Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Σ . Ε 1876
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
Παρασκευή
10 Τουλίου 2020
Τον έν Νικοπόλει της Αρμενίας 45 μαρτύρων
Σελήνη 20 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.11- Δύσις 8.49
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ . (23-32β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ . (20-32β)
Αριθμ. φύλ . 41700
/Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΠΑΤΟΙΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝΕΙΝΑΙΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ
Όλαϊκισμός του πεζοδρομίου
βλάπτει σοβαρά
ομιου
την πατρίδα
Έμπόδισε
τίς μεταρρυθμίσεις στό άσφαλιστικό, στό Σύνταγμα,
στο άρθρο 16, στό περιβάλλον
τότί έγινε μέ την άπλή άναλογική φετίχ τήν έλευθερία του συνέρχεσθαι, άλλά ποτέ δέν έκανε τόν κόπο νά έξετάσει τό όποιο κοινωνικό
δφελος ή τήν δποια κοινωνική ζημία άπό τήν άσκηση της ελευθερίας
του συνέρχεσθαι. Η άλήθεια είναι
πικρή: ό λαϊκισμός του πεζοδρομί
ου ζημίωσε άνεπανόρθωτα τήν πα μένη Ελλάδα, άλλά πς ή Πολιτεία τρίδα. Εμπόδισε κρίσιμες άλλαθά τούς βρεί έργασία. Πς θά άνα - γές . Καθυστέρησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ο λαϊκισμός του πεζοδρομίου έμπόδισε τίς μεγάλες
άνάκαμψις. Ή άνάπτυξις. Ωστόσο
τό πολιτικό μας σύστημα χθές έκανε μέ άφορμή τό (σωστό βεβαίως)
ΟΙ ΑΦΙΕΕΙΣ τουριστν , ένω ό
Ιούλιος κοντεύει πλέον στό μέσον
του , κυμαίνονται ήμερησίως μετά 20-30.000.Όταν πέρυσι ξεπερ - νομοσχέδιο Μητσοτάκη-Χρυσονούσαν, συμφνως πρός τά διαθέ σιμα στοιχεία, τίς 100.000 ήμερησί - πολυτελείας. Μέ θέματης, τόν όριως . Οι αριθμοί αύτοί θά έπρεπε νά
προκαλούν συναγερμό στό πολιτι
κό σύστημα. Σόκ. Αγωνία . Από τά
30 έκατρμμύρια τουρίστες πέρυσι
ή Ελλάς ίσως καταφέρει να ύποδε - μία ρετρό άναμέτρηση μεταξύ του
χθεί φέτος μέ τό ζόρι 3-5 έκατομμύ - Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Άλέξη Τσίρια έπισκέπτες . Κανονικά ή οίκονομία θά έπρεπε να είναι διαρκς Φφης Γεννηματά γιά τό ποιός στάσθησαν άπό τήν πορεία κατά του νομοσχεδίου και έρριξαν μοτό πρτο θέμα της άτζέντας . Τί θά
γίνει τό φθινόπωρο! Η άνεργία! Η κδημοκρατικής παρατάξεως. Γιά
και τίς Πρέσπες . Γιά τό ποιός είναι
άξιος της μοίρας του καί ποιός όχι .
Ποιός άσχολείται! Εκτός τόπου και
χρόνου σχεδόν όλοι. Εκτός τόπου ,
διότι τό μεΐζον πρόβλημα δέν είναι
πς θά διαδηλνουν άνθρωποι που
δέν έχουν έργασία στήν καθημαγχοίδη γιά τίς πορείες μία συζήτηση
σμό του φασισμού, τόν τεριορισμό
τν διαδηλσεων, τίς ρυθμίσεις
τν πορειν. Συζήτησις πολυτελείας, ή όποία έπίσης έξελίχθηκε σέ
ταχθεί ή οίκονομα .
Έκτός τόπου και χρόνου, διότι
τό πολιτικό μας σύστημα άρνείται άλλαγές στό άσφαλιστικό σύστηνά είσέλθει στήν ούσία τν θεμάτων και έπιμένει νά έπικεντρνεται
στήν διαδικασία."Έχει άναγάγει ς
Επεισόδια προεκάλεσαν χθές στό Σύνταγμα 1.000 άτομα πού άπεματό 2000 και τό 2006. Ποιό ήταν τό
άποτέλεσμα; Τό εύρήκαμε μπροστά
πρακαι τής Προέδρου του ΚΙΝΑΛ
είναι δ αύθεντικός κληρονόμος τής λότωφ κατά τν άστυνομικν. Έγιναν 9 συλλήψεις καί προσαγωΣυνέχεια στήν σελ.3
γέs έν οί δυνάμεις άτθησαν τούς διαδηλωτές
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αρχηγός τοϋ Κέντρου
μέ οίκόσημο
τόν Καραμανλή!
Μεϊμαράκης δικαινει
<Εστίαν γιά Μπορρέλλ
Ίστορίες διαπλοκής
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ λέει ότι ό όλιγάρχης, γνωστός ποδο-τρα ή διανομή της διαφημιστικής δαπάνης του
σφαιρικός παράγων , άποφάσισε νά έπιστρέψειτό 1
έκατομμύριοεύρ πού έλαβαν τά Μέσα Ενημέρω-ματα πού μέχρι στιγμής δέν έκπληρνονται, είναι
σής του άπό τήν Ελληνική Δημοκρατία για τήν δι αφημιστική καμπάνια κατά του κορωνοϊού, μόνον
όταν έμαθε ότι ο άνταγωνιστής του στήν τηλεό- έναν άπλό λόγο που έχουμε άναλύσει σέ παλαιόραση, στίς έφημερίδες και στό ποδόσφαιρο έλα - τερα σημειματά μας: το αίτημα στήν συγκεκριμέβε περισσότερα άπό αυτόν . Άλλις-άς μήν ύπάρχουν αυταπάτες-δέν έπρόκειτο νά τά έπιστρέψει!
Η Κυβέρνηση πιθανολογντας άλλωστε τίς άντιδράσεις πού θά προκαλούσε ή δημοσιοποίηση της σέ άντάλλαγμα γιά την ίσχυρότατη στήριξη πού
λίστας Πέτσα φρόντισε πρτα νά καταβληθουν τά παρείχαν τά Μέσα του όλιγάρχη στόν άγωνα της
χρήματα πρός άπαντες τούς όλιγάρχες καί έπει- ΝΔ νά <ρίξειν τόν Τσίπρα.
τα νά άνακοινσει τόν κατάλογο. Μέ τήν έλπίδα
ότι όποιος θιγεί θά τό σκεφτει πολύ να επιστρε άπό τά 20 έκατομμύρια της διαφημιστικής δαπ ψει χρήματα που είσέπραξε . Φεϋ! Φρούδα έλπίς.
Τό όνόρε άπεδείχθη ίσχυρότερο. Τό ρεπορτάζ λέ- νης για να στερεσει τίς βασικές μηντιακές ίσορει έπίσης κάτι άλλο: κάποιος κάποτε πρό μηνων ροπίες σε όλο τόν τηλεοπτικό-διαδικτυακό χάρ
προέβλεψε στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο- τηκαι νά δημιουργήσει ύποχρεσειςν έναντι τοϋ
τάκη πς όταν λήξουν όπως λήξουν οί άνταγω νισμοί τού όλιγάρχη μέ τούς συναδέλφους του ,
στό τέλος, θά στραφει και έναντίον του . Η στιγμή Χη και ορισμένων δορυφόρων δέν είναι ή τήρηση
αύτή πλησιάζει. Ήρθε. Η έπιστροφή του τσέκ είναι της ίσορροπίας άλλά ή κατάργηση του άνταγωνιό προάγγελος. άρνηση της Κυβέρνησης νά συμπράξει στόν ύποβιβασμό άνταγωνίστριας ποδο-δριοτων Ευρωπαίων Δημοσιογράφων τόν Νοέμσφαιρικής όμάδας όπως ήταν ή άπαίτηση του όλι- βριο του 2018, σέ συνέδριο του Μορφωτικου Ίδρύγάρχη, ή άρνητική γιά τά συμφέροντα του όλιγάρ-ματος τής Βουλής τήν Ανοιξη του 2019 άλλά καί σε
χη έκβαση της πλησης συνδρομητικού καναλιου ,
δημοσίου σέ συνδυασμό μέ πολιτικά καί άλλα αίτήΤΗΝ διαμάχη του
Αλέξη Τσίπρα μέ
τήν Φφη Γεννη
ματα για την κληρονομιά της δημοκρατικής παράταξη , ή
όποία κορυφθηκε
κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής
έσπευσε νάάξιοποιήσει ό Πρωθυπουργός
Κυρίάκος Μητσοτάκης γιά νά οίκειοποιηθεί πολιτικά και
ίδεολογικά τόν χρο του κέντρου . Εκμε ταλλευόμενος μιά άναφορά του άρχηγού τής άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως
Συνέχεια στήν σελ. 3
γεγονότα πού μέ μαθηματική βεβαιότητα όδηγουν
στήν σύρραξη και στήν σύγκρουση. Και τοϋτο για
νη περίπτωση δέν είναι ή ίσότιμη μεταχείριση. Τό
αϊτημα είναι ή κατάργηση του άνταγωνισμου και ή
έξαφάνιση τν άνταγωνιστν άπό προσπου γής
(σελ. 4)
Η άπόπειρα του Μαξίμου νά άξιοποιήσει τά 10
Ή άβάσταχτη
ίλαρότητα του
πολιτικς ό0θου
έκλογικού μέλλοντος , κατέστη άπρόσφορος για
έναν πολύ άπλό λόγο . Διότι το αίτημα του όλιγάρτου Βύρωνος Γ Πολύδωρα.
Συνεστήθη Διακομματική
Έπιτροπή για την Θράκη
ΟΤΤΛΟΣ του παρόντος σημειματος
είναι μία παραλλαγή του γνωστου,
ήδη άπό τή δεκαετία του '80, βιβλίου του Μίλαν Κούντερα "Η άβάσταχτη έλαφρότητα του Είναι . Όπου
προβάλλεται ύπαρξιακά ή εύθραυστη μοτρα του άνθρπου , μέσα στό
πανίσχυρο πολιτικά άσφυκτικό και
στό άπειρο φυσικό σύμπαν . (Καθα ρά Εύριπίδεια σύλληψη, ίδίως όταν
ό άνθρωπος κυριαρχείται άπό τάπάθη του.) Ο Τσεχο-Γάλλος συγγραφέας Μ.Κ., γεννημένος τό 1929-δέν
Συνέχεια στήν σελ. 3
σμου. Πρό κειται για αυτό που μιλντας στό ΣυνέΛεπτομέρειες στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
40 έπιστήμονες κατά
του Μεγάλου Περιπάτου
Βαθύτερη ύφεση
κβλέπειν τό IΟBE
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τά έπόμενα μοντέλα αύτοκινήτων δέν θά χρειάζονται κλειδιά , καθς θά άνοίγουν και θά τίθενται σέ λειτουργία άπό τό κινητό τηλέφωνο τού
ίδιοκτήτη τους Αύτό άναφέρει ή Αpple, έξαγγέλλοντας τήν διάθεση σχετικής έφαρμογής Τήν
όποία άνέπτυε. Μέσω τής κοινοποιήσεως του
Ψηφιακού κλειδιού θά μπορεί ό όδηγός νά τό μοιράζεται μέ έπί πλέον άλλους πέντε όδηγούς που
θέλουν νά όδηγήσουν τό άμάξι. Μέ αύττόν τόν
τρόπο θά μπορεί νά μεινει τήν έπιτάχυνση, Τήν
τελική ταχύτητα ή τήν ένταση ήχου, άν θέλει
νά προσφέρει περισσότερη σιγουριά στόν τρόπο όδηγήσεως κάποιου μέλους τής οίκογένειάς
του . Όσο γιά τήν άσφάλεια, ή έταιρεία έγκαινιάζι πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως ή άναγνρισις προσπου ή ή άνάγνωσις δακτυλικού
άποτυπματος.
<Ο ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟΣ Περίπατος στό κέντρο τν
Αθηνν ύλοποιείται μέ εύκαιριακές παρεμβάσεις, χωρίς έμπεριστατωμένες μελέτες και χωρίς νά συνοδεύονται άπό συμπληρωματικά έργαν καταγγέλλουν 40
έπιφανείς πολίτες, άρχιτέκτονες, καθηγητές πανεπι
στημίων, ίατροί και μηχανικοί, μέ έπιστολή πού άπηύθυναν στόν δήμαρχο Κστα Μπακογιάννη και τούς δημοτικούς συμβούλος . Διευκρινίζουν ότι είναι ύπέρ
Συνέχεια στήν σελ.4
ΣΤΗΝ έπί τά χείρω άναθερηση τν προβλέψεν
του για την ύφεση της έλληνικής οίκονομίας γιά τό
2020 προχρησε τό Ιδρυμα Οίκονομικν και Βιομηχανικν Ερευνν. Προβλέπει ύφεση άπό 7,5% έναντι
5% τής προηγούμενης προβλέψεως έως 10,5% στό δυσμενές σενάριο, στήν περίπτωση πού ή πανδημία συνεχισθεί έναντι προβλέψεως 9% στήν προηγούμενη
τριμηνιαία έκθεση .
Η ΕΣΤΙΑ Ε
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
σπίτι σας κάθε
πρω), με συνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
συνδρομη
Στό τέλος θά ξυριστεί καί ό γαμπρός
Ειδκήπροσφορά
. Άγνωστοι μέ μπογιά άπό παιδικό πάρτυ
έβαψαν μπλέ μια κουκουβάγια , έν σέ μια χελνα σκάλισαν ένα σύμβολο . Σέμια άλλη άνοιξαν τρύπες στό καβούκι γιά νά περάσουν άλυσίδα. Λίγο ή καραντίνα, λίγο ή ζέστη, μάλλον
δέν πάει καλά ό κόσμος . Καθόλου καλά. Πρόκειται γιά μία άκόμη θλιβερή περίπτωση κα
κοποιήσεως ζων . Σέ άνάρτηση στά μέσα κοΙνωνικής δικτυσεω , ό σύλλογος περιθάλψεως
άγριας ζωής ΑΝΙΜA ζητεί βοήθεια γιά τήν μπο
για στήν κουκουβάγια, ή όποία παρά τό συνε
χόμενο πλύσιμο παραμένει .
Aς δούμε τά πράγματα
μέψυχραιμία καί άς μήν ψαχνουμνε πάντα γιά τό ρυφό μήνυμα πίσω άπό τίς
πράξει Ή πανδημία είναι
άνομφισβήτητη. Και έπανακάμπτει δριμύτερη! Ή κυβέρνηση βρέθηκε, αίφνης, έμπρός γραμμή τν άλλοπρόσαλ- Τόν και ένας άλλος άκόμη δ ν
σέ μιά θύελλα, που σάρωνε τά πάντα Άνταποκρίθηκε κατά τόν καλύτερο δυνα- ληφλύση και τέλικς βυθί - τις κούρές τiς όποίες άφή νει ό φοβερός αύτός 1ό! Καί
δέν έχω νά π παρά εύχα, νει σέ μιά χρα τής όποίας και νά κρατήσει τόν κόσμο ριστν στόν κοαθηγητή Τσoί άμυνες στόν τομέα ύγείας μακράν τν μονάδων έντα - όδρα καί τούς συνεργάτες του καί φυσικά στήν κυβέρνηση γιά τόν τρόπο μέ
, τόν όποίο άντιμετπισαν
( Gκείνες τις κρίσιμες στιγμές)
τό τρόπο. Μάς μάντρωσε !
Τ άλλο θά μπορούσε νά κά
στηκαν στό χάο , προτίμησε νά παίξει κατενάτσιο
Ισχtει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
ήσον πολύ άσθενείς ;
τικής θεραπείας!"Εχασα έναν
καλό φίλο άπό τόν κορωνοΑντί νά άκολουθήσει τήν
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΩΝΙ 2130170 070
email: [email protected]
α ΕΣΤΙ,
λων ήγετν , οί όποιοι θερησαν τήν κάνοσία τής άγ - (πάνε τέσσερεις μήνε ) άπό
έχει πλήρως άποκατασταθ
0 ΣΤΙ
Συνέχεια στήν σελ. 4
10-7-2020 ο
PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΤΑΣ
9771108701151PHOTO: ΕUROKINISSI