Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ)
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Υπάρχουν λύσεις για τοπρόβλημα
της ύδρευσης στις Σάπες
χαμένη ευκαιρία για τον
δήμο Μαρωνείας . Σαπών
ο σταθμός υγροποιημένου
Σα υ ν και οοσμένονο κοδότηση νδροδοτου των
υνο ρολημένη είνα eno ς και η ανδριξ
ΣαΠών και ορσμένων οουομών nou υδροδοτούντα
από το 6ο δίκτυο παρουσιάστηκαν και πάλι κατά
-Επιβεβλημένη είναι εησης και η avopun mepo.
σότερων νεωτρήσεων ακόμη και tpcδοκού χαρα.
mpeoΓια ηολλέςορες την ημέρα και ιδίως τα βράδια
υδροδότηση της πόλης προφανώς για
"Anapormrtusensacra η opanovem: Kat
αδάλευτη ηαρακολούθηση της λειτουργίας του
σταματάει
να εξοσφαλιστούν ποσότητες νερού σε άλλους όλου συστήματος υδρο
κού αερίου aNa της
-Αναγκαίος θευρουντα ο, όμεοες na ot
που αναπτυσσεται an Tw Ελληνική εταρα
plega s RADE AE
Εν μοω χειμ νο, με ελάχιστη κατανάλ ση κα Χρίς ΧΟυμο χρόνου, σε ne tr οση βα Ον και
Onag avoppotu σε σχετική ανακοίνωση,
20 εταιρ ες uneadv oxerus ex& λωση ev.
αφέροντος για συνολική δέσμευση έως και
12,2 δις κυβ κά μέτρα έτος δυναμικότητας
επο ερ onigns στον ηλ τό τερματι(
στα0μό και Παράδοσης στο Ελληνκό ΕΟικό
ύστερα από παρατεταμένες βροχο,τώσας μόνο noons puous rpoanuatu.
-Τέλος επιβάλλεται η κατασκευήνοουε ωτερχού
δικτύου ύδρευσης από το οποίο θα YiveTal Πλέον η
υδροδότηση της περ οχής και αυτό μη0pava c αι
μόνο από το ά na tou looiou δ ampu tas το
σε βλάβες θα μηορούσε να αηοδοθείμα τέτοο
Βλάβες δυτύων βλάβες αντλιοστασίων, βλά ες
ηλε τρ ur χο ολογικού c oniou r onosco noμερικό δίκτυο ως epebo κό.
Anc ρο τη η για Την αντ μετώηση των προ
Han κατάστάση προκαλεί t λογο τις έντονες
δαμαρτυ ες τ ον κατοίκων και ο ηηί σε κάπου
συμηεράσματα για λύσας nou pena va r po ρι
το ν της υδρ δ τηοκ cupeiti Ka η λε τουργ α
Σύστημ a Metopoco
ουακού Αερου
Ο ποσότητες αυτές θα rp op ovra na
τις αγορές της ευρύτερης Νοτιοανατολικής
του νόου
χτύου ύδρευσης της πόλης των Σαη
Αρχικά επ
ε α ώνεται η πρ τ
η για κατασ euΟλα αυτά θα μπορο ου να δώσουν άμεσες μ
Η exδήλωση ενδιαφέροντος υπερκάλυψε
την τεχνκή Οναμκότητα επαναεροηοίησης
σοπρόθεομες κα
ή και δεύτερης μΕΥάλης κατασκευής 1000 κυβυκών
Στη συνέχεια επιβάλλεται η λατουργί της νόος
Ακολουους el!βάλλεται να υπάρχει cpcδραός
σα για ναμιην σταματά η άντληση και η προώθηση
στο προστις Σα ες που θα δ σε περι
ρα αυτονομας
βλημα της υδροδότησης τον Σα ιών και των Υ υ
πλωτού σταθμού uypono ημένου φυσικού
repomTEep0ης
βρίσκεται πολύ κοντά, ίας κα ende,
ταλαηωρουντα συχνα
Onos del'νουν τα πραγματα το eprotou
ρίου προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην
Εκείνο που θα npénea να επισημαθα όμως
προκαλοτος aravom τη στους Πολίτες.
Να κατασκευασθούν και να
συντηρηθούν έγκαιρα όλες
οι παιδικές χαρές στο δήμο
Μαρωνείας-Σαπών
είναι ότι το σημείο της κατασκευής του
θαλασσίων ορίων του δήμου Μαρονί, ΣοΑυτό δεν το έχουν abonoroc μέχρ, one
Μαρωνείας-Σαπών δεν, βοοκετα μέσα στον
ό των ανταηοδοτικων, ούτε
συμμετέχα στη διαμόρφ ση τον αο.ov oro.
Οδακουντες θα πρέπα να ασχοληθούν
σοβαρά με το ζήτημα και να αγωαστούν να
κερδίσει ο τόπος οοα περισσότερα open
μπορεί διοσφαζοντας βέβαια την περοχή
ll'AIEI() 11 ΛΕΙΩΝ
25310
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ KAYAOAYM
ΠΕΛΕΤ
Διανυκτερεύει
ΜΟΛΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Ο.
Σαπών . Αλεξ, πολης
στον aypotn.
5320 23154
A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19-69300 ΣΑΠΕΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλ: 25321 10063, κιν. 697
e-mail:[email protected]