Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡΙΤΗ

18

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5018

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ∆Ρ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ «Γ»

ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ (ΝΕΩΝ)
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

«Πρόσω ολοταχώς»
οι µηχανές της Ν.∆.
ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βαρουφάκης:
Στηρίζω
Πελετίδη
ΣΕΛ. 3

ΝΕΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

«Νέα»... Γ’
Λυκείου και
προσλήψεις

Η «φωνή»
της Αχαΐας στην
Πολιτική Επιτροπή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΣΕΛ. 6-7

ΤΗΣ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 12 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΤΗΣ

Κατάψυξη στα ισόβια

για την 36χρονη µητέρα
Α

ναβίωσε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας η ανατριχιαστική υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τον Ιούλιο του 2013. Σύντοµα η αποφυλάκισή της και το νέο ξεκίνηµα
στη ζωή της. ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 2

ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ
ΜΕΧΡΙ TV

Ο διαρρήκτης που
«σήκωνε» τα πάντα
ΣΕΛ. 4

YΓΕΙΑΝ
έχετ

TΡΙΤΗ 18
∆ΕΚΕΜΒΡΙ

ΟΥ 2018

Παραµον
ή Χρισ

Η πιο επικτουγέννων.
ίνδυνη
ώρα για έµ
φραγµα!

ε

Ποιους «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
ΟΜΟΘΥΜΗ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

l ΕΝΘΕΤΗ

ΕΚ∆ΟΣΗ

Μειώστε
και περάστο στρες
όµορφα τε

Kαθώς οι γιορτές
χονται οικογεν πλησιάζουν και στο
νου έρειακές και
τρώσεις, φαγητά
φιλικές συγκεν
δώρα, χαρούµ και γλυκά, διασκεδ
είναι όλα τόσο ενες φωνές, για κάποιουάσεις,
ς δεν
Καταστάσεις, ευχάριστα.
άνθρωποι,
µατα και προσωπ
σκέψεις
ικές δυσκολί , συναισθήλάµψη και
ες κλέβουν
την χαρά των
την
µπορούµε
να δούµε τα γιορτών. Ίσως όµως
φορετική µατιά,
πράγµα
να προσπα τα µε µια διακάνουµε λίγο
θήσουµε να
τα
πιο ευχάρισ διαφορετικά και να περάσο
υµε
Πρώτα από τα.
όλα µην πέφτετε
τέλειων γιορτών
στην παγίδα
των
∆ιαφηµίσειςµεµ.
κογένειες σε εγάλες, πολύ χαρούµε
νες οιπέζια γεµάτα στολισµένα σπίτια, µεγάλα
πολλά φαγητά
ράστια χριστουγ
και κάτω τραΗ αλήθεια είναι εννιάτικα δέντρα πολλάαπό τεδώρα.
πολύ όµορφα ότι µπορούµε να περάσο
ακόµη και
αυτά.
αν δεν έχουµε υµε
όλα
Σεπολλούςηοργ
έντονο στρες άνωσητωνγιορτώνπροκ
σωµατικά και µε αποτέλεσµα να κουράζοαλεί
νται
κίνδυνος
λαµβάνουν. ψυχολογικά και να µην
εµφράγµατος
τις αποδιάρκεια του
• Οργανώστε
στη
νου.
και ξεκινήσ
όσο το δυνατόν
νεται γύρω έτους κορυφώτε τις προετοι
στις
Ατοµα, άνω
νετε το άγχος νωρίτερα, ώστε να µασίες
της παραµο δέκα το βράδυ
των
µην βιώετών, διαβητι 75
νής
και την κούρασ
στιγµής.
γέννων, ιδίως των Χριστουη της τελευταί
και καρδιο κοί
για
ας
σογόνο
• Βάλτε και
παπερίοδ
στους ανθρώπηλικιωµένους και τους πιο
θείς κινδυπιο άρρωέχουµε κίνδυν ο
ετοιµασιών. τα παιδιά στο παιχνίδι
µένου συναισ ους, κυρίως λόγω
των προνεύουν περουτίνες καιΞεκινήστε νέες ενδιαφέ
του αυξηΤα µέλη της ο.
θηµατικού
µε µια νέα
ρισσότε
στρες, σύµφω
τέχοντας θα µοιράστε τις δουλειέ ρουσες
σουηδική
κογένειας οιρ
να
ς. Συµµεεπιστηµ
τη µεγαλύ
αναπτύξουν
την περίοδ ο
θα
νιώσουν ικανοπο
τερη του είδους ονική έρευνα,
δεξιότη
µπορούσαν
ο
µερα.
των Χριστου
ίηση και ευχαρίστες και θα
να
της µέχρι
µαρώνο
ελαφρύνουν
ντας
σήΟ κίνδυνο
γέννω ν και• ∆εν χρειάζεγια όσα τα ίδια ετοίµαστηση κας για
µέρος του
επίσης ανήµερ έµφραγµα είναι αυξηµέ
της Πρωτο
προλαβαίνετε ται να είναι όλα τέλεια,αν.
βάρους και
νος
αν δεν
γότερο από α τα Χριστούγεννα
χρονιάς.
γλυκά µπορείτ να φτιάξετε όλα τα φαγητά
(αλλά λιό,τι την παραµο
των προσδο
τοχρονιά (αλλά
και
Οι ερευνη
τα αναθέσετε ε κάποια να τα αγοράσ
νή), την
τές
κιών.
και τα πρωινά όχι την παραµονή), Πρωδεν γνωρίζ
υπερβολικές σε κάποιον άλλο. Μηνετε ή να
καθώς
(γύρω στις
Ο Mercu rio
προσδοκίες
έχετε
∆ευτέρας,
την αιτία, αλλάουν
8 π.µ.), ιδίως
απογοητεύσουν
που
αλλά
υπενθυµίζει
της
, ότι και αν µπορεί να σας
ή των µεγάλω όχι στη διάρκεια
λώνουν ότι δηµε αγάπη.
κάνετε κάντε
του
στους ανθρώΣτο συµπέρ ν αθλητικών αγώνω Πάσχα
το
να εµπλέκο µπορεί
• Αν θα ταξιδέψ
ασµα αυτό
ν.
πους να λαµβάνται
ετε και η διαδικα
νητές, µε επικεφ
κατέλη
ξιδιού σας
µηχανισµοί. πολλοί
νουν τα φάρµακ
σία
αγχώνε
αλής τον δρα ξαν οι ερευλινγκε του
µασίες νωρίτερ ι, ξεκινήστε τις του ταπαραγόντων, Μεταξύ των
ά
Ντέιβιντ Έρτους σύµφω
Τµήµατος
προετοι
η
α.
συναισθ
Καρδιολογίας
νεπιστηµίου
να µε
σκέψεις περνούν Ελέγξτε όσες
τική δυσφορ
ηµατις οδηγίες
από το µυαλό, αρνητικές
κού Νοσοκο Λουντ και του Πανεπι του Παπού πάτε και
χος, η λύπη, ία, ο θυµός, το άγέχουν δοθεί. που τους
εστιάστε
µείου της πόλης,
στηµιατο πένθος
σχετική δηµοσί
σε κάτι θετικό πόσο όµορφα θα περάσε στο
Συνιστά
αυξάνο
και
που
να
το
υν τον
µη συζητιο
στρες, όλα
που θα σας
ευση στο βρετανι έκαναν τη
τε ή
στις
ξίδι αυτό.
περιοδικό
ύνται
λής. Η υπερβο κίνδυνο καρδιακής
Μάθετε τεχνικέπροσφέρει το τανα µην παρεκτδιακοπές πολιτικά θέµατα
κό ιατρικό
BMJ,
βρείτε τρόπους
περίπου 283.000κι ανέλυσαν στοιχεί
αλκοόλ και λική κατανάλωση προσβος χαλάρω
και
διατροφή στις ρεπόµαστε όσον
τροφής
σας αγχώνε απόσπασης της προσοχσης ή
των στη διάρκει περιστατικά εµφραγα για
γιορτές, προκειµ αφορά τη
δεχοµένως τα µακρινά ταξίδια µπορεί και
ι το ταξίδι.
φεύγονται
ής αν
µάένου να
εν∆ιαπιστώθηκε α 16 ετών.
οι
δυνο καρδια επίσης να αυξάνουν
ταστάσεις, έντονες συναισθηµατικέ αποότι ο κίνδυνο
τον κίνόπως θυµός,
Οι ερευνητ κής προσβολής.
ς
ς εµφράγµαές
που αυξάνο
άγχος και κανα γνωρίζο σηµείωσαν ότι είναι
υν
λύπη,
σηµαντικό
υµε πως υπάρχε
Ακόµα όµως τον κίνδυνο.
ι υψηλότερος
λογής των και το στρες της σωστής
δώρων, της
µεγάλης κατανάεπισης φαγητο
ύ και ποτού
ή των διαπλη λωκτι-

Ο

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΣΚΑΪ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ»

ΥΓΕΙΑΝ
ΕΧΕΤΕ ΣΕΛ. 17-20

ΣΕΛ. 11

ΟΙ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ»
ΑΠΟΨΕ (19.30)
ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑ

Προµηθέας:
Βήµα
πρόκρισης
στη Σλοβενία
Παναχαϊκή:
Με λύση
∆ρόσου;
ΣΕΛ. 21-28