Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00€
επιδόματα
Φορολογικό «διαζύγιο»
από σήμερα
οσα πρεπει να γνωριζετε
Ξεχωριστό εκκαθαρι.
στικό από την εφορία
θα λάβουν, απόρέτος,
την εφορία που ενδε
χομένως έχει ο άλλος
σύζυγος. Σημειώνεται
οι σύζυγοι ανεξάρτητα
αν υπ βάλουν ξεχωρι.
ότι το ξεχωριστό εκκα
θαριστικό για τους συ
Το νέο καθεστώς που
θα τεθεί σε εφαρμογή
από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις ξε.
καθαρίζει
Ανεξάρτητη Αρχή Δημεταβάλλει τον τροο
φορολόγησης ούτε το
ύψος του φόρου που
τους αναλογεί αφού
και σήμερα για τα εισοδήματα τους φορολογούνται ξεχωριστά
Συνολικά 24 επιδοματα και παροχές αυνονται από σήμερα,
εβρουαρίου μοσίων
Εσόδων Αναλυτικότερα ο
αύξησης
ΑΑΔΕ) σε έναν Οδηγό
οδηγός τηςΑΑΑΕνα
κούς πρόσβασης είτε, 3. Στις περιπτώ
από ειδικά για το κοινής δήλωσης Φ
σκοπό αυτό εξουσιο- συζύγων, θα γίνεται
δοτημένο λογιστή - συμψηφισμός φόρου
φοροτεχνικό, με τους μεταξύ συζύγων και
προσωπικούς του κα- βεβαία)ση στο όνομα
του κατώτατου uσθού από 586,08
ευρώ στα 650 ευρώ,
με 20 ερωτήσεις απαν- nc4ορολονικές δηλώ:
τήσεις. Όπως χαρα- geleelvaL°ακόλουθος
κ τ η ρ ι σ τ κ ά 1 . Πως μΠΟρώ να νυΗ υπουργός Εργα- διευκρινίζεται
λογή μου να υποβάλω
χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήμα
αυτόν, αναφορικά με
τις κοινές φορολογικές δηλώσεις «θα γίνεσυνέχεια στην 111 ται χωριστή βεβαίωση
φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεκαι
πιστωτικού ποσού με.
ταξύ των συζύγων».
σίας Έφη ΑΧτσιόγλου
λώντας για την αυηση του κατώτατου
2. Αν κανεις
συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή
υποβολής χωριστής
δήλωσης φορολογίας
βεβαίωση φόρου
Η γνωστοΠοίηση γίνε.
ται μέσω ειδικής ηλε
κτρονικής εφαρμογής
στον διαδικτυακό τόΠΟ
www.aade.gr,στο σύν
και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού
και πιστωτικού ποσού
μεταξύτων συζύγων
oorreo
Δήλωση"βόμβα"
Δανασάκη για
τα "κόκκινο"
δάνεια
εισοδηματος μέχρι τις
28 Φεβρουαρίου 2019,
4. Ετηρεάζεται η χοΈτσι στην περίπτωση
nou προκύπτει επ.
στροφή φόρου για
έναν από τους δύο δεν
θα , γίνεται συμψηφι.
σμός με οφειλές προς
δεσμο
https://wwww.aade.grpol
ites/eisodema/gnostopoiese-Choristes-deτε από εσάς με
τους δικούς σας καδι.
Στην περίπτωση αυτή
οι σύζυγοι θα υποβά.
λουν κοινή δήλωση για
το φορολογικό έτος
στις χωριστές δηλώσεις συζύγ
07goj
Οχι, δεν επηρεάζεται
η χορήγηση των επιδο
loses ε
-Ειδικό
ΕΠίδομα
νέα επιβάρυνση στους
Έλληνες φορολογου
Γιάννης Δραγασάκης.
Βουλή, ο κ. Δραγασά
λάδα είναι η χώρα με
-Ποιοι είναι Δικαιούχοι
-nas Υίνεται αίτηση
Σελίδα 9