Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÐÅÌÐÔÇ 20 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.687 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ÄÉÅÕÑÕÍÓÇÓ
Σ

ε διεύρυνση αναµένεται να προχωρήσει η Λαϊκή Συσπείρωση, στο Δήµο Πατρέων και την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αξιοσηµείωτα τα πρόσωπα που ετάχθησαν στο πλευρό
των Κώστα Πελετίδη και Νίκου Καραθανασόπουλου.
Μεταξύ αυτών, ο γιατρός Ανδρέας Μάζης, ο πανεπιστηµιακός Δηµήτρης Σπαρτινός και οι πρόεδροι
των Εκπολιτιστικών Συλλόγων Καστελοκάµπου και Αγυιάς. Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε στα γραφεία της ΕΣΗΕΠΗΝ το ΚΚΕ, για να παρουσιάσει τους υποψηφίους του στην περιοχή,
σε ό,τι αφορά τις επικείµενες εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισηµάνθηκε από µέλη του κόµµατος,
εµπλεκόµενα µε τα δηµοτικά πράγµατα, ότι «η δυνατότητα σύγκλισης µε πρόσωπα ποικίλων ιδεολογικών
προελεύσεων, είναι µια φυσική εξέλιξη, διότι για ‘µας προέχει η επίλυση των προβληµάτων των λαϊκών
οικογενειών και, κατά προέκταση, της περιοχής µας…
Tο γεγονός ότι κάποιοι γνωστοί για την εν γένει διαδροµή τους συµπολίτες µας, συνετάχθησαν στο
πλευρό µας, δείχνει ευθέως ότι έγινε ουσιαστική δουλειά, προς όφελος των πολλών, τα τελευταία χρόνια
στο Δήµο Πατρέων, και πως η προσπάθειά µας να προστατευθούν κυρίως οι αδύναµοι οικονοµικά συµπολίτες µας, τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης».

ÁÉÃÉÏ: ÂÁÑÕÓ Ï ÐÅËÅÊÕÓ ÔÇÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ÃÉÁ 5
ÐÁÊÉÓÔÁÍÏÕÓ ÐÏÕ ÓÊÏÔÙÓÁÍ ÏÌÏÅÈÍÇ ÔÏÕÓ

ÔÏ ÐÁÑÁÓÊÇÍÉÏ THÓ ÁÐÏÓÕÑÓÇÓ ×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÕ
ÊÁÉ ÔÇÓ ÐÑÏÙÈÇÓÇÓ ÔÏÕ ÇËÉÁ ÃÊÏÔÓÏÐÏÕËÏÕ

ÓÅË.4

«ÅÖÕÃÅ» ÎÁÖÍÉÊÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÆÙÇ Ï
ÃÉÁÔÑÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÅÖÁËÏÐÏÕËÏÓ

ÓÅË.3

ÐÁÔÑÁ: ÓÕÍÅËÇÖÈÇ ÃÉÁ 396 ÐÁÊÅÔÁ ËÁÈÑÁÉÁ
ÔÓÉÃÁÑÁ ÓÅ ËÁÚÊÇ ÁÃÏÑÁ 29×ÑÏÍÏÓ ÁËËÏÄÁÐÏÓ

ÓÅË.4

ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÓÔÅÑÍÏ ÁÍÔÉÏ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÉÍÇ ÅÌÐÏÑÏ
ÁÓÐÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÃËÏÕ ÐÏÕ ÅÖÕÃÅ ÓÔÁ 59 ÔÇÓ

ÓÅË.2

Ðùò êÜðïéïé «ãáëÜæéïé» ðáñÜãïíôåò ðïëÝìçóáí ôïí åðéêåöáëÞò
ôçò äçìïôéêÞò ðáñÜôáîçò «ÍÝá Ðüëç» êáé ãéáôß ôïí äéáäÝ÷ôçêå
ï ðñþôïò äçìïôéêüò óýìâïõëüò ôïõ óå óôáõñïýò -ï ïðïßïò Ýëáâå
ôï «ðñÜóéíï öùò» êáé óôç óýóêåøç ôçò äçìïôéêÞò ïìÜäáò, áðü
ôçí ïðïßá üìùò áðïõóßáæáí ï ×ñ. ÌðáêáëÜñï êáé ï Ã. ÊáõêÜò.
ÓÅË. 2

Ï ÂÁÓ. ËÅÂÅÍÔÇÓ «ÖËÅÑÔÁÑÅÉ» ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏ
ÃÉÁ ÍÁ ÔÏÍ ÅÍÔÁÎÅÉ ÓÔÇÍ «ÅÍÙÓÇ ÊÅÍÔÑÙÙÍ»

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Ενα έντονο πολιτικό φλερτ, έχει αναπτυχθεί εσχάτως, µεταξύ του προέδρου της
Ενωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη και του ανεξάρτητου βουλευτής Αχαΐας και
προέδρου του Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος, Νίκου Νικολόπουλου.
Σύµφωνα µε τον δηµοσιογράφο των “Νέων” Γιώργο Παπαχρήστου, ο κ. Λεβέντης επιθυµεί ο κ. Νικολόπουλος να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του κόµµατός του,
στις επικείµενες βουλευτικές εκλογές. Πάντως, ο δηµοσιογράφος της εφηµερίδας αναφέρει πως ο Ν. Νικολόπουλος δήλωσε στον ίδιο πως δεν γνωρίζει αν θα
συνεργαστεί µε τον Β. Λεβέντη και πως θα εξαρτηθεί από αρκετούς παράγοντες
η απόφασή του.
Άλλωστε, είναι γνωστό πως η ελευθερία κινήσεων που του προσφέρει η ανεξαρτησία τού αρέσει πολύ.