Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΠΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
6 Αύγούστου 2020
Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
Σελήνη 17 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 6.33-Δύσις 829.
ΑΤΠΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ (2333β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοι έως 4 μπωφόρ 2130β)
Αριθμ. φύλ. 41722
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΔΙΕΣΩΣΕΤΟ ΚΥΡΟΣΤΟΥΣΤΕΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Βασίλισσα τής άξιοπρεπείας
ή Σοφία της Ελλάδος
Αρνήθηκε νά άκολουθήσει τόν Χουάν Κάρλος στόν έξευτελισμό τής έξορίας
Κάρλος είναι ή έμπλοκή του σέ σκάνδαλο δωροληψίας, τού σχετίζεται μέ τήν πα ραχρηση συμβάσεως σε ίσπανική κοινοπραξία για τήν κατασκευή σιδηροδρομικής
γραμμής στήν Σαουδική Αραβία.
κτυακή έφημερίς Ελ Κονφιδενθιάλ έγραψε ότι ο 82χρονος Χουάν Κάρλος βρίσκεται στήν Πορτογαλίαόπου έζησε σέ μικρή ήλικία , στήν κοινότητα Αζειτάου, σέ
άπόσταση τριάντα χιλιομέτρων νοτίως τής
Λισσαβνος.
ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΜΕ νάλέμε ότι άλλο οί θε
σμοί και άλλο οί άνθρωποι. Τό είπε και δ
Ίσπανός Πρωθυπουργός σχολιάζων την
άπόφαση νά άναχωρήσει άπό την χρα
του ό τέως βασιλεύς Χουάν Κάρλος Απόφαση, ή όποία προφανς ύπαγορεύθηκε
άπό τό βάρος τν σκανδάλων πού άποκα- λεύς, όταν ύπό τό καθεστς Φράνκο τό μέλ λύπτονται . Από την άλλη πλευρά όμως , τά
πρόσωπα τά όποία έκπροσωπούν θεσμούς
έχουν ύποχρέωση νά τούς τιμούν προσαρμόζοντας στίς άπαιτήσεις τους, τόν βίο και
την πολιτεία τους , Αύτό ίσχύει περισσότε ρογια τούς κληρονομικούς βασιλικούς θεσμούς. Σέ αυτό τό καθήκον ό Χουάν Κάρλος άπέτυχε. Απ έναντίας ή έλληνικής καταγωγής βασίλισσα Σοφία άπεδείχθη βασί
λισσα της άξιοπρεπείας , άρνούμενη νά τον
άκολουθήσει στήν φυγή.
Νάσημειωθεί ότι ή Σοφία, πριγκίπισσα
της Ελλάδος, ένυμφεύφθη τόν Χουάν Κάρλος τό 1962 , 13 χρόνια πρίν στεφθεί βασι Τρα φέρεται νά εύρίσκεται κάπου μεταξύ Πορτογαλίας και Δομινικανής ΔημοΈνωρίτερα, άλλες έφημερίδες είχαν
κρατίας , άφού ή άπόφασίς του να έγκατα - γράψει πς ό Χουάν Κάρλος μετέβη στήν
Δομινικανή Δημοκρατία . Ανέφεραν έπίσης
στολής , ή δποία έδόθη στήν δημοσιότητα δτι προτίθεται νά μείνει έκεί σέ φίλους για
λίγο καιρό. Τό σενάριο στήριξε και δομινι
κανό τηλεοπτικό δίκτυο, τό όποίο μετέδωσε δτι ό Χουάν Κάρλος έτοιμάζεταw νά
έπισκεφθεί τήν Δομινικανή Δημοκρατία ή
Συνέχεια στήν σελ5
λον του ήταν άβέβαιον .
Μπορεί ό τέως βασιλεύς της Ισπανίας νά διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν
έγκαθίδρυση κοινοβουλευτικού συστήματος μετά τόν θάνατο του Φράνκο , μπορείνά άντιμετπισε έπιτυχς μιάν άπόπειραπραξικοπήματος τό 1977 , άλλά δπως λέ
γει ό θυμόσοφος λαός , τά στερνά τιμούν
τά πρτων. Και τά στερνά γιά τόν Χουάν
λείψει τήν Ίσπανία άνεκοινθη , δι ' έπι άπό τό παλάτι.
Ισπανικά ΜΜΕ πού έπιχείρησαν νά
έντοπίσουν τόν τέως βασιλέα μετέδωσαν
πς βρίσκεται είτε στήν Δομινικανή Δη.
μοκρατία είτε στήν Πορτογαλία. ΉΗ διαδιΗ Ηβασίλισσα Σοφία.
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έχκλησις Κυριάκου
στό φιλότιμο
των Ελλήνων
Τό βασίλειον της άνοησίας
Έπίτέλους ή Πρόεδρος
έκανε τόν σταυρό της
ΑΝ μέ ρωτάτε που θά ήθελα νά κάνουν κάμπινγκ οί μένες . Ή άν άκόμη και σήμερα οι άντιπάθειες είναι
πολιτικές νεολαίες φέτος μαζ , ένωμένες ή καίχωριστά , ή άπάντησή μου θάήταν στάνησιά του Αίγαίου, Ο
Στά Δωδεκάνησα. Στό Καστελλόριζο.Οχι νά τοακ- Κ
νονται γιά τόν Γράμμο καί τό Βίτσι. Η φιλελεύθερη.
νεολαία της κεντροδεξιάς όπως έγ τήν γνρισα
έως τό 1990 μέχρι νά άναστείλωδιά βίου τήν κομματική μου ίδιότητα λόγω της ένασχόλησης μέτην ολαίας ΣΥΡΙΖΑ στόν Γράμμο γύρω άπό τόν διχασμό .
δημοσιογραφία , ήταν πρωτοπόρα στούς έθνικους Οχιγύρω άπό την ένότητα . Ακόμη και στόν Γράμ άγνες. Δέν ρωτούσε κανέναν άν ήθελε νά σηκσει μο όμως άν ξεφεύγαμε άπό τά στερεότυπα (ή στίς
ασημαία σέ μιά έθνική έκδήλωση. Το έκανε!
Απρόσκλητος ό Γeφργιάδης.
άνυπέρβλητες, νά μοιράσουν τούς προορισμούς- ή.
ΟΝΝΕΔ σπό Καστελλόριζο, Ο ΣΥΡΙΖΑ στή Λημνο, τό
ΚΚΕ στόν Άη Στράτη, τό ΠΑΣΟΚ στήν Ψέριμο και τό
Αγαθονήσι κ.λπ.
ΜΕΤΑ τόν καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα
ήλθε ή σειρά του Πρωθυπουργού γιά νά
κρούσει τόν κδωνα του κινδύνου λόγω τής έζάρσεως πού έχει λάβει ό κορωνοϊός στήν χρα μας καί τού γενικ .
τερου έφησυχασμού στήν κοινωνία. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς νά σπεί
ρει τόν πανικό και την άνησυχία στούς
πολίτες, έπεκαλέσθη αυτό πού χαρακτηρίζει τούς"Ελληνες στίς δύσκολες περιόδους, τό φιλότιμο. κΠρέπει νά ένεργοποιήσουμε και πάλι τό έθνικό μας έμβολιο πού δέν είναι άλλο άπό το φιλότιμό
μας και δλοι μαζί νά τηρήσουμε τά μ
τρα τά όποία μας υποδεικνύουν οί είδικοί, και είμαι σίγουρος ότι έφ' όσον τό
Συνέχεια στήν σελ . 3
Δυστυχς όμως ή συζήτηση άκόμη και αύτή τήν
ρα περιστρέφεται μέ άφορμή τό κάμπινγκ της νε
Κορυσχάδες που συγκροτήθηκε ή πρτη κυβέρνηση του βουνού μέ Σβωλο, πατέρα Κόκκαλη, πατέρα
Σημίτη ) , πάλι θά μπορουσαν νά συναντηθούν οί νεολαϊες και νά συζητήσουν. Οί φορτίσεις δυστυχς
μούς έλευθερίας και αύτονομίας άκόμη και έναντι όμως άκόμη και σήμερα ύπάρχουν. Καμμία δεξιά
οίκογένεια δέν ξεχνα τί υπέστη. Τό ίδιο και άπό την
άπέναντι πλευρά που ήρξατο βεβαίως χειρν άδίκων διεκδικντας τήν έξουσία μέ τά όπλα . Ωστόσο
(σελ. 4)
Δέν άναφερόταν ποτέ στόν διευθυντή του γραφείου πρωθυπουργού . Δέν ήταν ποτέ ύποκατάστημα της κυβέρνησης. Διατηρούσε μεγάλους βαθτου κόμματος . Είδικς ή Δ.Α.Π( και ή ΔΑΚ ) Χάρη
στόν Κωνσταντινο Μητσοτάκη. Άλλά και οί άλλες
νεολαίες μέ τά έλαττματα της έποχής του ψΔέν είναι
όλοι μοναοχικοί
χρου πολέμου είχαν ίσχυρές δομές , ΟΔημοκρα - τίποτε δέν μπορεί νά άναιρέσει τήν μείζονα άλήθεια Ελληνες πολέμησανΕλληνες . Και ή μέν έκβαση του έμφυλίου πολέμου είχε ς άποτέλεσμα νά
μείνουμε στήν Δύση και νά γλυτσουμε τό παραπέτασμα, άλλά άπό αυτό τό λουτρό έλληνικου αίματου A. Π Δημόπουλου *
τικός Άγνας,, ή νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ της έποχής
(EAP) , διέθετε ποιότητα . Μαζί μέ τόν Ντινο Αθανασόπουλο, τόν Ίσίδωρο Τσούρο καί τόν Δημήτρη
Κλοκωτάρα, ΜΑΖ, ίδρύσαμε φοιτητικό ραδιοσταθΣΗΜΕΡΑ είμαστε όλοι μοναρχικοί!
- ή φράση , μια άπό τίς πλέον χαρακτηριστικές της πολιτικής ίστορίας , άνήκει στόν ίστορικό ήγέτη του
Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος Santiago Carllo . Καί είπθηκε ς
δήλωση άναγνρισης της άποφασι στικής συμβολής του πρην Βασιλι
της Ισπανίας Juan Carlos στήν άποτυχία του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Συνταγματάρχη Αntonio Teiero
τόν Φεβρουάριο του 1981 στήν Μαδρίτη. Και ή έπιδοκιμασία αύτή άναδεικνύει πόσο όμόθυμα έπιτυχημενος θεωρήθηκε για τά περισσότερα
Συνέχεια στήν σελ. 3
Αποκαθίστανται
μό το 1987 μετέχοντας στήν μάχη γιά τήν έλεύθερη τος κάποιοι έπωφελήθηκαν . Ο διεθνής συμμαχικός παράγων που έσπευσε νά έλέγξει τήν μεταποτρία άρχαία θέατρα
τής Αίτωλοακαρνανίας
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7.
ραδιοφωνία . Το εύκταϊον λοιπόν θά ήταν άν οί νεολαϊες διέθεταν ήγεσία νά κατασκηνσουν όλες μαζί λεμική Ελλάδα . Το ίδιο δέν έγινε όταν άνέλαβε ο
Συνέχεια στήν σελ. 3
στό Καστελλόριζο . Νά τις βλέπουν οί Τουρκοι ένω
Βιβλική καταστροφή στήν Βηρυτό
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠΟ ΤΟ 2013 εύρίσκετο στό
λιμάνι της Βηρυτού τό έπικίνδυνο φορτίο νιτρικού άμμωνίου , τό
δποίο έξερράγη προχθές μέ άποτέλεσμα τόν θάνατο τουλάχιστον
135 άνθρπων, έκ των όποίων
και μίας Ελληνολιβανέζας , τόν
τραυματισμό 4.000 καί την πρόκληση τεραστίων ζημιν . Με τά τήν περίθαλψη των τραυματιν , το πλέον έπείγον ζήτημα
είναι ή στέγασις των 350.000 πε ρίπου κατοίκων της πρωτευούσης του Λιβάνου , τά σπίτια τν
δποίων κατεστράφησαν ή κατέστησαν έπικίνδυνα και . Είναι
χαρακτηριστικό ότι οί έκρήξεις
ήταν τόσο ίσχυρές , πού ταρακούνησαν μέχρι και τήν Λευκω σία.Έχουν ήδη διαταχθεί συλλήΨεις άξιωματούχων για παραλεί ψεις σχετικς πρός τήν άποθήκευση του νιτρικού άμμωνίου. Η
ποσότης 2.750 τόνων του άσταθούς αυτού έκρηκτικοϋ έφθασε
. Μιά ύπεραιωνόβια Άμερικανίδα που έπέζησε
άπό τήν ίσπανική γρίπτη καί τόν κορωνοιό άπε
κάλυψε πς κατάφερε νά νικήσει τούς δύο φονκούς ίούς, Ηλικίας 102 έτων ή Μίλντρεντ Τζέραλ.
ντιν Τζέριν Σκάπαλς είναι ένα άπό τά έλάχιστα
σουν άπό Τις δύο φονικές πανδημίε, έν νίκησε δύο
φορές καί τόν καρκίνο! Ή ήλικίας 102 έτν τρόφιμος οίκου εύγηρίας στό Νάσουα του Νιού Χαμσάιρ διαγνσθηκε τόν περασμένο Μάιο θετική στόν
κορωνοϊό, άφου άνέβασε ύψηλό πυρετό. Ή κόρη
της άνησυχούσε ότι ή μητέρα της δέν θά καταφ
ρει νά έπιβισει. Άλλά λίγs μέpες άργότερα ή γιαγιά άρχισε νά άναρρνει . Η ίδια ύποστηρίζει ότι
πιθανότατα ή έπιβίωσίς της όφείλετα στό άνοσο
ποιητικό της σύστημα πού βγήκε ένισχυμένο μετά
άπό τόσες μάχες .
σπίτι σας κάθε
πρωβμεσυνέπεια
Συνέχεια στήν σελ.5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Έπιστροφή στό μέλλον καί καλή δύναμη!
3μηνη
συνδρομή 80E
Ειδική προσφορά
<Από Αύγουστο χειμ - Τός μάς υπέβαλε τά διαπνα Ελεγαν οί παλιότεροι , στευτήριά του κι έμες είχαΚαί φυσικά , κάτι ήξεραν! με κρεμαστεί άπό τά χείλη
Τρα, ύπό τις διαμορφού- ένός άνθρπου , ένός άρίστου
μενες συνθήκες , λέμε κΑπό έπιστήμονος και ίδιαιτέρου
Αύγουτσο .. Μάρτιο καθ
ότι , άγαπητοί, έπιστρέ - αίτίας μιας σειρς λαθν
φουμε όλοταχς στόν μήνα δικν μας, άλλά και έκ τής
Μάρτιο, στίς ήμέρες έκείνες άνάγκηςs που έχει ή άνοργάκατά Τiς όποίες δ κορωνομας, ή όποία έχει στηρίξει τό ή σαλεμένοι Τύποι προσπαμέλλον της κυρίως στόν του
ρισμό , δ κίνδυνος είναι πάλι
δίπλα μας, ό Σωτηρης Τσιό
δρας έμφανίσθηκε πάλι στίς πείθήνια όργανο, που μας
μικρές-καί τις πολύ μικρές μιλούν γιά μάσκες έμπλουμας όθόνες γιά νά μάς θυμί - Τισμένες μέ κτσιπάκια καί
σει τά άπαραίτητα μέτρα ..
Καi, φυσικά, δέν είναι τά μέ
θούν νά μάς παρουσιάσουν
ς άποτέλεσμα μιας εύρεία
συνωμοσίας που μάς θέλει
oχνει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
. Τό σχέδιο ένός νέου ύπερηχητικού τζέτ, πού
θά πετά μέ ταχύτητα 3.700 χιλιομέτρων τήν
ρα και θά μεταφέρει σέ μόλις μιάμιση ρα έπιβάτες άπό τό Λονδίνο στήν Νία Ύόρκη, έδωσε
στήν δημοσιότητα ή έταιρεία διαστημικού τουρισμού Virgin Galactic! Το ύπερηχητικό Τζέτ
μέ τά φτερά σέ σχήμα Δέλταν θά άναπτυχθεϊ
σέ συνεργασία μέ τήν Rolls Royce , ή όποία έχει
πολυετή παρουσία στήν κατασκευή κινητήρων
άεροσκαφν.
άνθρπου . Κaί τρα , που
κ56) μέ τά όποία ή διεθνής
τν έξουσιαστν μπορ ά
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170 670
αmail. synd romesOestiane... gr
νωτη οίκονομία τής χρας τρα που κάποιοι ύποπτοι
Συνόχεια στήν σελ. 4
Ο ΕΣΤΙΑ
6-8-2020
|9771108701144
PHOTO: ΕΡΑ WAEL HAMZEH
PHOTO: ΑΠΕΜΠΕ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΤΑΣ