Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 -ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27215
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Ενκωμιαστικο Σ
ε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου η
ανςηση του κατώτατου μισ ον
αρ ρο νια τον
Τσιπρα απο την
0 1 σιποας αντιστεκεται στ
κενό ηγεσίας της Δύσης. Με τους αΟΧη
χουν προχω!ήσει τα πQάγματα», γράφε
η γεQμανική εφημερίδα Die Welt χαι προ
σθέτει: «Μόνον ένας επιδεικνύει θάρρος
αποφασιστικότητα και διο!ατικότητα.
Είναι ο Ελληνας π!ωθυπου07ός Αλέξης
μισθού και στην κατά!γη
ση του ντροπιαστιχου υ
ποχατώτατου μισθού για
έως 25
πέναντι στην ελληνική
κοινωνια και στον ελλην
σματα, ενώ οι πρότες ενδείξεις ανάκαμπισήμα
ξύ άλλων, η υπουργός EQ
στρατόπεδο δεν βρίσκεται και στην χαλύ
των ΗΠΑ παραμένει προΒούτσης: Σύντομα
ης στο Ρ
γλου σημείωσε: «Η αύξηση
θεση, που επιβεβαιώνεται από
προτε
να εύρος αύξησης από 5-10%. Η δική μας
των μισθών χαι των εργασιακών διχαιω
μάτων όπως επιβεβαιώθηκε και την περί
οδο 2010-2014, οδηγεί σε καθίζηση της ζήτησης εντός της ελληνικής οικονομίας και
ίναι αντιαναπτυξιακό μέτρο. Η συμπίε
ση των μισθων σε μια οικονομια όπως η
ελληνική συμβάλλει στην εκτόξευση της
ανεργίας και σε υφεσιακή χατάσταση. Η
γερμανικες
arl O Ζημιωσεις
άποψη ειναι να μπορέσουμε να φτάσουμε
δημάτων των εργαζομένων αφενός συμ
τα πιο υψηλά επίπεδα που είναι δυνατόν
και που θεωρούμε ότι με ασφ
ρεί να ανταποχριθεί η ελληνική οικονο
βάλλει στο να έχεις μία δικαιότερη χατα
νομή του παραγόμενου πλούτου, αφετέρου
την παρουσια του προεδρου της
Βουλής Νίκου Βούτση πQαγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου Σελίδες Κυα. Την τελικη απόφαση θα τη λάβει και θα
την ανα%οινώσει ο πρωθυπουργός, δεν έχει ληφθεί ακόμη
τηση και με αυτη την έννοια θα αποτελέ
σει αναπτυξιακό παράγο
ντα, μοχλό ανάπτυξης
χής του
υ Κουζινόπουλου. Υστ
Qα από πολυετή έρευνα, ο συγγ!αφέας
παρόυσιάζει συγκλονιστικές μα!τυρίες,
αδημοσίευτα στοιχεία αλλά και ένα σπά
οικονομικές Προοπτικές,όημοσιονομικοι κινοννοι
και εςννανση του χρηματοπιστωτικου τομεα στο
μικροσκοπιο του ΔΝ !
κειμενου να φωτισει πτυχές της σκοτεινής περώδου της Κατοχής στη Θεσσα
καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα θα
έχει, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του
ΑΝΤ ΤζέQ1 Ράις, η αποστολή του Ταμεί
ου στην Αθήνα την εQχόμενη εβδομάδα.
Η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου θα πράγματοποιήσει την πQώτη
διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές στο
πλαίσιο της νέας πε!ιόδου της μετατροοι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρώ
θούν σε ζητήματα που σχετίζονται με
κινοννοι απο την
οικονομικέ
μικούς κινδύνους, αλλά και την εξυγίανση
του χρηματοπιστωτικού τομέα.
γραμματικής εποπτειας
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ταμεί
ου, Τζέρι Ράις, η αποστολή του ΔΝΤ θα έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και
ανατων εναντι
των Υεννη σεων Y1a
το οημογραφικο
Περιγράφοντας το πλαίσιο αυτών των
διαβουλεύσεων που θα λαμβάνουν χώρα
κατά τη διαδικασία της μεταπο ογραμματι
κεφαλήν ΑΕΠ το 2016
«δεν υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα
υ ΔΝΤ που να υποστηρίζει την Ελλάδα
της Ελλάδα χαρακτή!ισε το σύνολο των
τις 16.378 ευ!ώ ανήλθε το κατά χεφαλήν ΑΕΠ στη χώ!α το 2016, oQ1ακά μειωμένο
προγραμματικής εποπτείας, η οποία περι
(0,02%) σε σύγχ!ιση με τις 16.381 ευρώ το 2015
επισκέψεις αποστολών
σουν στο επόμενο διάστημα οι ελληνικές
κυβ Qvήσεις ο ΓιώQγος Ραχιώτης
φορές το χρόνο για να διαβουλευθούν με
Το υψηλότεQo κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική με 22.204eUQώ (-0,1%
σε σχέση με το 2015) και στις επόμενες δύο θέσεις στο σύνολο των περιφερειών είναι το
κονοος καθηγητής Επιδημιολογίας και
Επαγγελματικής Ιατρικής του Πανε
στημίου Θεσσαλίας, όπως ανέφε!ε χαQa
οτηριστικά μιλώντας στον ραδιοφωνι o
σταθμό
με την παροχή συμβουλών χαι υπο
ξης στον τομέα της ανάλυσης. Αλλά δεν υ
αυτό»
Νότιο Αιγαίο με 17.769 ευρώ (-2,8%) και τα Ιόνια Νησιά με 15.182 ευρώ (+0,3%). Ano
λουθούν, η Στερεά Ελλάδα με 14.727 ευρώ ( +3%), η Δυτική Μακεδονία με 14.361 ευρώ
%ονομική συνιστώσα σε
8,9%),ηΚρητη με 13.811ευ0 )(-1,8%), η Πελοπόννησος με 13 579 eo (+1%),ηΚf
), η Θεσσαλία με 12.662 ευρώ (+1,2%), το ΒόΑΠΕ-ΜΠΕ,
"IlQuxtogel
ντρική Μακεδονία με 12.880 ευQoo (+
ρειο Αιγαίο με 12.266 ευρώ (-3,4%), η Δυτική Ελλάδα με 12.058 ευρώ (-0,8%), η Ηπειρος
ΔΝΤ, δεν
ε λόγο γι
με 11.785 ευρώ (+1,5%) και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 11.432 ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα