Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1
Ποιοι
υδημοι οι
συνταξιοδ ο
Προ των Πυλών επιδόματα
ενοικίου και στέγασns
υπάλληλοι
«Πιάνουν»
τικό unovous
Στην τελική ευθεία θα κυμαίνεται, κατά
βρίσκεται το σχέδιο
της κυβέρνησης, το
πάσα πίθανότητα, από
50 έως 70 ευρώ
οποίο περιλαμβάνει
τόσο το επίδομα ενοι.
κίου όσο και το στεγα.
στικό εΤίδομα. Τα
Πάντα φαίνεται ότι
είναι έτοιμα σε σχέση
με το πρώτο, ενώ για
το δεύτερο υπάρχει
α πλαίσιο, ωστόσο
Πρέπει να υπάρξει καταληκτική συζήτηση
το σχήμα που θα
διαδεχτεί τον Νόμο
Κατσέλη-Σταθάκη για
τη συνέχιση της προστασίας της πρώτης
κατοικίας. Σε κάθε πεΕπίδομα ενοικίου
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό εσόδημα
νοικοκυριού δεν μηρεί να υπερβαίνει τα
7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
προσαυξανόμενο κατά
3.500 ευρώ για κάθε
επόμενο μέλος, κάτι το
οποίο σημαίνει πως το
συνολικ
δεν μπορεί να υπερβαί.
νει τα 21.000 ευρώ
ετησίως, ανεξαρτήτως
της σύνθεσης του νου.
Ευνοημένοι συν
ταξιοδοτικά μπορούν
να θεωρηθούν οι εργαζόμενοι στο Δημό.
σιο που έχουν
προσληφθεί αό
νεια με ένα ανήλικο
μέλος: 21.000 ευρώ
.. Νοικοκυριό αποτε.
λούμενο από τέσσερα
μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με δύο
υπερβαίνει στο σύνολό
της το ποσό τ
120.000 ευρώ για το
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξαν
μενη κατά 15.000 ευρώ
31/12/1992.
Ποουγκεκριμένα:
Για όσους
κοκυριού σοδηματικό
κοκο κοκυριό απο τε
ευ Νοικοκυριό αποτε
ενήλικα μέλη: 21.000
είπτωστοιμα μέχρι το
πρώτη περίπτ στην
τον 7 ήνας 210 ευ τη
μέλο κάθε μ ρο του
δεια νοδρομικουσα
κυριδικαιολογητικά
στην 11
τέλος του τρέχοντος κριτήριο διαμορφώνε- . Νοικοκυριό αποτε- ποσού των 180.000
λούμενο από πέντε
μέλη και ηνω ή μονο
γονεϊκή οικογένεια με
τρία ανήλικα μέλη και
Πάνω: 21.000 ευρώ.
Η καταβολή του επ
δόματος ενοικίου θα
έχει αναδρομική
από 1.1.2019 και αφορά
Ynouo ε ο Ε yoolas
Σύμφωνα με την εφη
μερίδα «Αυγή» την
πρώτη περίπτωση η
επιδότηση ενοικίου θα
. Μονοπρόσωπο νοι
κοκυριό: 7.000 ευρώ.
γονεϊκή οικογένεια με
Νοικοκυριό αποτε.
λούμενο από δύο ενή.
συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης
περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί.va
συνολια της ο ρολο ης
ά ειs
κυριά.
χηρε1as
δεύτερη περίπτωση η
επιδότηση στέγασης
. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη
ήμονογονεϊκή οικογέ.
Τα δικαιολογητικά
Σε κάθε περίπτωση οι
Αναστολή της περι
κοπής των νέων συνμπαίνει
m21 στα σπίτια μαs
-θανότατα με ρήτρα
ανεργίας για όσους δι
ρούν το όριο. Των 55
ετών εξετάζει το
Στο τραπέζι βρίσκεται
ρύθμιση που θα πρέπει
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9