Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 ).
ΕΣΓΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αριθμ. φύλ.41746
Τετάρτη
2Σεπτεμβρίου 202
Μάμαντος μάρτ, Ιωάννου Κων/λεως τουνηστευτού
Πανσέληνος ΙΑνατολή ήλίου 6.56-Δύσις 753,
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι μεταβλητοί έως 4μπωφόρ (21-37β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κολοκαιρία Άνεμοιβορειοδυτικοι έως 5 μπωφόρ. (1834β )
Τιμή 150ε
ΠΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΟΕΩΡΗΣΙΣ ROREIGN AFFAIRS
ΗΠΑ-ΕΕ ποός Τουρκία:
Κόκκινη γραμμή ή
Μήνυμα
Κρήτη!
Θά έπιτεθούν στήν Αγευρα άν στείει γεωτρύπανο- Σέπαρόμοια γραμμή καί ή έλληνική Κυβέονησις
ΤΗΝ ΝΕΑ άρχιτεκτονική πού διαμορφνεται στήν περιοχή τής Ανατολικής Μεσογείου άποκαλύπτει στήν τε
λευταία έκδοσή της ή περιοδική έπιθερησις Foreign
Affairs , ή όποία συνήθως δημοσιεύει έγκυρες πληροφορίες για τήν στρατηγική τν συμμάχων μας . Σύμφωνα
μέ αυτή, Εύρωπαϊκή Ένωσις και Άμερική πού καταδεικνύουν έως και αυτήν τήν στιγμή στρατηγική ύπομονή
άπέναντι στήν Τουρκία και στις πολεμικές ίαχές Έρντογάνθά έγκαταλείψουν τήν ούδετερότητα τους άνό Σουλ
τάνος έπιχειρήσει να στείλει γεωτρύπανο για έρευνες
είτε νοτίως είτε άνατολικς τής Κρήτης. Στίς περιοχές
δηλαδή πού όριοθετήθηκαν προσφάτως άπό την Ελλάδα και τήν Αίγυπτο καί έντός των όποίων ή Ελλάς έχει
οχωροθετήσευ οίκόπεδα έξορύξεως ύδρογονανθράκων
για τά όποία έχουν δείξει ένδιαφέρον ό ExxonMobl, ή
Total και ή ΕΝΙ
Γιά τόν σκοπό αυτό άλλως τε Αμερικανοί και Γάλλοι
πίεσαν στό ταρασκήνιο τόν Πρόεδρο Σίσι νά προχωρήσει
στήν ύπογραφή συμφωνίας μερικής όριοθετήσεως μέ τήν
Ελλάδα σέπεριοχές καί είδικτερα θαλάσσιες ζνες πού
έπιχειρούσε ή Άγκυρα νάκαταλάβει διά χρησικτησίας μέ
τότουρκολιβυκό μνημόνιο νοτίως της Κρήτης Γιά τόν λ γο αύτό ό ΑμερικανόςΥπουργός Βωτερικν Μάικ Πο μπέο τηλέφνησε στούς Σούκρι-Δένδια δταν ύπέγραφαν
τόμνημόνιο στό Κάιρο . Εν έως τρα Εύρπη καί ΗΠΑ
έμφανίζοντα σχετικς άδιάφορες στήν έπι 17ήμερο παραμονή του Ορούτς Ρεtς στήν έλληνική ύφαλοκρηπιδα
νοτίως του Καστελορρίζου, παραχωρντας άτύπως στον
Ερντογάν de facto ζωτικό χρο , γιά την περίπτωση της
Κρήτης, δέν φαίνεται νά δείχνουν τήν ίδια άνοχή . Σύμφονα μέ τό Foreign Aftairs ή Τουρκία βρίσκεται κοντά είς
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κρίσις κορυφής
στήν Αλβανία
Πρός σύγκρουσιν Πρόεδρος καί
Πρωθυτουργός για τά 12 μλια
Απολογία Σημίτη μέσω Γιαννίτση
Ή Άμερική ήρε
μερικς τό εμπάργκ
όπλων στήν Κύπρο
ΣΤΙΣ 22 Αυγούστου άποκαλύψαμε τά πρακτικά των
διερευνητικν συνομιλιν Ελλάδος-Τουρκίας και Τουρκοι! Χάρτες οί όποιοι παρεδόθησαν πρός ένητις δεσμεύσεις πού άνέλαβαν οί κυβερνήσεις Σημί- μέρωσιν καί πρός τήν κυβέρνηση Σαμαρα καί πρός
τη και Παπανδρέου τάέτη 2003 καί 2010 έναντι των τήν κυβέρνηση Τσίτρα καί πρός τήν κυβέρνηση Μη-.
Τούρκων. Γράφαμε τότε μεταξύ άλλων ότι ή Ελλάς: τοοτάκη. Αύτό είναι τό κεκτημένο του Παπανδρέου.
. Επίκυβερνήσεως Κστα Σημίτη ειχε οεχθει του Δημήτρη Δρούτσα τήν έννοια της ΑΟΖως μο
μειωμένη αίγιαλίτιδα ζνη για τήν Θρακη (!), την δα" και άπαιτοϋσε άπό τούς Κυπρίους νά μήν οριοΘάσο καί τήν Σαμοθράκη! Επίσης συζητουσε την θετήσουν AΟΖ μέ τήν Αίγυπτο.
έπιλεκτική διαφοροποηση τνχωρικν ύδάτων νησιν του Αίγαίου στε αυτά νά έχουν 12 μίλια στήν
Δυτική πλευρά τους και 8 ή 10 μίλια άνάλογα μέ Αύγούστου ή <Καθημερινήν δημοσίευσε ένα άρθρο
τήν περίπτωση στήν Άνατολική πλευρά τους, πού του πρην άναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικν και
"κοιτα" πρός τά τουρκικά παράλια
τασις καί τούς όποίους έχουν στήν διάθεσή τους οί
ΠΑ μία άκόμη φορά , ή δριοθέτησις θα λασσίων ζωνν μέ τήν Άλβανία έξελίσσεται σέ θρυαλλίδα πού τυροδοτεί κρίση
κορυφής στά Τίρανα. Καί αυτήν την φο
ρά, πρωταγωνιστές είναι δΕντι Ράμα και
δ λίρ Μέτα, δύο πολιτικοί πού κάποτε
συνεργάζοντο σέ κυβερνήσεις συνασπι σμού και πού σήμερα εύρίσκονται άντιμέτωποι . Τό κόμμα του Μέτα, ο όποιος
έχει έν τ μεταξύ έκλεγεί Πρόεδρος τής
χρας, βρίσκεται στήν άντιπολίτευση ,
ένω ό Ράμα διατηρεί τήν θέση του Πρωθυπουργού. Μόλις μίαν ήμέρα μετά τίς
δηλσεις Ράμα, δ όποιος είδε θετικά την
έπέκταση τν έλληνικν χωρικν ύδαΉταν ή έποχή που τό ΠΑΣΟΚΧλεύαζε μέ δηλσεις
Οκτ όλόκληρες μέρες μετά , την Κυριακή 30
( σελ. 3)
στενού συνεργάτη τού Κστα Σημίτη, Τάσου ΓιανΜετά τήν περίοδο 2004-2009 όπου οί διερευνη- ντοηιπλος του: Οι διερευνητικές έπαφές Ελλάτικές έπί Υπουργίας Πέτρου Μολυβιάτη άτόνησαν ος-1ουρκίας τό 2002-2004, Όπως θά καταλάβε(προκειμένου νά παραπεμφθεί στίς έλληνικές καλένδες ή Χάγη) , τό ΠΑΣΟΚέπανηλθε στήν έξουσία. μερα, πρόκειται γιά άπάντηση στό δημοσίευμά μας.
Σύμφωνα μέ πληροφορίες μας , οί Έλληνες διπλω - κανείς άλλος δέν άσχολήθηκε μέ αύτό. Ο κύριος
μάτες μετέφεραν τότε στούς Τούρκους συναδέλ-Σημίτης άνέθεσε στόν κύριο Γιαννίτση νά μας άπαφους τους μία πρόταση του Πρωθυπουργου Γιρ- ντησει Τιμή μας. Θά μπορούσαμε νά είχαμε φιλογου Παπανδρέου τήν όποία καί λάτρεψαν: ή Ελλάς ενήσει και έμεις τήν άπάντηση. Διαφωνίες έχουπρότεινε τήν έπέκταση των χωρικν ύδάτων της με, δέν δαγκνουμε ! Ωστόσο δέν μπορει παρά νά
στά 12 μίλια για τήν ήπειρωτική χρα και έδέχετο σημεισουμε είσαγωγικά ότιό κύριος Σημίτης έπι
τήν έπέκταση χωρικν ύδάτων μόνο στά 6μίλια για βεβαινει πλήρως τό δημοσίευμά μας. Διότι τί άλλο
τά νησιά! Λέγεται μάλιστα πς στούς φοριαμούς κάνει όταν άναθέτει στόν κύριο Γιαννίτση νά γράψει
του Υπουργείου Έξωτερικν βρέθηκαν και χάρ- πως ,ΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΛΕΧΘΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
τες στούς όποίους άπεετυπνετο ή έλληνική πρό"Όταν το κοσμικό
χράτος στήν Τουρχία
άφαιρούσε τίς
άραβικές πινακίδες
άπό την Άγία Σοφία
τε άπό τά άποσπάσματα που άναδημοσιεύουμε σήΣυνέχεια στήν σελ.5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΕΡΓΑ
του Σπύρου Βλαχόπουλου
ΑΠΟΤΕΛΕΙ πλέον κοινό τόπο ότιή μετατροπή της Άγίας Σοφίας καιτης Μονής τής Χρας σέ τζαμί παραβιάζει τή Σύμβαση της
UNESCO γιά τήν προστασία τν μνημείων
παγκόσμιας κληρονομιας (1972), πού έχει
έπικυρωθεί και άπό τήν Τουρκία και άπαγορεύει τις μονομερείς έθνικές ένέργειες
δσον άφορά τή διαχείριση των έν λόγωμνη
μείων. Κατά τήν όρθότερη δέ άποψ έρχεται σέ άντίθεση καί μέ τήν Εύρωπαϊκή ΣύμΣυνέχεια στήν σελ. 3
ο Κάποτε ένερανίσθησαν τά κάνοικτάν άσονσέρ πού
έκινούντο άτό όροφο σέ όροφο χωρίς νά χρειάζετα νά
πατά κανείς κουμπιά ή νά άνοιγοκλείει πόρτς Hταν
για νά τό χρησιμοποιούν οί lopoηλίτs τά Σάββατα,
Τήν ήμρα πού ή θρησκεία τους άπαγορεύα πάσης φύ
σεως έργασία Τρα οί πόρτες Τν άνελκιστήρων άνογοκλείνουν αύτόματα, άλλά τά κουμπιά τν όρόφων
ύπάρχουν Στήν έποχή λοιπόν του κορωνοίού που οί
ανεχείς έπαφές μέτάκουμπιά μπορεί νά έπιτείνουν τήν
μετάδοσή του, μιά έλληνική έταιρεία παρουσίασε άσαν
σέράνεπαφης Τχνολογίας Ηθεσσολονκη έστευσε νά
Τό νίοθετήσει Έτσι τό Δημαρχιακό Μέγαpο Θεσσαλονκης έγινε τό πρτο κτήριο στόν κόσμο που άποκτα
σύστημα άνέταφης Τχνολογίας Από Τήν Τερασμένη
Δευτέρα έχει άσανσέρ πού λετουργείμέ φωνητική έντο
λή, δίχω νά άπαιτείται τό πάτημα κάποιου κουμπιου!
Πς θά λειτουργήσουν
τελικς τά σχολεία
Νέα έξοδος στίς άγορές
μέ δεκαετές όμόλογο
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ λειτουργίας τν σχολείων πού θά άνοί ξουν έντέλει στίς 14 Σεπτεμβρίου άνέπτυξαν διεξοδικς οί ύπουργοί Παιδείας και Εσωτερικν, οι όποτοι
έδιωσαν έμφαση στίς μάσκες, στίς άπουσίες , στήν σω
στή ένημέρωση και φυσικά στά μέτρα πού θά ίσχύσουν σέ περίπτωση τού έμφανισθούν κρούσματα. Η
έπιλογή της 14ης Σεπτεμβρίου έγινε προκειμένου νά
έπιστρέψουν και οί τελευταίοι έκδρομείς , που βάσει
Συνέχεια στήν σελ.4
ΣΕ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ του 10ετούς δμολόγου άναμένε
ταινά προχωρήσει άκόμη και έντός της ήμέρας δΟργα
νισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους . Μέ την κίνηση αυτή ή έλληνική Κυβέρνησις άποσκοπεί στήν βελτίωση τν ταμειακν άποθεμάτων της μετά τά τελευταία
μέτρα πού έλήφθησαν για την στήριξη της οικονομίας
πού έχει πληγεί άπό την πανδημία τού κορωνοϊού και
τήν άνάκτηση τής έμπιστοσύνης τν έπενδυτν .
Λεπτομέρειες στήν σελ.2.
Συνέχεια στήν σελ.5
ο Τ 50άγεέλιά της είχε ή βασλισσα Ράνια Τής 1ορ
δανίας. Για τήν σημαντική αυτή ήμέρα ή βασίλισσα
Ράνια μοιράστηκ μια οίκογενειακή φωτογραφία στό
nsagram. Μητέρα πσσάρων παιδιν ,ή σίζιγος Τού
βασιλέως Αμπντάλλα έόρτασε φέτος μόνο μέ Τήν οίκογέειά της Στήν οίκογενειακή φωτογραφία ή Ράνια έπέ
λεξ νά φορέοει έναλεικό άριστοκρατικό φoρεμα, όπως
ταριάζει σέμιά βασλισσα. Μάλιστα Τό έντυπωσιακό
φόρεμα είναι Proenza Schouer καί κοστίζα 1.230 εύρ.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν ό Νόμος άποθενει τήν γραφειοκρατία
πελάτη μου ποινή έξαγοράσιμη. Ο πλάτης μου, δμως
μέ βάση τήν ίσχύουσα νομοθεσία και μέ τους 17 καιί πλέ
ον μήνs προσωρινής κρατήσεως, έχει έκτίσει τήν ποινή
ή όποία τού Επεβλήθη .
κως- σέ κατάστημα κρατήσεως έπί 17 και πλέον μήνες .
Άκούστε τρα μιά ραία θεση πολιτικής καθαρά φύΙστορία, γιάνά άντιληφθετε σεως , από έκείνες τiς δποίεs
σέποιά χρα ζούμε καί πς οί πολιτικοί μετατρέπουν
λετουργεί αύτή ή κρατική μέτήν συνέργεια μερίδος τού
μηχανή , Μού τήν άφηγήθη - Τύπου-σέ ποινικές Κρίθη
κδικηγόρoς , Του όποίου τά
στοιχεία (όπως και του ε
λάτη του) βρίσκονται στήν ψή μου και καταχρηστικς,
διάθεσή μας . <0 πελάτης γιά λόγους καθαρς πολιμου ένεπλάκη σέ μιά ύπό - τικού ) και παρέμεινε-άδίΣυντονιστείτε σε
Ο Μπάς Ούτερβαικ είναι ένας άνεξάρτητος φωτογράφος μέ έδρα Τό Άμστερνταμ πού χρησιμοποιί τήν
τεχνική γενεικού δικτύου άντιπαραβολν για τήν
δημιουργία ύπερpεαλιστικν πορτραίτων διασήμν
ίστορικν μορφν . Από τόν Δαβίδ και Τόν Ναπολέοντα, Τόν Μιχατήλ Αγγλου έως Τόν 1ούλιο Καίσαρα, ό
οπρβαικ χρησιμοποιί Τχνητή νοημοσύνη γιά νά
δημιουργήσει είκόνες που θά μπορούσαν νά μάς δσουν μιά ίδέα γιά τό πςπραγματικά έδεχναν αύτοί
Για νά μή σάς κουράζω
μέλεπτομέρειs , σάς λέω ότι
ή ύπόθεση έκδικάσθηκε 14
χρόνια μετά την-ύποτιθέ
μενη- Τέλεση τν άδικημάτων (τελικς έκρίθη ένοχος
γιά ένα άπό τά τέσσερα άδι
κήματα) καί Εmεβλήθη στόν
κ προσωρινς κρατούμενος (άδίκως κατά τήν άπο05
Το Δικαστήριο, δμωs ,
δέν είναι -κατά ΝόμονΗΜΕΡΕΣ
Συνέχεια στήν σλ. 4
2-9-2020