Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
με^^οντος
τού Μανώλη Κοττάκη
Σελήνη 11
μερών: Ανατολή ηλίου 7.35
Διας 507
devr α17 eea 01012 18
Apiep.Ο.41231 Etog 142 viTun 150
Βουτιά μίσους στο «χθές»
μέ ΕΑΜ, τοίκυκλα, Μεταξά
το συνέδριο της ΝΔ. Παρά
στην αφετηρία το 2016, αλλος είναι σήμερα.
Exppd(K4 πλΟον μέ τόν λόγο του και τις δε.
ono ovvai κέρδισε άτο καρδιά Znoe
μη και τ00 ηλύον άπαιτητικού συντηρητικ°0
Δέξέρεινάχάνειδ Τσίπρας Δύο άνα
Οές στίς «Πρέσπες» σέ όμιλία 4.349 λέξεων!
o0ιλονικη ό Πρόεδρος της ΝΔ βρισκό
ταν στά Καλάβρυτα για σκ. Ενάμιση χρόνο με
πουργός Αλαξης Τ izpa-με.
τά όταν μιλά γιά τό θέμα αύτό elvai-άλλος".
άντήλλαξε τις συντιέρις μέ
erys τον Γρηγόρη Λαμπρά.
τά κ ήταν συμυφονημένημέ
ξουσυ στες mi xopeTg5 t n
τοις rKoreaudvηδες καί τον
σί [email protected]νικόφρονες eai
KKE όμολονd σήμερα δη ή
δολοφονία aprpa en.aΤόνκαλαμανά8e"όβίντεο
Υός zpom άθησε νάάκοδώ
voor v ex λιστών της ΑΑ
Τοδέ χειρότερο dmo δλα,
[email protected]έτησα to χειρότερο ke
po nationality, no
Αύγή καί Την ΝΔ, πού intoti.
θεται βαδίζουν χέρι-ztprt
θε παιδί πού νεννιέτα και γιά riv travaoαπιστώσει δη τήν στιΥμή
έλληνική καιν wa MRB καί διαΝΕΟοις, οέ
άλλεπάλληλες μετρήσεις τους ανέδειξαν με
ταία μέτρηση "Τάσεις.
MRB μόλας τό 5,9% de Kn|
Ρίζοντας τήν χώρα πολλά,
σει άηότήνσυλλογικήΆ0wPeT νά δικαιολογήσει mapa.
σημαντικυ τερο θεσμό Της έλληνικής κοι u iας. Η στόχευση της κεντροδεξιός Ταράταξης
έγκρ(ves τήν Συμφονία τών
Πρεσπών atdvriBem μέ to
0ayt το ΕΑΜ καΐτην Ύπλα
καί τον Παύλο Μελ.k τόν
πολίτευση τήν όΤΟία προσ.
τού ΣΥΡΙΖΑ), ixcvog bragenve δ Δημοκρατικός Στροnoodv τόν κεντ p οδεξιό χαρακτήρα τοϋ κόμμαμέστ Χονό φανατίσει νάου,
tgXVgio «spiv βαφτεί με τό
παριστάνουν τούς όπερηα
Adrn. Άλλα άπό τόν ίδιο τον
ΑΊκας τοσο τοξικη, den6
ανανέωσις τής ΝΔ
με αφθαοτα προσωπα
Sine ira et studio
Ο ΡΩΜΑΙΟΕ ιστορικός Τάκιτος γραψε ότι ή
tpo0εσή του ήταν ν γράψ€1 ιστορια sine race
studio, δηλαδή Χορίς nteta και θυμό άλλά κοι
ι στα
δοξη Εκκλησία, συμβαίνουν δραματικά Ygyovb15 Δεκεμαρίου 2018 ή κρίση ed κορυφω0el μέ
τήν συγκληση στό Κίεβο της " Ενωτικής Συνδη στις 10,la ouapiu, drotE
μενο, στον orolo 0άδοθε[ Τόμος Της ΑΟΤΟΚΕ
φαλίας xai το οικουμενικό Πατριαρχείο ed τήν
Βλαντιμήρ Πούτιν
Τάφος 4400 έτών
ανεκαλύφθη στην Α
Τό βήμα σήμερα δέν elvai τά ηροβλήμα
ης ημέρας
Στα συνέδρια των κομμάτων