Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κινήσεις συνεργασίας για τις επενδύσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9 771108 592148
ΟΙκο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 / τιμή: 1,30 Ε
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.063
Κινήσεις στρατηγικής
για τις επενδύσεις
15 ΧΡΟΝΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Φ Ergonomia
www.ergonomia.gr
Τράπεζα Πειραις
Αναχρηματοδότηση
228,8 εκατ. της
Ελαστικότερη Πολιτική ακολουθεί η κυβέρνηση στε να Προσελκύσει ξένους επενδυτές
Ειδικότερα , με τροπολογία Που κατατέθηκε
χθες στη Βουλή και ενσωματόθηκε στο νομο
σχέδιο Επενδύω στην Ελλάδα) επιχειρείται η
βελτίωση των Προϋποθέσεων υπαγωγής στον.
4608/2019 περί στρατηγικν επενδύσεων, εν
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές επεν
δύσεις οι οοίες Πλέον θα εκκινούν από το ίδιο
κσκαλίν με αυτές του βιομηχανικού τομέα , αλλά
και των Πρoηγμένων τεχνολογιν, οι οποίες με
βάση το ισχύον Πλαίσιο τύγχαναν ευνοϊκότερης
μεταχείρισης . σελ . 3
Με τρεις κινήσεις, οι οποίες σχετίζονται: α ) με
τη διεύρυνση των ορίων στε να χαρακηριστεί
μια επένδυση ως αστρατηγική , β ) τη διευκόλυνση των τουριστικν επενδύσεων να λάβουν
την ταυτότητα της στρατηγικής και γ ) τον χα
ρακτηρισμό ως στρατηγικνν των μεγάλων του
ριστικν επιχειρήσεων και συγκεκριμένα με
Προϋπολογισμό άνω των 200 εκατ., επιχειρεί
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να
δημιουργήσει τις Προϋποθέσεις για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στη χρα.
Στρατηγικές Επενδύσεις
" Ανω των 100 εκατ. χωρίς υποχρέωση
νέων θέσεων εργασίας ή άνω των 50
εκατ . με 100 νέες θέσεις
"Τουριστικά σχέδια από 30 εκατ. και
κατ' ελάχιστον 75 νέες θέσεις
Εμβληματικές Επενδύσεις
Τουριστικά σχέδια από 200 εκατ. και
κατ' ελάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας
Μια δύσκολη άσκηση επιλύει η MIG, συνεΠκουρούμενη από την Τράπεζα Πειραις
προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία
αναχρηματοδότησής της , Η Πειραις θα αναχρηματοδοτήσει το σύνολο των δανείων που
έληγαν χθες, ανεξόφλητου υπολοίπου 228,8
εκατ. ευρ , συν τους τόκους που αναλογούν
στο δάνειο της Fortress . σελ . 13
Κτηματολόγιο
Για Ποιες περιοχές
λήγει η Προθεσμία
Αναδρομικό Πάγωμαν
του ΦΠΑστα ακίνητα
Λήγει στο τέλος του μήνα η Προθεσμία συλλογής δηλσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο
Πλαίσιο του Κτηματολογίου για ακόμα 13 Περιφέρειες, με την Ελληνικό Κτηματολόγιο να
επισημαίνει ότι δεν θα δοθεί καμία άλλη Παρά
ταση στις προθεσμίες . σελ . 10
Θα ισχύσει από το 2006
Αναδρομικά από το 2006 θα
ισχύσει το Πάγωμα του ΦΠΑ
στα ακίνητα, σύμφωνα με τη
χθεσινή εξαγγελία του Πρω
θυπουργού. Ο Κυριάκος Mητσοτάκης μιλντας σε συνέ
δριο του Economist ξεκαθά ρισε άλλο ένα από τα προωθούμενα μέτρα για την επόμενη
χρονιά , βάζοντας τέλος στις
αμφιβολίες Που είχαν δημι ουργηθεί . Η προωθούμενη νο
μοθετική διάταξη θα Προβλέ πει ότι θα πάψει να επιβάλλε
ται ΦΠΑ σε όλα ανεξαιρέτως
τα νεόδμητα ακίνητα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκ
δοσης της οικοδομικής άδειας .
Αυτό σημαίνει ότι από τις αρχές του 2020 σε όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων είτε δεν θα
επιβάλλεται καθόλου φόρος
μεταβίβασης (αν πληρούνται
τα κριτήρια για την απόκτηση
πρτης κατοικίας) είτε θα επιβάλλεται μόνο φόρος μεταβ βασης ο οποίος θα υπολογίζε
ται με συντελεστή 3%. σελ. 5
Λμάνια
Ευρωκίνητρα για
ηλεκτρική φόρτιση Πλοίων
Δημόσια χρηματοδότηση αλλά και μειωμένους
φορολογικούς συντελεστές Προβλέπει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όποια κράτη-μέλη
θέλουν να Προοωθήσουν την ηλεκτροδότηση
των πλοίων από τη στεριά όσο αυτά βρίσκονται σε ευρωαϊκό λιμάνι. σελ . 11
Novartis: <Συνταγήν Πολιτικής σύγκρουσης
Σφοδρή σύγκρουση στηv προανακριτική επιτροπή της Βουλής , Που χθες συνεδρίασε για να
αποφασίσει τα πρόσωπα που θα κληθούν. Μάλιστα, οι κόντρες μεταξύ βουλευτν της Νέας
Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ δεν Περιορίστηκαν μόνο στην αίθουσα, αλλά επεκτάθηκαν και
στους διαδρόμους της Βουλής , μπροστά σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες. σελ 18
Μεγαλύτερο άνοιγμα
σε ξένες επενδύσεις
Σε περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της προχωράει η Κνα, εφαρμόζοντας μέτρα από 1ης
Ιανουαρίου του 2020 Που θα διευκολύνουν
την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ξένες
εταιρείες , όπως ανακοίνωσε χθες η κινεζική
ρυθμιστική αρχή για θέματα μεταρρυθμίσεων
κ εν η 2η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο
κατεβάζει συνεχς ταχχύτητα. σελ .15
Στο στόχαστρο Σuη φάκων
του Μαξίμου
οιχρεσεις
των τραπεζν τιμολόγια
Φλερυ
της ΕBRD
με Ελληνικός
Χρυσός
της AΑΔΕπλαστά
Επαφές
Φοροδιαφυγή
Εξετάζει συμμετοχή
Praktiker Hellas
ΒΛΕΠΕΙΡΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ
ΤΟ 2019-ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ >13
Το θέμα των τραπεζικν χρε
σεων θα συζητήσουν σήμερα
ο Πρωθυπουργός με τους τρα
Πεζίτες στο Μαξίμου , καθότι οι
τράπεζες στο Πλαίσιο των με ωμένων εργασιν τους Προχpησαν σε σημαντική αύξηση
των χρεσεων, στοιχείο το οΠοο
φαίνεται Πως έχει ενοχλήσει την
κυβέρνηση, αφού ήδη έχουνγί
νει και δημόσιες τοΠοθετήσεις
υπουργν . σελ.4
Διατάξεις που επέτρεψαν να φουντσει η φο
ροδιαφυγή με τα Πλαστά και τα εικονικά τιμολόγια
έχουν τεθεί σε ισχύ εδ και 6,5 χρόνια, με συ νέπεια το Δημόσιο να έχει ήδη χάσει έσοδα
ύψους Πολλν δισ. ευρ , όΠως διαπίστωσε η
ΑΑΔΕ έπειτα από έλεγχο. Πρόκειται για τις διατάξεις του Κδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγν με τις οποίες από την 1n-1-2013 δόθηε
η δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύ
θερους επαγγελματίες να εκδίδουν τιμολόγια |
από απλά μπλοκ χωρίς καμία διασφάλιση της
γνησιότητας. σελ . 4
Tον δρόμο της χρηματοδότη
σης για την υλοποίηση του επεν
δυτικού σχεδίου της Ελληνικός
Χρυσός στm Χαλκιδική φαίνεται
Πως ανοίγει η γρήγορη αποκa
τάσταση των εκκρεμοτήτων Που
είχαν Παρατpηθεί τα τελευταία
| χρόνια και καθυστερούσαν ο
έργο. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ησυγκεκριμένη επένδυση έχει
μπει στην ατζέντα του ενδιαφέ
ροντος τmς ΕBRD. σελ. 12
σελ 15
Πρόεδρος ΕΚΤ
Ρότζερ Ε.Α. Φάρμερ
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Warwick και
ομότιμος καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο UCLA
Το ασοζύγιο)
τωναποφασεων
Γιατί χρειαζόμαστε
περισσότερους
οικονομολόγους >2
του Μαρι0
Ντράγκι
ΓΑΧΑ. 87313 004%) 7
CAC 40 5.65344 008%) V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 61 36
DOW JONES 26.82019 (0,12%) Δ
FFSE 100 7.26074 (0,67%) DAX 30 12.79819 (034%)
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1133
ΧΡΥΣΟΣ 1.491515

Τελευταία νέα από την εφημερίδα