Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00€
Οδηγός για να
λάβουν
anoww συνταξιοδοτηθείτε γρήγορα
ια βηματα Που χρειαζονται
Πώς πρέπει να προετοιμαστεί ένας υποψήφιος συνταξιούχος
ώστε να ξεκλειδώσει
την πόρτα της σύντα.
πλήρωσης των απαραίτητων προο°θέσεων
Υποβολή ηλεκτρονι.
κού αιτήματος
Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλον
Ξεχωριστό εκκαθα. Οι αιτήσεις υποβάλ. ται πλέον ηλεκτρονικά
ριστικό από την εφο- λονται πλέον ηλεκτρο- στην υπηρεσία που
ρία θα λάβουν, από νικά, τα πλασματικά είναι διαθέσιμη στην
φέτος, οι σύζυγοι χρόνια έχουν ορισμέ. ιστοσελίδα του ΕΟΚΑ
ανεξ ρτητα αν υποβάλουν ξεχωριστή ή
κοινή φορολογική δήλωση. Το νέο καθεστώς mu θα τεθεί σε πτωση διαφέρουν και υπάρχει επιθυμία για σηςπλασματικών χρ Οσο ema μούν να
εφαρμογή από τις φε- εξειδικεύονται.
τινές φορολογικές Συμπλήρωση rpoino χρόνων και κάθε άλλη λωση δικαιώματος δοτούμενου χρονους
δηλώσεις ξεκαθαρίζει θέσεων για θεμελίωση λεπτομέρεια πως TX μπορούν να υποβλη (ανεργία ασθ
η Ανεξάρτητη Αρχή δικαιώματος
νες σημαντικές «nayiδες», ενώ
προϋποθέσεις θεμελίωσης σε κάθε περίΗ ηλεκτρονική αίτη
στο σύνολο του χρό.
νου ασφάλισης, στο αν
εξαγορά πλασματικών
νων με σκοπό τη θεμε.
χρησιμοποιήσουν επιαν διέκοψε την εργασία του ο ασφαλισμέθούν οποτεδήποτε,
είτε μαζί με την αίτηση
συνταξιοδότησης είτε
για να συμπληρώσουν
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, πρέπει
συνέχεια στην 11
στΥμή της υποβολής νος και πότε
της αίτησης να πλη. Χρήση πλασματικών μεταγενέστερα, ή να 'γνωρίζουν πως
ρούνται οι συνδυαστι. ετών
είναι την
ακόμη
από αυτ ορεί να εξει
νωρίτερα
καλό είναι να έχει ολοκαι σεων η έκδοση ε
χρόνο ροϋποθέσειςκαι
όριο ηλικίας-για να
μην απορριφθεί η ατηση. Σημειώνεται πως
παγίως περίου το 10%
των αιτήσεων απορρίπτονται λόγω μη συμ.
των εγάλη μοψηφία
no τ ρουν
στην αύξηση
του κατώτατου
μισθού
ος ασφάλισης και
των ασφαλισμένων κάνουν χρήση πλασματι
κών ετών για να
συνταξιοδοτηθούν ναρίτερα από το κανονικό
εξαγορών ή αναγνώρι.
φληση μπορεί να γίνει
είτε εφάπαξ με έκ
πτωση είτε με δόσειςή
ακόμη και με παρακράτηση από τη σύνταξη,
βαιώσεώνεπδότηση
πριν από την υποβολη
της αίτησης συνταξιο.
δότησης, ώστε να μην
αναζητούνται έγγραφα
κατά τη διάρκεια επε
Αιτήσεις
Βεβαιώσεις επιδοτούμενων χρόνων
Τα αναδρομικά
για όλο
το Δημόσιο
Στην αύξηση του κα
τώτατου μισθού, ο
οποίος διαμορφώνε
600.000 εργαζόμε
ους του ιδιωτικού
στελέχη του λιανεμ
πορίου και της βιομη
συγκράτηση των πω.
Σελίδα 9