Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12592
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μενάλο το πλήγμα από τον κορονοϊό σύμφωνα με την ΤΤΕ
10 δισ. επιπλέον κόκκινα δάνεια
Σταϊκούρας: Εχουμε δύναμη
Ηχηρό μήνυμα
Μακρόν
πυρός 72 δισ.
Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της 72 δισ , μια ισχυρή εδύναμη
πυρός, την οποία θα αξιοποιήσει για την αναμόρφωση Της
ελληνικής οικονομίας, επί η βάσει του Εθνικού Αναπτυξα .
κού Σχεδίου , δηλνα ο Χρήστος Σταίκούρας , σε άρθρο του
στο ΑΜΠΕ.Το μεγάλο στοίχημα που πρέπα να κερδίσουμε είναι αυτό της γρήγορης ανάταξης Της οικονομίας, και της στρο φής της σε ίνα νέο παραγωγικό και αναπτυξακό πρότυπο,.
γράφε ο υπουργός Οικονομικν. Στο πιδίο της οικονομίας
ελήφθησαν μέτρα, με στόχο την ενδυνάμωση του συστήματος
υγείας , τη στήρξη της απασχόλησης , ην ενίσχυση της ρευ .
στότητας και την Τόνωση της κοινωνικής συνοχής , Και μαστε εδ, έτοιμοι να λάβουμε , και πρόσθετα μέτρ .
Τν wοθέτηση μιας χοινής
ευρωπαϊχής στάσης απ
ναντι στην Τουρχία επεδιξε
ο Γάλλος πρόεδρος Εμανου λ
Μαχρύν, όπως ανέφερε σε δ .
λσεις του από την Κορσική
ότον και ίσκεται στο πλαί
σιο της Σνόδου Κοουφής του
ευρωπαϊχού νότου με τη συμ .
Sτα 10 δισ. ανεβάζουν οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλά
-δος τα κόκκινα δάνεια που θα αφήσει πίσω της η οικονομι Βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας
της Ελλάδος
κή κρίση Αυτό επεσήμανε
πεζας Γιάννης Μουρμούρας μιλντας στο πλαίσιο διαδικτυαμετοχή Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Κύπρου, Μάλ .
υποδιοικητής της κεντρικής τρά
τας και
κής συζήτησης.
Ο κ. Μουρμούρας σημείωσε ότι με βάση τα στοιχεία του πρτου εξαμήνου, τα κόκκινα δάνεια των ελληνικν τραπεζν ανέρχονται σε 54 δισ. και αντιστοιχούν στο 33% του χαρτοφυλακίου
χθες συναντήθηκε με τον .
ληνα πρωθυπουργό Κυριάκο
Βeλrίωση της θέσης της Ελλάδας σε θέματα ανταγωνστικό
τητας καταγράφεται στη σχετική κατάταξη του ΙMD. Σύμφωνα
με το νσττούτο, η θέση της Ελλάδας το 2020 ενισχύεται κατά
9θέστις, από την 58η στην 49η , εν συγκαταλέγεται σης 63
Μητσοτάχη
Ο Μάκρον είπε επσης ότι η
Γαλλία και η Γερμανία εoγάζo τους .
υποδιοικητής της ΤΤΕ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που
έχουν ληφθεί για την υποβοήθηση των τραπεζν να μεισουν
τα κόκκινα δάνεια, όπως ο Ηρακλής", αλλά και στην πρόταση
για δημιουργία bad Bank.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της bad bank, θα είναι:
.Η μεταφορά των κόκκινων δανείων σε τιμές αγοράς .
. Η Τιμολόγηση των sonior bonds που θα εκδοθούν σε επίπεδοικανό να προσελκύσει επενδυτές και η χρηματοδότηση του
φορέα.
εpφανίζα σημαντικές βελτσες:
νται σε μια συντονισμένη δρά
. Στην κατηγορία των δεικτν της Οικονομικής Αποδοπικό
τητας , βρίσκεται στην 55η θέση , βελτινοντας την κατάτα
ήτης της κατά 5 θέσεις.
. Στην κατηγορία των δεικτν της εΚυβερνητικής Αποτελε .
σματικότητας , η Ελλάδα βρίσκεται εφέτος στην 52η θίση
εpφoνίζοντος άνοδο 8 θέστων .
. Στην κατηγορία των δεικτν της Επιχειρηματικής Αποτ
λεσματικότητας, καταγράφετα βελτίωση κατά 7 θέσος , κ ταλαμβάνοντας την 51η θέση .
ση γα να δεί ουν αλληλεγγύη
προς την Ελλάδα , όπον χιλιά .
δες μετανάστες έμειναν χυρίς
καταφύγο την Τετάρτη μετά
από πυρκαγιές που κατέστρε
ψαν ολοσχερς τη Μόρια .
Αλμα ανεργίας στο 18.3%
τον lούνο
Αρνητικός πληθωρισμός
και τον Αύνουστο
Πάνω από 67.000 αιτήσεις
για το πρόγραμμα Γέφυραν
Γενικός Δείκτης τιμν καταναλοτή εμφάν Ποστασία πρτης κατοικίας, μειωμένη ( έως και
σε τον Λύγουστο του τρέχοντος έτους περαι .
Ψτέρω μείωση 0,6% σε σχέση με τον προrγoύ .
μενο μήνα, τον Ιούλιο. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2019-Αυγούστον 2020, σε σύγχριση | γραμμα κΤέφυρα που τρέχει ήδη με μεγάλη επιτυχία .
με τον αντίστοιχο Δείχτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμ βρίου 2018 - Ανγούστου 2019, παρουσίασε μείωση κα- δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία, που εί
τά 0,5%.
οού το πλήγμα από την πανδημία και στην εγ
χρια αγορά εργασίας . Αυξήθηκαν κατά 58.146
19056) εξοφλητική δόση δανείου για εννέα μήνες
και σειρά μέτρων υποστήριξης των δανειοληπτν που
επλήγησαν από την πανδημία , περιλαμβάνει το πρό
άνεργο, σε σχέση με τον Μάιο . Σε νψηλά 16
μηνν σκαρφάλωσε το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο,
παρά τα μέτρα στήριξης στις επιχειρήσεις . Το εποχι
κά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 18,3% τον
Ιούνιο 2020.
Eως τρα έχουν υποβληθεί 67.000 αιτήσεις , εν δεν θα
ναι η 30ή Σεπτεμβρίου.