Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Δεκεμβρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
Το κοινωνικό
κλιμακωτός
μέρισμα
στεδαστέο ακατάσχετ0s λογαριασμόs
στεγαστικό
επίδομα
για συνεπε1s οφειλέτεs
του Δημοσίου
Την αύξηση του ακα.
λογαριασμού για τους
συνεπείς οφειλέτες
Τη δοκιμασμένη! του Δημοσίουπροβλέ:
συνταγήτου κοινωνι- Ιπει σχέδιο που θα
κού μερίσματος σχε- τεθεί σε ισχύ στα τέλη
Φεβρουαρίου από την
ακολουθήσει η κυ- Ανεξάρτητη Αρχή Δη.
Εσόδων
του (ΑΑΔΕ) σε συνεργασία
κάνει για την τακτοπ0iτάσχετου
ηση των χρεών του
Επί της ουσίας, οι
οφειλέτες του Δημοσουν τον έλενχο των
έχουν προς το Δημοσίου θα 'μπορέσουν
σταδιακά να ανακτή
λογαριασμών τους, οι
omio λόγιο χρεών που
έρνηση για την καμοσίων
σιο είναι δεσμευμένοι
επιδόματος στέγα- με την Ελληνική ακόμα και για
σης. Τις επόμενες Ενωση Τραπεζών
ημέρες αναμένεται Ουσιαστικά
να εκδοθεί η υπουρ
τικά υπόλοιπα.
Συγκεκριμένα, το
σχέδιο που βρίσκεται
στόχο τη μείωση της στην τελική ευθεία
, η φοροική διοίκηση, με
στον κρατικό κορβανά
αλλά να ανασάνουν
Με την ολοκλήρωση
των τεχνικών διαδικα.
σιών η φορολογική διοίκηση θα καταθέσει
το σχέδιότης στην ποιτική ηΥεσία του
συνέχεια στην 11
παραοικονομίας αλλά
και την είσπραξη των
προβλέπει σταδιακή
αποδέσμευση του τρα
φορολογούμενοι-κα
ταθέτες των οποίων οι
λογαριασμοί μπλοκαρί.
Παράταση
Και αλλαγές
στα πρόστιμα
ληξιπρόθεσμων οφει. πεζικού λογαριασμού λ
έδιο ύστερα
ore overowntr
Πώς θα λειτουργεί
σηυ Στελέχη ατα
ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι
υπουργείου Οικονομο
- σχεσης από
στα Πρόστιμα
τοοποίο θα αυξάνειτο
Ι όριο του ακατάσχετου
λευταία να φέρει Τις
για τα αυθαίρετα λογαριασμου πανω
από τα 1.250 ευρώ.
το ποσο που eaamoaσμεύεται θα είναι 3 με
Ας υΠΟθέ ο με τι
φορολογούμενος χροanapor τες νομοθετι.
εφόσον βέβαιαοοφει.
της είναι συνετής
στη ρύθμιση που θα
κές διατάξεις στη
Βουλή, με στόχο.ru ς
ς δόσης προς την προαναφέρθηκε, να μόσιο το ποσό των
εισρευσουν χρηματα
4 φορές υψηλότερο
στό ειστο ελληνικό Δη.
συνέχεια στην 10
!! Τι αλλάζει
Βουλή αργά το βράδυ
της Παρασκευής ν
Ενέργειας για το κτη.
ματολόγιο και τις προΜεταξύ των άρθρων
ίνεται Ταράταση ενός
με κάρτεs
που εληξε η προθεσμια
Πρόκειται για 111 πε
Σελίδα 9