Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
24Αύγούστου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μπωφόρ. (25-36β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και νεφσεις. Ανεμοι μεταβλητοί. (22-325)
Αριθμ. φύλ. 41738
Ετος 144ον
Τιμή 1.50ε
Κοσμά του νέου ίερομάρτυρος του Αίτωλου
Σελήνη 6 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 648-Δύσις 8 06
ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΔΕΥΑΝ ΜΕ<ΒΟMBΕΣ ΒΥΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΑΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
"Όμηροι έπί πέντε ρες στόν βυθό του Αίγαίου
οί άνδρες δύο τουρκικν ύποβρυχίων!
Τούς ένετόπισαν καί τούς έγκλβισαν οί έλληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
έξω άπό τήν Κάσο καί την Κάρπαθο-Δένείχαν έκδσει subnote
ντε ρες μέ έλληνικά άνθυποβρυχιακά νά
ΗΣΤΟΡΙΑπαίζενν καμμιά φορά περίερ- και βάθους τριν μέτρων πού προεκάλεσε
γα παιγνίδια . Και είναι άσύλληπτα είρων ήφρεγάτα Λήμνος στήν φρεγάτα Κεμέ όλους δσοι έπιδίδονται κατά σύστημα μάλ Ρεtς στέλλοντές την ούσιαστικά γιά
σέ αυτό πούοί άρχαίοι ήμν πρόγονοι όνο- παλιοσίδερα.
μαζαν κύβριν Τόσο ό Πρόεδρος Ερντογάν όσο κυρίως δ έταΐρος του ήγέτης του
έθνικιστικου κόμματος Μπαχτσελί έχουν
άπειλήσει έπανειλημμένως τούς άνδρες μανικά περιοδικά όπως τό Spiegeb , μέ δητν έλληνικν Ενόπλων Δυνάμεων ότι
κθά τούς πετάξουν στήν θάλασσω , ότι θά άνοήτων άκαδημαϊκν πού έχοντάς τα χατούς στείλουν στόν βυθό στήν κοιλιά τν
Ψαρινν καί άλλα άπεχθή και τάχα ήρωκά. Δυστυχς οί Τουρκοι ήγέτες δέν προβληματίσθηκαν άπό την ζημία ύψους άλλά Εστίων ) μέ πρωταγωνιστές δύο τουρκικά
ύποβρύχια πού συνελήφθησαν άπό ήμέτε ρες δυνάμεις νά πλέουν παρανόμως έξω άπό τά σημαδεύουν άπό πάνωμέ βόμβες άκριτήν Κάσο καί τήν Κάρταθο χωρίς προηγού- βείας βυθο " ( άνθυποβρυχιακές τορπίλ
μενη έκδοση subnote θέτουν στόν Πρόε- λες) ; Θέλετε νά μάθετε πς ένοιωσαν με
δρο Ερντογάν, στόν φανατικό Μπαχτσελί
και στόν φιγουρατζήν Υπουργό Αμύνης
Άκάρ (πού πετα μέ F-16 για νά μας δείξει γιατί θά τούς πάρει καιρό νά ξεπεράσουν
πόσο Ετοιμοπόλεμος είναι ) τό έξής ζήτη- τόν έξευτελισμό .
μα: Επιθυμείτε νά μάθετε άπό τούς άνδρες
τν δύο ύποβρυχίων σας-είχε προηγηθεί
άκόμη πού έντοπίσαμε και έγκλωβί Κοττάκης πληροφορηθείς τό γεγονός της
σαμε στά Στενά του Καφηρέα έξω άπό τήν
τά τόν πρτο πού τό έβαλε γιά τό Σούνιο.
άλλοι δύο κυβερνήτες σας Ρωτήστε τους
Συνέχισαν και συνεχίζουν τίς άπειλές
πολέμου . Μέ διαρροές στίς κήμέτερεςν
έφημερίδες όπως ή Γενή Σαφάκ , σε γερμόσιες δηλσεις . Πρός δόξαν Ελλήνων
Ο Διευθυντής της Εστίας Μανλης
μένα γράφουν ότι ή Τουρκία κδέν είναι δύ
ναμη έπιθετική . Οί μωροί! Δύο νέα άγνωστα έπεισόδια (τού άποκαλύπτει σήμερα ή
" Τό Γεράκι του Αίγαίου, Ελικόπτερο
570 Aegean Hawk έτοιμο νά άπονηωθεΐ Άνδρο- πς ένοιωσαν οί άνδρες παραμένοάτό έλληνική φρεγάτα
(περιπέτεια9 τν δύο τουρκικν ύποβρυχίων σέ Κάσο- Κάρπαθο ζήτησε έπιβεβαίωση
Συνέχεια στήν σελ. 3
ντας όμηροι στό βυθό του Αίγαίου έπί π του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νέο ριφιφί
στούς ύπολογιστές
τής Είσαγγελέως
Τουλουπάχη
Άλίμονο στίς Δημοκρατίες
Στόν Γράμμο μέ έντολή
Μητσοτάκη ό Στεφανής
άριθμόν ένα στόχος Τό έπόμενο θά
είναι νά μέ σκοτ σουν.) Αύτή ήταν
ή πρτη δήλωσις
της Είσαγγελέως
Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη ,
μόλις πληροφορήθηκε δτι άγνωστοι είσέβαλαν στήν οίκία
της, στήν περιοχή της Ακροπόλεως. Ή
διάρρηξις έγινε γνωστή άπό την οίκια
κή βοηθό της και αμέσως ένημερθηκε
Η ΕΙΔΗΣΗ τής διάρρηξης της οίκίας της στήν Αθήνα καιωμάτων στήν Τουρκία, στήν Λευκορωσσία και
περιοχή Άκροπόλεως-βρήκε τήν είσαγγελέα δια-παλαιότερα στήν Πολωνία, καί τήν στιγμή που διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη στήνίδιαίτερη πατρί -βάζουμε σέ γνωστά συστημικά έντυπα λίβελους
δα της , τά Χανιά. Είχε σπεύσει έκει όχι γιά διακο- για τό έπίπεδο της δημοκρατίας στήν Ρωσσία μετά
πές άλλά γιατί μετά τήν παραγγελία της δίωξής της τήν άπόπειραδολοφονίας Ναβάλνι, στήν Ελλάδα
άπό τόν είσαγγελέα Εφετν Ζαχαρή και τήν άσκη- έπικρατεί νε κρική σιγή όταν είσαγγελέας δικεται
σή της άπό τόν είσαγγελέα Πρωτοδικν Ίωαννίδη , μηνύεται, προσβάλλεται καί γίνεται κατ' έπανάληή υγεία της μητρός της ύπέστη σοβαρό κλονισμό ψιν στόχος έγκληματικν συμπεριφορν . (Ο άντι - δέ θα ύπεισέλθω σέ λεπτομέρειες. Δέν γνωρίζω εισαγγελέας Σοφουλάκης χρωμάτισε ς έγκλημα .
προσωπικς τήν κυρία Τουλουπάκη ούτε έχω μι - τική πράξη άπό άπόψεως ποινικού δικαίου τό ριφι
λήσει ποτέ κατ ' ίδίαν μαζί της . Τήν έχω δεί μία φο - φίπου έγινε στό γραφείο της άπό τό όποιο άφαιράστήν ζωή μου όταν τό 2016 κλήθηκα νά καταθέ - ρέθηκαν έν τή άπουσία της έγγραφα του FBI.) Στήν
σω στήν Είσαγγελία Πρωτοδικν στοιχεία πού δη- Έλλάδα έπίσης έπικρατεϊ νεκρική σιγή όταν έκδόμοσίευσα στό πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας της-όποιος καί άν είναι αυτός-γίνεται στόχος δογια το ζήτημα της άλλοίωσης του έλλείμματος του λοφονικής έπίθεσης έξω άπό τήν οίκία του . Στήν
2009. Επρόκειτο για μία προκαταρκτική έρευνα Ελλάδα έπικρατεί νεκρική σιγή όταν όργανα τής
που είχε διατάξει τότε ή είσαγγελέας του Αρείου τάξεως βαράνε προσοχή καί χαιρετουν σέ δημόσιες τελετές ίδιτες έπιχειρηματίες έναντίον τον
τάληξη . Είχα άποκαλύψει τότε mail της τρόικα που όποίων έκκρεμον ποινικές διξεις. Στήν Ελλάδα
διέταζαν τήν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ νά κλείσει τήν έπικρατεί γενική σιγή όταν δημοσιογράφος-όποια
ύπόθεση του έλλείμματος αγρήγορα καί σιωπηρά . άποψη και άν υπάρχει γιά τήν πορεία του- άπολύεται έν ψυχρ άπό δύο ΜΜΕ μέσα σέ μία έβδομάΗ Ο λλκβιαδης
Σττηανής
(σελ 4)
Οίκήρυχες
του μίσους
Πάγου Ξένη Δημητρίου της όποίας άγνοω τήν καΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Εύθ Π Πέτρου
οΙ ΕΦΕΤΙΝΕΣ έκδηλσεις για τήν έπ τειο των μαχν στόν Γράμμο και τό
Βίτσι που σήμαναν τό τέλος της κομΗ είδηση της διάρρηξης της οίκίας της κυρίας
Τουλουπάκη μέ σκοπό την άφαίρεση κρίσιμων δη- δα. Στήν Ελλάδα έπικρατεί νεκρική σιγή όταν κάμοσίων έγγράφων μπορει νά ένταχθεί σέ δύο ξε - ποιοι άποπειρνται νά σύρουν έκδότες στό Είδικό
χωριστά πλαίσια. Οχι σε ένα. Το πρωτο είναι τό γε - Δικαστήριο έπειδή δέν άντεχαν τήν κριτική τους
νικό. Τήν στιγμή που ή Ελλάς θέτει στίς Συνόδους
Κορυφής ζήτημα παραβιάσεως των άνθρωπίνων διΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ρας μας, έχουν μίαν ίδιαίτερη σημα σία. Γιά πρτη φορά μετά άπό πολλά
χρόνια θά έκπροσωπηθεί έπισήμως
ή έλληνική Πολιτεία . Προσεκλήθη ό
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί, λόγω της άδυναμίας του
νά παραστεί, θά τόν έκπροσωπήσει ό ύφυπουργός Εθνικής Άμύνης.
Ό τρατηγός Στεφανής, Αρίστη έπ λογή, διότι είναι πραγματικός Στρατιτης πού άνάλωσε-καί συνεχίζει
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
στό παρελθόν .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Μέ τους κινηματογράφους κλειστούς λόγω τν
περιοριστικν μέτρων γιά τήν πανδημία του κορωνοίού, οί δημοτικές Αρχές του Τέλ Αβίβέγκαινίασαν τό πρτο πλωτό σινεμάν τής χρας σέ μιά
λίμνη στό πάρκο Γιάρκον . Ακολουθντας τό παφά
δειγμα τού cinema surleau της γαλλικής πρωτευούσης, ό πλωτός αυτός κινηματογράφος προσφέ .
ρει τήν δυνατότητα παρακολουθήσεως ταινιν σέ
ύπαίθριο χρο μέσα άπό 70 θαλάσσια ποδήλατα
καί βάρκες έξασφαλίζοντας τήν άπαιτούμενη άπό
σταση τν δύο μέτρων . Περίπου 200 σινεφίλ έδωσαν τό παρνν στήν δοκιμαστική προβολή Τής
ταινίας κPaddington 2 Προγραμματίζεται ή προβολή δύο ταινιν κάθε βράδυ κατά τήν τελευταία
έβδομάδα τού Αύγούστου.
Α.Γεωργίου (ΕΛΣΤAT) :
Τουρκική είσβολή έν οψει
Κρίνονται οί άντοχές
τής οίχονομίας
ΣΕΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ νερά εύρίσκεται ή έλληνι κή οίκονομία , μέ τό βασικό έρτημα πού άπασχολεί
τούς παράγοντες τής άγοράς νά είναι πόσες άντοχές
διαθέτει καθς ένα , πιό δυσμενές , σενάριο έξελίξεως τής ύγειονομικής κρίσεως πού θά παρατείνει τούς
τριγμούς στήν άγορά , μπορεί νά όδηγήσει σε έπικίνδυνη περιδίνηση . Μέ τήν άπλεια στά έσοδα άπό τον
τουρισμό νά φαίνεται δτι θά διαμορφωθεί κοντά στά
Συνέχεια στήν σελ.2
Συνέχεια στήν σελ 3
<Η ΕΛΛΑΔΑ , μέλος τής ΕΕ και τού ΝΑΤΟ, διατρέχει
ξεκάθαρο και άμεσο κίνδυνο άπλειας της έθνικής και
έδαφικής άκεραιότητας γράφει σέ άρθρο γνμης δ
πρην πρόεδρος τής ΕΛΣΤΑΤΑνδρέας Γεωργίου . Το
κείμενο έδημοσιεύθη στήν βελγική άγγλόφωνη έφημερίδα Brussels Times), και ό κ. Γεωργίου έκτιμά ότι
ήγειτονική χρα προετοιμάζεται για νά έπαναχαράξει τά δυτικά σύνορά της.
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
. Καλά κρυμμένα μυστικάν της δημιουργίας τού
ήλιακού μας συστήματο άναμένεται νά άποκαλύΨει ό μετεωρίτης ΑMU17290, Τήν σύνθεση του
όποίου έρευνά τό τελευταίο διάστημα έπιστημον κή όμάς υπό τόν όρυκτολόγο καί είδικό στους μετεωρίτες, Επίκουρο Καθηγητή 1ωάνη Μπαζιτη . ο
μετεωρίτης ΑMU 17290% ήλικίας 45 δισεκατομ
μιρίων έτν -μεγαλύτερος ίσως άπό τήν ήλικία της
Γής - είναι ένας μετεωρίτης άτπό τό ήλιακό νεφέλωμα
και τό άρχέγονο διάστημα.
σπίτι σας κάθε
πρωί με συνέπεια
3μηνη. 80Ε
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
συνδρομη
Τελεινει τό ζοφερό θερινό ίντερμέδιο
Είδική προσφορά
δα τν ΗΠΑ, άλλά μετέχειoςΕλλην, φυσικά-στίς δμάδες <κατά τής μάσκα στό
διαδίκτυο και καταφέρεται
Νά μας συμπαθάτε, άγα - σάς ξεφύγι τό, πολύ σοβα- όπαδούς Έκεί, δμως , πού
τητή κβέρνησις, άλλά έχe ρό, ζήτημα της χρήσεως τής γίνεται κτής τρελή μέ τό
π άκολουθήσει λανθασμένη μάσκας άπό όλο τόν ένεργό συγκεκριμένο θέμα, είνα τό τακτική γύρω άπό τό έμα πληθυσμό . Κι έτσι δημιουρ - ξφραγ άμπέλ- διαδίκτυο .
τν μέτρων για τον περιορ- γήθηκε καί τό κίνημα τν
σμό τής πανδημίας. Έν τά κατά συνείδηση συνωμοσιΤήγατε μιάχαρά κατά τήν ολόγων και έχθρν τής λοπρτη φάση-και έν έσείς γικής , τό όποίο άνήγαγε τό
oί ίδιοι προειδοποιούσατε κόχι μάσκα σέ σύνθημα λαγιά δεύτερη- άφήσατε νά
Ισχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
. Πρωτότυπες είναι οίόλιγοήμερες διακοπές πού
κάνει στήν Σχωτία ό Βρεταννός Πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον , μέ τήν σύντροφό του Κάρρυ Σί
μοντς καί τόν γυιό τους Γουίλφρεντ. Σέ στιγμιότυπα πού άνήρτησε στόν λογαριασμό της στό
Instagram ή Κάρρυ Σίμοντς, ό Μπόρις Τζόνσον
διακρίνεται νά φορά όρειβατικά μποτάκια καί
να μεταφέρει σέ μάρσιπο Τόν γυιό του, , κοντά
στήν έξοχική κατοικία όπου παραθερίζουν στό
Απλκρος τής Σκωτία .
Μού Ελεγε φίλος, του δποί - λαύρoς κατά τν λοιμωξιοου τήν σοβαρότητα καιάξ - λόγων καί της κυβερνήσεως
οπιστία βεβαι, δτι ύπάρχει γνωστός του- παλαιός
του συνεργάτης-δ όποίος
ρα, ή όποία έρχεται πρτη
σέ θανάτους άπό ί !
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170 670
emal-syndromesOestianews. gr
ΕΣΤΙΑ
Γκό και -δυστυχς-βρήκε ζ άπό χρόνια στήν ΦλόριΣυνέχεια στήν σελ.4
24-8-2020
9771108"701113
, , ,