Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
11 Σεπτεμβρίου 2020
Θεοδρας δσίας. Ευφροσύνου του μαγείρου
Αγίας Θεοδρας της έν Βάστα Αρκαδίας
Σελήνη 24ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 704-Δύσις 7.39
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιοία. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 6μπωφόρ. (23-32β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ (19-32β),
Αριθμ. φύλ. 41754
Ετος 14ον
Τιμή 1,50ε
ΕΠΟΕΣΗ ΚΑΤΑΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΑΤΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΑΠΟΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δάκτυλο τής Τουρκας <βλέπευ
Τουρκίας
στήν Μόριαή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας!
Ένω βάλλει μέ αχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ όι σά γεγονότα δέν προσμέρονται για έχμετάλλευση άπό κανέναν.
τα δέν προσφέρονται για έκμετάλλευση άπό
κανέναν . Καί για νά μήν καταλείτεται καμΑΥΤΗ πράγματι είναι ή πρότη ήχηρά παρέμ τής λέξεως άτειλή Ούδείς 8ως τρα, είτε
βασις της Προέδρου τής Δημοκρατίας Κατε
ρίνας Σακελλαροπούλου . Η όποία συνοδεύ
εται μάλιστα άπό μία φωτογραφία της στήν ήκυρία Σακελλαροπούλου .
σελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας στό
διαδίκτυο, στήν δποία φιγουράρει η έλληνι- γνωρίζει ή Εστίων , τούλάχιστον δύ
κή Σημαία μαζί μέ τήν εύρωπαϊκή, έστω καί
σέ μικρό μέγεθος, Η Εστίων τρα δικαινεται. Αύτό πού προκαλεί αίσθηση στήν χθε- κικής έμπλοκής. Σέ άντιδιαστολή , ή κυρία
σινή δήλωση-ταρέμβαση τής Προέδρου τής Σακελλαροπούλου στήν δήλωσή της για
Δημοκρατίας για τήν Μόρια είναι τος είναι τήν Μόρια όπως τιτλοφορείται τόσχετικό
ή πρτη άξιωματούχος τής Ελληνικής Δημοκρατίας, και μάλιστα ή άρχηγός του κράτους, τουρκική πολιτική ήγεσία έργαλειοποιπού συνδέει εύθέως τά γεγονότα στήν Μόρια
μέτις τουρκικές μεθοδεύσεις στό μεταναστευ
τικό στήν περιοχή. Κάνοντας μάλιστα χρήση απραγμάτευσης καί άπειλής για τήν έξυτηρέτηση τν γεωπολιτικν της σκοπι
μοτήτων. Καί για νά μήν καταλείπετα.
άμφιβολία δτι άναφέρεται στήν τουρκική μία άμφιβολία ότι άναφέρεται στόν ΣΥΡΙστάση για τήν Μόρια, στήν άμέσως έπόμενη παράγραφο ξεκινά ός έξής: Καί ή ως τοϋ άρχηγού του περί ύπερκορεσμένης
τοπική κοινωνία . Κάνει δηλαδή άντι - δομής φιλοξενίας.Επαναλαμβάνοντας τροπαραβολή τής στάσης της τουρκικής ποποιημένη τήν θέση του Πρωθυπουργού, ή
ήγεσίας μέ αυτής της τοπικής κοινωνί- Πρόεδρος ύποστηρίζει ότι κοί προσπάθειες
ας τής Λέσβου . Πέραν τής καταγγελίας ,
δτι ύπάρχει τουρκικός δάκτυλος στά γεγονότα τής Μόριας , ή κυρία Σακελλαρο- στον άντίποδα της δηλσεως του άρχηγο
πούλου λαμβάνει σαφή θέση στήν άντι παράθεση πού ξέσπασε μεταξύ Κυβερ- ξησίπρα πού κατηγόρησε τήν Κυβέρνη.
νήσεως καί άντιπολιτεύσεως για τούς
χειρισμούς στά γεγονότα στήν Μόρια.
Τονίζει μέ δηκτικότητα δτι κτά γεγονόΠρωθυπουργός είτε Υπουργός, δένήταν
τόσο ξεκάθαρος καί κατηγορηματικός δσο
ΖΑ σχολιάζει τούς ίσχυρισμούς του καί ίδιΑντιθέτως , όπως είναι είς θέσιν νά
οΥπουργοί χθές άνεπισήμως ζητούσαν
νά μήν άναπαραχθεί τό σενάριο της τουρ για τήν άποσυμφόρηση τής δομής είνανήδη
άρχίσει. . Ή τοποθέτησις αυτή βρίσκεται
της άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως Άλ δελτίο Τύπου καταγγέλλει εύθέως δτι κή
είτό δράμα τν προσφύγων και των μεταναστν χρησιμοποιντας τους ς όπλο διση δτι ηύξησε τούς μετανάστες στήν δομή
σπό 5.500 σέ 20.000. Είναι ή τρίτη φορά πού
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έλλάς-Γαλλία
χωρίς άμυντική
συμφωνία
Πέραν τού 28ου μεσημβρινού
ΤΡΙΑ είναι τά κεντρικά έρωτήματα πού πρέπει νά ψηφουσα λέει ότι άπό τήν στιγμή που δέν έχουμε
έχουμε ύπ όψιν μας για τίς έλληνοτουρκικές οχέ - έπεκτείνετ τάχωρικά μας υδατα στά 12 μίλια δέν το
σεις για τό άμέσως προσεχές διάστημα:
Η ΕΕ ένδέχεται
νά προσφύγει στό
Εύρωδικαστήρτο
κατά της Βρεταννίας
κτυπας, άλλά τό κοιτάς και καταγγέλλεις διεθνς
1. Ποιά πρέπει νά είναι ή άπάντηση της Ελλάδας την πραξη του ως παράνομη . Όπως συνέβη και μέ
σε περίπτωση που ό Ερντογάν δσει έντολήστο Την παραβίαση της έλληνικής ύφαλοκρηπίδας.
οί στρατιωτικοί βεβαίως θεωρούν πς όσο πληλόριζο, κάτω άπό τό όριο των 12 που είναι τό κυρι - σιάζει πρός τήν άκτή τό έρευνητικό , τόσο τά περι θρια νά μήν το κτυπήσεις μεινονται. Οί πολιτικοί
τέλος γνωρίζουν ότι άν θές τήν είρήνη και άν δέν
θές να ρίξεις νερό στόν μύλο του Ερντογάν δέν
τό κτυπας. Κάποιοι τολμουν και νά ίσχυριστούν ότι
Όρούτς Ρέις νά πλησιάσει στά 11 μίλια το Καστελαρχικό μας δικαίωμα;
2. Ποιό είναι τό άληθές νόημα του άρθρου του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σέ τρετίς μεγάλες εύρωπαϊκές έφημερίδες; Συνιστα προειοο- δέν μπορείς νά έκδίδεις διά βίου Navtex. Τό πολιτι ( σελ . 5 )
ποίηση ή άνοιγμα πρός τον Έρντογάν για γενικευμένο διάλογο άπό τήν στιγμή που κάνει λόγο για δι
αφορές" καί για κδιεκδικήσεις δικαιωμάτων Ελλάδος-Τουρκίας σέ μή όριοθετημένες περιοχές".
κό βάρος μιας τέτοιας άπόφασης στόσο είναι άσηκωτο. Τα"Ιμια θά θεωρούνται πλημμέλημα μπροστά
σέ ένα τέτοιο έθνικό έγκλημα, ό,τι και άν λένε ή νομική και οί διεθνολόγοι Ή παθητικότης δέν συγ3. Εάν τό μήνυμα του Πρωθυπουργου είναι κατά χωρείται. Στό δεύτερο έρτημα τρα . Σαφς και
βάση άνοιγμα, κλάδος έλαίας και όχι προειδοποίη- τό άρθρο Μητσοτάκη συνιστα ένα τολμηρό άνοιγση, θά έκτιμη θεϊ άπό τούς Τούρκους; Είναι τό έμα μα πρός τούς Τούρκους καί βεβαίως ύπηρετεϊ τόν
τους ή έξόρυξη ύδρογονανθράκων στήν Μεσόγειο στόχονά μήν γίνει θερμό έπεισόδιο στό Καστελλόριζο. Ο Πρωθυπουργός στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα
ΧΩΡΙΣ άναφορές σέ συγκεκριμένες άντιδράσεις και άπρφάσεις σχετικά μέ την προκλητικότητα της Τουρκίας καί χωρίς κάποια
Εύγνμων
έπαινος γιά μία
έλεύθερη φωνή
Συνέχεια στήν σελ.3
ή κάτι εύρύτερο που όνομάζεται ήγεμονία.
Γράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
Αρνητικό ρεκόο
μέ 372 νέα κρούσματα
καί τοπικά lockdown
Η άπάντηση ς πρός τό πρτο έρτημα είναι πρός τήν Αγκυρα για γενικευμένο άνοικτό διάλοπερίπλοκη. Νομικά , πολιτικά, στρατιωτικά. Νομικά Yοχρησιμοποιντας τόν όρο κδιαφορές άντί του
υπάρχουν άντικρουόμενες άπόψεις. Η πλειοψηφουσα λέει πς άν τό Όρούτς Ρέις παραβιάσει τά οριοθέτηση τν θαλασσίων ζωνν" ."Εχουμε άλλαδυνάμει χωρικά ύδατα των 12 μλίων αυτό άποτε - γη θέσης και μετακίνηση στήν σκακιέρα.
λεί casus belli για τήν Έλλάδα . Τό κτυπας . Η μειοΑΣΦΑΛΩΣ καί πρόκειται για τόν Σε μπάστιαν Κούρτς, τόν Καγκελλάριο
κλασσικού ότι κέχουμε μία καί μόνη διαφορά τήν
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
τερος ύπουργός Εξωτερικν στήν
Εύρωπαϊκή Ένωση. Τά Ένωσιακά
Κονκλάβια (περιλαμβανομένης καί
της Ευρωκλίκας των Αθηνν) τόν κατατάσσουν μεταξύ τν άκροδεξιν
τής ΕΕ. Όμως δέν είναι έτσι. Είναι
άπλά ένας Αύστριακός πατριτηςεύρωπαϊος, Βιεννέζος. Πού δέν έννοείνά ξεχνά τό Αψβουργικό μεγαλείο
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΗΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ούραγός στόν Δείχτη
Οίκονομικής Ελευθερίας
Εργασίες γιά την άνάδειξη
του κτιρίου τής Βουλής
Η ΕΛΛΑΣ καταλαμβάνει τήν 92η θέση άνάμεσα σέ
162 χρες στόν Δείκτη Οίκονομικής Ελευθερίας, σημεινοντας πτση έπτά θέσεων σέ ένα χρόνο . Είναι
πίσω και όλα τάκράτη τής Νοτιανατολικής Εύρπης ,
Επίσης, μελέτη, πού δημοσίευσε τό ΚΕΦΙΜ σέ συνεργασία μέ τό καναδικό Τνστιτούτο Fraser, κατατάσσει
τήν Ελλάδα άνάμεσα στίς 15 χρες μέ τό μεγαλύτερο
μέγεθος του κράτους ταγκοσμίως!
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ συντηρήσεως , άποκαταστάσεως και
άναδείξεως του κτιρίου τής Βουλής τν Ελλήνων άναμένεται νά όλοκληρωθουν τόν Μάρτιο του 2021 , μέ την
συμπλήρωση 200 χρόνων άπό την έπέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας. Τίς έργασίες έχουν άναλάβει ύπηρεσί
ες του Υπουργείου Πολιτισμού . Γιά πρτη φορά , μέ
τήν χρήση ύπερσύγχρονης τεχνολογίας , εγινε πλήρης
άποτύπωσις όλοκλήρου του κτιρίου.
Συνέχεια στήν σελ 6
. Καβς όλοένα καί περισσότερες κβερνήσεις άνά
τόν κόσμο συνιστούν στους πολτς τους Τήν δημόσια χρήση προστατευτικής μάσκας προκειμένου
νά άνασχεθεί ή διασπορά του κορωνοϊού, οί κα
τασκευαστές προστατευτικού ύλικού έχουν στρέ.
Ψει Τήν προσοχή τους στήν δημιουργία πιό βολικου έξοπλισμού χρς νά διακυβεύεται ή άσφάλεια
του προϊόντος Έτσι μιά νοτιοκορεάτικη έταιρεία
δημιούργησε μάσκα πού λειτουργεί μέ μπαταρία
καί φιλτράρει Τόν άέρα καί είναι σχεδιασμένη έτσι
στε νά μεινει ένοχλητικά προβλήματα πού συνδέονται μέ τις συμβατικές μάσκες , όπως δυσκολίες
στήν άναπνοή και τό θάμπωμα τν γναλιν όράσεως . Ή PuriCare Wearable της LG Electronics ,
ή όποία βγαίνει σέ ένα μέγεθος και ζυγίζει όσο μιά
μάσκα του σκί, είναι έξοπλισμένη μέ δύο άνεμιστήρε
και ύψηλής άποδοτικότητος φίλτρα σωματιδίων
άέρoς που καθαρίζουν τόν άέρα πού είσπνέεται καί
έκπνέεται άπό τόν χρήστη.
Ηδικήσου
φωνή στο
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Έλληνικά άκουμε πλέον μόνο στήν έχκλησία..
βίδνει εύκολα και σπανίωs βιδνει , βρίσκεται στήν
λωνά όμολογήσω ότι στήν
προσπάθειά σου νά γεμίσεις τά καθημερινά τρίωρα, θά πείς και πράγματα
τά όποία δέν θά έλεγς ύπό
άλλες συνθήκες , Μόνο πού
τότε δέν είχαμε το μεταναστευτικόν, αύτή Τήν πληκαι εύρ) , κάντε ένα βράδυ
Αν έχετε κουράγιο , άν
δέν φοβάστε, άν θέλετε νά μά βάλτα πρός τήν πλατεία
άντιληφθείτε πόσο περί - Βικτωρία . .
πατον έχουν πάει όλε αυτές
oi σαπουνόφουσκες περί
κάνθρωπισμού , κδικαιω
ματισμού , κάλληλεγγύηp τής Μόριας . Τό μπουκά(οί είλικρινες σαπουνόφου- λι του μεταναστευτικούν
σκες και όχι έίνες τν ΜΚΟ γεμίζει στά νησιά και τό λά χρόνια καί μέ μεγάλη
που έίναι γεμάτες δολλάρια πμα , ένα πμα πού ξELLRDR
. Τουλάχιστον 8000 άεροπλάνα θάχρειασθούν γιά
τήν μεταφορά άνα Τόν κόσμο έμβολίων για τον κορωνοϊό ύπό τήν προϋπόθεση βεβαίως ότι θά έχουν
άρχίσει νά κατασκευάζοντα. Θά εναι ή μεγαλύτρη πρόκλησις για Τις μεταφορέο, συμφνως πρός
έμπειρογνμονες Του λάδου . Άν καί δέν ύπάρχει
άκόμη έμβόλιο γιά Τήν Covid-19, ή ΙΑΤΑ συνεργάζεται ήδη μέ άροπορικέ έταιρείs, άεροδρόμια διε
θνείς φορείς ύγείας και φαρμακυτικέ έταιρείς γιά ένα
παγκόσμιο σχέδιο άερογέφυρας
Η πλατεία Βικτωρίas (καί άλλα σημεία τν λε τν κπρωινάδικωνν σέ
ροδιόφωνα καί τηλεοράσεις .
Τουs καταλαβαίνω, ύπήρξα
και έγ ξερόλαφ Επί πολ
Αθηνν) είναι τό κπμον
Συντονιστείτε στο
γήστά πλευρά τής χρας ,
Συνόχεια στήν σελ. 4
νέο πρόγραμμα!
άκροοματικότητα . Και όφεί
11-9-2020
9771108"701113