Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική .
Δεκεμβρίου
Έτος 210
Αριθ. Φάλ. : 6631
Τιμή: 1.00€
KaOnuco1 η οικονομικη ιδικη Canucoba lannou2CWVE nuono a01w
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Μέτρα για
να αναστραφεί
Τελειώνει η προθεσμία
για το αφορολόγητο του 2018 και
το κέρδ0s έωs 2.100 ευρώ
Τ πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι
κόδημογραφι,
ζητεί ο ΣΕΒ
Υπάρχουν OLQ0ρολογούμενου που κάθε
μήναπεριμένουν τη
φορολοταρία ελπίζον.
τας ότι θα είναι μεταξύ
των 1.000 τυχερών και
Ο πληθυσμός της θα κερδίσουν τα 1.000
Ελλάδας μειώνεται ευρώ για τις συναλλααπότο 2011, τονίζει°|γές που πραγματοποι,
ησαν με πλαστικό
σε έμμεσο αφορολό.
Οι φορολογούμενοι
είναι υποχρεωμένοι να
έχουν εξοφλήσει τις
δαπάνες για την κατοχύρωση της έκπτωσης
φόρου, μέσω χρεωστικών ή moT τιών καρ.
τών ήμέσω
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) ή με
άλλες ηλεκτρονικές
μεθόδους
Για να δικαιούνται οι
φορολογούμενοι την
έκπτωση φόρου από
1.900-2.100 ευρώ με
την κατοχύρωση του
αφορολόγητου θα πρέαφ να λογητουρο σουν
ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο
ελτίο του για την ελ.
ληνική οικονομία.
αφιερωμένο στη γήρανση και στη μείωση
του πληθυσμού, οι
οποίες απειλούν με
εθνική συρρίκνωση
χρημα
Υπάρχουν όμως και
πάνω από 4 εκατομμύ.
ρια μισθωτοί, συνταξιαγρότες.
περιστασιακά απασχολου μενοι, άνεργοι και
οσοι φορολογούνται
σαν να ήταν μισθωτοί
που θα πρέπει μέχρι τις
που Δεκεμβρμεχρι τις
πληρωμης. 30.000 ευρώ και 20%
με συντελεστή 22%
Για παράδειγμα, φορολογου μενος με εισό.
δήμα , 10.000 ευρώ.
rpayuaron οιεί. Φέτος
πληρωμές με πλαστικό
χρήμα 500 ευρώ, αντί
χρήμα 500 ευρ
ούχοι,
εισόδημα
30.001 και πάνω.
Αν δεν καλύπτεται το
ελάχιστο απαιτούμενο
moo, τότε ο Φόρος εισοδήματος που θα
κληματος απλη θα
συνέχεια στην 11
α αναδροΠου θα
έχουν καλύψει με δα.
πάνες για αγορες με
πλαστικο χρημα αγα.
θών και Παροχή υπηρε,
Ισιών, προκειμένου να
το 10% των δαπανών
τους με πιστωτικη η
χρεωστικη καρτα η
μέσω e-banking όταν
έχουν ετήσιο,εισό
σουν το 201 9 προσαυξάνεται κατά το ποσό
που προκύπτει από τη
θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμεύψους 1.000 ευρώ. Στη
διαφορά των 500 ευρώ
επιβάλλεται συντελε.
στής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρο
καταβηηθουν
στ0us αστυνομικούS
εξασφαλίσουν την έκ- δημα μέχρι 10.000 νου
πτωση φόρου 1.900. ε
του 110ευρώ
υρώ, το 15% για εισοδημα από 10.001
δηλωθέντος
πολλαπλασιαζόμενης
ποσού.
Για να αποφύγουν
2.100 ευρώ που οδηγεί
συνέχεια στην 10
Τέσσερ1s στουs
δέκα εξοφλούν
εκπρόθεσμα τουs
λογαριασμ°us
ρευματοs
Τα τελικά ποσά των
αναδρομικών που θα
καταβληθούν στους
ένστολους της Ελλη.
νικής Αστυνομίας
έφερε στο φως της
δημοσιότητας η εφη.
μερίδα «Εθνος»
Οι αρμόδιες υπηρεσιες του υπουργειου
Προστασίας του Πο.
λίτη έχουν επεξεργα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9