Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 06/02/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7039
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Επανέρχονται τα σενάρια και για εΠαγγελματικό ακατάσχετο
Προ Των Πυλών Ο Προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός
Βορείου Ελλάδος
Sea Tourism
Σημάδια ανάκαμΨης
Κίνηση γιαμετατροή
Τωνφ μένων» της κρουαζιέρας στην Αν. Μεσόγειο
μετοχών
σε μερίδια Α/Κ
Με την επέκταση του παγκόσμιου στόλου να φέρνει αύξηση της
συνολικής διαθεσιμότητας κλινών κατά 7,5%, το 2019 θεωρείται
χρονιά νέων στρατηγικών εξελίξεων Που θα καταφέρουν να εδρ.
αιώσουν ξανά την Ανατολική Μεσόγειο ως κορυφαία περιοχή ανά.
πτυξης της κρουαζιέρας
Το 50 Posidonia Sea Tourism
Forum, Που θα ο ατο 0-1 Παραιτήθηκε η Γενική Γραμματέας
ηθεί 28-29 Μαΐου στο συνεοριακο κεντρο του ζενο.
δοχείου Domotel Kastri, έχει
σκοπό να αναδείξει τις θεπ
κές προοπτικες για τη βιομ.
ηχανια κρουαζιέρας στην
Την Παραίτησή της υπέβαλε η Γενική Γραμματέας Τορισμού Ευρυδίκη Κουρνέτα
Η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά
(φωτ.) έκανε δεκτή την παραίτηση και ευχαρίστησε την κα Κουρνέτα για την συνεργασία
και τη συμβολή της στην υλοποίηση της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού
Το επόμενο διάστημα αναμένεται η κάλυΨη
της θέσης.
της Citigroup
για Τις παγκοσμιες
αγορες
>>( 3η
TANEO: Πρόσκληση
Το Ταμείο Ανά. ατηγικής του Υπο- βούντο €1 δισ
πτυξης Νέας Οικο- υργείου Οικονομίας
νομίας, υλοποιεί και Αναπτυξης Το 'Οπως αναφέρεται Σ υ μ μ ε T ο χ ώ ν ώστε να υποβάλ
επενδυτικό Προγρ- Ταμείο Αναπτυξης σε σχετική ανα- (ΑΚΕΣ), Εταιρίας λουν Πρόταση στο
αμμα Τεσσάρων Νέας Οικονομίας κοίνωση, για το κεφαλαίου Επιχειρ. ΤΑΝΕΟγια ενδεχό
δράσεων συνολικής ("TANEO"), υλοποι- σκοπό αυτό, απε- ηματικών Συμμε- μενη συμμετοχή
δημόσιας συμμε- ει επενδυτικό Προ- υθύνει Πρόσκληση τοχών (ΕΚΕΣ) ή του στα επενδυτικά
τοχής €700 εκ. με γραμμα Τεσσάρων σε όλους τους αλλων ανΤΙστοιχων σχήματα αυτά
στόχο να επενδυθ- δράσεων συνολικής ενδιαφερόμενους επενδυτικών Το Πλήρες κείμενο
ουν σε ΜΜΕ κεφα- δημόσιας συμμε- επενδυτές και σχημάτων επιχειρ- της Πρόσκλησης
λαια Που θα υπερ- τοχής €700 εκ, με διαχειριστές επεν- ηματικού κεφαλαίου βρίσκεται αναρτβουν το €1 δισ
Στα ηλαίσια της ούν σε ΜΜΕ κεφα- ενται να Προβούν σύμφωνα με τη σελίδα Του ΤΑΝΕΟ
Αναπτυξιακής ΣΤρ- λαια που θα υπερ- στη σύσταση Αμοι- νομοθεσία κράτους
βαίου Κεφαλαίου μέλους της ΕυρωΕπιχειρηματικών παϊκής Ένωσης,
Τα προβλήματα στην Υγεία
στο επικεντρο συνάντησης
Μητσοτάκη με ΠΙΣ
για συμμετοχη
σε επενουσει
στόχο να επενδυθ- δύσεων η
ου ΠροΤΙθπου θα
μένο στην ιστο-