Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ

Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÓÁÂÂÁÔÏ 26 - ÊÕÑÉÁÊÇ 27 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.709 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

«ÐÅÑÁÓÅ» Ç ÓÕÌÖÙÍÉÁ
Ìå 153 “íáé” êáé 146 “ü÷é” êáé Ýíá ðáñþí øçößóôçêå ç Óõìöùíßá ôùí Ðñåóðþí

Μετά από 38,5 ώρες και 200 οµιλητές η ιστορική συνεδρίαση έλαβε τέλος µε την Συµφωνία να
επικυρώνεται από το ελληνικό κοινοβούλιο. Η
ψηφοφορία ήταν επεισοδιακή σε πολλά της σηµεία. Και αυτό που συµπεραίνει κανείς από τον
τρόπο µε τον οποίο έγινε η ψηφοφορία είναι ότι η
Συµφωνία των Πρεσπών πέρασε µε τις τρεις ψήφους του Ποταµιού.
Η ονοµαστική ψηφοφορία δεν είχε εκπλήξεις καθώς
η κοινοβουλευτική πλειοψηφία σχηµατίσθηκε από τις

θετικές ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των
Ανεξαρτήτων πλέον βουλευτών: Έλενας Κουντουρά,
Θανάση Παπαχριστόπουλου, Κατερίνας Παπακώστα,
Σταύρου Θεοδωράκη, Σπύρου Λυκούδη, Γιώργου
Μαυρωτά, Θανάση Θεοχαρόπουλου και Σπύρου Δανέλλη.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός ψήφισε «παρών».
Αίσθηση προκάλεσε και το όχι του ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην βουλευτή των ΑΝΕΛ, Βασίλη Κόκκα-

ÊÁÔÏËÉÓÈÇÓÅÉÓ ÓÔÇÍ Á×ÁÚÁ,
ÊËÅÉÓÔÏÉ ÄÑÏÌÏÉ ÓÔÇÍ ÇËÅÉÁ

ÓÅË.2

ÓÔÏ ÔÅËÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ Ç ÍÏÌÏÈÅÓÉÁ ÃÉÁ
ÔÉÓ ÕÐÏÐÁÑÁ×ÙÑÇÓÅÉÓ ÓÔÏ ËÉÌÁÍÉ
ÓÅË.3

ÓÔÇ ÌÅÈ ÔÏÕ ÑÉÏÕ ÐÁÑÁÌÅÍÅÉ
38×ÑÏÍÏÓ ÌÅ ÔÏÍ ÉÏ ÔÇÓ ÃÑÉÐÇÓ

ÓÅË.5

ÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ÔÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÙÍ ÊÅÍÔÑÙÍ
ÊÏÉÍÏÔÇÔÁÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÇÓ ÈÅÁÍÙ ÖÙÔÉÏÕ

ÓÅË.4

λη ο οποίος είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και τροφίµων της κυβέρνησης Τσίπρα.
Τι ψήφισαν όµως οι Αχαιοί;
«Ναι» ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας
Σπαρτινός, Ανδρέας Ρίζουλης και η Σία Αναγνωστοπούλου, ενώ «ΟΧΙ» είπαν οι Ιάσων Φωτήλας, Ανδρέας
Κατσανιώτης από τη Ν.Δ, ο ανεξάρτητος βουλευτής
Νίκος Νικολόπουλος, ο Νίκος Καραθανασόπουλος
από το Κ.Κ.Ε και ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου από το
ΚΙΝ.ΑΛ
ÓÅË.9

ÈËÉØÇ ÓÔÁ ÂÑÁ×ÍÅÚÊÁ - ÅÖÕÃÅ ÁÐÏ ÔÇ
ÆÙÇ ÓÔÁ 33 ÔÏÕ Ï ÁÍÄÑÅÁÓ ÌÐÁËÊÁÌÏÓ
Åíáò áêüìá íÝïò Üíèñùðïò Ýöõãå
ðñï÷èÝò áðü ôç æùÞ. Ðñüêåéôáé ãéá
ôïí ÁíäñÝá ÌðáëêÜìï åôþí 33, ï
ïðïßïò êáôïéêïýóå óôá Âñá÷íÝéêá.
Ç êçäåßá ôïõ Ýãéíå ÷èåò óôéò 3 ôï
ìåóçìÝñé áðü ôïí íÝï Éåñü Íáü
Áãßïõ Âáóéëåßïõ Âñá÷íåÀêùí.
Áðáñçãüñçôïé åßíáé ïé ãïíåßò
ôïõ Êùíóôáíôßíïò êáé Åõãåíßá
êáèþò êáé ïé áäåëöÝò ôïõ
×ñéóôéÜíá êáé Âéêôùñßá.
ÅðáããåëìáôéêÜ äñáóôçñéïðïéåßôï
óå ðáéäüôïðï óôá ÑïÀôéêá.

ÐÑÏÖÕËÁÊÉÓÔÇÊÅ 39×ÑÏÍÏÓ ÃÉÁ ÐÏÑÍÏÃÑÁÖÉÁ ÁÍÇËÉÊÙÍ
Την προφυλάκιση του 39χρονου Κερκυραίου
που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και
πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων µέσω διαδικτύου, αποφάσισαν χθες οµόφωνα, εισαγγελέας
και ανακριτής.
Ο 39χρονος, δηµόσιος υπάλληλος, πρώην αθλητής
Εθνικής Οµάδας, είχε συλληφθεί την περασµένη Τρίτη,
µετά από αξιοποίηση στοιχείων της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος σε συνεργασία µε την Υπηρεσία I.C.E.
(Immigration and Customs Enforcement), και φέρεται
να έχει αποκαλυφθεί ότι, χρησιµοποιώντας διαδικτυακές υπηρεσίες ανταλλαγής µηνυµάτων, συνοµιλούσε

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

µε ανήλικη υπήκοο ΗΠΑ και κατάφερε να της αποσπάσει πλήθος γυµνών φωτογραφιών και βίντεο, τα οποία
στη συνέχεια απέστειλε σε συγγενικά της πρόσωπα.
Κλιµάκιο αστυνοµικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος διενήργησε έρευνα στην οικία του
39χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο
εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, εσωτερικός σκληρός δίσκος και κινητό τηλέφωνο.
Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, στα ψηφιακά πειστήρια ανευρέθηκαν τα επίµαχα αποδεικτικά στοιχεία της
υπόθεσης, καθώς και χιλιάδες αρχεία µε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.