούν τά δάνεια
του Ταμείου Ανακάμψεως
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ωστόσο δέν θά πρέπει οί φόροι
στήν άγορά και χρήση του αυτοκινή
του νά υποδηλνει μιά φορομπηχτική
διάθεση άπό τήν πλευρά των άρχων
Μοτοσυκλεττιστές μέμηχανές Harley Davidson ,
ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες, διέσχισαν τους δρόμους
στό κέντρο του Τόκνο , στό πλαίσιο τής έτησίας
παρελάσεως τους κατά της παιδικής κακοποιήσε
ως . Μία παρέλασις πού φέτος είχε άκόμη μεγαλύ
Τερη σημασία καθς λόγω τής πανδημίας περισσότερα παιδιά είναι ευάλωτα στήν ένδοοικογενειακή βία. Ό ριθμός τν περιστατικν παιδικής κα
κοποιήσεως στήν Ίαπωνία άνά μήνα αύξήθηκε έως
καί 20%, Τό διάστημα Ίανουαρίου-Μαρτίου σέ σύγκριση μέ τήν περσινή περίοδο , γράφει ή έφημερί
δα Asahi Shimbun.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ στήν έναρξη άπό 1.1.21 τουνέου πτωχευτικού κδικος δίδει ή Κυβέρνησις μέ τροπολογία
πού άναμένεται νά κατατεθεί στήν Βουλή Η πολυπλοκότης του έγχειρή ματος και ή πανδημία καθυστέρησαν τήν δευτερογενή νομοθεσία καί την κάλυψη τν
τεχνικν άπαιτήσεων τής λειτουργίας του πλαισίου,
μέ άποτέλεσμα τό χρονοδιάγραμμα πού είχε άρχικά
τεθεί νά μήν μπορεί νά τηρηθεί.
ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ τραπεζικά κριτήρια θά άξιολογουνται τά έπενδυτικά σχέδια πού θά ύποβάλλουν οί
ίδιτες σέ έλληνικές ή εύρωπαϊκές τράπεζες, προκειμένου νά έξασφαλίσουν χρηματοδότηση γι
νά χρηματοδοτηθοϋν έν συνεχεία άπό τούς πόρους
του Ταμείου Ανακάμψεως . Η φερεγγυότης τν δα νειοληπτν θά έλέγχεται άπό τις τράπεζες όπως
και ή άξιοπιστία του έπενδυτικού σχεδίου , άφο
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Στις ΗΠΑ πάντως ό έπί κεφαλής έπιδημιολόYος δρ Άνθονι Φάουτσι διεβεβαίωσε τά παιδιά ότι
ό Αη Βασίλης έχει κάνει τό έμβόλιο καί μπορεί να
τους μοιράσει μέ άσφάλεια τά δρα Τό φρόντισα αύτό γιά έσας γιατί άνησυχούσα ότι ήσαστε
όλοι άναστατωμένουν άνέφερε ό άξιοσέβαστος έπιστήμων σέ χθεσινή έκπομπή Τής παιδικής σειρά
Sesame Street (Σουσάμι Άνοιξε ) άπαντντας σέ
έρωτήσεις παιδιν άν ό Άγιος Βασίλης μπορεί νά
μπεί μέ άσφάλεια στά σπίτια τήν ήμέρα τν Χριστουγέννων. Εκανα ένα ταξίδι έκει πάνω, στόν
Βόρειο Πόλο . Πήγα έκεί και έμβολίασα έγ ό ίδιoς Τόν Άγιο Βασίλη. Μέτρησα τό έπίπεδο άνοσίας του καί είναι έτοιμος για άναχρησην είπε ό
Φάουτσι. κΜπορεί νά κατεβεί τήν καμινάδα , μπορεί νά άφήσει δρα δέν έχετε τίποτα νά άνησυχείτεν σημείωσε
Ή Κυριακή πρίν άπό τά Χριστούγεννα ..
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ούτε που τό κατάλαβα ζιάν . "Όχι τόσο γιά τά ψ - και στό <Μινιόν, νά ψων-προϊόντα. Τά πλεκτά ήταν
σει κάτι ή κυρία και ό μικρός , έλληνικά , τά παπούτσια
νά πάω κι έγ (νέος πατέρας έλληνκότατα , τά κασμήρια
καί μοδέρνος) στου Ναούμ Τρία Άλφο και Τρία Δέλταν , ύπήρχε και ό Κάπα
Μαρούσης που είχε τό <μισοέτοιμον κοστούμι . Καί γιά
παιγνίδια, έλληνικά , έλληνικότατα. Η ΕλΓκρέκoυ άλλά
ότι χθές ήταν ή τελευταία
Κυριακή πρίν άπό τά Χρστούγεννα!
νια , άλλά γιά τήν Ιεροτελεστία .
13:00-15:00
Νά πάρουμε τήν κυνά πάρω κανένα άμερικάνικο
πανταλόνι και ακανά πουκάΔύο απ' όλα!ν
Τέτοες μέρες ήμασταν ρά και τόν μικρό καί νά άνέ
όλοι κσέ άναμμένα κάρβου - βουμε στήν Αθήνα, νά δούμε
νο. Νά τρέξουμε άπό δ κι
άπό κ , νά κανονίσουμε Τις
δουλεις μας στε νά έχουμε νά φωτογραφηθε τό παιδί, ψνια Χωρίς κφίρμεο κα
καιρό νά βγούμε κστά μαγαμισο χαβανέζικοl .
τις βιτρίνες, να βρούμε κα
νά σωστό Άγιο-Βασίλη καί
ο Κστας Γaννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
Ήταν ένα πανηγύρι τά
νά πάμε στόν Δραγνα θς είχαμε τά δικά μας, καλά
Συνέχεια στήν σελ. 4
21-12-2020 .
19771108 "701113