Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράάφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΔΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
λες , έκλεσε με το κα επιχορηγήσεων, οφού
λάθι της Ελλάδος να το tελικό n0oό για την
γμίζα με 70 διο . ευ ελληνική Ελευρά διαΑχυβερνητι . ρ.
κό στρατόε8ο , κα
θς ο "λευκός κα oτην Κυέρνηση αιτά . oεις Βoρά την όκαμπη
Το κλίμα ευφοpdας ao τις αρχικές εκτιμή.
την μαραθνια ουντ - των 70διο. για την Ελ . Βoppd ως προς το nοοο
δρίαση της Συνόδου λάδα napά το oφupοκό - στό των εmιχορηγήσε
Κορυφής των ητιν ma των ββρεων χο ων .
της ΕΕ στις Βρυξλ ρν για την μείοση των
Περιορισμένη η Τουριστική κίνηση
Στα παραλιακή τοu Νομού Πρέβεζας
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
20/7/1974!
Έμενα στον οομό του Aεροδρόμιου (NΔ) της
Περιοριομένη cίναι n του- |
κά του Νομού nρepeζος εν
μέοω θέρους , και όnως διο
Ινε μηνν και μα γυναίκα
Διαψεύστηκαν
οι κασσάνδρες.. .
tελευταίες ημέρες ήθελαν την Ευρωnαϊκή
Ένωση να διαλύετα rλικά η Ε.Ε. όχι
: να κατοδικαστούν Θα nrpoe ην ξημια.
α noiitKoί του αντino - Η αμερικαννική κυβέp - ματοδότησn notικν
Roι για την υnόθεση vmon εnέβαλε στην Νο - ή μn . και όμως ουτό το
Μοvartis, οδήγησε στην varts npoστιμο nep . Πtov σημαντικό npo
, των npay nou 230 εκατ. ευp μ συno για ν διερεύνη
ματικν ενόων , neo - νο να τmν ΕΛoa , για ση της υnόθεσης . ..
νά ιστρν και φορμα αθέμτo αντογωνσμό , δεν εκλήoη να καταθ .
κοπον , όnως anoδe . oφού ήt
xeηκε σε όλα τα μέρη στο αμερικονικό χpnτου κόσμου , όnou n ματιστήριο .
σει , καίτο, onως ανέφαρε ο δικηγόρος το ,
μόνον άντε αλλά βγήκε περιοοότερο
οφορο έδαφος, Λέγε . Γεv. Δευθυντής της
τ ότι το οδικήματα 6 . Μovarts στην ΕΛόδa . noκpιon
στάσεις μπορεί να σταθεί αντάξια των ne
νέχεα στη σελ8