Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 19 - ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.704 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

“ÅÑÉÎÁÍ” ÓÔÇÍ ÁÃÏÑÁ
ðëáóôÜ

÷áñôïíïìßóìáôá
×ñÞóéìåò óõìâïõëÝò ôçò
ÅË.ÁÓ. ãéá ôïí åíôïðéóìü ôùí
ðáñá÷áñáãìÝíùí íïìéóìÜôùí.
ÓÅË.2

Ç ÌÅÃÁËÇ ÃÉÏÑÔÇ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ
ÎÅÊÉÍÁ ÓÇÌÅÑÁ: ÊÁÑÍÁÂÁËÉ 2019

ÊÁÇÊÁÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ ÊÁÉ ÃÑÁÖÅÉÁ ÓÔÏ ÊÔÉÑÉÏ
ÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ

ÓÅË.6,7

ÓÕÍÅËÇÖÈÇ ÄÑÁÐÅÔÇÓ
ÖÕËÁÊÙÍ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ

ÓÅË.2

ÁÈÙÏÉ ÏÉ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏÉ ÃÉÁ ÔÇÍ
ÁÕÔÏÊÔÏÍÉÁ 32×ÑÏÍÇÓ ÓÅ ÊÑÁÔÇÔÇÑÉÏ

ÓÅË.5

«ÔÏ ÖÑÁÃÌÁ ÐÅÉÑÏÕ – ÐÁÑÁÐÅÉÑÏÕ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ
ÃÉÍÅÉ ÐÏËÏÓ ÅËÎÇÓ ×ÉËÉÁÄÙÍ ÅÐÉÓÊÅÐÔÙÍ»

Κατασβέστηκε άµεσα η φωτιά που ξέσπασε χθες στο ισόγειο του κτιρίου των Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Σύµφωνα µε τις
αρχικές πληροφορίες κάηκαν έπιπλα γραφείου, υπολογιστές και γραφική ύλη.
Από τις φλόγες ευτυχώς δεν κινδύνεψε
κανείς.

ÓÅË.3

ÁÊÁÑÐÅÓ ÏÉ ÅÑÅÕÍÅÓ ÃÉÁ ÔÑÉÔÇ ÌÅÑÁ
Ακυρος αποδείχτηκε τελικά ο “συναγερµός” για εντοπισµό από το ωκεανογραφικό,
αντικειµένου στον βυθό στην Καβουρότρυοπα, πριν ολοκληρωθεί η τρίτη ηµέρα των
ερευνών για τον Παναγιώτη Κεφαλά.
Λόγω του “σήµατος” που δόθηκε από το ωκεανογραφικό βούτηξαν στο σηµείο δύτες,
ωστόσο πηγές ανέφεραν ότι δεν εντόπισαν κάτι στο σηµείο.
Από νωρίς χθες το πρωί δύτες, σκάφη του λιµενικού, άνδρες της ΕΜΑΚ, αεροσκάφη
συνεπικουρούµενα και από ειδικό ωκεανογραφικό πλοίο, ξεκίνησαν τις έρευνες εντοπισµού του.
Προχθές το απόγευµα από σκάφος του Λιµενικού βρέθηκε τµήµα του αεροσκάφους το
οποίο µεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι, ενώ από χθες ζητήθηκε και η χρήση drones προκειµένου οι έρευνες να επεκταθούν σε σηµεία που είναι ιδιαίτερα δύσβατα.

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr