Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Μειώθηκαν, Αυθαίρετα:
Τιμή: 1.00€
αλλά δεν
μηδενίστηκαν
Δημοσίου τον
Τι φέρνει για τ0us ιδιοκτήτες ακινήτων
Οι διορίες και οι κυρώσε
Δεκέμβριο
Τον συμψηφισμό των
δασικών χαρτών
προστίμων τα οποία Ως αποτέλεσμα πολ
έχουν πληρωθεί από λές ιδιοκτησίες έχουν
πολίτες για αυθαίρε- υπαχθεί στους νόμους
τες κατασκευές οι με τους ιδιοκτήτες
οποίες είχαν υπαχθεί τους να έχουν πληρώστους νόμους «τακτο- σει έως τώρα υψηλά
ποίησης» με τα δασικά πρόστνα και να βρί
Ακαρτη έληξε και η πρόστιμα Που προβλέ- σκονται πλέον αν
νομου τμετωποι με την
στηνοηία είχαν συμ του υπουργείου Περι- πληρωμή νέων προδεύτερηπροθεσμία πει το σχ
φωνήσει κυβέρνηση
και δανειστές για την
ήρη εξόφληση των
βάλλοντος για τις οικιστικές
αναμένεται να εξετάστυ
δίνεται η δυνατότητα
μεταβίβασης των ακι
νήτων, δεδομένου ότι
οι εκτάσεις είναι δασι.
ξιπρόθεσμων οφει.Ισει
υπουργείου.
,ηγεσία
Συνολική λύση
Σε κάθε περίπτωση,
του Δημοσίου, το
τέλος του 2018, Τα
έφτασε πριν από λίγες
ημέρες και θα πρέπει
Αν και οι νόμοι περί
πως αναφέρει το να αποτελέσει αντι
στοιχεία που έδωσε
αυθαιρέτων εξαιρ
σαν από την «τακτο- κατάθεση νομοσχέδιο σία δεν θα εξετάσει με τον . υπουργό
Ποίηση» τα κτίσματα
που βρίσκονται σε δαθούν και στο υπό
Εθνος. η πολιτική ηγε.
κείμενο διαλόγου και
συνέχεια στην 11
για τις οικιστικές πυκνώσες. Το αίτημα
αυτό έφτασε εγγρά.
αρμόδιο
ορο-eneyXOI
με μεθόδ0us
του αμερικανικού IRS
περιπτωσιολογικά το
ζητημα, όπως eruor μαί
νει στο-Εθνος-oavaπληρωτής υπουργός
Σωκράτης Φάμελλος,
θα επιδιώξει να
δώσει μια συνολική
λύση. Φαίνεται, παντως, ότι αφήνει ανοιΧτό αυτό το ζήτημα
«Το αίτημα αυτό
Γιώργο,Σταθάκη, στην
αρμοδιότητα του
orolou
νόμοι για τη δόμηση.
Σε κάθε περίπτωση θα
επδιώξουμε μια λύση
συνολική, αφού πρώτα
αποσαφηνίσουμε τη
λογιστική διάσταση
του θέματος, δε
|σικές εκτάσεις, Πολλοί
ανήκουν
ήτανοι αυθαιρετούχοι
τήματα υπαγωγής προΦως
κατέθεσαν αι- υπουργείο
υπόμνημα του δημάρ
χου Ραφήνας Ευάγγε.
λου Μπουρνού, μετά
το τέλος της διαβούλευσης του νομοσχε.
μένου
I σώσουν με τη δικαιολογία ότι δεν υτήρχε
επίσημη γνωμάτευση
εξαιτίας της έλλειψης
δίου.
Εφορία
Τα 6 κλειδιά
Καλύτερα στοχευμέ
νους, πιο γρήγορους
να κάνει η ΑΑΔΕ.Υ
των εκκρεμών υποθέ
σεων στην 5ετία, δεν
λεια» δράσης με μεθό.
προηγουμενης
urungpahe
των 120 δόσεων