Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 12 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.681 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÏ… ÓÖÕÑÉ 200 ÁÊÉÍÇÔÁ
Åùò ôá ôÝëç Äåêåìâñßïõ èá äéåíåñãçèïýí
óôçí Á÷áÀá åêáôïíôÜäåò ðëåéóôçñéáóìïß
Κάτι λιγότερο από 200 ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί ακινήτων στην Αχαΐα έχουν προγραµµατιστεί
να διενεργηθούν µέχρι τα τέλη του Δεκέµβρη εκ των
οποίων οι 50 είναι κατοικίες.
Στη Δυτική Ελλάδα θα βγουν σε πλειστηριασµό 50
κατοικίες εκ των οποίων οι 49 βρίσκονται στην Αχαΐα.
Αναλυτικά, στην Πάτρα έχουν προγραµµατιστεί να
διενεργηθούν 50 πλειστηριασµοί εκ των οποίων οι
25 αφορούν σπίτια, στην Αιγιάλεια 4 πλειστηριασµοί

ÅÖÕÃÅ ×ÈÅÓ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ Ç ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÓ
ÄÁÓÊÁËÁ ÌÁÉÑÇ ÊÏÊÊÏÔÁ - ÍÉÊÏËÅÔÓÏÐÏÕËÏÕ

ακινήτων και στη Δυτική Αχαΐα άλλοι 11, όλοι για κατοικίες.
Στα Καλάβρυτα βγαίνουν σε πλειστηριασµό 9
ακίνητα εκ των οποίων 1 σπίτι. Από την ηλεκτρονική πλατφόρµα των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών
προκύπτει ότι µέσα στο Δεκέµβρη θα γίνουν 3.444
πλειστηριασµοί σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι
3.184 αφορούν ακίνητα και οι 798 εξ αυτών κατοικίες.

ÐÁÔÑÁ: 50 ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÓ ÅÉÓÅÂÁËÁÍ ÓÔÏ ËÉÌÁÍÉ
ÊÁÉ ÁÐÙÈÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ËÉÌÅÍÉÊÏÕÓ...

ÓÅË.3

ÄÕÔÉÊÇ ÅËËÁÄÁ: ÅÑ×ÅÔÁÉ ÊÕÌÁ ÅÍÔÏÍÙÍ
ÖÁÉÍÏÌÅÍÙÍ - ÅÐÅÓÁÍ ×ÉÏÍÉÁ ÓÔÏ ×ÅËÌÏ

ÓÅË.2

ÐÁÔÑÁ: ÎÅÊÉÍÁ ÁÐÏ ÌÅÈÁÕÑÉÏ ÏÃÊÏËÏÃÉÊÏ
ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÓÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÓÅË.6

ÅÐÉÓÇÌÏ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍ ÁÐÏ ÔÏÍ ÈÁÍÁÓÇ
ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÃÉÁ ÁÃÏÑÁ ÔÇÓ ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇÓ

ÓÅË.13

Νέα ένταση και κυνηγητό µεταξύ αστυνοµικών
και µεταναστών στο νέο λιµάνι της Πάτρας χθες
το µεσηµέρι. Οι µετανάστες προσπάθησαν να περάσουν στο λιµάνι και εφορµούσαν κατά οµάδες.
Σύµφωνα µε πληροφορίες επρόκειτο για περίπου
50 άτοµα τα οποία τελικά απωθήθηκαν από λιµενικούς και αστυνοµικούς. Παρά το γεγονός ότι µεγάλος αριθµός µεταναστών αποµακρύνθηκε πριν από
λίγο καιρό µε επιχείρηση της αστυνοµίας και έκτοτε καθηµερινά αστυνοµικοί και λιµενικοί πραγµατοποιούν προσαγωγές φαίνεται πως οι µετανάστες
έχουν επιστρέψει για τα καλά. Φυσικά ξεκίνησαν εκ
νέου να πολιορκούν το λιµάνι και να δηµιουργούν
ερωτηµατικά για το τι τελικά θα γίνει.

ÄÏÈÇÊÅ ÅÐÉÔÅËÏÕÓ ËÕÓÇ ÃÉÁ ÔÇ ÌÅÔÁÖÏÑÁ
ÔÙÍ ÌÁÈÇÔÙÍ ÓÔÏ ÌÐÏÓÉ ÔÙÍ ÊÁËÁÂÑÕÔÙÍ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Δόθηκε επιτέλους λύση στο θέµα της
µεταφοράς µαθητών από το Μπόσι στα
Καλάβρυτα. Η µεταφορά γίνεται µε ευθύνη του Δήµου Καλαβρύτων σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η οποία διέθεσε αυτοκίνητο.
Η από κοινού συνεργασία του προέδρου των Σχολικών Επιτροπών κ. Νίκου
Μαγκαφά µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και συγκεκριµένα τον διευθυντή κ.Τσουλοδήµο Νικόλαο, έδωσε τη λύση του προβλήµατος.
Υπεγράφη σύµβαση µεταξύ του Δή-

µου Καλαβρύτων και της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι αυτής της σύµπραξης των εµπλεκοµένων φορέων
και η οποία επικυρώθηκε από το Δηµοτικό και Περιφερειακό Συµβούλιο.
Το πρόβληµα της µεταφοράς των µαθητών από του Μπόσι θα παρουσιάζεται κάθε χρόνο και για πολλά χρόνια εάν
τα έξι περίπου χιλιόµετρα χωµατόδροµου δεν ασφαλτοστρωθούν, µε αποτέλεσµα να αρνούνται οι µεταφορείς αυτό
το δροµολόγιο.