Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στις 25/11 το digital economy forum 2019
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦΦ 5588 Πέμππη 24.10.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Κόλλιας:
Να παραταθούν έως
31/12 οι προθεσμίες
για το Μητρ
Πραγματικν
Δικαιούχων
Οδική Βοήθεια
Χρυσή διάκριση για το >> Τελ
>>> Τελ.
Ασε τα επικοινωνιακά παιχνίδια και κάτσε
να δουλέψες
Interamerican
Απ. Βεσιρότουλος:
Η χόρα έχει αλλάξει τιχύτητα
Τη μετάθεση μέχρι το τέλος
του έτους όλων των προθεσμιν για την ηλεκτρονική
υαταχοηση από τα νομιά
πρόσυπα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της
Γραμματείας
Γενικής
Πληροφορ
Συστημάτων
(.ΓΠ. ) των στοιχείων των
Πραγματικν Δικαιούχων
τους , ζητά, με επιστολή προς
τον υπουργό Οικονομικν,
Χρήστο Σταϊκούρα, και το
Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής , Χρήστο
Τριαντόπουλο , ο Πρόεδρος
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταν
τίνος Κόλλιας.
Απαραίτητη
είναι, σύμφωνα με τον κ.
Κόλλια , να έχει προηγηθεί η
έκδοση νέων οδηγιν και να
έχουν ληφθεί υπόψη τα ερωτήματα , που έχουν τεθεί, και
οι ιδιαιτερότητες της κάθε
κατηγορίας, καθς και να
επανεξεταστεί το ύψος ή η
ολοσχερής κατάργηση του
ετήσιου τέλους.
Αφορμή για την επιστολή
υπήρξαν οι δικαιολογημένες
διαμαρτυρίες των λογστνφοροτεχνικν , μελν του
ΟΕΕ, για τις οδγίες , που
έχουν αναοτηθεί στην πλατφ6ρμα, και οι οποίες δημιουργούν πληθρα ερωτημάτων
που δεν έχουν μέχρι και
σήμερα απαντηθεί από το
σχετικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο ερωταπαντήσεων της
ΑΑΛΕ. Για παράδειγμα, η
προύπόθεση
Ολοκληρθημε η 16η εβδομάδα
Με τον αραμπά
οι εγκρίσεις προστασίας
πρτης κατονίας
,wT )*ή
Ολοχληρθηκε η 16η εβδο - Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστι
μέδα λειτουργίας της ηλεκ - κά από 1 Ιουλίου 2019 μέχρι
τρονικής πλατφόρμας για
την προστασία της 1ης
κατοικίας , με πενιχρά έως -Έχουν εισέλθει στην πλα
σήμερα αποτελέσματα .
20 Οκτωβρίου 2019:
τφόρμα και συναίνεσαν στην
άρση φορολογικού και τρα
πεζικού απορρήτου 41217
Τις 28.000 πλησιάζουν οι
χρήστες που έχουν ξεκινήσει χοήστες.
τη διαδικασία για την ένταξή
τους στο καθεστς προστασίας
κατοικίας και την ευνοίχή αίτησης 27.810 χρήστες.
ρύθμιση και επιδότη ση των
στεγαστικν,
τικν και επιχειοηματικν
δανείων , με υποθήκη στην
κύρια κατοικία.
Ειδικότερα, ολοκληρθηκε
η 16η εβδομάδα λειτουργίας ούθμισης από τις τράπεζες
της ηλεκτοονικής πλατρόρ
μας για την ποοστασία της
1ης κατοικίας και σύμφωνα προτάσεις ρύθμισης
με τα στοιχεία της Ειδικής δανειολήπτες και εκκρεμεί η
Γραμματείας Διαχείρισης αποδοχή των υπολοίπων .
Για τη νέα σελίδα στην οικονομία μίλησε από
την κυβέρνηση ο Απ.Βεσυρόπουλος . Κοιτικνή
από τον πρην υπουργό Οικονομικν Ευκ.
Τσακαλτο.
-Έχουν ξεκινήσει τη διαδι κασία
ενημέρωση που αφορά τις
οντότητες της Ομάδας Γ.
είναι ελλιπής ως και ανύπαετοιμασίας
πρτης
Εκ διαμέτρου αντίθετες απόΨεις για το προσχέδιο του πρου - ξει ταχύτητα και Ψυχολογία"
πολογισμού διατύπωσαν στην
επιτροπή Οκονομικν Υποθέσεων της Βουλής κυβέρνηση και
αντιπολίτευση. Η συζήτηση το
προσχεδίου του προϋπολογσμού έδωσε αφορμή για οικονομικές κόντρες, κυρίως για το
θα επιπευχθεί ο στόχος της
ανάπτυξης.Η χρα έχει αλλά
Οκτη.
Σημαντικό είναι, επίσης, να
αναφερθεί ότι το ετήσιο
τέλος , που επιβάλλεται στις
επιχειρήσεις , το οποίο και
υπόκειται-βάσει της σχετικής Ευραπαϊκής Οδηγίας
στη διακριτική ευχέρεια του
εκάστοτε υπουργού Οικονο
μιχν , έρχεται επιπρόσθετα
ανάμεσα στα ήδη υφιστάμενα βάρη των οντοτήτων κα
ειδικά των ΜΜΕ.
- Έχουν υπο βληθεί 167 αιτή
σεις και διαβιβαστεί στις
τράπεζες.
καταναλω
επεσήμανε ο υφυπουργός Οικονομικν Απόστολος Βεσυρόπουλος και προσέθεσε πως "η
νέα αυτή πραγματικότητα αποτ υπνεται στο προσχέδιο του
προϋπολογισμού"
- Έχουν δοθεί 21 προτάσεις
Έχουν ήδη αποδεχθεί 8
Created by Universal Document Converter