Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÓÁÂÂÁÔÏ 29 - ÊÕÑÉÁÊÇ 30 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.692 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÄÉÌÇÍÇ ÐÁÑÁÔÁÓÇ
ÓÔÏ ÍÏÌÏ ÊÁÔÓÅËÇ
Η παράταση του ισχύοντος καθεστώτος προστασίας της
πρώτης κατοικίας έως το τέλος Φεβρουαρίου συµφωνήθηκε στη σύσκεψη που έγινε χθες στο Μέγαρο Μαξίµου, µε τη
συµµετοχή του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του προεδρείου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Παράλληλα αποφασίστηκε η δηµιουργία οµάδας εργασίας που θα συντάξει
το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η
πρόθεση της κυβέρνησης είναι η επιδότηση των δόσεων
από την Πολιτεία σε συνδυασµό µε επιµηκύνσεις και κούρεµα, ώστε η πρώτη κατοικία να προστατεύεται έως και τα
280.000 ευρώ, αλλά οι τράπεζες ξεκινούν πολύ χαµηλότερα
(περίπου στα 100.000 ευρώ).
ÓÅË.2

ÐÏÓÏ 8 ÅÊÁÔ. ÅÕÑÙ ÓÅ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
ÔÇÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Ä. ÅËËÁÄÏÓ

ÍÅÁ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÓÔÇ ÄÅÇ

ÓÅË.3

ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÕÐÁËËÇËÙÍ ÔÙÍ
ÖÕËÁÊÙÍ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ
ÓÅË.6

ÊÉ ÁËËÏÓ ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÇÓ
ÃÉÁ ÔÏÍ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏ

ÓÅË.5

ÁÍÁÄÑÏÌÉÊÁ: ÌÅÔÁ ÔÉÓ ÃÉÏÑÔÅÓ Ç ÁÐÏÖÁÓÇ
ÔÏÕ ÓÔÅ ÐÏÕ ÈÁ ÎÅÊÁÈÁÑÉÓÅÉ ÔÏ ÔÏÐÉÏ

ÓÅË.7

Στο κεντρικό κατάστηµα της ΔΕΗ στην Πάτρα µετέβησαν για µια ακόµη φορά, χθες µέλη
του εργατικού κέντρου, της δηµοτικής αρχής και µεµονωµένοι πολίτες, ώστε να ζητήσουν
εξηγήσεις από τον διευθυντή της επιχείρησης για µια ακόµη διακοπή ρεύµατος στην Πάτρα
και µάλιστα την περίοδο των εορτών. Στην κινητοποίηση της προηγούµενης εβδοµάδας, η
αντιπροσωπεία πολιτών, ΕΚΠ και δήµου είχε εξασφαλίσει τη δέσµευση του προϊσταµένου
της ΔΕΔΗΕ πως θα προσπαθήσει να µην κοπεί το ρεύµα -λόγω οφειλών- σε κανένα σπίτι,
τουλάχιστον την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

ÐÁÔÑÉÍÏÓ ÏÉÊÏËÏÃÏÓ ÁÑÐÁÎÅ ÔÇÍ ÊÁÑÁÌÐÉÍÁ 76×ÑÏÍÏÕ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Ενα απίστευτο περιστατικό συνέβη ανάµεσα σε έναν πατρινό οικολόγο και έναν 76χρονο κυνηγό σε περιοχή της
Εύβοιας. Όπως αναφέρει το lamiareport ο ηλικιωµένος κυνηγός, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής, είχε πάει για
κυνήγι κοντά στο χωριό Ελληνικά στη βόρεια Εύβοια.Γύρω
στις 12:30 χθες το µεσηµέρι τον πλησίασε ένα νεαρό ζευγάρι µε µια µηχανή και αρχικά υπήρξε ένας λεκτικός διαπληκτισµός µεταξύ τους. Ο νεαρός και η κοπέλα που επέβαιναν
στη µηχανή φέρεται να του ζήτησαν το λόγο γιατί κυνηγάει
και σκοτώνει τα πουλιά.
Στη συνέχεια όµως τα αίµατα άναψαν και σύµφωνα πάντα µε τα όσα κατήγγειλε ο 76χρονος κυνηγός οι δυο νέοι
τον χτύπησαν και του πήραν την καραµπίνα και το κινητό,

ενώ στη συνέχεια έφυγαν µε τη µηχανή τους.
Ο κυνηγός κατεβηκε στο χωριό και ενηµέρωσε την αστυνοµία για το συµβάν δίνοντας την περιγραφή για το ζευγάρι και τη µηχανή. Οι αστυνοµικοί γύρω στις τρεις το µεσηµέρι εντόπισαν το νεαρό ζευγάρι και το οδήγησαν στο
αστυνοµικό τµήµα της περιοχής, όπου φέρεται να αναγνωρίστηκαν από τον κυνηγό.
Σύµφωνα µε πληροφορίες πρόκειται για έναν 35χρονο
από την Πάτρα και µια 26χρονη από τη Λαµία, µε οικολογικές ευαισθησίες. Αν και ακόµα δεν έχουν γίνει γνωστές
λεπτοµέρειες για το συµβάν, πιθανότατα αυτός είναι και ο
λόγος που διαπληκτίστηκαν µε τον κυνηγό και έγινε όλο το
παραπάνω σκηνικό.