Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

2

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5054

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΝΩ ΠΡΟΗΧΘΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ,
Ο ΠΕΡ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Γ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ,
ΧΑΡ. ΓΩΓΟΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «Γ»

Υπαρχηγός της Π.Υ.
ο Κώστας Κυριακόπουλος

Η γρίπη δεν αστειεύεται,
πάρτε µέτρα!
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

O ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι∆ΡΥΤΗ ΤΗΣ «Γ» ΧΡΗΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

Τιµούσε τους φίλους,

σεβόταν τους αντιπάλους
n ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ν.∆.
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ «ROYAL»

n ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ, Ο ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΤΗΣ
«Γ» ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, Κ. ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ,
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ,
Ο ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ∆. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΚΑΙ Ο π.ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛ. 4-5

ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Κατάντια για τη χώρα η πλειοψηφία της γκαζόζας