Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 19 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.686 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÐÏÓÕÑÅÔÁÉ Ï ×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ
Ï åðéêåöáëÞò ôçò äçìïôéêÞò ðáñÜôáîçò «ÍÝá Ðüëç», äåí èá äéåêäéêÞóåé åê
íÝïõ ôï äçìáñ÷éáêü èþêï - Ðïéá ïíüìáôá áêïýãïíôáé ãéá íá ôïí äéáäå÷èïýí...
Αποσύρεται από τα κοινά, µετά από δυο δεκαετίες στις
επάλξεις, ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Νέα
Πόλη», Κώστας Χριστόπουλος.
Μια εξέλιξη που αποδίδεται στην εν γένει αρνητική
στάση συγκεκριµένων παραγόντων της τοπικής Νέας
Δηµοκρατίας, σε ό,τι αφορά την εκ νέου διεκδίκηση του
δηµαρχιακού θώκου της Πάτρας από τον κ. Χριστόπουλο. Ένας από τους ενδιαφερόµενους, για να τεθεί επικεφαλής της παράταξης, είναι ο εν ενεργεία δηµοτικός
σύµβουλός της Ηλίας Γκοτσόπουλος… Χθες, δε, η παράταξη Χριστόπουλου πραγµατοποίησε έκτακτη σύσκε-

ÓÕËËÁËÇÔÇÑÉÏ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ
ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ ÊÁÔÁ ÔÏÕ ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ

ÓÅË.6

ψη, ούτως ώστε να αποφασίσει για την επόµενη µέρα…
Πάντως, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, “παίζουν”
κι άλλα ονόµατα για να τεθούν επικεφαλής του εν λόγω
δηµοτικού σχήµατος.
Ένα εξ αυτών, είναι του Πέτρου Ψωµά, πρώην εκπροσώπου Τύπου της δηµοτικής Αρχής Γιάννη Δηµαρά
(όπως είχε γράψει κατ’ αποκλειστικότητα η “Α”), ο οποίος
χθες βρέθηκε στην Αθήνα, για να µιλήσει µια τέτοιου είδους προοπτική µε πρωτοκλασάτα στελέχη του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, υπεύθυνα για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ÑÁÐ: ÓÊËÇÑÇ ÊÑÉÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÅ ÓÔÏ ÃÉÙÑÃÏ ÑÙÑÏ
Ç ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÏÕÑÁÍÉÁ ÌÐÉÑÌÐÁ…

ÅÑÕÌÁÍÈÏÓ: ÌÉÁ ÔÑÁÃÉÊÇ ÉÓÔÏÑÉÁ ÈÁÍÁÔÏÕ
ÂÑÅÖÏÕÓ ÊÁÉ Ç ÊÁÔÁÄÉÊÇ ÔÇÓ ÌÇÔÅÑÁÓ ÔÏÕ

ÓÅË.2

ÅÖÕÃÅ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ ÓÔÁ 59 ÔÇÓ Ç ÃÍÙÓÔÇ
ÐÁÔÑÉÍÇ ÅÌÐÏÑÏÓ ÁÓÐÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÃËÏÕ

ÓÅË.4

27 ÅÊÁÔ. ÅÕÑÙ ÓÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÅÍÉÓ×ÕÓÇÓ
ÔÙÍ ÖÏÑÅÙÍ ÔÇÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

ÓÅË.7

Ìå áöïñìÞ ôçí ðñüôáóç ðåñß «ËåõêÞò íý÷ôáò óôçí
ôåëåôÞ Ýíáñîçò ôïõ êáñíáâáëéïý», ôïõ ðñïÝäñïõ
ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ êáé åðéêåöáëÞò ôçò íÝáò
ðáñÜôáîçò ðïõ èá äçìéïõñãÞóåé ï ÓÕÑÉÆÁ, ãéá íá
äéåêäéêÞóåé ôï ÄÞìï ôçò ÐÜôñáò, ìå ôç óôÞñéîç
ôçò ÑÁÐ êáé ôùí Áãùíéæüìåíùí Ðïëéôþí.

ÓÅË. 3

Á×ÁÚÁ: ÄÅÍ ÈÁ ÓÕÌÐÅÑÉËÇÖÈÅÉ ÓÔÏ ØÇÖÏÄÅËÔÉÏ
ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ Ï ÃÉÙÑÃÏÓ ÌÁÕÑÁÃÁÍÇÓ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Aνατροπές και στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στην Αχαϊα.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Γιώργος Μαυραγάνης, γνωστό πολιτικό πρόσωπο µε αποδοχή σε Αθήνα και Πάτρα,
ο οποίος επρόκειτο να θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας στην Αχαϊα, αποσύρει την υποψηφιότητά του και ανακοίνωσε στους συνεργάτες του ότι η
υπόθεση της υποψηφιότητάς του λαµβάνει τέλος. Οι ίδιες
πληροφορίες λένε ότι είχε λάβει τη διαβεβαίωση από τη
Ν.Δ. ότι θα είναι υποψήφιος. Οι λόγοι της απόσυρσής του
δεν έχουν γίνει ακόµη γνωστοί, αλλά οι πληροφορίες µας
λένε ότι είναι επαγγελµατικοί.