Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: alagi@hol.gr

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÅÌÐÔÇ 10 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.697 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÏÍ “ÁÅÑÁ”
Ç ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ
Απέσυρε το ενδιαφέρον του να αναλάβει
την ΠΑΕ, ο επιχειρηµατίας Αντώνης Κουνάβης, εξηγώντας αναλυτικά, σε σχετική επιστολή, τους λόγους που τον οδήγησαν σ’
αυτή την απόφαση
- Διαπραγµατεύσεις µε Σαουδάραβα.

ÓÅË.5

ÓÐÇËÉÏÓ ÓÐÇËÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ: ÄÉÁØÅÕÄÅÉ
ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç ÔÏÕ ÓÅ ÍÅÏ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÖÏÑÅÁ

ÔÉÌÇÓÁÍ ÔÇ ÌÍÇÌÇ ÔÏÕ ÔÅÌÐÏÍÅÑÁ

ÓÅË.6

ÐÁÔÑÁ: 50×ÑÏÍÏÓ ÂÑÅÈÇÊÅ ×ÈÅÓ ÍÅÊÑÏÓ
ÌÅ ÔÁ ÑÏÕ×Á ÔÏÕ ÓÔÇ ÈÁËÁÓÓÁ ÔÇÓ ÐËÁÆ

ÓÅË.4

ÅÐÉÔÁÊÔÉÊÇ ÁÍÁÃÊÇ Ç ÐÑÏÓËÇØÇ ÐÁÍÙ
ÁÐÏ 100 Ó×ÏËÉÊÙÍ ÖÕËÁÊÙÍ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ…
ÓÅË.3

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÇ: ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÊÁÉ Ç ÌÅÉÙÓÇ
ÔÏÕ ÊÏÓÔÏÕÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÙÍ
ÓÅË.4

ÓÅË. 7

ÐÁÔÑÁ: ÓÔÏ ÌÉÊÑÏÓÊÏÐÉÏ ÔÇÓ ÅË.ÁÓ. Ï ËÇÓÔÇÓ ÔÏÕ “ÅÍÔÅËÂÁÚÓ”
Το υλικό που έχει καταγραφεί από κλειστά κυκλώµατα µπαίνει στο µικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., καθώς τόσο
σε αυτό του ζαχαροπλαστείου ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ όσο και σε
άλλα παρακείµενων καταστηµάτων έχει καταγραφεί ο
δράστης της ληστείας και οι κινήσεις του.
Ο άνδρας ο οποίος είναι νέος σε ηλικία, ψηλός, µιλούσε ελληνικά, φορούσε την κουκούλα του µπουφάν του αλλά δεν είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του
προσώπου του, µπήκε στο κατάστηµα της Ελευθερίου
Βενιζέλου, περίπου στις 10:30 το βράδυ της Τρίτης και
απείλησε τις δύο υπαλλήλους που βρίσκονταν µέσα,
µε πιστόλι.

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
frontidamastou@gmail.com - www.frontidamastou.gr

Μάλιστα προκειµένου να διαφύγει ανενόχλητος τις
έκλεισε στην αποθήκη που βρίσκεται στο πίσω µέρος
του καταστήµατος. Ενώ εκείνες προσπαθούσαν να
βγουν, ο δράστης άρπαξε τα χρήµατα που υπήρχαν
στα ταµεία κι έφυγε πεζός κατεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου.
Στο µεταξύ οι κοπέλες κατάφεραν να βγουν στην
πίσω αυλή και ζήτησαν από έναν περαστικό να καλέσει την Αστυνοµία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας πήγε στο κατάστηµα ανεβαίνοντας µε τα πόδια
την Ελευθερίου Βενιζέλου και αποχώρησε επίσης πεζοί, κατεβαίνοντας τη Βενιζέλου.