Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
Σάββατο 15- Κυριακή 16
Αύγούστου 2020
Η Κοίμησις της Θεοτόκου και άειπαρθένου Μαρία
Σελήνη 26ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 641,- Δύσις 8 18.
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία.Ανεμοι βορειοανατολικοί έος 4 μπωφόρ. (28-34β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι έως 5 μπωφόρ . (25-30β.)
Αριθμ. φύλ . 41731
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε .
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣΠΡΟΚΛΗΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΕΡΝΤΟΓΑΝ
Στρατιωτική συνδρομή άπό HΠΑ
ζητά ο Δένδιας
άπό τον Πομπέο
Καί ένεργοποίηση τν δεσμεύσεων τής έτιστολής πρός Μητοοτάκη
Έάνή Τουρκία προσβάλει τήν κυριαρχία μας
Ήπρόσφατη έπίσκεψή σας στίς
ΗΠΑ ήταν μιά ξεκάθαρη έπαναβε ΣΤΙΣ 21 Ιανουαρίου 2020, λίγο της Ελλάδος. Στήν νέα αυτή έπικαιρό μετά την έπίσημη έπίσκεψη στ
πραγματοποίησε στήν Ούάσιγκτων ό Κυριάκος Μητσοτάκης, ριεχόμενο τν δποίων ύπενθύμιδΥπουργός Εξωτερικν Νίκος
Δένδιας άνεκοίνωσε στήν Επιτροπή Εξωτερικν-Άμύνης τής νή συνάντησή τους στήν Βιέννη.
Βουλής ότι ό όμόλογός του Μάικ Ζητντας στρατιωτική συνδρομή
Πομπέο έστειλέ στόν Πρωθυπουρ - άπό τίς HΠΑ άν ή Τουρκία έπιτεγό έπιστολή άντίστοιχη μέ την έπιστολή Κάρτερ σέ Μπίτσιο τό 1977 . κυριαρχία της. Η έπιστολή του Ιααιa Όταν και πάλι οί ΗΠΑ είχαν άνα- νουαρίου τίς έγγνήσεις της όποίας
λάβει τή δέσμευση, δτι θά έγγυη - ζήτησε την ένεργοποίηση ό κύριος
θουν τήν άσφάλεια και τά σύνορα Δένδιας, έχει ς έξή :
Η ύπογραφή τής Άμοιβαίας
Συμφωνίας Άμυντικής Συνεργασίας
είναι ένα σημείο καμπής στήν ένι- βαίωση τν στενν δεσμν καί
σχυμένη συνεργασία γιά τήν άσφα- της συνεργασίας άνάμεσα στίς δύο
λεια άνάμεσα στήν Ελλάδα και τις χρες . Επιβεβαίωσε έπίσης τήν
ΗΠΑ. Εκτός από τό γεγονός ότι
είμαστε χρες-σύμμαχοι του ΝΑ- μιά δεκαετή κρίση- ός ένα success
ΤΟ οί δύο χρες μας χτίζουν μία storyoίκονομικής άνάκαμψης, καπολύ πιό στενή στρατηγική συνεργασία μέσω της Άμοιβαίας Συμφω - ξε έντυπωσιακή κοινωνική συνονίας Αμυντικής Συνεργασίας. Όπως χή καί ίσχνυρούς δημοκρατικούς
είπε καί δ πρόεδρος Τράμπ, όταν θεσμούς . Μέσα άπό αυτή την έπί σας συνάντησε, ή συνεργασία μας
είναι έξαιρετική.
στολή δ Μάικ Πομπέο π
σε σέ άνάλογες δεσμεύσεις, τό πεπροχρησε στόν άμερικανό όμόλογό του
δ Νίκος Δένδιας κατά την χθεσιέπάνοδο τής Έλλάδας μετά άπό
τά τή διάρκεια της όποίας έπέδειθεί στήν Ελλάδα ή παραβιάσει την
πονη διαδικασία, οί ΗΠΑ στήριξαν
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καθήκοντα
ύφυπουργού Αμύνης
στίς ΗΠΑόμογενής
άπό τήν ΧίοΣτού Καιρίδη τό κεφάλι!
ΚΑόρατα τά ψηφιδωτά
της Άγίας Σοφίας
ΚΑΝΟΝΙΚΑ δέν θά έπρεπε νά άσχοληθ κάν μα, Ισπανό άξιωματουχο της ΕΕ Μπορρέλλ! Θά άποφύ| 4τους. Είναι τόση καί τέτοια ή ένταση που έπικρα-γωνά διανοηθω τί σημαίνει ή διανομή φυσικν πότεί στίς έληνοτουρκικές σχέσεις, που τό τελευταϊό ρων μέ βάση έναν "συμφωνημένο τύπο πού είπε ό
πράγμα πού θά είχα στό μυαλό μουνά σχολιάσω Τουρκος παζαρτζής. Τό διεθνές δίκαιο περίπατο
είναι οι άνεύθυνες δηλσεις άνευθύνων, φοβούμαι, αύτή τήν περίπτωση. Άλλά θά σταθω σέ κάτι άλλο:
πολιτικν. Αλλά έπειδή στό παρελθόν άντίστοιχες θυμάμαι τόν Βαρουφάκη άπέναντί μου σέ ένα παρά σιωπές παρατηρήθηκε ότι όδηγουν στήν άποθρά- θυρο του Αντέννα Πέρυσι στίς έκλογές , νά λέει
συνση όρισμένων, θεωρ πρέπει Αναφέρομαι στόν πς πρέπει νά κθάψουμε τόν όρυκτό πλούτο μας
καί νά ζητά νά μήν παίξουμε τό παιχνίδι του Νεταράτόν έξευτελισμό τής άσκησης ποινικής διξεως νιάχου . Καί όταν του έπισήμανα πς τέτοιες θέ σεις είναι έθνικά άδιανόητες και θύμισα πς τά ίδια
ένηλικιωθεί, καί λέει ό,τι του κατέβει για τά έλληνο-λέει και όΤζόρτζ Σόρος, ό άθεόφοβος μέ κατηγόρη
σε για άντισημιτισμό! Τρα που ό Γιάνης άνακαλύτόν μέγα ρεαλιστή πού κατηγόρησε τούς συντρό-πτει τήν σημασία του όρυκτου πλούτου άναδρομικά
φους του στόν ΣΥΡΙΖΑ περίπου ως άκροδεξιούς, καί ζητα και διάσκεψη, γιά τί πραγμα πρέπει νά τόν
Πρόεδρο του ΜέPa25 Γιάνη Βαρουφάκη, πού παείς βάρος του για άπείθεια σέ λιμενικό άρνετται νά
(σελ. 3
τουρκικά Αναφέρομαι στόν Εύκλείδη Τσακαλτο,
ΤΟΝ 34χρονο όμογενή Μιχάλη Κρά τσιο, μέ καταγωγή άπό την Χίο , δρκισε
χθές όΑμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ
Τράμπ στήν θέση του νέου bφυπουργού Αμύνης τν ΗΠΑ.Οκ. Κράτσιος
ΉΕστία, ό Μεταξάς
καί ή γυναίκα
του Καίσαρος
έπειδή είπαν μιά κουβέντα-σωστή λάθος άλλο θέμα- για τό Καστελλόριζο. Αναφέρομαι, τέλος, στόν
καθηγητή καί φίλο Δημήτρη Καιρίδη βουλευτή της
κατηγορήσω έγ ; Γιά . .. καιροσκοπισμό;
Ο Εύκλείδης Τσακαλτος μέ τήν σειρά του
ΝΔ , Ο όποιος κάθε φορά που έχουμε κρίση δείχνει όποιος τόσα χρόνια στήν Έλλάδα συνεχίζει νά όμιτάσεις πολιτικής αύτοχειρίας! Προχθές μάς είπε ότι λείστήν δημόσια δράση του καλύτερα τήν ...άγγλική
τόΡείς πλέει σέ διεθνή υδατα καί δέν παραβιάζει παρά τήν έλληνική (έσχάτως μαθαίνει και ίταλικά) ,
τίνά πω. Σταλινικός! Κατηγόρησε όλους του τούς
συντρόφους που δέ λένε τά ίδια μέ έκεινον, πς
Συνέχεια στήν σελ.4
του Τίτου ω. Αθανασιάδη
τά κυριαρχικά μας δικαιματα !!
ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ποιόςΕλληνας πρωθυπουργός ύπήρξε περισσότερο έρωτευμένος μέ τήν σύζυγό του , ή άπάντηση είναι δύσκολη, κυρίως διότι έλάχιστοιάφησαν στοιχεία γιά τόν ίδιωτικό
βίο τους. Μεταξύ αύτν είναι ό Ιωάννης Μεταξάς, που μέ το Ημερολόγιόν του γνωστοποίησε τό μεγαλύτερο μέρος των πρός τήν σύζυγό του
έπιστολν του, το περιεχόμενο των
όποίων είναι έρωτικό και πολιτικό , ένω
άναφέρεται και σέ στρατιωτικά ζητή
ματα Στήν ίδιωτική ζωή του ο Μεταξάς
ένεργουσε, πάντοτε , μέ γνμονα την
άρχή του Ίουλίου Καίσαρος (Καϊσαρ
Ξεκινω άπό τόν Βαρουφάκη, ό όποιος δήλωσε
χθές στόν Μητσοτάκη ότι πρέπει νά μετάσχει σέ φορουν "χλαμύδα" . Τούς είπε Χρυσαυγίτες. Ένω
συνδιάσκεψη κρατν της Μεσογείου για τήν δι ανομή των φυσικν της πόρων! Θά άποφύγω νά με το σκέτο όνομα Μακεδονίαν άριστοκράτης. Αν
σταθ στό γεγονός πς αυτή είναι ή θέση Έρντο- άπαιτηθεί ποτέ ή συναίνεσή του σέ καμμιά δύσκολη
γάν καί πς τήν έπέβαλε μάλιστα στόν φιλότουρκο
ΠΕΝΝΙΣ
έκεινος πού ήθελε νά άναγνωριστοϋν τά Σκόπια
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
.Ο Πάλμερστον , ό γάτος
Του βρεταννικού
φόρειν Όφφις,
συνταξιοδο-|
πείται στό Τέλος
Του μηνό, μετά
C45 χρόνια ύτηt pεσίας, Τήν άνακοίνωση έκανε ό
δos όμόνιμος ύφυπουργό Εξωτερικν σέρ Σάιμον
Μακντόναλντ, συμφνως πρός Τόν όποίο ό Πάλμερστον θά άποσυρθεί σέ έξοχική κατοικία Ο γάTOS αύτός πού σήμερα έχει 100.000 άκολούθους στό
twitter προσελήφθην άπό καταφύγιο άδεσπότων
στήν περιοχή του Μπάττερση. Πάντως ό Λάρρυ, ό
γάτος Τής Ντάουνινγκ Στρήτ , παραμένει έκεί έν ό
Γιλάντστοουν διατηρεί τήν θέση του στό Υπουργείο Οίκονομικν.
Εορτασμοί για τό <Πάσχα
του Καλοκαιριούν
Κοιτική παρουσίασις
Χαρίχλειας
Δημακοπούλου
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου
σήμερα είναι τό < Πάσχα του καλοκαιριούν, άφιερωμένο στήν Μητέρα όλων τν Χρίστιανν. Η μνήμη της τιμάται μέ ίδιαίτερη εύλάβεια άνά τόν κόσμο,
γιά τούς"Ελληνες δέ έχει και έθνική σημασία, καθς
ή Παναγία έχει συνδεθεϊ μέ τούς άγνες του έθνους .
Ηλατρεία του λαού μας στό πρόσωπο της Παναγίας φαίνεται και άπό τά δεκάδες προσωνυμία πού της
Συνέχεια στήν σελ. 5
κKiling me sofiy
του Δημήτρη
Γ Παναγιωτόπουλου
( σελ. 7)
ΑΕΣΤΙΑ Ε
Συνέχεια στήν σελ. 7
σπίτι σας κάθε
πρωμε συνέπεια
3μηνη, 80Ε
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Πανόραμα τής
συνδρομή
Τελικά ύπάρχει ή όχι ό κορωνοϊόςs
προσφέρει ένα καινούργιο λεύκωμα.
παρουσιάζοντος περισσότερες άπό 500
κάρτες και ίχνηλατντας 600 χρόνια
ίστορίας τν συμβόλων που άπεικονίζε .
Τό Tarot κυκλοΕδική προσφορά
ταπλεύσει τό ήλεκτρικό μας
Φορ τήν μάσκα μου,
μαύρη σάν του Ζορρό, vi- λυπόθητο και άκριβοθρηπτω τάς χείρας μου και τάς
διαποτίζω μέ άντισηπτι-πιστεύουν ότι έμείς oί δημο κό και βγαίνω στόν δρόμο . σιογράφοι (πρέπει νά ) γνo Λίγο πιό κάτω , βρίσκεται ρίζουμε τά πάντα!
ή στάση του τρόλει. Έκί ,
κάθε πρωί , άναλόγως τήν ποδιν, όσο πιό άθόρυβα
ρα , θά δεχθ έρωτήσεις
άπό τούς γείτονες, oί όποοι άπαρατήρητος μέχρι νά καΆπαντ όσο μπορ πιό
μεταφορικό μέσο , άλλά , φεύ, ήρεμα . κΚαί oί δικές μας άδειes άνεκλήθησαν , κυρία μου .
κός παρακαλ- μέ έχει ήδη Όταν ύπάρχουν είδήσεις τν
άντιληφθεί καί τό μαρτύριο Αύγουστο , δέν ύπάρχουν
άδειες τής λέω, άλλά έκείνη
πρεριμένουν μαζί μου τό πο
Ισχύαι για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
το κίτρινο όχημα, άλλά καί ή άγαπητή κυρία-νομιείνα διαβασμένη ..
φόρησε άπό τίς έκδόσεις Taschen και είναι τό λεύκωμα μέ τό όποιο ό έκδοτικός οίκος βιβλίων τέχνης
έγκαινιάζει τήν σειρά του, cLibrary of Esotenica.
Κάποις άπό Τις κάρτες που περιλαμβάνοντα στό
520 σελίδων λεύκωμα παρουσιάζοντα για πρτη
φορά μόνες του .
-ΤΙ θά γίνει μέ τούς
Τούρκους ; Θά έχουμε θερμό
έπεισόδιο; Εμαθα ότι άνε κλήθησαν οί άδειε !
Πατ στά νύχια τν
-Και άφού ύπάρχουν
είδήσεις, πς ό ιβερνητικός
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ. 2130 170 670.
email: [email protected] ews. gr
γίνεται , μήπως και περάσω
ΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 4
15-8-2020