Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική lavo imiou
Ιανουαρίου
Ka0nucov n οικονομικη CiolKn CGI μερίδα Διακηρυ CW 1 nuonoaOlW
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα
Τιμή : 1.00
Εφιάλτns το έντυπο Ε3 για
τουs ελεύθερ°us επαγγελματίες
στενασns
Σταυρόλεξο για δυνα.
τους λύτες αλλά και
εφιάλτης αποτελεί
Φέτος η συμπλήρωση
του εντύπου Ε3 της
φορολογικής δήλωτης αναλυτικής κατα.
γραφής
επρόκειτο να εφαρμοστεί από το 2018, αλλά
μετά από αιτήματα των
λογιστών-Φοροτεχνι.
θα δοθεί μέσω Εκατοντάδες χιλιά. Αρχή Δημοσίων Εσό
δες επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δηδων έδωσε παράταση
και θα εφαρμοστεί κα.
νονικά από φέτος
απλής αίτησης στην
ειδική ηλ κτρονική
όλες τις δαπάνες, τα
έξοδα δηλαδή που σκολίες στη συμπλή
πραγματοποίησαν το
Οι περισσότερες δυμάζει η ΗΔΙΚΑου ετοι.
κλπ ear ρέπει ουσια
στικά, για κάθε ένα
ρωση του Ε3 Που θα
ασφάλιστρα,
, ηλε
κτρικό ρεύμα. Φυσικό
αέριο, ύδρευση, τηλεθειες, διαφήμιση κ.ArL
018, Πρόκειται για τις
συναντήσουν οι λογιστές και οι φορολοεπαγγελματικές δαπααπό τα λειτουργικά
σει τα επιμέρους ποσά
ση στεγαστικού δαακαθάριστα έσοδα τω
ηαγγελματιών και των 185.01 συγκεκριμένοι ο επιτηδευματίας θα τη διάρκεια του 2018
επιχειρησεων περιορί κωδικοί δεν απαιτούν πρέπει να γράψει ξε και στη συνέχεια να
χωριστά σε αναλυτικό αναγράψει το άθροι
a κέρδη και το μόνο ποσού δηλαδή υποπίνακα τουηνακα σμα των ποσών αυτών
της κατο
ζοντας τα φορολογη.
Μέχρι και πέρυσι οι
συνέχεια στην 11
την αναγραφή
του συνόλου των δαπανών, αλλά κάνοντας
κλικ στον κωδικό avok
22 του Ε3
ράθυρο που ανοίγει
στον κωδικό 185 (διά.
οπα. σε συγκεκριμένο κ
Τι θα αλλάξει
για 880.000
μισθωτούs από
1η Φεβρουαριου
δικό σε αναλυτικό ri
νακα του νέου Ε3
ορα λειτουργικά Πονοκέφαλο προκα
έξοδα) τις δαπάνες για
ενοίκια επαγγελματιλεί και ο κωδικός 181
του ίδιου πίνακα, όπου
συνολικά
παράθυρο όου θα κακής στέγης, τη δαπανη
θα πρέπει να αναγρα
ια τάσταση που ανοίγει
Ολες οι επαγγελματι.
για πρώτη φο
πιχείρη. για ηλεκτρικό ρεύμα. φούν σε αναλυτική
ύδρευση, τη δαπάνη σε νέο παράθυρο
στο σύνολο. Το μέτρο αγρότη για ενοίκια, για τηλεφωνικά τέλη
«Το ακριβές επίπεδο
της αύξησης του κα
ανακοινωθεί από τον
αναφέρει εβδομάδφη! τα χρέη pos
μερίδα ου, vento τα ασφαλιστικά