Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ αη
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
. Π Δευθυντής (1898-1918)
μμτ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΤΟΣ ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
7Αύγούστου 2020
Δομετίου όσιομ. του Πέρσου, Νικάνορος όσ
Σελήνη 18ήμερων 1Άνατολή ήλίου 6.34-Δύσις 828
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοι μεταβλητοί ως 4 μποφορ (2131β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοι έως 5 μποφόρ. (19-29 )
Αριθμ. φύλ, 41723
Ετος 14Λον. ΑΜ.
Τιμή 1,50ε μα)
ΥΠΟΛΟΠΖΕΤΑΙ Τ0 50ΤΟΙΣΕΚΑΤΟ ΤΩΝΑΚΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΠΑΤΗΝΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΠΣΤΗΣ
Ή Ελλάς είσέβαλε 100 μίλια <μέσαν
στό τουρκολιβυκό μνημόνιο!
Οριοθέτησς μέ Αίγυπτοχωρίς Καστελλόριζο καί τμήμα τής Ρόδου στόν 27.59 μεσημβρινό δυτικς
γο, δέ γεννάται θέμα . Άν μεινεται πολύείδικς για Κρήτη-Ρόδο- άλλάζει ή συζή- τερα άπό τό σημείο συναντήσεως Τούρ
τησις . Το μείζον έδ πάντως και αυτό άπο τελεί έπιτυχία της κυβερνήσεως Μητσο- λια νοτίως της Κρήτης!
τάκη και είδικς του Νίκου Δένδια, είναι
πς μέ την έστω τμηματική όριοθετηση η θέτηση τν Τούρκων έντός ελληνικής φαΕλλάς δένάπεμπολεί άλλως τε κάποιο κυριαρχικό δικαίωμα τής έκ πρτης ) ή Ελλάς
είσβάλλει κατά 100 όλόκληρα μίλια μέσα
στό παράνομο τουρκολιβυκό μνημονιο. ρικύκλωσε μέ τις δριοθετήσεις του μέ'Ιτα99 μίλια γιά την άκρίβεια. Μέ τό τουρκολίβυκό μνημόνιο Τουρκία και Λιpυη συ-ει να όριοθετήσει νοτίως τής Κρήτης μέ
ναντνταν συνοριακς και όριοθετουν θα λάσσιες ζνες 47 ναυτικά μίλια νοτίως τής την Ελλάδα! Τήν ίδια ρα ή Αίγυπτος άμφιΚρήτης. Μέ τό έλληνοαιγυπτιακό μνημό- pητησε τροχθές τήν έπίμαχη τουρκική
νιο Ελλάς και Αίγυπτος συναντνται συνοριακς και δριοθετουν ζνες 52 μίλια νότιΣΕ μία κατ' άρχήν εύνοϊκή γιά τά έθνικά
συμφέροντα συμφωνία τμηματικής δριοθε τήσεως ΑΟΖ μέ τήν Αίυπτο ή δποία σκί - έκκρεμές γιά τό μέλλον τό ζή τημα τής δριοζενν τό τουρκολιβυκό μνημόνιο στήν μέση θετήσεως τής ΑΟΖ τής Ρόδου και είδικτεκαι άναγνωρίζει ύφαλοκρηπίδα και έπή - ρατού συμπλέγματος του Καστελλορίζου .
ρεια-μειωμένη όμως- στά έλληνικά νησιά .
κατέληξαν χθές στήν Αίγυπτο όΥπουργός βέρνησις δέν άποκαλύπτει τό ποσοστό τής
Εξωτερικν Νίκος Δένδιας και ό όμόλο- έπήρειας μέ τήν δποία ύπολογίζεται ή συγός του κύριος Σάμεχ Σούκρυ. Συμφωνία, ή νεισφορά της Κρήτης, της Ρόδου, της Καρ δποία μαζί μέτην έλληνοϊταλική συμφωνία πάθου και άλλων νησιν στήν όριοθέτηση,
όριοθετήσεως ΑΟΖ ένισχύει τήν νομική καί κάνει διά του ΥΠΕΞ γενικόλογη άναθέση τής Ελλάδος στίς διαπραγματεύσεις φοράστίς πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου
μέ τήν Τουρκία άλλά και σέ πιθανή παραπο- τής θάλασσυφ . Τό μέλλον θά δείξει πόσο
μπή της διαφοράς άπό τό Διεθνές Δικαστή- θά μας βοηθήσει ή θά μας κοστίσει ή εύέλι
ριο τής Χάγης (καθς τρία κράτη τής Με
σογείου άκυρνουν μέ συνθήκες τό τουρ - ή επήρεια τν νησιν μας μεινεται λίκικό έπιχείρημα πς τά νησιά δέν έχουν
ΑΟΖ και ύφαλοκρηπίδα ) , στόσο άφήνει
κων και Λιβύων. Δηλαδή 52 σύν 47, 99 μίΆκυρνοντας έτσι τήν παράνομη όριοΕίναι δέ χαρακτηριστικό τς ή Κυλοκρηπίδος νοτίως της Κρήτης, έκει πού
είναι χωροθετημένα τά έλληνικά οίκόπεδα! Τούτων δοθέντων ό Νίκος Δένδιας πελία-Αίγυπτο τήν Λιβύη και τρα τήν πιέκτη έφαρμογή του Δικαίου Θαλάσσης. Αν
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τετραμερής
Τουρχίας-Λιβύης
-Μάλτας μέ ΕΕ
Μήπως ξεχάσαμε Κρήτη-Ρόδο, Πρόεδρε;
Κατέβασε τήν έλληνική σημαία
στά Ίμια καί έγινε Διευθυντής
Υποβουχίων Καταστροφν!
ΤΗΝΣΤΓΜΗ κατά την ότοιαη έλληνική Κυβέρνησις δριοθετεί τις θαλάσσι
ες ζνες τής άνατολικής Μεσογείου, κα
ταργντας και στήν πράξη τό παράνομο
μνημόνιο της Τουρκίας μέ την Λιβύη, μία
εύρωπαϊκή χρα, ή Μάλτα και δ"Υτατος
Εκπρόσωπος της ΕΕ γιά την Εξωτερική Πολίτική Ζοζέπ Μπορρέλλ, προβαί.
νουν σέ μιάν ένέργεια τουλάχιστον ύπονομευτική , συνομιλντας άπ' εύθείας μέ
τόν Τουρκο ύπουργό Εξωτερικν Μεβλούτ Τσαβούσογλου και έκπροσπους
τής κυβερνήσεως Σάρρατζτής Λιβύης Η
συμμετοχή στήν άτυπη αυτή τετραμερή
νομιμοποιεί τήν στρατιωτική παρουσία
της Τουρκίας στήν Λιβύη συμβάλλοντας
ΣΥΝΗΘΩΣ δέν προκαταλαμβάνω τόν άναγνστη. Τουρκία για τήν άποσταθεροποιητική της δράση ,
Προηγουμένως παραθέτω τό κείμενο που θεωρ θέτει ζήτημα συλλογικής άσφαλείας του ΝΑΤΟ,
πς άξίζει τήν προσοχή του (και τήν δική μας) και τήν στιγματίζει για τήν στάση της στήν Αγία Σοστό τέλος προχωρ στήν έξαγωγή των συμπερα - φία και ύπενθυμίζει-έπίτέλους-ότι ήταν έκκλησμάτων . Οίλέξεις και οί διατυπσεις στήν διπλωμα- σία . Μπράβο του!
τία έχουν όμως τή δική τους γοητεία. Ενίοτε περι
έχουν κρυφά μηνύματα . Μία είρηνική δήλωση πολιτικού ήγέτη μπορετ νά ύποκρύπτει πίσω απο τις συνετός ήγέτης νά κερδίσει χρόνο. Αξιόπιστες δυγραμμές εύθεία άπειλή . Καί τό άνάποδο: μία κα- τικές άναφορές που έχει στή διάθεσή του τό Μαξ τά τά φαινόμενα καταγγελτική δήλωσή του μπορεινά υπαινίσσεται άναδιατύπωση παγίων θέσεων . τουρκική οίκονομία τό φθινόπωρο λόγω κατάρρευΚέντημα, έπίσης , γιατί έπίτης άρχής μέ τό δίλημ
μα κδιάλογος ή Χάγη>, ό κ . Μητσοτάκης θέλει ς
μου ύποστηρίζουν ότι έρχεται μεγάλο κράχ γιά την
( σελ. 5)
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πρός τον
τέως Άμερικανό πρεσβευτή στήν Άθήνα Νίκολας
Μπέρνς σέ διαδικτυακή συζήτηση μαζί του .
νονται μεγάλες ξένες τράπεζες .
Υποστηρίζουν ότι έξ αύτου του λόγου θά ύπάρξουν ραγδαϊες πολιτικές έξελίξεις και άνατροοπές
Ο Μπέρνς τόν όποιο ό Πρόεδρος της Βουλης στήν γείτονα.
Απόστολος Κακλαμάνης όνόμαζε άνθύπατον έπί
πρωθυπουργίας Σημίτη κάνει έξαιρετικό lobbying
στήν Ούάσιγκτων για τήν Ελληνική Δημοκρατία . σμό, χρήζει διευκρινήσεων στό έσωτερικό , στά έξης
Είναι σταθερός , όχι περιστασιακός συνομιλητής θεματα .
του Πρωθυπουργού . Η δήλωση του Κυριάκου πρός
αυτόν λοιπόν είναι , νομίζω, κέντημαν μέν, ίδίως έν μας μέ την Τουρκία τήν ύφαλοκρηπίδα. Η λέξη δι όψει της ύπό τόν Παύλο Αποστολίδη μετάβασης της αγράφηκε άπό τό λεξιλόγιο του Πρωθυπουργου.
έλληνικής άντιπροσωπίας στήν Άγκυρα, χρήζει διευκρινήσεων στό έσωτερικό δέ.
Ήσύνοδος
των Νομπέλα
γιά να μάς διδάξουν
την Αλφα-Βήταν
Η δήλωση Μητσοτάκη όμως , μέ όλο τόν σεβαΣυνέχεια στήν σελ.5
1. Δέν άναφέρει ς άντικείμενο της διαφορας
"Εκτακτα μέτρα
στόν Πόρο
του Βύρωνος Γ Πολύδωρα
Μλά άσαφως για τόριοθέτηση θαλασσίων ζωνων
ένω ό έπί των Εξωτερικν Υπουργός του μιλά για
αύφαλοκρηπίδα και όριοθέτηση ύπερκείμενων
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, τηρουμένων των
άναλογιν, είχε έπαναληφθεί τό 20102011. Όταν είχαν συνέλθει άλλα Nομ μπέλ οίκονομίας γιά νά μας
άπό την οίκονομική κρίση. Οι σουβλακοφάγοι νεοέλληνες, έλεγαν οί
τραπεζοάρπαγες, κατέφαγαν τά δρα
(ΕΣΠΑ) της Εύρπης. Το άθλιο μότο
που άκούραστα έπανελάμβαναν έλεγε: Οi'Ελληνες ζουσαν πέραν των
δυνατοτήτων τους . Μέ ξένα λεφτάν.
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
Είναι κέντημα γιατί έπίτης άρχης ίκανοποιετ τς
εύαισθησίες του έλληνικού λαού. Καταγγέλλει τήν
σσουν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Δέν καταλαβαίνουν
άπό κρίση τά κόμματα!
Ό Ερντογάν προσεγγίζει
τόν Μπάιντεν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Από <λαφρά κατάθλιψην έδήλωσε ότι πάσχει
ή Μισέλ Όμπάμα. Ή ίδια θεωρεί τήν κατάστασή της συνέπεια της καραντίνας γιά τήν πανδημία
Covid-19 άλλά προσθέτει και λίγο άντιρατσισμό
έπικαλούμενη τις μάχες γιά φυλετική δικαιοσύνην
καί τήν κύποκρισίαν Της κβερνήσεως Τράμπ Ευπνάω μέσα στήν νύκτα, διότι κάτι μέ άνησυχεί ή
γιατί αίσθάνομαι ένα βάρop έξήγησεή δια κΠροστπάθησα νά κάνω άθλήματα, όμως ύπήρξαν περ
οδοι κατά Τήν διάρκεια αύτής Της καραντίνας πού ,
άπλς δέν έχα Τήν Ψυχική δύναμη . Καί προκύπτει
ή έρτησις , μόνον αυτές που έπικαλείτα είναι αίτs
καταθλίψεως; Η συμβίωσις μέ τόν Μπαράκ Ομπάμα
ούδόλως έχεα συμβάλει στήν κατάστασή της
Η ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ κρίσις πού έχει πλήξει τήν παγκόσμια καί βεβαίως καί την έλληνική οίκονομία,
ούδόλως θά έπηρεάσει τά ταμεία τν πολιτικν κομ μάτων. Συμφνως πρός άπόφαση πού έδημοσιεύθη
στήν Διαύγειων , έντός τν έπομένων ήμερν τά κόμματα θά ένισχυθούν μέ 1 ,5 έκατ. ευρ ς κρατική χρηματοδότηση. Εν μέσω δυσμενν προβλέψεων για τό
ΑΕΠ τής χρας , κυρίως λόγω τν έπιπτσεων τς
Συνέχεια στήν σελ.4
ΣΥΜΦΩΝΩΣ πρός τουρκικούς είδησεογραφικούς
ίστοτόπους, πρόσωπο πού είναι κοντά στόν Πρόεδρο
Βρντογάν φέρεται να έχει προσληφθεί στό έπιτελείο
της προεκλογικής έκστρατείας του Τζό Μπάιντεν.
Πρόκειται για τόν Ελβίρ Κλέμπιτς δ όποίος μέχρι
πρό τινος ήταν διευθυντικό στέλεχος της όργανσε ως τουρκικής έθνικής κληρονομιάς Turkish Heritage
Organization- THO . Η όργάνωσις THO είναι
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ 6
σπίτι σας κάθι
πρωξμε συνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
Χωρίς πανηγύρια , καιρός για άναθερηση
ο Χάρτη μέ τά παλαιότερα έστιατόρια σέ κάθε
χρα του κόσμου δημιούργησε έταιρεία ψηφιοκν
έφαρμογν . Στόν χάρτη αύτό άναφέρεται ότι τό
πιό παλιό μέρος όπου μπορεί να φάει κανείς στήν
Έλλάδα είναι Η Παλιά Ταβέρνα του Υαρράν , που
άνοιξε τό 1898 και συνεχίζει νά ύπάρχει στήν Πλά
κα μέχρι σήμερα. Πολλά άπό τά έστιατόρια στόν
χάρτη σερβίρουν παραδοσιακές συνταγές πού
άντεξαν στόν χρόνο . Τό παλαιότερο στόν κόσμο
-που έξακολουθεί να σερβίρει σήμερα- είναι τό