Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(197-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
5Αύγούστου 2020
Προεόρτια τής Μεταμορφσεως
Σελήνη 16 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.32-Δύσις 8.30
ΑΤΤΚΗ Ζέστη μέ τοπικές βροχές και άνέμους . Θερμοκρασία έως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις μέβροχές Ανεμοι μέτριο Θερμοκρασία έως 32β.
Αριθμ. φύλ . 41721
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΤΟΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙΕΔΩ-ΟΙΕΚΣΥΙΧΡΟΝΙΣΤΕΣΕΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ
Συγκυβέρνησις Μητσοτάκη-Σημίτη
Τσακλόγλου: Ό άνθρωπος πού ξέσπασε σέκλάματα ένπιον του Τόμσεν τρα ύπουργός
μέχαρτοφυλάκιο τήν κοινωνική άσφάλιση γιά νά έφαρμόσει τόμνημόνιο Πσσαρίδη
ΚΑΙ τά δύο περιστατικά συνέβη- στεροί, δλοι ΠΑΣΟΚ είναι . Λίσαν πρό έβδομάδος. Τό πρτο ένω
εύρίσκετο έν έξελίξει στό Μέγα - φος μητσοτακικν άποχρσεων
ρο Μαξίμου ή συνάντησις Μη τσοτάκη- Γεννηματά. Στόν προθάλαμο του γραφείου τού Πρωθυπουργού άνέμεναν ύπομονετικά τό χρησή του άπό τό γραφείο του :
τέλος αυτής τά έπικοινωνιακά έπι Φεύγω γιά Χαριλάου Τρικούπη .
τελεία τν άρχηγν Πέτσας , Πε
λνη, Τσιόδρας κ.ά. άπό τήν ΝΔ,
Χρηστίδης, Βλάχος άπό τό KΙΝΑΛ.Οταν τέλειωσε ή συνάντησις δ Γραμματεύς Επικοινωνίας τόν χθεσινό χειρουργικό άνασχητου ΠΑΣΟΚ Πάνος Βλάχος σκεπτόμενος πς στό ίδιο έπιτελείο
άνήκει και όλογογράφος του Πρω - σις τής ΝΔ, ή όποία άπετέλεσε στό
θυπουργού Γιάννης Βλαστάρης, πρτο σχήμα της ένα μίγμα μησχολίαζε μεγαλοφνως Μά όλοι
αυτοί πλήν Πέτσα είναι κεντροαριμων (Κεραμέ- σχήμα, άλλά άποδυναμνεται. Το
ως , Δένδιας, κούρεμα τν άρμοδιοτήτων των
Σταϊκούρας , Άδνιδος Γεωργιάδη και Γιάννη
Κικίλιας) Βρούτση (τούς άφαιρούνται έπενδύσεις, ΣΔΙΤ , συντάξεις ) είναι σααριστερν φές μήνυμα . Αντιθέτως, ή όμάδα
(Γεραπετρί- Σημίτη μέ τήν ύπουργοποίηση τού
της , Μενδ- καθηγητού Πάνου Τσακλόγλου,
νη, Πιερρα-δ όποίος άναλαμβάνει το ίσχυκάκης, Χρυ- ρόχαρτοφυλάκιο τής κοινωνικής
σοχοϊδης, άσφαλίσεως , ένισχύεται . Τά δύο
τής-Εστία σίςΛιβάνιος) πρόσωπα του άνασχη ματισμού,
Ύπουργν, δόπερφιλελεύθερος τσάρος τής
οίκονομίας Θεόδωρος Σκυλακάκης
χθεσινό άνασχηματισμό μετεξε - μέ άρμοδιότητα τίς ύπό περιστολή
κρατικές δαπάνες και ό κεντροαριστερός μέλος της όμάδος Πισσαρίδη- Πάνος Τσακλόγλου , την
Συνέχεια σήν σελ 3
i ΕΣΤΙΑ Φ
γες ήμέρες άργότερα δημοσιογράο
ρτκνο ο wνοκλ Μ
πού τρα άσχολείται μέ έκτυπωτι
κές έπιχειρήσεις έλεγε μέ χιούμορ
στόν Πρωθυπουργό κατά την άναΑνασχηματισμός μέ σχήμα
άναπληρωτν Υπουργν
και κεντροακλαgσχή σς πρός Myωνμόη -0eς άλοαυμέρας
υαδα ννο 4003% φοεμαμ ν η.
0 ΡΚ Μ φύ09ΜΦ4Μ
Πάω νά βρ και άλλους πασόκους
έκεί!"Οσους έχεις έδ , είναι λί "Τόπρωτοσέιδο
7 Ιουλίου 2020
Η άλήθεια είναι πς μετά και
μετά και τον
ματισμό Μητσοτάκη ή πεποίθησις αυτή ένισχύεται. Η κυβέρνηλίσσεται σέ κάτι άλλο: σέ συγκυβέρνηση Μητσοτάκη-Σημίτη. Η
πτέρυγα τού Αντνη Σαμαρά διατηρεί μέν τά έρείσματά της στό
τσοτακικν , σαμαρικν (Αδωνις ,
Βρούτσης, Μηταράκης), αύτόνοτου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καθυστέρησαν νά
κλείσουν τά σύνορα
Ή πολιτική άτίμωσις τού Αδνιδος
Αποθηκεύουν φάρμακα
στήν Βρεταννία έν όψει
άτάκτου Brexit
ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ πολλή φιλοσοφία για νά σχολιάσει ας ) είναι όλοι ΠΑΣΟΚ, πρην συνεργάτες τοϋ Γιρ
κανείς τόν χειρουργικό άνασχηματισμό Μητσοτά-yου Παπανδρέου, του Κστα Σημίτη, του Εύάγγεκη, Μέ άνοικτό το σενάριο των έκλογν στό μυαλό λου Βενίζέλου, του Λουκά Παπαδήμου, τού Κστα
του λόγω οίκονομίας καί Ελληνοτουρκικν άπέφυ-Σκανδαλίδη, του Γιάννη Στουρνάρα , του Ακη Σκέργε την εύθεία σύγκρουση μέ την όμάδα υπουργν τσου και άλλων. Αν μάλιστα έχει κανείς τήν ύπομοτου Αντνη Σαμαρά καί έπέλεξε τήν σύγκρουση διά νήνά διαβάσει τήν στελέχωση όλων των έπιτροπν
της πλαγίας. Άλλους τούς κούρεψε τίς άρμοδιότη- (2021, Πισσαρίδη) και όλων τν δημόσιων θέσεων
τες μέ τήν ψιλήν (Αδωνις), άλλους μέ τήν χοντρήν (Τράπεζα Ελλάδος, Σύμβουλοι Άσφαλείας , Επιστη(Βρούτσης, Σταϊκούρας ) και σέ άλλους άπλς έκα - μονικό Συμβούλιο ΥΠΕΞ, ΔΝΤ, ΕΡΤ 3 , ΕΡA) θά διανε ένα χτένισμα (Κικίλιας) .
BREEXIT
Μν νς
Η ΟΛΙΓΩΡΙΑ τής Κυβερνήσεως να
κλείσει έγκαίρως τά σύνορα μέ τήν
Άλβανία γιά νά μήν ύπάρξει έξαρσις του
κορωνοίού, άποδεικνύεται τρα ότι έχει
σοβαρές συνέπειες στήν δημόσια ύγεία.
Τό θέμα είχε άπασχολήσει πρό έβδομάδων την Κυβέρνηση, και ή Εστίαν
είχε δημοσιεύσει στίς 20 Ιουλίου το
Επικείμενο σφράγισμα του συνοριακού
περάσματος στήν Κακαβιά . Όμως γιά
πιστσει μέ βεβαιότητα ότι ή Ελλάς κυβερναται άπό
τό έκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ μέ σκιδη πρωθυπουρ(σελ. 5)
Δέν χρενονται βεβαίως όλοι οι άνωτέρω στόν γότόν άκμαιότατο κύριο Σημίτη . Σακελλαροπούλου ,
πρην Πρωθυπουργό. Εχει ένδιαφέρον όμως πως Άλιβίζάτος, Στουρνάρας , Πελαγίδης, Ροζάκης , Ντότά 'Υπουργεία Οίκονομικν , Ανάπτυξης , Εργασίας ,
και όλίγον το 'Ύγείας μέ την σύσταση της Γενικής
Γραμματείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σπανε στ
δύο έν τοις πράγμασι. Αποκτουνδίδυμες ήγεσίες. τίεται έπί κεφαλής της έλληνικής άντιπροσωπίας
Μέ κύριο χαρακτηριστικό ότι οι άναπληρωτές και οί στόν διάλογο μέ την Τουρκία ήταν διοικητής τής
γραμματείς προερχόμενοι όλοι άπό τό έκσυχρονι - ΕΥΠ του κυρίου Σημίτη . Ο Κυριάκος πλέον δικαιωστικό ΠΑΣΟΚ (πλήν του Ντορικού Θεόδωρου Σκυλα- ματικς είναι άρχηγός του Σημιτικου ΠΑΣΟΚ, ή ΝΔ
κάκη) άναφέρονται άπ εύθείας στόν Πρωθυπουργό άπέρχεται. Οι δεξιοί τελουν ύπό διωγμό . "Ηδη 100
καί είναι ίσχυρότεροι τον Υπουργων τους . Οί κύρι οι Τσακλόγλου (ύφυπουργός Ασφάλισης ) , Παπαθα - Μητσοτάκη έπιστολή διαμαρτυρίας . Βεβαίως ή κανάσης (άναπληρωτής Επενδύσεων) , Θεμιστοκλέ- ταγραφή αύτή δέ σημαίνει πς οι κεντροαριστεροί
ους (Γραμματέας Υγείας ) , Κοντογεργης (Γενι - δέν είναι άξιοι Πολλοί μέ βάση τίς έπιδόσεις τους
κός Γραμματέας Συντονισμου , Κυριάκου (γενικός εως σήμερα (Γεραπετρίτης, Πιερρακάκης, ΧρυσοΓραμματέας Βιομηχανίας τέως διευθυντής ΣΕ Β) , χοδης) είναι Αξιοι είναι όμως καί οι κεντροδεξιοί.
Χρυσουλάκης (Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματί
κος, και δέν ξέρω πόσοι άλλοι έλέγχουν τό κράτος.
Οί βαθμοί
έλευθερίας
τής Ελλάδας
Άκόμη και ό έμπειρος Παύλος Αποστολίδης πού
Συνέχεια στήν σελ.4
υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔΔ έστειλαν στόν κύριο
του Ανδρέα Σταλίδη
ΠΕΝΝΙΕΣ
Η ΝΟΜΕΝΚΛΑΤΟΥΡΑ της πολιτικής
τάξης στήν Έλλάδα τά τελευταϊα 25
χρόνια , δηλαδή άπό τόν Σημίτη και
μετά , πάσχουσα ή ίδια άπό ένα φοβικό σύνδρομο, έχει βαλθεί νά ποτίσει κάθε γωνιά της έλληνικής κοινω
νίας μέ ήτοπάθεια Χρησιμοποιεί τό
άνθρπινο χαρακτηριστικό της δημιουργίας άφηγημάτων μέ άφανεις
δρντες , στε νά χρενει κινήσεις
άλλων κρατν, π.χ. τής Τουρκίας , σε
τρίτες δυνάμεις , κατά πολύ ύπέρτερές της . Ταυτόχρονα, άπομεινει , άν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Θά δίνατε τρία έκατομμύρια δολλάρια για νά
ζήσετε στό σπίτι στό όποίο κατοίκησε ό διάβολος;
Καί όμως αυπό τό ποσόν ζητούν οί μεσίτες πού άνέ
λαβαν τήν πληση του Lofius Hall στό Fethard
on Sea, στήν κομητεία Wexiord της Ίρλανδίας, μιας
στοιχειωμένης έπαύλεως πού είχε κτισθεί τό 1170
και στήν ότποία θρυλείται ότι βρήκε καταφύγιο ό
διάβολος προσπαθντας άπό προστατευθεί άπό
καταρρακτδη βροχή . Ή έπαυλις πάντως έχει 22
ύπνοδωμάτια και εύρίσκεται μέσα σέ ένα πολύ καλά διαμορφωμένο άγρόκτημα .
Ό κορωνοϊός πλήττει
βάναυσα τήν καρδιά
Έπαναπατρίζεται είχόνα
του Τησού άπό τό ΗΒασίλειο
ΑΚΡΩΣ άνησυχητικά είναι τά εύρήματα μελέτης
Γερμανν έπιστημόνων για τις έπιτσεις που έχει
όκορωνοϊός στήν λειτουργία τής καρδιάς. Τήν μελέ
τη αυτή έπεκαλέσθη χθές ό Σωτήρης Τσιόδρας γιά νά
κρούσει τόν κδωνα τού κινδύνου σε όσους νέους πι στεύουν ότι έπειδή είναι ύγιείς καί δυνατοί δέν πρόκειται νά νοσήσουν σοβαρά . Συγκεκριμένως , έγινε
μαγνητική τομογραφία καρδιας σέ 100 άτομα μέσης
Συνέχεια στήν σελ.4
ΕΙΚΟΝΑ τού 19ου μέ παράσταση τήν Βάπτιση του Χρι
στου, ή όποία είχε κλαπεί άπό τό Δωδεκάορτο του τέ μπλου της Ιεράς Μονής τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Βισοκού στόν Καλουτά, του Κεντρικού Ζαγορίου Ιοαννίνων, έπεστράφη πρόήμερων . Η είκόνα είχε κλαπεί
τόν Σεπτέμβριο 2005 μαζίμέ άλλες ένδεκα είκόνες , τρείς
δεσποτικές και όκτ Θεμστοκλέους Δωδεκαόρτου . Η
είκόνα της Βαπτίσεως έντοπίσθηκε τόν Ιούνιο 2017, άπό
Συνέχεια στήν σελ. 7
ο Μπά τό φύλλο συκής, ή σειρά του φύλλου μουριάς νά καταλάβει Τήν θέση του στήν άνθρπινη
άμφίεση! Μιά κυρία ή όποία πήγε στήν λαίκή άγορά χωρίς τήν μάσκα προστασίας της βρήκε έναν
αύτοσχέδιο Τρόπο για νά προστατευθεί, καλύπτοντας τό στόμα της καί τήν μύτη της μέ ένα φύλλο .
μουριάς . Δέν γνωρίζουμε άν τό φύλλο προστατεύει
άτπό τόν κορωνοιό . Προστατεύει όμως άπό τό πρό
στιμο τν 150 εύρ!
4 ΕΣΓΙΑ
σπίτι σας κάθε
πρωί με συνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
συνδρομή
. Ενας 40χρονος άγρότης πού ύπήρχαν φόβοι ότι
είχε δολοφονηθεί πρίν άπό πέτε χρόνια βρέθηκε νά
ζεί στό δάσος, στήν περιοχή Καίημπρητζσάιρ της
Βρεταννίος, Όλόγος για τόν λεττονικής καταγωγής
Ρικάρντας Πουίσου, ό όποίος έθεάθη γιά πλευταία
φορά στς 26 Σεπτεμβρίου 2015 στόν χρο έργασίας του, 20μίλια άπό Τήν τότε κατοικία του στήν πόλη Ουίσμπετς Μετά δύομέρες δέν έμφανίσθηκε στήν
έργασία του καί τόν Νοέμβριο τού ίδίου έτους ή
άσηυνομία ξεκίνησε έρευνα, πιστεύοντας ότι εχε πέ
σε θύμα δολοφονίας: Τόν έπόμενο μήνα, ένας άνδρας
συνελήφθη ύποπτο , όμως έν συνεχεία άφέθηκε
έλεύθερος χωρίς νά του άπαγγελθούν κατηγορίες.
Τρα ό άγνοούμενος εύρέθη στό δάσος και όπως
φαίνεται κρυβόταν φοβούμενος για τήν ζωή του.
Άφήστε τά νησιά καί .. πάρτε τάβουνά!
Ειδική τροσφορ
γουν βουνό! Επιλέγουν, δη- Διάβασα χθές δηλσεις του
λαδή, έναν τρόπο διακοπν , προέδρου του Φορέως Διαcovid-19 καί έπιλέγουν γιά σαφς φθηνότερο άπό έκει - χειρίσεως Δρυμού Όλύμπου
Άν είναι άλήθεια , τότεέχουμε κ ένα ακαλό νέο βούνται τή διασπορά του
άπό τόν άπρόσμενο έπισκέ
πτη που άναστάτωσε τήν όλιγοήμερες διακοπές τόν
ζωή μας! Όπως άναφέρει τό Όλυμπο . Έπί τέλους , οί ραλίων θερέτρων , που μορεπορτάζ, έχε αυξηθε ή κ - Έλληνες άνακαλύπτουν τό
νηση αυτή τή χρονική περί - βουνό τν Θεν. Οί Ελληοδο στόν έθνικό Δρυμό τον
Όλύμπου λόγω κορωνο- ραιότατο δίλημμα ΒοuΤου! Είναι πολλοί oί Ελληνs ταξίδιτε, οί όποίοι φο oχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
ΔΟΡΟ
Άρη Νίκα: Οπως φαίνεται
ή πανδημία του κορωνοϊο
νοπωλούν τς καλοκαιρινές έχει θήσει πολλούς Ελληνες
νον τν νησιν και τν παμας διακοπές και τουτοχρόνωs προσφέρουν τήν πολύτιμη καί ζωογόνο οίκονομική
άνάσα στίς γύρω περιοχέ .
νά άφήσουν τις παραλίεs και
νά πάρουν τά βουνά. Υπάρχει αυξημένη κίνηση στόν
Συνέχεια στήν σελ . 4
ΤΝΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ. 2100 170 670
enal, gyndromesOestianewe. gr
α ΕΣΤ
vs έπιστρέφουν τό παλαιό,
Μ ΕΣΤ
ΜΕΣΤΙΑ νό ή θάλασσα; , και έπιλέ
5-8-2020
97/1108701137