Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ιανουαρίου
Δημοπρασι
Τιμή : 1.00€
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τι θα γίνει με
στα τιμολόγια
Νέα ρύθμιση για οφειλές
στην Εφορία
Ews 1 20 δόσε s για μισθωτού, συντα&ouxous και ό0ous δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
Νέα ρύθμιση έως 120 θημερινή", που επια
δόσεις για μισθωτούς, λείται τηΥές από το
συνταξιούχους και υπουργείο Οικονομι.
όσους δεν εντάσσον- κών, ακόμα δεν έχει
ται στη ρύθμιση του αποφασιστεί το τελικό
Η είδηση για τις εξωδικαστικούσυμβι. ύψος των δόσεων,
επερχόμενες αυξή- βασμού σχεδιάζει το υποστηρίζοντας πάν
σεις στα τιμολόγιο οικονομικό επιτελείο τως ότι η ρύθμιση θα
της ΔΕΗ, καθώς και
την απάλειψητης έκτης κυβέρνησης. Η είναιέτοιμη
ρύθμιση είναι λιγότερο τεθεί σ
πτωσης του 15% για ελκυστική από αυτή αρχές Μαρτίου. Σε
κάθε περίπτωση, θα
τες, προκάλεσε ντό- υπουργόςΕργασίας πρέπει να εξυπηρε
Εφη ΑΧΤσιογλου, τούνται κανονικά οι
θώς στη ρύθμιση υποχρεώσεις του τρέ
χοντος έτους (2019),
κάτι που σημαίνει ότι
κατά πάσα πιθανότητα
θα ενταχθούν και οι
τους συνεπείς πελά. που ανακοίνωσε η
ενθυμετεων ότι κα
τήρια με στόχο να εγκριθεί^η ρύθμιση από
τους θεσμούς «κούενδιαφερόμενοι οφει.
λέτες, θα υποβάλουν
αίτηση ένταξης στη
ημερών ο προδρος και διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΗ
Μανώλης Παναγιωτα
νέχεια στην 11
της εφορίας θα υπάρχουν και εισοδηματικά
κριτήρια κάτι που δεν
εκείνη των
Ταμείων. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στη ρύθ.
μιση εντάσσονται μρεμα» προσαυξήσεων
νέα ρύθμιση μέσω του
που θα φθάνουν έως ηλεκτρονικού συστή.
και διαγραφή τους
οφειλές που δημιουρ.
γήθηκαν μέχρι 31-12.
παράγων
μανε, ωστόσο, ότι δεν
υπουργείου Οικονομικων όσημειω ευσο θα
πρέπει «να λειτουργη.
θα ισχύσουν τα ίδια
με θυκιαοφυ
λέτες, δίνονταςμάλι
Με ύθηκαν σε μια
8ετ α κατά 600.000
οι απασχολούμενοι
as 20-44ετών
σθωτοί, συνταξιούχοι
Σύμφωνα με τις δες
έχουν κλείσει, καθώς
πηγες, η ρυθμιση
επιχειρήσεις
αφορά αποκλειστικά
όσους δεν μπορούν να
σει γρήγορα, εύκολα στα ένα παράδειγμα
ενταχθούν σε εκείνη
Το σχέδιο περιλαμβά.
νε.εισοδηματικά κρι
και με λ Υες παραμέ
τρους». Διαφορετικά
θα γίνει πολύπλοκη και
δύσκολο να "δουλέ.
ψει» ηλεκτρονικά. ΑηOr ,είπε δεν μπο μα
δύο φορολογούμεν
να χρωστούν ίδιο ποσό
και να τους χορηγηθεί
ο ίδιος ριθος3
δεν ενταχθήσεις στον
εξωδικαστικό και είναι
συμβιβασμού.
Σύμφωνα με τη "κα.
Η πολυετής οκονο
του παραγωγικότερο
άτομα ελικτο από οεφαρμογή για
αριθμός των Ελλήνων
Σελίδα 9