Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Proof of Concept
από το ΕΠΠ:
Υποβολή Προτάσεων
Εκλογές στο
ΤΕEΛΔΕ
E ουνδυαοpoί στς eοές της
3ης Νοεμβρίου για την ανά .
εξη της νέας διοκησης Του
ΤΕΕ/TΔE, Ολα τα ονόματα
των υποψηφίων.
ια τον
Δυτικό Αξονα
Η ονάνη neppepeρχν
ου Δυτο Αρνα γα Την δαm
pφpooή οτρpoa , οφορ
μή να μα στοροκή ανοδρομή
Της σατκής δoσης του ΣΕ.
μ ομμ
ολοpopίa oελ 2
tου 1.
Σύμβουλos
κΕδομοδa
|οooμn ξημκpία ης Αίns
Forum
| Μοωος 041 302 21 ότρα
Τn: 2010020 574
ΑΝΑΛΤγΙΗΣ
|23& 24 Νομβρίου 2019
Ξενοδοχείο Αστήρη
Πάτρα
www.forumanaptixis.gr
| yoυ
|mat umου0o
Τun οuυ 100c
npδ Κω
hapam4Oi 201
επικειρήσεwν
> Λουξ, Βίκος και ΕΨΑ ενάντια σε Coca-Cola και στη στάση του ΥΠΠΟΑ
Υγεία
Συνάντηση ΙΣΠ
με Γ. Καρβέλη
Κλιμάκωση
μιας σύγκρουσης με ευρύτερες προεκτάσεις
Η pdκωon n ouχoυoης των φιν
( Ολενκν συpφponων ) σορον Λουξ.
Βaroς και ΕVA κ v Coc Cob , μεαna
mv ammonωνακή στpoηγn nς tλo
o. pε tn xpήσn t0wv συμβόλων συς συ σκτυοος m, cn ιδιοίεpo ενδοφέρον για
tη νκόtρη οoon nλov ων cληνιν
nopoyunκν amιxtipήocων , ένo μεθο δεοων nολυ ν γηuνων .
Η σύppoυσn oτή δα όυ αopeίς nou
npwoωνοούν oο κρο oυς aπλυοίa
χpόνa amρνον tx φβίες ου nopa
νος και τολpούν να κάνουν npόn mν op
καίa λnνn poon n ατύς εv η oα ,.
Kοθλoυ uκαία άλoα φoς aιρείες
ατικαλούνοι και mv δόa toυc ως μn
c rpu οuoς ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ
Σύοογη popoin o kpe
κς Σύλοος Παν με wν νο
Διοοm 6ης ΥΕ r. Κοppon
Σο ατvpο βpov u npo
βλάμαα ς δηόoος uoος μ
φpoon oκ όλaφος υκ ΠoΥ, x
Σοας σαμονoς v μn aοp .
ικκοpδακpοp κά
Eελ 3
Σπν εδδιοι διαμp
mpia np λής e
pc w tpν aοιp .
ν ηpoc o Υ o
Πολιτιoμοo υp
σπντηon ano o
ΥΠΙΟΑ κυ δν
νoο αuntς
aυpoo Χο μ
nia napngοσή oo
oηpov τmw όo
διοορoοd o
σχπικά με mv aντi
δpοon ou Topo
ο0 po npα n
οopοiκ aουμαo noion ων Φnnuv
μημν mς κάpoς
Όλα για
Τις ρυθμίσεις
Eντμέρωon no ov φ . Koοpού
on n ΕΙΔΙ γα o n κκί για
tmv Προoτοoα Κύpo Κaιοκίος
- ΡΟμίooς οpαλν δεμοοίουΚovα Δάντα- Εδικοοό
Μηνανopόmν npooon Δοέρα.
Βίκος
Σε, 3
eplepo ΠΑΑΜΑΙΚΟΣ,
ΕΞΟΠΛΜΟΣ
Δρόμο-ποτάμια με το πρωτοβρόχ
webster
Σε φυλaκή και nopnoοκή opotmo για anpaia καυ.
ροκό φανόpενο βρίοκονται κοι oμερα ιό00 η Πριpέρaia
Δυτικής Ελaδος οο ο Δήpος Πapάων. Ηδn, anό χθες 1ο
μεσημέρι άλλοξε tο οκηντκό ou καιρού καθς οδηλθ καν οχυροί άνεμοι και δυνοή βροκή με anoodεopα να
ntoouv κλαδιά ao δνδρο (με χρακτηριotική πεpiπεωon
av ο56 Μoιζνος κωρίς ουυχς να pουμαιστε κoντί .
Τi npins να πpooxouv o nολitες
"gouruto sαialtus
οotbttecgr
Ο τζοφρη 16- Τάλ, Αa
Ο Φnοoς Πaτρa
www.aplopolis.gr
436 3 αοο ως
Ανθea 38 & Απm Auων, Τα: 2610 315478
Torμrn www.forumanaptixis.gr.
7 Forum
Δείτε βίντεο
ano όλεs τs ομιλίs
ΥΓΕΙΑΣ