Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
29 Ιουλίου 2020
Καλλινίκου και Θεοδότης μαρτύρων
Σελήνη 9 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.26-Δύσις 837
ΑΤΠΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ. (2437β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Άνεμοι μεταβλητοί εως 4 μπωφόρ. (25-36β.)
Άριθμ. φύλ. 41716
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΦΗΡΕΣΑΝΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΜΕΤΟΝ ΘΥΡΕΟ ΑΠΟΤΟΚΙΟΣΚY
Υποστολή σημαίας
στό Προεδρικό Μέγαρο!
Έποχή άποκαθηλσεως τν έθνικν συμβόλων-Επιστολή τής Προεδρίας στήν Εστίαν
ΤΑΚΕΙΜΕΝΑ τν όμιλιν τουτέως Προέδρου της Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλοπούλου τήν ήμέρα άποκαταστάσεως της
δημοκρατίας άπέστειλε στόν διευθυντή της
Εστίαφ) Μανλη Κοτάκη ό ύπεύθυνος
Τύπου της Προεδρίας και άγαπητός συνάδελφος Σήφης Πολυμίλης συνοδευόμενα
άπό την έξής εύγενική παρότρυνση: Κύριε Κοττάκη, σας στέλνω τίς όμιλίες του κ .
Παυλόπουλου στήν γιορτή τής Δημοκρατί .
ας. Περιμένω τά σχόλιά σας για τήν άπου σία άναφοράς στόν Κ. Καραμανλήν. Ακολουθεί ή άπάντησίς μας στίς έπόμενες γραμ
μές μέ τόν προσήκοντα σεβασμό στό τρό
σωπο της Προέδρου . Είσαγωγικά όμως
όφείλουμε νά παρατηρήσουμε ότι ή έπιστολή του κυρίου Πολυμίλη πού προφανς έχει
τήν έγκριση τής κυρίας Προέδρου, υίοθετεί
σεως της άφαιρέσεως τής Προεδρικής σημαίας άπό τό γραφείο του Προέδρου- ούδέ
ποτε υίοθετήσαμε: τήν άπ' εύθείας σύγκρ ση τν πεπραγμένων Παυλοπούλου μέ τά
πεπραγμένα Σακελλαροπούλου.
Η Εστίω και δ διευθυντής της όσες
φορές ήσκησαν κριτική στην κυρία Σακελλαροπούλου τό έπραξαν συγκρίνοντάς της θεσμικά μέ την πολιτική όλων
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ευ2019δεξίωσις με σημαια.
2020 δεξίωσις χωοίς σημαια.
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Διμερής διάλογος
Αθηνν-Αγκύρας
χωρίς μεσολαβητές
Υπουργοί χωρίς δικαίωμα ύπογραφής!
Διεσπάσθη τό ΔΗΚΟ του
Τάσσου Παπαδόπουλου
ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι για τούς άνασχηματισμούς δέν πρέ- στό Μέγαρο Μαξίμου , ό όποιος χωρίς να μπει σέ
πεινά γράφει κανείς όταν αύτοί είναι κοντά Όταν πρόσωπα μου έξήγησε τή λογική του έπερχόμενου
πλησιάζουν . Παλαιός δημοσιογραφικός κανν: Νά δομικού άνασχηματισμού στή βάση διαπιστσεων .
άποφεύγετε τό ρίσκο τν προβλέψεων γιατίοί "καραμπόλες " της τελευταίας στιγμής άνατρέπουν έπιτελικού κράτους θά συνεχιστεί, άλλά άπεδείχθη
τους σχεδιασμούς των πρωθυπουργν. Πολύ σωστά! Ο Μάκης Βορίδης π.χ. δέν υτήρχε στήν άρχικη κρίση, τη μερίμνη του Μαξίμου, έκδίδονταν ήμερητε λίστα του Υπουργικο Συμβουλίου Μητσοτάκη πέ-σίως τέσσερεις ύπουργικές άποφάσεις μέ τίς υπορυσι τόν Ιούλιο. Προσετέθη στό καί πέντε!
ΕΝΩή Τουρκία έκανε &ναν τακτικό έλιγ μό άνακοιννοντας δτι άναστέλλει γιά
ένα μήνα κάθε έρευνητική δραστηριό τητα στήν άνατολική Μεσόγειο προκειμένου νά δημιουργηθούν προϋποθέσεις
γιά διάλογο μέ τήν Ελλάδα, ή Αθήνα θέ
τει τήν δική της άντίληψη γιά τόπς μπορείνά γίνει αυτό . Η βάσις είναι ότι δ διά λογος πρέπεινά γίνει άπ εύθείας καί χωρίς μεσολαβητές , ένω είναι θεμελιδες
τό ότι δέν μπορεί νά γίνεται ύπό τό κρά
τος άπειλον . Μάλισταδ κυβερνητικός
έκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας έθεσε μέ
μεγαλύτερη σαφήνεια τό πλαίσιο πού
θά ήταν έπιθυμητό άπό την χρα μας λέγων Ζητήματα όως τό τουρκο-λιβυκό
Συνέχεια στήν σελ.3
Ήπρτη καί σημαντική είναι πς τό μοντέλο του
στόν κορωνοϊό δτι έχει καί τά δριά του . Μέσα στήν
γραφές 10 συναρμόδιων ύπουργων. Μέ τους καΠαρά ταυτα, θά παρακούσω τόν κανόνα καί θά νονικούς ρυθμούς θά άπαιτουνταν μήνες . Αύτή ή
το έπιχειρήσω. Όχι μόνο διότι ή έφημερίδα μας μέ υπερπαραγωγή Μαξίμου όμως διευκόλυνε, βόλ άλλεπάλληλα δημοσιεύματα άνέδειξε πολύ νωρίς ψεν πολλούς υπουργούς πού μέ χαρακτηριστική
τά θεσμικά καί πολιτικά χαρακτηριστικά του έπερ - ανεση παρέπεμπαν όλα τά δύσκολα θέματα στήν
χόμενου άνασχηματισμου (σύσταση θέσεων άναπληρωτν ύπουργν, προαγωγές υφυπουργων, εύθύνες τους. Έπιτελικά και αύτοί. Τό Μαξίμου καάπομακρύνσεις τεχνοκρατν, άναβάθμιση γενικν
γραμματέων σέ ύφυπουργούς ) Ούτε έπειδή οί άνα- ταΛααινει τωρα πως ό συγκεντρωτισμός είναι ποφορές μας σέ συγκεκριμένα πρόσωπα δικαιωθηκαν
(ό ύφυπουργός Θωμας παραιτήθηκε ) ή θά δικαιω
θουν (Ζαβός , Τσακίρης κ.λπ) Ακόμη και τό κεφαλαιο της μερικής άποσαμαροποίησης της Κυβερνήσεως διά της άποδυνάμωσης πιθανόν καί άπομά - ντα είναι πς τό έπιτελικό κράτος άνήκει σέ μιά τρικρυνσης ορισμένων ύπουργν παραμένει άνοικτό λογία μεταρρυθμίσεων στήν όποία περιλαμβάνεται
σέ συνδυασμό μέ νέο λελογισμένο άνοιγμα στό κέ - το ψηφιακό κράτος και ό δομικός άνασχηματισμός
ντρο (τό καταγράψαμε.) Θά τό έπιχειρήσω διότι είχα των Υπουργείων . Οι ψηφιακές συντάξεις που σχεπρό δεκαημέρου μιά έξαιρετικά ένδιαφέρουσα συνάντηση μέ στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργο
( σελ. 3)
υπερ κυβέρνηση του Μαξίμου . Αύτό δέν μπορει νά
συνεχιστεί Οι Υπουργοί πρέπει νά άναλάβουν τίς
λιτικά έπικίνδυνος. Σέ δύο περιπτσεις (λίστα ΜΜΕ,
νοuchers) ή ρουλέτα ττων πολιτικν εύθυνν σταμάτησε μπροστά του.
Ζητούμενο
ή κατανόηση
του κόσμου
Η δεύτερη έπισήμανση του κορυφαίου παράγοτου Ανδρέα Σταλίδη * ι
Σύνταξις στούς μαχητές
τν πρόσσω
ΕΝΑ άπό τάχαρακτηριστικά του" Ελληνα είναι νά πλάθει μέ σχετική εύκολία
άφηγήματα γύρω άπό τήν άποψή του ,
στά όποια μπλέκει δυνάμεις καί παράγοντες πού δέν έλέγχει, ουτε γνωρίζεικαλά-καλά Βλέπουμε , φερ είπείν,
ένα κράτος νά κάνει κάτι που είτε μας
άρέσει, είτε όχι και άμέσως ψάχνουμε νά βροϋμε ποιόν έκπροσωπεί, ποι
ός τόν θει τίνος οί πλάτες τόν ύποστηρίζουν. Πολλές φορές, οί άρχικοί
δρντες άντικαθίστανται κυκλικά και
άενάως . Ασφαλς , δέν ίσχυρίζομαι
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
δίασαν οί Πιερρακάκης-Χάλαρης μαζί μέ τόν Γιάννη
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Άνασχηματισμός
έπί θύραις
Ανοικτό τό ένδεχόμενο
άναχεφαλαιοποιήσεως
τραπεζν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Υπάρχουw άκόμη κυνηγοί βρυκολάκων, Υπάρχουν βρυκόλακες; Κάποιος πιστεύει πς να, άφού
κατέβαλε 3.185 δολλάρια για νά άποκτήσει ένα διακοσμημένο κασελάκι μέ σύνεργα γιά τήν έξόντωση βρυκολάκων , Τό όποίο δημοπρατήθηκε άπό
τόν οίκο Hansons Auctioneers στό Derbyshire
Τής Άγγλίας: Το κασελάκι είχε έσωτερική έπένδυση
άπό βελούδο, μέστρίφωμα άπό μετάξ, καί Τό έσωτερικό του καπακιού ήταν διακοσμημένο μέ είκόνα
Τής Άναστάσεως, Περιείχε τρείς σταυρούς, χάντρες
ροζαρίου, μιά Βίβλο, ένα μικρό πιστόλι, ένα μικρό
μαχαίρι μέ άσημένια λεπίδα, τανάλιες γιά έξαγωγή
δοντιν καί-γιά λόγους που δέν μπορεί νά έξηγήσει κανείς-δόντια καρχαρία. Άνάγεται στίς άρχές
του 20ού αίνος, όταν ή λαϊκή παράδοσις για βρυκόλακες είχε έπιστρέψει Υγιά τά καλά, μετά Τήν έκδοση τό 1897 του μυθιστορήματος του ΜπράμΣτόκερ Δράκουλα.
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τού ύπουργικού συμβουλίου,
που έχει προγραμματισθεί γιά τήν προσεχή Παρα σκευή, θά είναι κατά πάσαν πιθανότητα ή τελευταία
μέ τήν σημερινή σύνθεσή του . Αξιόπιστες πληροφορίες φέρουν τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκηνά έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις του σχετικς
πρός τίς άλλαγές πού θάγίνουν, τόσο όσον άφορα τά
πρόσωπα δσο και τις δομές των Υπουργείων πού θά
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ 3
ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ διανομής μερισμάτων κατά δύο
μήνες, έως τήν 1η Ιανουαρίου, έπέκτεινε ή Εύρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, έν συνέστησε στίς τράπεζες νά
είναι έξαιρετικά συγκρατημένες όσον άφορά τά μπόνους πού δίδουν , και σημείωσε ότι θά έπανεξετάσει τις
άτοφάσεις αύτές στό τέταρτο τρίμηνο του έτους
Συνέχεια στήν σελ. 2
σπίτι σας κάθε
πρω)με συνέτεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
συνδρομή δ0Ε
Ειδική προαφορά
γιανέους συνδρομητές)
Τριγμοί, βαβαί, άπό τόν τάφο του Θεμιστοκλέους
έπρεπε νά έχει διαφυλαχθ ί
άπό τους Έλληνες ς κόρη
Τό 1930, δ παππούς κατοικίω μας καιί σχεδόν κάμου, ό Λακεδαιμόνιος Ίωάννης Πατσουράκος , άγόρα- μαι έκεί . Το Αμπελάκι είναι τής Σαλομίνοs. Καί βά πραy- όφθαλμού, έχει -άπό χρόνια
σε ένα κάγροτεμάχιον στό
Αμπέλάκι (και όχι κΑμπέλά- ριό στήν Σαλαμίνα Και έκi , όχι στήν Σαλαμίνα άλλά Τηγείο , σέ σκουπιδότοπο,
κιαν όπως κακς καί άνιστορήτως άναφέρεται άκόμη καί
στις πινακίδες του Δήμου ) διαννκτέρευσε τήν κρίσιμη τήν εύθύνη τού έορτασμού Σολομινομάχων είναι σήμερα
Σαλαμίνος . Από τά τλη τού ήμέρα πρό τής ναυμαχίας ό
'50 ύπάρχει bκi ή εέξοχική έλληνικός στόλος!
Έφέτος έορτάζουμε τά
θε Σαββατοκύριακο βρίσκο- 2.500 χρόνια άπό τό έπο
Ιoχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΑΛΟΙΚΗ
ΣΣάμερικανικό δικαστήριο κατέληξε ή υπόθεσις
ένός ίσπανικού πλοίου, Τό όποιο είχε βυθισθεί σέ
ναυμαχία μέ τους Βρεταννούς Τό 1804. Τό δικαστήριο διέταξε νά έπιστραφούν στό ίσπανικό δημόσιο
594.000 χρυσά και άσημένια νομίσματα, τά όποια
είχε πάρει άπό Τό πλοίο έταιρεία ναναγιαιρέσεων
Σημειωτέον ότι ή βύθισις του πλοίου Νουέστρα
Σενιόρα ντέ λάς Μερσεντέp έξω άπό Τίς άκτές Τής
Πορτογαλίας ήταν ή άφορμή για Τήν έμπλοκή Τής
Ίσπανίας στούς ναπολεοντείους πολέμους
τό μοναδικό έναπομένον χωματοποιηθούν έκδηλσεις πολλά-μετατραπεί σέ ναυσέ κρανίου τόπο!
στόν δρμο του Αμπελακί - στήν Σχολή Δοκίμω!
ου (και όχι Αμπελακίων)
Άσφαλς , οί έχοντες
Άλλά και ό Τμβος τν
διεπίστωσαν ότι ή άρχαία χρος φιλοξενίας διαφόρων
Σαλαμίς , δ τόπος πού θά
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ. 2130 170 670
email. [email protected]
18 ΕΣΤΙ
μΟ ΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 4
29-7-2020