Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Δεκεμβρίου
Ka0nucp1 n οικονομικη ειδι η CGnucpica Διακηρυ ew anuono σιων
Αριθ. Φύλ. : 6647
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ιμη :
Ασφυκτικόs
usoanaes Νέο σύστημα υπολογισμού
Foopi sil αντικειμενικών αξιών
-Τροπολογία στη Βουλή για τον νέο τρόΠΟ un0λογομού των αντικειμενικών αξιών
Μειώσεις στονΕΝΦΙΑ
περιμένουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τον
Αγιο Βασίλη της
ματες αναπροσαρμογές οι οποίες θα προκύπτουν ύστερα από
συλλογή και ηλεκτροκτηματαγοράς για το νική επεξεργασία τω
Το 2018 κλείνει με 2019. Αυτός όμως θα συναλλαγών, φαίνεται
περισσότερες , από τους φέρει και νέες να μπαίνουν στην άκρη
110.000 κατασχέσεις αντικειμενικές αξίες με τον ανθρώπινο παστους τραπεζικούς ακινήτων οι οποίες αν ράγοντα να έρχεται
λογαριασμούς, 1,2 |χρησιμοποιηθούν για στο προσκήνιο. Βέ
εκατομμυρίων φορο- τον υπολογισμό του βαια, η τροπολογία
λογουμενων που φόρου κατοχής ακινή. κρύβει και την σκληρή
χρωστούν στην εφο- των, θα φέρουν κυριο- πραγματικότητα και
ρία. Το 2019 ανοίγει
με στοχευμένες και
λεκτικά τα πάνω-κάτω
πάλι τον τελικό λόγο τος
αντικειμενικού
λογία, είναι η εξής
Μέσα στον βομβαρδι- θα τον έχει η κυβεραυτοματοποιημένες σμό τροπολογιών που νηση και ο υπουργός
κατασχέσεις τραπεζι. σημειώθηκε πριν τα Οικονομικών καθώς οι
κών καταθέσεων και Χριστούγεννα, η κυ- εισηγήσεις των ορκυβέρνηση πέρασε και των εκτιμητών δεν θα
συνέχεια στην 11 | μια η οποία ορίζει ότι έχουν δεσμευτικο xaπροσδιορισμού της Ο υπουργός Οικονοφορολογητέας αξίας μικών εξουσιοδοτείται
ων ακινήτων η οποία
θα είναι αμερόληπτη εκκίνησης των ακινήκαι αντικειμενική σε των ύστερα από εισή.
Πολύ μεγαλύτερο γηση πιστοποιημένων
βαθμό από ότι έως σή. εκτιμητών οι οποίοι θα
μερα, με στόχο την πρέπει να είναι εγγε.
προάσπιση των δημο- γραμμένοι στο μητρώο
να καθορίζει τις τιμ
με έναν νέο γύρο
οι ορκωτοί εκτιμητές
ρακτήρα.
ακινήτων θα είναι Με ένα από τα άρθρα
αυτοί που θα αναλά- της τροπολογίας, το
υπουργείο ΟικονομιΤρία εναλλακτι κα σενάρια
εκδόσεων ομολ νων το 2019
βουναπό εδώ και στο
σιονομικων συμφερόνmotor0ημένων εκτι.
μητών. Επισης, θα πρέ
υπόψη η γνώμη του
εξηςνα εισηγουνται
κων ειοιωκεαοκτως
ριστικά, να καθιερώ
σει μια διαδικασία
προσδιορισμού των
κοινωνικής πολιτικής πει να λαμβάνεται
της χώρας» όπως αναφέρεται χαρακτηρι. αρμόδιου δημοτικού
στικά. Η νέα συμβουλίου η οποία
διαδικασία όπως περι.
γράφεται στην τροποκαι
η λέξηέχει κομβική
αναφέρεται
σημασία) Χεις ομνέες ριστικα να χααρ
της χώρας πολιτικης υπό να λαμμ νου
λογων το 2019
| σημασία) τις νέες
τιμές ζώνης. Τα φιλοδοξα σχέδια για,ηλε.
κτρονικές βάσεις τιμών εκκίνησης των
δεδομένων και αυτό. ζωνών του συστήμα.
«Καταχωρίζεται
συνέχεια στην 10
Ατομικό
εκκαθαριστικό
τη δυσκολία πρόσβα.
σης του ελληνικού Δη
μοσίου στις αγορές και
τις ανησυχιες του
υπουργείου Οικονομι
κων οτι το κοστος μπορεί να είναι εξαιρετικά
υψηλά αποτυπώνει το
πρόγραμμα εκδόσεων
ομολόγων του ΟΔΔΗΧ
από τα σχέδια του τέλους του καλοκαιριού
για εκδόσεις 7 δισ.
ευρώ σε εναλλακτικά
εισοδήματ0s
για όλουs
συνέχεια στην 2