Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(19181950 .
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 .
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
21 Ιουλίου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Ζέστη μέ ίσχυρούς βορείους άνέμους Θερμοκρασία έως 34β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός μέ μετρίους άνεμους, Θερμοκρασία έως 33 β.
Αριθμ. φύλ 41709
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
Πωάννου όσίου και Συμε ν του διά Χριστόν σαλου
Σελήνη 1 ήμέρας 1Ανατολή ήλίου 619-Δύσις 843,
ΠΑΝΑΠΙΩΤΗΣ ΠΠΚΡΑΜΜΕΝΟΣ: <ΤΙΜΗΜΟΥ!ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΙΩΘΩΠΟ ΙΣΙΟΔΟΞΟΣ>
<Κύριε Πρόεδρε, λιποθυμ. Κρατήστε
την σημαία για νά
μήν πέσει κάτω!>
Μάθημα πατριωτισμού 15χρονης Κυπρίας μαθήτριας μέσα
στήν Μητρόπολη Αθηνων
ωθεί πς ή μικρή μαθήτρια είναι καλά.Ένα
ΗΤΑ μιά ήμέρα μνήμης. Ήταν ή ήμέρα πού μαρχος πού παρέστη στήν τελετή μετά δέκα
έπρεπε νά θυμηθούμε πς ό διχασμός όδηγεί χρόνια -ό Γιργος Καμίνης άπούσίαζε έπι
σέκαταστροφές . Σάν τήν είσβολή τν Τούρ- δεικτικς) και άλλοι έπίσημοι κρατντας
κων στήν Κύπρο. Ηταν όμως και μια ήμέρα όλοι τις προβλεπόμενες άποστάσεις. Μπο
Ελπίδας. Μιά ήμέρα κατά τήν όποία οί γενιές ρείνά ήταν ή συγκίνησις της στιγμής, μποτν Ελλήνων άγκαλιάσθηκαν γύρω άπό την ρεί ή ζέστη, μπορεί όλα μαζί, άλλά ή νεαρή
σημαία. Στήν Μητρόπολη τν Αθηνν . Τήν σημαιοφόρος αίσθάνθηκε τίς δυνάμεις της
Κυβέρνηση έκπροσπησε δάντιπρόεδρος νάτήν έγκαταλείπουν."Ετοιμη νάλιποθυμή
Παναγιτης Πικραμμένος στήν έπιμνημόσυνη έκδήλωση τιμής γιά τούς πεσόντες του νήσεως μέ μια άγωνία . Να μήν πέσει κάτω
πραξικοπήματος του 1974 και της τουρκικής ήσημαία . Δέν ζήτησε βοήθεια για την ίδια.
είσβολής στήν Κύπρο . Δίπλα του , σημαιοφόρος, μια 15χρονη μαθήτρια άπό τήν Με γαλόνησο. Κοντά τους δ βουλευτής Θεόδωρος Ρουσσόπουλος, ό δήμαρχος Αθηναί- τάτόν άρχικό αίφνιδιασμό, κράτησε τήν σηων Κστας Μπακογιάννης (ό πρτος δή- μαία λέγοντας τίς δύο λέξεις πού μπορεί ένας
γνήσιος"Ελλην νά πεί σέ μία τέτοια στιγμή:
Τμήμουν Γιατί είναι τιμή νάκρατα κανείς πατρικό ένδιαφέρον για μια έκπρόσωπο της
τήν σημαία. Ήταν μιά στιγμή στήν όποία
άπετυπθη ή τιό γνήσια έκφρασις τατριωτισμού, ταυτοχρόνως άπό τόν πολιτικό πού
είχε πρίν πολυετή ύπηρεσία σέ έναν άκρο- φυλής. Ακτίνα αίσιοδοξίας χαρακτήρισε ό
γωνιαίο θεσμό του Κράτους και άπό την μαθήτρια πού ξεκινα τρα την πορεία της, και
μαζί μέ τούς συνομηλίκους της άποτελούν
την έλπίδα για τον μέλλον του έθνους . Του
έθνους πού είναι ένα και άδιαίρετο, απο την λούμε στήν μνήμη μας τούς πεσόντες γα
Κέρκυρα μέχρι και την Κύπρο. Αργότερα,
κατά την τελετή καταθέσεως στεφυνου μή πού τούς άξίζει . Ό άγνας και τά όνόμαΜνημείο τοϋ Άγνστου Στρατιτου, ό Παναγιτης Πικραμμένος έδειξε τήν άνθρπινη
πλευρά έπιδεικνύοντας ένδιαφέρον νά βεβαινέας γενιάς πού πρωταρχικά έδειξε τήν άγάτη της πρός όλα όσα ή σημαία έκπροσωπεί.
Τήν πατρίδα, τάίδανικά και τήν ίστορία της
ίδιος την στάση αυτή της μαθήτριας
Μέ τέτοια αίσθήματα δμίλησε για τήν
έπέτειο της είσβολής : Σήμερα 46 χρόνια μετά τήν είσβολή στήν Κύπρο άνακασει έστράφη στόν άντιπρόεδρο της ΚυβερΚύριε Πρόεδρε, νά σας δσω τή σημαία νά
τήν κρατήσετε νά μήν πέσεν είπε στραμμένη πρός τόν κ. Πικραμμένο. Και αύτός, μετην έλευθερία και τούς άπονέμουμε τήν τιστό
τά τους δέν πρόκειται νά ξεχαστούν ποτέ. Η
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Είσαγγελική
παρέμβασις για την
τραγωδία στό Μάτι
<Πέφτουνν ένα-ένα τά όχυρά
Ο Χιτης
που κούβεται.
πίσω άπό
ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τής Είσαγγελίας.
Πρωτοδικν προεκάλεσαν οι συνεχείς
άποκαλύψεις για τήν δράση τής ήγεσίας
του Πυροσβεστικού Σματος στίς καταστροφικές υρκαϊές στό Μάτι , τά Κύθη.
ρα και την Μάνη (τό 2017) . Τήν κινητοποίηση του Είσαγγελέως Εύάγγελου Ιω
αννίδη προεκάλεσαν τόσο τά ήχητικά
ντοκουμέντα μέ κπρωταγωνιστήν τόν το τε άρχηγό τής Πυροσβεστικής Βαγγέλη
Ματθαιόπουλο καί τις άπειλές είς βάρος
του πραγματογνμονος Δημητρίου Λιότσιου , όσο και ή μήνυσις πού κατέθεσε
δτελευταίος. Οκ. Λιότσιος έδέχθη άφο
ρητες πιέσεις προκειμένου νά μήν ύποδείξει στό πόρισμα τίς τεράστιες εύθύνες
ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩ νά άλλάξω σήμερα το έπίπεδο της -ό καττερος ίεραρχικς άξιωματικός ήχογραάνάγνωσης τν νέων συγκλονιστικν άποκαλύψε-φει άντερό του έπειδή δέν του έχει ίχνος έμπιων για τό Μάτι. Διότι ή πρτη, ή προφανής, αυτή στοσύνης
πού έμφανίζει τόν τέως άρχηγό της Πυροσβεστικής μς παρεμβαίνοντα στο έργο του πραγ- ή τιμωρία τν άνυπάκουων άξιωματικν (πού
ματογνμονα που έπρόκειτο νά άποδσει εύθύ- άρνουνται νά συγκαλύψουν) είναι νά άφήνονται
νες σέ άνωτέρους του, σέ πολιτικούς , σέ άλλους , άβοήθητοιστό έλεος του Θεού να κατασβέσουν
είναι έκ των ν ούκάνευ. Δικαίως άγανακτούμε. Θέ -φωτιές χωρίς έναέρια μέσα
λω όμως νά θυμίσω ότι οί δύο άξιωματικοί δέν ήταν
πολιτικά στελέχη κόμματος. Ήταν βαριάν στελέ - δ άνωτερος όμολογεί ότι ή προτεραιότητά του δέν
χη πρτης γραμμής του Πυροσβεστικού Σματος είναι ή προστασία της άνθρπινης ζωής άλλά ή χρήντό όποιοάνήκει στά Σματα Ασφαλείας . Όμιλούμε ση-εκθεση της άνθρπινης ζωής σέ κίνδυνο, μέ
γιά τόν σκληρό πυρήνα του κράτους. Όμλούμε για στοχο την έκκαθάριση λογαριασμν μεταξύ άξιωένα άπό τά πλέον ίστορικά και συντηρητικά σματα έντός τν όποίων έπικρατουν συνήθως πατριω- -ό άντερος άπειλει τόν καττερο ότι θά προσλάτικές άπόψεις . Έντός τν όποίων έπικρατουν βα- βει τρείς δικηγόρους για νά τόν έξοντσουν άν
θιά έμπεδωμένες άντιλήψεις για τήν έννοια του καθήκοντος, γιά τήν προστασία της άνθρπινης ζωής Εδω δέν έχουμε νά κάνουμε μόνο μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ
καί της περιουσίας, δημόσιας-ίδιωτικής . Είναι βαθύ άλλά μέ κάτι βαθύτερο: Μέ τό σάπισματου σκληροϋ
κράτος ή Πυροσβεστική μαζί βεβαίως μέ τήν ΕΛΑΣ , πυρήνα τού κράτους. Μέ τήν υίοθέτηση της μεθότό Λιμενικό Σμα και τις "Ενοπλες Δυνάμεις . Οί δυ- δου της συγκάλυψης εύθυνν μέ εύθετες άπειλές.
νάμεις της είναι άλλωστε συγκεντρωμένες σέ έγκα- Εδ άνακαλύπτουμε ότι πυροσβέστες γίνονταν
ταστάσεις πίσω άπό τό Μέγαρο Μαξίμου και τό Προ - Νέρωνες! Εδ βλέπουμε πυροσβέστες που άδιαεδρικό Μέγαρο . Τόσο κοντά στήν έξουσία. Όταν φορουν γιά τήν ζωή τν συναδέλφων τους και των
λοιπόν διαβάζω διάλογο μεταξύ του Αρχηγου και συμπολιτν τους . Έδω μαθαίνουμε ότι το θράσος
πραγματογνμονα έπιπυραγου πού διόρισε ή δικαι- έγκαταστάθηκε μέσα στό κράτος και έγινε μοτίβο
οσύνη άπό τόν όποιο προκύπτει ότι:
-δ άντερος φέρεται νά τόν προειδοποιε ότι
το έμβόλιο
για τόν
. Σέρ Μενέλαος
ΝΠάγκαλος
(σελ. 4)
ματικν
Οί δύο Έλάδες θά
έοοτάσουν τό 1821
του καταλογίσει εύθύνες , τότε νά μέ συγχωρείτε!
Συνέχεια στήν σελ.3
τής Μαρ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη *
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ έμφάνιση, στό έλληνικό προσκήνιο, της ΤΙΜΗ ΣΤΟ '21 ,
της αύθόρμητης αύτης κίνησης, πού
άναπτύχθηκε μέ χειμαρρδεις ρυθμούς σέ έλάχιστο χρόνο, καί πού έθε σε ς άκρογωνιαϊο λίθο της υπαρξής
της την άπόδοση τιμν στούς ήρωες τής Επανάστασης του 1821, όπως
τούς άξίζει , καθς καί τόν σεβασμό
στή μακραίωνη ίστορία τν Ελλήνων,
είχε και ένα μή άναμενόμενο άποτέ
λεσμα: τή συνειδητοποίηση, δηλαδή ,
της ύπαρξης μιάς δυαδικής Ελλάδας.
Όδυαδισμός αύτός άναδύεται καταρχήν μέσα άπό τίς γνωστές ίδεοληψίες
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Όρισμένοι κινηματογράφοι
άνοιξαν και πάλι χθέ , ύστερα άπό έξι μήνες κατά τους όποίους είχε άνασταλεί ή λειτουργία Τυo, αυξάνοντας Τις έλπίδες ότι ή δεύτερη μεγαλύτε
ρη στόν κόσμο άγορά κινηματογραφικν τινιν
μπορεί νά άρχίσει νά άνακάμπτει άπό Τις έπδυνες
άπλειες πού προεκάλεσε ή πανδημία του κορωνο
Του, Οί κνεζικές άρχές άνεκοίνωσαν Τήν περασμένη
έβδομάδα ότι θά έπιτρέψουν Τήν έπαναλειτουργία
κινηματογράφων σέ περιοχές χαμηλού κινδύνου, μέ
συγκεκριμένους περιορισμούς, σέ μιάν είδηση πολυαναμενόμενη γιά τήν βιομηχανία του θεάματος
σέ πόλεις Τής Κίνας
Έχκαθάρισις δηλσεων
σέ όκτ δόσεις
Η Αίγυπτος στέλνει
στρατό στήν Λιβύη
ΣΕ8 δόσεις έκκαθαρίζονται άπό χθές τό βράδυ οί δηλσεις φορολογίας είσοδήματος πού ύποβάλλονται
μετά τήν δημοσίευση στήν Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως του σχετικού νόμου . Γιά δηλσεις πού έχουν
ήδη ύποβληθεί και δέν έχουν έξοφληθεί, οί προσαρμογές μετά τίς άλλαγές πού έφηνίσθησαν θά έμφανίζονται άπό σήμερα στήν Προσωποποιημένη Πληροφόρησην .
ΤΟ κοινοβούλιο της Αίγύπτου ένέκρινε χθές τήν άνά
πτυξη στρατιωτικν δυνάμεων στό έξωτερικό γιά την
καταπολέμηση έγκληματικν πολιτοφυλακν και
κξένων τρομοκρατικν όμάδων σέ ένα κδυτικό μέτωπου σέ μια έμμεση άλλά καταφανή άναφορά στήν δυτ κήγείτονα Λιβύη"Όπως τονίζει ή άπόφασις, τά αίγυπτ
ακά στρατεύματα θά ύπερασπισθούν τήν έθνική άσφάλεια . Δέν έδόθησαν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Βουλή
Συνέχεια στήν σελ.5
Μιά οίκογένεια στήν Πενσυλβανία τν ΗΠΑ
έμεινε έκπληκτη όταν είδε τόν σκύλο της νά γλείφει μιά μυστηριδη κολλδη ούσία που έσταζε
στους τοίχους. Τελικά , άποδείχτηκ ότι ήταν μέλι
καθς στήν σκεπή είχαν κάνει άποικία μέλισσες. Ή
Άντρέα Ίζαμπέλ και ό σύζυγός της ζουν στό σπίτι αύτό, έδ και πέντε χρόνια και δήλωσαν στό
CNN πς δέν είχαν κανένα σημαντικό πρόβλημα μέ την κατοικία τους . Κάποια μέρα στήν περιοχή της ξέσπασε καταιγίδα μέ άποτέλεσμα να πιστεύουν ότιή ουσία πού έτρεχε στους τοίχους Τού
σπιτιού ήταν άπό τό νερό Τής βροχής Τήν έπομένη όμως τό ζευγάρι συνειδητοποίησε πς τό ύγρό
αυτό ήταν φρέσκο μέλι.
!ΕΣΓΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 2
σπίτυσαςκάθε
πρωβμε συνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη, 80Ε
συνδρομη
Ανήμερα του Προφήτη
Ήλία, τόν μοιραίο Τούλιο..
Ειδική προσφορά
καί τηλεόραση.Έτσι κι έκείνο
τό πρωί , άπό τηλεφωνήματα συγγενν μας στό έξωδία του Ενέσκου ) , άλλά και τερικό, άπό έπαφές του παΌσα χρόνια καί άν περά- γιά Τόν Έλληνισμό , γιά τήν Βουκουρέστι (ό σταθμός του
σουν , έκείνη ή ήμέρα θά μάς Ελλάδα καιί τόν κόσμο! Είχα- εχε γιά σήμα Τήν είσογωγή
στοιχεινει! Άνήμερα του
Προφήτη Ήλία, τότε που κωδικήν έπαφή μας μέ τον
ή χρα , ύπό την άσφυκτι - ξω κόσμο . Το ραδιόφωνο , στήν Μόσχα, μέ τήν Φω- τέρα μας μέ κάποιους πακή έλλειψη πληροφορήσε- μέ τούς σταθμούς τής Ντ - νήτής άλήθειαφ, άναζητου- λαιούς πολιτικούς, οί όποίοι
ως , προσπαθούσε, ματαίωs ,
νά μάθει τί άκριβς συνέβαινε, Τί έμελλε νά συμβ, τί
ταιζότανν γιά τήν Κύπρο, έπομπές στά έλληνικά, στό
Ιoχύa γα συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
με σχεδόν συνηθίσει στήν άπό τήν Βαλκανική ΡaψωΔΩΡΟ
. Ελάχιστοι θυμούνται σήμερα πς όταν στς
άρχές του Β Παγκοσμίου Πολέμου ή Γαλλία έπε
φτε, ό βρεταννικός στόλος είσέβαλε στό λιμάνι του
Μέpς έλ Κεμπίρ στήν Άλγερία και βύθισε τά γαλλικά πολεμικά γιά νά μήν περιέλθουν στούς Γερμανούς Τρα ή Ένωσις Παλαιν Ναυτν της Γαλλί
ας καλεί τό Λονδίνο νά άναλάβει τό κόστος για τήν
άνέγερση μνημείου γιά τους 3.149 Γάλλους πεσόντς σέ έκείνη τήν έπιδρομή .
υτσε Βέλλε , του BBC,
τν Παρισίων . Άκόμη και
στά Τίρανα , που μετέδιδαν νά άκούσουμε στήν λεχ - μαθαίναμε ότι στήν Κύπρο
σαμε νά μάθουμε κάτΙ, πού είχαν τόν τρόπο νά πληδέν είχαμε τήν δυνατότητα pοφοροϋνται τά γεγονότα,
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2190 170 670
enail. [email protected]
μενη έλληνική ραδιοφωνία
Συνόχεια στήν σελ. 4
μ ΕΣΤ)
:ΕΣΤΙ.
21-7-2020